Page 1

N9 5,

Mei 1964.

Redactiocollimissie: K,

r.r?,

J.r.

··r,cJ~Mu<;ri

J:lrijs: Abonnement C . J\çJ.v :rtc:-r·1t:Lcs C --

-~-- ~

---

...

~ -~-

..

'-~

-·------·~·····-~·-·--···-~----

-·· ·-·· ···- ... ···--

-

getij r

~::;al

t

1

t

DC:C

regel .

noodzaak de bakons te verzetten, als 't

ove~ d

• Men. kan niet meer te veel op de

nll vvr.1:J. T'::Jclti;jYL1Jj:k v.:.·tn de:

Daa·cop vo

Jan 9

blijvm1

9 0()

punt: Hoe maken po onze bedrijven rendabel?

schreven wc iets erloo

~!0

---------- -··::.::::._ ;.:.:::::::-::::: -_::::::::::·::_::;:::~:. ::..:.:-,:::-:;::....;::.:. ·-::~::.:- :,,..:::...-·:.:::...::=::.·:;::-:.:: ::.- _.:.:.:~ ::~::::.::::::::~:;::;::.:::::..:::::::::::...-:::::::;::;.:.::::;..::::.-:-.::::; ::-::::::::::::::::::::::;

Tn De

500,00 per

TJroductic

rnoutc~n

1\:ornc:::n.

oren, als de productiekos-

met en do vraag:hoe ktu1nen wo

en onze pr:i<1 zen achter bl:Ljvcn. T i:J

oeren? 'Jf i

1

1

t dan nog wel

t maa:c beter te tn:whten met de melk r:L;j, of

on van de prijzen van

j.j

waar si ds b gin Januari onze

9

: clélcn. ]k

masindcn. b:L;j

11

voor~itzichten

, onze uitgangsprij

All en 9 hoor :U;: z

~roducten

index over de eerste 3

d

ln 't laadje, maar ook

J:wnr;;n" brachtcri wel veul te vvein

daar schijnec al weer betere

to komen, aan 't begin van 't jaar

opt inderdaad, die was vorig jaar± 6

t

de k:Lppen,

varkensproductie op te houdonY

misschlcn straks mot

onze product

~1ct

%bij

reeds

ene 'dti;j ging

d

achtcrgu blcv:c;n. zo

en over de vr~ag. hoe zal 't verder met d

molkprijs

gaan. Kan dia ook vurder de index bijhouden? Er is niemand, die op 't ogenblik die vraag beantwoorden kan. Wel is

1

t zeker, dat de melkveehouderij over heel BraziliH reeds

klaagt, In :::,raulr'l vraagt men onn sterke verhelging van de Jcbten

st~en

rr.li~llrpr:L;j<c;.

en been

Dat kan

mis-~

traks doorgaan, maar ~p korten'termijn mag Den dat toch noi niet verwach-

Lcn

Als we

1

t

moet de .C

du~

niet uit de bruto opbrengst van de producten kun11en halen,

biliteit dan vandaan j_ ;j {1

t~t!rlijk

bel is, Een van die

komen~

ook andere factoren, die mede bepalen

fa~toren~

1

en weer een

~f

die in de bruto prijs oen sterk

inflatie o Een he 1 an<lcre gr§cp factoren is die va.n de de boerderij 11

andere~

wa~r

11

een bedrijf rendarol speelde, was

d~

kr)r:Jtrri;j fJ van de melk

de onkosten van onze zuJveliabriek en ons ver-

konpap~arnat. "

dt:ts de b()er: 11

de ko;;tFHt op de fabriek :rcocten omht:J,g 11 , en zegt de fabric;ksd:lrectj_e:

11

de kosten

op de boerderi;j moeten (')mlaag 11 , Vergelijken we die beide groepen onkosten met die van andere zuivelfabrieken en

Cm1964 05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you