__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä Kiusaamisen ehkäiseminen Normaalikoulussa on käytössä KivaKoulu – toimintatapa. Oppilaille pidetään KivaKoulu – ohjelman mukaisia oppitunteja vuosiluokilla 1-3, 4-6 ja 7-9. Erityisesti vuosiluokilla 1,4 ja 7 on usean tunnin kokonaisuus.

Linkki KivaKoulu -sivuille

KivaKoulu seulontalomake

KivaKoulu keskustelu kiusatun kanssa

Vuosiluokilla 1-6 tunneista vastaa luokanopettaja ja vuosiluokilla 7-9 luokanohjaaja yhdessä koulukuraattorin kanssa. Mukana voi olla myös muita koulun henkilökuntaan kuuluvia. Oppilaille annetaan mahdollisuus pelata virtuaalisessa oppimisympäristössä kiusaamisen rooleihin ja kiusaamistilanteista liittyviä pelejä. Koulussa oppilaat voivat keskustella kiusaamisesta opetus- tai/ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Kaikilla, niin koulun henkilöstöllä, oppilailla, vanhemmilla kuin ulkopuolisillakin on oikeus ilmoittaa epäillystä tai tietämästään kiusaamisesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Tiedon saanut ilmoittaa asiasta eteenpäin luokanvalvojalle tai luokanohjaajalle, joka pyytää tukea ja apua muilta tilanteen selvittämiseksi ja hoitamiseksi.

1


Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016 Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmasta vastaa KivaKoulu – tiimi, johon valitaan vuosittain 3-4 koulun opettajaa tai/ja oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvaa. KivaKoulu – tiimi ratkaisee ohjelmaan kuuluvalla tavalla sen käsiteltäväksi tulevat kiusaamistapaukset. Kiusaamisen ehkäisemiseen osallistuu jokainen koulun aikuinen. Kaikilla on velvollisuus puuttua tilanteisiin, jotka voivat olla kiusaamista tai johtaa kiusaamiseen. Epäselviksi jääneistä tilanteista on kerrottava luokanopettajalle tai luokanohjaajalle. Tukioppilaat auttavat koulun aikuisia saamaan tietoonsa mahdolliset kiusaamistapaukset. Oppilailla on oltava tunne, että aikuiset välittävät heistä. Lapsia neuvotaan kiusaamistilanteesta selviytymiseksi seuraavasti: 1. 2. 3. 4.

Sano tiukasti: ”Lopeta!” Kerro kaverille tai opettajalle. Asia on saatettava koulun aikuisten tietoon. Mene väliin, jos toista kiusataan. Muista, että sellainen, joka kiusaa, ei voi olla oikeasti kaverisi.

Kiusaamisen kartoittaminen

Oppilaille tehdään kiusaamista kartoittavia kyselyjä vuosiluokilla 2 ja 4 käyttäen lyhennettyä versiota ”Minä ja meidän luokka”-kyselylomakkeesta. Mikäli kiusaamista epäillään tai joku on ilmoittanut kiusaamisesta, voidaan tehdä em. kysely laajempana, varsinkin, jos kiusaamiseen on perusteltua epäillä syyllistyneen useita tai sen selvittäminen muuten on osoittautunut haastavaksi. Kiusaamiskysely lomake

KivaKoulu – ohjelmaan liittyviä koulukohtaisia kyselyjä tehdään keväisin. Niiden tulokset käsitellään KivaKoulu- tiimissä, joka miettii tulosten perusteella tarvittavia yhteisöllisiä tai luokkakohtaisia toimenpiteitä. Kiusaamiseen puuttuminen Jos joku koulun aikuinen havaitsee kinastelua tai kiusaamiseksi epäiltävää toimintaa oppilaiden välillä, hän vastaa aina akuutisti huomaamastaan tilanteesta ja siirtää vasta oppilaiden kanssa tarkemmin 2


Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016 keskusteltuaan selvittelyn luokanopettajalle/luokanohjaajalle, mikäli siihen on tarvetta. Kaikista käsitellyistä konflikteista on aina ilmoitettava Wilman kautta luokanopettajalle/luokanvalvojalle, joka tekee päätöksen, onko asia niin vakava, että se on ilmoitettava vanhemmille. Oppilaiden välisiä ongelmatilanteita hoidetaan aluksi keskustellen ja pyritään katkaisemaan niiden kehittyminen kiusaamiseksi. Kiusaaminen on sitä, että yhdelle ja samalle henkilölle aiheutetaan toistuvasti ja tahallisesti mielipahaa. Jos oppilas kokee tulleensa kiusatuksi tai joku ulkopuolinen pitää sitä kiusaamisena, voidaan asia yrittää aluksi ratkaista asianosaisten kesken keskustelemalla opettajan tai opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa ennen asian viemistä KivaKoulu- tiimille. Toistuvien tilanteiden selvittäminen ei voi jatkua kolmea kertaa pitempään. Asia on sitten siirrettävä KivaKoulu – tiimille tai ennen sitä voidaan vielä yrittää hoitaa asiaa opettajan tai oppilashuoltohenkilöstön tapaamisten avulla kasvatuksellisesti keskustellen. Käytetään tapauskohtaista harkintaa parhaaseen tulokseen pääsemiseksi. Kiusaamiseen puututaan välittömästi, viimeistään seuraavana päivänä tiedon saamisesta. Aloitteen asian selvittämiseksi voi tehdä kuka tahansa, jolla on epäilys tai tietoa kiusaamisesta. Sekä kiusatun että kiusaajan huoltajiin ollaan yhteydessä asian varmistuttua ilmoittamalla siitä joko Wilman kautta, tapaamalla tai muuta viestintätapaa käyttäen. On tärkeää tehdä ennen kotiin ilmoittamista selvitystä, mitä on tapahtunut ja mikä on kunkin oppilaan rooli kiusaamiseen liittyen. Kiusatun huoltajaan pitää olla yhteydessä heti, kun oppilas on kertonut itseään kiusattavan. Yhteydenoton tekee ensisijaisesti luokanopettaja/luokanohjaaja. Tiedon välittäminen kotiin on kirjattava Wilmaan. Vanhemmille kerrotaan, että kiusaamista aletaan selvittää. Jos luokassa todetaan kiusaamista, on suunniteltava toimenpiteitä luokkayhteisön positiivisen hengen saavuttamiseksi ja erityisesti muistettava kiusaamisen mahdollistavien roolien (apuri, kannustaja, hyväksyjä) olemassaolo ja työskenneltävä niiden muuttamiseksi kiusaamista ehkäiseväksi rooliksi (puolustaja). Luokanopettaja tai luokanohjaaja tekee yhteistyötä kuraattorin ja/tai psykologin kanssa suunnitellessaan luokan yhteishenkeä kehittävää toimintaa. Aina, jos on kyseessä törkeä väkivalta tai vakava henkinen kiusaaminen, voidaan edellyttää, että huoltajat saapuvat mahdollisimman nopeasti paikalle selvittämään lapsensa käyttäytymistä. Jos kiusaaminen paljastuu erityisen julmaksi joko fyysisesti tai henkisesti tai/ja se jatkuu edelleen puuttumisen jälkeen, laajennetaan asiaa selvittäviä tahoja ja oppilashuoltohenkilöstö ottaa tilanteen käsittelyssä päävastuun yhdessä vararehtorin ja opettajien kanssa. Kiusaavasta oppilaasta tehdään lastensuojeluilmoitus, jos kiusaaminen ei useista yrityksistä huolimatta lopu. Kiusaamisen luonteesta riippuen voidaan pyytää myös poliisia mukaan. Vaikeissa tilanteissa tehdään tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Kiusatulle ja kiusaajalle annettava tuki Kiusattu ja kiusaaja tarvitsevat tukea tilanteesta selvitäkseen. Tukea voi antaa luokanopettaja/luokanohjaaja, kuraattori tai psykologi tai joku muu koulun aikuinen, johon oppilas luottaa. Kyseinen oppilashuoltohenkilö arvioi muun tarvittavan tuen ja opettaja keskustelee erityisesti

