Cm1964 04

Page 1

J!llargang 4.; NP 4.

April 1964.

9

00

:cegel.

T.Jf.;r

''''·'

de v rn.nt\,yoorde

cp zich gesteund wisten'

,...,

or ru:Ln1

I

zwager Leenel Brizola nergens v or s

.naa:r

1J

i3

voortdttrende v

tn

1

t wc::r·k stelclE:m om met

voor l'1et

t

Congres en

eitun, in oen zeer versneld

tempo alle vrij eden die de ware demoe0Gtie k aLLes ren,eldcn 9 v e1

11 J3eslui til

t Jango Geulart en z'n

er~.

werd étc:c;dn du:Lclc li

Gedurende de laatste

aan de kant

malón j

en bij

~erplioht

de scholen

ordrfmkt rnet <Je:; communis~

zouden A.

c~Jt ~tÈ:

duceren;

bru

communir!'ten zou pro-

de apzet h t part culi

da~~bij

e b t (ic:z.e onJn.o,

'n tijd vmJ. l1ipc:r:Lnfla

• De

zaak te

pa

!i

LL;jk t

lnrJcc:lclen v

:Ldr:nt Cotllart het mono

ZOlJ

van hrt pa

dezelfde opzet .haddon, en

e

voor de

nood-

l:L

moeten

vrijlteid v:an

en'· waardoor

1

rnonntc

:Ll

sident d,ê ·. dH-<ci .. '"'

Eerst werd

~n

ine ... en

te maken •.

t fJ v or:td t:;rl 9

er.:

De

:echie in d.e riiar:i.ne

't Ministerir van Onderwj. s

en hö

do rre-

J.d c-: v r::rbrckcn.

d~

''Potqmkin 11 vertoond,

Ynf?t

rnon-

door een. comcn)niF;t:i.;::;cb

delinge

fuselier~.

J. ·c1.....,·.'.

e-. 9

.,:_,'CP" · · ' ·..' ·

t

èl0;

"léHH' ,.

gezegd~ 1Nu

ovens wierpN1 9 werd wonder,

e

ouden te bc:;:Jtnan. En. zo kwam er a118 r1an·

drukpers zou die all

11

d:L~tributie

geven,van de

r;n!<r?:l.e weken la

Ilu::::; i. che

optslai fuoest indiênen en

ma.tro!~cn

hun

of"Pic·i<'·r·Pl'' :t.'~l .. ........ ··J-.: . . • .

:r· een n!a.trou.s

vervan~en

en. of:L'ici.cr over boord p;ooide.

va~

die de o

e wilde herstellen, z'n

werd door eon ander! die

lij si; van drie 7 verstrekt

·koos uit ,.een

i:3"teund door een communis-

tische vakbond, die met sta

e muitcru niet wcrdt'n b(ovrijd. (~

e verantwoordoli.Jkhe:Ld

Ieder d:Ln nog plicaties van

t Congres

~:Ljn

eed van trouw aan de

r~telde

dE'o g lo elen··e · d ...,

et doenJ' Geep

k.un ;'11Jllie zL<:n wat ;je :Ttraks ook

De climax kwam, toen de Mini tei

1

zett~n

met de·Grondwet. creet waar

tiscb.e

e BMtoriteiten, die

v~

.

ldc 1

dwet, b greeps zo

t

1

t rüet ·langer.

zj_cb dapper tu vvecr 9 ma::n.' had gcm1 machtsmi..dé.\elcin ter 1H?schik-