Page 1

Jaargang 4. Nll

Maart 1964.

3· Redaktiecommissie:

K. v.d. Meer, G. Bieshe•vel, Ir. P.R. Bouman, J. de Jager, P.J. van Santen.

~Prtjs~ ':Ab()'nnÉJment c;~i 500900 per V2 jaar. Advertenties Cr$ 50 9 00 per regel. ===========================================~======================================

De helaas te vroeg van de wereld heengegane President Kennedy gaf eens in een rede te kennen, dat er voor de landen van Zuid-Amerika eigenlijk maar twee wegen openstonden, namelijk die van de evolutie of die van de revolu'tie. Er zijn te grote verschillen tussen bezittenden en ntet-bezittenden, tussen hen, die zich alle weelde kunnen permitteren en hen, aan wie ook het noodzakelijkste ontbreekt. Bijna iedereen is het daar wel over eens in

Brazili~,

maar waar men 't niet o-

ver eens is? dat is het."hoe" en het wanneer, of ook, moet ineens een reuzenschre6e worden gedaan, of moet de zaak stap voor stap geregeld worden, en moet land en volk telkens eerst voor de volgende stap rijp zijn. Er zijn er velen, die menen~ de tijd' gaat zo snel, de ellende j_s zo groot en de noden zijn zo dringend, dat in de kvrtst mogelijke hjd zoveel mogelijk reformas moeten worden doorgevoerd! stel de arme bevolking van 't land in staat een stukje grond in eigendom te krijgen, geef ieder stemrecht en stel dat niet uit, doe het nu, want ,anders komt er een omkering met geweld. ,Anderen brengen daartegen

in~

welk nut heeft het, gronden utt te geven aan men-

sen, dte niet weten, wat ze daarmee moeten doen, die geen vakkennis hebben, geen kapitaal om werkelijk in produktie te investeren. Ztj menen: dit proces moet zeer göTetdclijk verlopen, men moet niet verder springen dan de polsstok reikt, eerst moet er een behoorltjk fundament zijn van onderwijs, van prakttsche voorlichting, vervolgens moeten er credietfaciliteiten komen, dàn pas kan men resul tEtten van de '1 Heforrna Agrár:La 11 verwachten. Er is voor beide standpunten wel iets te zeggen. De ellende is hoog gestegen. De landbevolking 9 gedecimeerd door ondervoedi.ng en ztekten heeft dri.ngend hulp nodig op korte termijn, (Hoe korter, hoe beter). Medische hulp en asststentie op ruimer schaal van ploegen van de gezondheidsJ.icnst voor bestrijding van inseicten, als b.v. de

11

barbeiro 11 9 (die ook in

1

t warme

Noorden van Paraná wel voorkomt), is dringend nodig. Betere voeding en kennis van de voedingsleer zijn ook onontbeerlijk. De statistieken leren, dat het grootste gedeelte van de sterfgevallen terug te voeren is op verkeerde, of op onder-voeding. Beter onderwijs is ook een urgento zaak, en vooral ook vakonderwtjs. Eenvoudige

Profile for Tulipana

Cm1964 03  

Cm1964 03  

Profile for tulipana
Advertisement