3


Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016 oppilashuoltohenkilöstön kanssa lisäavun saamisesta. Yhteistyö vanhempien ja tukea antavien aikuisten kesken on oltava tiivistä. Kiusaaminen loppumisen seuranta Kiusaamisen loppumista seurataan KivaKoulu – periaatteiden mukaisesti, jos asia on ollut tiimin käsittelyssä. Myös muunlainen seuranta on mahdollista, jos luokanopettaja tai joku muu opettaja tai oppilashuoltohenkilöstön edustaja katsovat yhdessä paremmaksi toimintatavaksi hoitaa kiusaamista useiden tapaamisten ja tilanteen tarkastamisten kautta kasvatuksellisesti tukevana toimenpiteenä. Näistä toimintatavoista on sovittava oppilaan kanssa ja seurannoista on ilmoitettava huoltajalle. Kiusaaminen, jossa ovat osapuolina oppilas ja aikuinen Kiusaamista voi esiintyä myös niin, että aikuinen kiusaa lasta tai lapsi kiusaa aikuista. Tilanteissa, joissa aikuinen kiusaa lasta, on otettava yhteyttä rehtoriin, joka käsittelee asiaa yhdessä aikuisen kanssa. Kuraattori tai psykologi selvittää kiusaamisen oppilaan kanssa. Asia sovitaan lapsen ja aikuisen kesken ja mukana on myös rehtori, kuraattori tai psykologi ja oppilaan huoltaja. Tilanteen seurannasta vastaavat rehtori ja kuraattori. Jos oppilas kiusaa opettajaa tai muuta koulun aikuista, yrittää aikuinen ensin kahden kesken sopia asian oppilaan kanssa. Jos tämä ei onnistu, hän ilmoittaa asiasta rehtorille ja tekee työsuojeluilmoituksen. Rehtori ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle. Työsuojeluasiamies päättää rehtorin kanssa kokoonpanosta, jolla asiaa käsitellään kiusatun aikuisen, huoltajien ja muiden työsuojeluhenkilöiden kanssa. Tilanteen seurannasta vastaavat rehtori ja kuraattori.

Työsuojeluilmoitus kiusaaminen ja henkinen väkivalta

Kaikissa kiusaamiseen liittyvissä tapauksissa on koulun oltava yhteydessä huoltajiin, mutta koulussa asiaa hoitavilla on harkintamahdollisuus ilmoitusajankohdan suhteen. Asian selvittäminen voi vaatia useiden oppilaiden kanssa käytäviä keskusteluja, joilla tilannetta kartoitetaan, eikä huoltajille kyetä antamaan varmistettua tietoa ennen kuin selvitys on kokonaan tehty. Kiusaamisselvittelyissä on periaatteena yllätyksellisyys, jolloin kukaan ei pysty ennakolta käyttämään valtaa ja vaikuttamaan toisten kertomuksiin tai vastauksiin. Myös kiusaamiskyselyjen ajankohtaa ei koskaan ilmoiteta oppilaille etukäteen. Väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen Koulussa on henkinen ja fyysinen väkivalta ja häirintä kielletty. Koulun aikuiset puuttuvat kaikkeen väkivaltaan välittömästi. Mikäli oppilaiden kesken on syntynyt riitatilanne, jossa on lyöty, potkittu tai muuten toimittu väkivaltaisesti, on se selvitettävä. Toimitaan kiusaamisen selvittämisen ohjeiden mukaan, jos on kyse kiusaamisesta, mutta väkivaltaisuus on otettava aina vakavasti ja mietittävä, milloin se on jo pahoinpitelyä. Vanhemmille on tiedotettava oppilaan väkivaltaisesta käyttäytymisestä ensisijaisesti Wilma – merkintänä, jos kyseessä on vähäinen fyysinen kontakti. Jos väkivalta on ollut toiselle selviä näkyviä jälkiä aiheuttamaa tai oppilas valittaa kipua tai hän kertoo pään tai vatsan alueen sattumisesta, on asia ilmoitettava huoltajalle

