Page 1

:M A A N D 13 . L .N. D.

C E N T 11 A A L M'"""*-'

~~~~~-----'t.

-

:--.-,.-··--·.t :;·,

~.~--

j

Jaargang 6. NQ 8.

Augustus 1966 • . Rodaktiokommissios K. van do:r Moor, J~ d,o !Jager, H.A. Kooy~ T'. ·zwaagstra. . ., ,. ·:Prijs abcunoment por 112 jaars·:êH~·2jJOO. l'lî'i·

Advortenties g Cr$

.. ,

200 por rcigoL

MEDEDELING VAN JJJP.....IlEDAKTjE;~::· Redak:~ie~

Zoals U ziet 9 .verdwenon twee namenuit de

en.kw-am er één nieuwe voor in

de plao.ts. Ir. Bouman trad uit 1 wegens vertrek naa;r Neder:)..and. Aan hem de hartelijke dank van de redaktie voor de grote aktiviteit, d,:j..e: hij ale redaktielid ontplooide. We hopen, dat straks zijn opvolger zijn plaats wil en kan innemen. De heer P. van Santon trad af als redaktiel:j.d namens

Batavo~

Ook aan hem onzen

dank~.

Zjjjn plaats werd ingenomen door de heer H.A. Koo;y- 9 die we welkom heten in ons midden.

= ·;

I

•·

HJ1T

:::

I

=

DEP@,TAM~':Ç_O

I !::';./ "" I COMEROIAb_

In h8t kader van do ontwiJrJ::eling van de samenwerking tussen de verschillende Coope:-a·;· -bios in ons streekvorba:ncl zijh er i/ersohillencle fak:toren 9 die hierbij een rol spolen. Enige ,iaren geleden is er door de dooperaties een bepaald orgaan in het leven geroepen9 hot Departamqnto Oomoroial, kortweg go.zogcl hot. D.C. Dozo instolling zal in verband mot clozo ontwikkoling oon. zoor belangrijke taak te vervullen krijgen. Wat is dat D.O. eigenlijk ?

De naam zegt het. De opzet is dat op clé duur alle oom-

mero.ie>e ope:rnties in ons verbanel hierover zullen gaa,n lopen. Sinels .J Juni 166 word-t het DO beheérd 'door de heer D.R. Vermeulen. Afgelopen week hadden we eon onderhoud met hém om te zien of de mogelijkheid van een vraagges1Jrek er :reeds .inzat na zo 1 n kor-te ervaring op dit terrein. Gezien bovengene emd feit was . dit nog niet mogelijk. ifol haddon 1ve ·mot hem een uitvoerige

~eclaohtonwisseling

over zij'!.

werk. Hi9rbij kwam meer naar voren hot i,cloo ovoJ;' de ontwikkeling van het· DO in de toekomst.

Zoals hot nu is funotionoort hot DO alleon nog maar in de sectoeren voer-

on ku:Jil::?tmostQ.ankoo;p on do orodi.öt'Voorzioning van do Oooporatios Arapoti,.. Batavo elJ. Oastrolancla. Lnngzanm aan breidt de be;,1oei1!ng van het. DO zich op· inkoopgebied uit. Er is een begin gemaald met do inl;:oop vc:m winkelwaren. Hiervoor is ·een ontwilck;elingssohema opgesteld. Binnen korte hjd zal ook dit geheel tot de áctiviteite)'l, van het DÇ behoren. Is dit echter een feit geworden, clan staat de ontwikkelingVQ.n. he,t .:po stop, omelat er dan verd.er bij bovenc;enoemcle Oooperaties weinig aotivi teiten zijn, die hier nog kunnen worçlen ondo:rgobx·aoTJ.t c Ja tuurlijk is er altijd

hög

wi::ü iets op het ge-

bied van de verkoop. We noemen clo verkoop van do rijst on de sojà·. Verder zijn er altijd nog 1-rel wat zaaizadon 9 clio niot in clo kolonies kunnen wordon geplaatst. Het zijn echter slechts

inoiclen·bolo oporatios. Zo zijn er OlJ eon koor, Ivorelen afgoworkt

en clan lS het wacht0n weer op do volgondo oogst.

Cm1966 08  
Cm1966 08  
Advertisement