4


Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016 tarkempana tapahtumaselostuksena. Tällöin oppilas ohjataan aina kouluterveydenhoitajalle, joka tarkastaa vammat ja kirjaa ne terveydenhuollon järjestelmään. Erittäin väkivaltaisen teon tai erittäin väkivaltaisen uhkailun ollessa kyseessä, on toimittava kriisitoimintaohjeen mukaisesti. Väkivalta tai väkivallan uhka/kriisitoimintaohje

TOIMI – ESTÄ – HAE APUA      

Periaate: toimi – älä käänny pois tilanteesta. Yritä estää väkivallan jatkuminen. Hae apua koulun muilta työntekijöiltä, jos tilanteen hallinta tai käsittely sitä vaatii. Älä arkaile pyytää poliisia paikalle. Ota yhteys koulun kriisivalmiusryhmään. Tarvittaessa kriisivalmiusryhmä järjestää kriisiapua.

Asiasta on välittömästi ilmoitettava oppilashuollon henkilöille, jotka ryhtyvät yhdessä oppilaan tilanteen selvittämiseen. Oppilashuollon henkilöt kirjaavat tapahtumat omiin rekistereihinsä. Mikäli oppilaan tilanne arvioidaan sellaiseksi, että uhka muita kohtaan on mahdollinen jatkossa, arvioivat oppilashuoltohenkilöt ja luokanopettaja/luokanvalvoja ja mahdolliset muut selvittämisessä mukana olleet opettajat tilanteen yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Rehtori on pidettävä koko ajan tilanteen tasalla ja mikäli mahdollista, hän osallistuu erittäin väkivaltaisesti käyttäytyneen oppilaan tilanteen ratkaisemiseen. Väkivallan kohteeksi joutunut oppilas tarvitsee tukea, jota voivat antaa opettajat, kuraattori ja psykologi. Vastuu ennen tuen arvioimista yhdessä muiden oppilashuollonhenkilöiden kanssa on kouluterveydenhoitajalla tai jos hän ei ole paikalla, niin kuraattorilla. Luokanopettaja ja luokanohjaaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä opettaja on otettava mukaan oppilaan tukea arvioitaessa. Huoltajien kanssa on oltava tiiviissä yhteistyössä. Jos koulun aikuinen joutuu fyysiseen vaaraan tai uhatuksi, hän tekee työsuojeluilmoituksen ja hänen asiansa käsitellään työsuojeluasiamiehen toimesta. Työsuojeluilmoitus fyysinen vaara - tai uhkatilanne

Jos oppilas tai joku aikuinen kouluyhteisön jäsen joutuu häirityksi esim. seksuaalisesti, seksuaalisväritteisillä ilmauksilla tai eleillä, herjaamisella tai muulla hänestä epämiellyttävältä tuntuvalla tavalla, on hänen itsensä tai jonkun asian havainneen ilmoitettava asiasta jollekin koulun aikuiselle. Henkilökuntaan kuuluva pitää ensin kasvatuskeskustelun häiriön aiheuttajan/aiheuttajien kanssa. Mikäli asia koskee koulun aikuista, keskusteluun pitää ottaa mukaan myös toinen koulun aikuinen. Oppilaiden huoltajille ilmoitetaan kasvatuskeskusteluiden toimintaohjeiden mukaan.

5


Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016 Jos asia ei korjaannu kasvatuskeskustelun kautta, se käsitellään oppilaiden kohdalla KivaKoulu – toimintaperiaatteiden mukaan kiusaamisena ja henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa asian työsuojeluilmoituksen kautta. Työsuojeluilmoitus kiusaaminen ja Väkivallan ja väkivalta häirinnän ehkäisemiseksi oppilaat saavat tietoa jokaisen oikeudesta koskemattomuuteen ja henkinen

turvalliseen oppimisympäristöön/työympäristöön. Oppilaat saavat tietoa laeista, joiden nojalla heidän ei tarvitse kärsiä uhkaavaa tai epäasiallista käyttäytymistä tai vainoamista. Tekoon syyllistymisen seuraamuksia selvitetään oppilaille ja huoltajille. Väkivaltaisesta käyttäytymisestä rankaiseminen Oppilaalle voidaan antaa erilaisia rangaistuksia. Erityisesti rangaistus voi tulla väkivaltaisesta käyttäytymisestä perusopetuslain mukaan seuraavasti jopa välittömästi: 36 a § (13.6.2003/477) Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen. Yhteistyö kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi koulun ulkopuolisten tahojen kanssa Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän kokeneen tai aiheuttaneen jatkohoidossa voidaan tarvita yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tällaisia ovat esim. lastensuojelun ja sosiaalitoimen työntekijät, nuorten vastaanottoryhmä Vorri, poliisi, lasten- ja nuorten psykiatrianpoliklinikka ja – osasto ja Sairaalakoulu. Erittäin väkivaltaiset tapaukset ovat pahoinpitelyjä ja niiden hoitaminen edellyttää yhteistyötä sosiaalitoimen ja poliisin kanssa. Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen Koulun suunnitelmasta oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä tiedotetaan joka lukuvuoden alussa henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. Suunnitelmaan perehdyttämisestä vastaa KivaKoulu –tiimi yhdessä oppilashuoltohenkilöstön ja tukioppilaiden ja oppilaskunnan kanssa. Yhteistyötahot löytävät suunnitelman normaalikoulun nettisivuilta. Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi Suunnitelma päivitetään lukuvuosisuunnitelmassa päätetyllä tavalla . Päivittämisestä vastaa KivaKoulu – tiimi, joka kuulee oppilaskuntaa ja kokoaa tuekseen tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä ja yhteistyötahoja.

6


Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016

Suunnitelma tai toiminta Kiusaamisen ehkäiseminen

Keitä koskettava asia 

koko kouluyhteisö

Tehtävät/vastuualueet/henkilöt tai ryhmät      

KivaKoulu – tunnit kiusaamisen ehkäisemiseksi

1., 4. ja 7. luokat

  

Kiusaamisen kartoittaminen

 

 

Kiusaamiseen puuttuminen

   

2. ja 4. luokat tarvittaessa mikä tahansa vuosiluokka 1-6 7-9 luokat kiusattu kiusaaja huoltaja

    

Kiusaamisen vastaisten toimien valvonta ja muistuttaminen/ KivaKoulu-tiimi Oppilasryhmä- ja oppilaskohtaiset tapaamiset ja keskustelut/oppilashuoltohenkilöstö Tilanteiden havaitseminen ja mahdollisesti puuttuminen/tukioppilaat Turvalliseen koulu- ja työympäristöön liittyvät lait/9. luokan oppilaat Kiusaamisepäilyistä tai –tilanteista ilmoittaminen/kaikki koulun aikuiset ja oppilaat ryhmien ilmapiiristä huolehtiminen/ luokanopettajat ja kaikki muut opettajat KivaKoulu -tuntien pitäminen 1. ja 4. luokille/luokanopettajat KivaKoulu -tuntien pitäminen 7. luokille/luokanohjaajat KivaKoulu –tuntien pitäminen tarvittaessa ryhmille/luokanopettajat tai/ja kuraattori/psykologi Kiusaamiskartoitus/luokanopettaja/luokanohjaaja kiusaamiskartoitus tarvittaessa luokilla 1-6/ luokanopettaja tai luokanohjaaja ja kuraattori tai muita opettajia luokilla 7-9 oppilailta saatu tieto/oppilaat/koulun aikuiset KivaKoulu- kartoitukset vuosittain kaikille vuosiluokille tilanteen selvittäminen/luokanopettaja/luokanohjaaja ja kuraattori kasvatuksellinen ja henkinen tuki/luokanopettaja/luokanohjaaja ja kuraattori/psykologi ja tarvittaessa muita opettajia yhteydenotto huoltajaan/luokanopettaja/luokanohjaaja tai oppilashuoltohenkilö tai muu opettaja 7


Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016

Väkivallalta ja häirinnältä suojaaminen Väkivaltaan puuttuminen

koko kouluyhteisö

  

väkivallan kohteeksi joutunut väkivaltaan syyllistynyt huoltaja

      

Yhteistyö kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän jälkihoidossa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa

  

väkivallan kohteeksi joutunut väkivaltaan syyllistynyt huoltaja

   

Väkivaltaa hyväksymätön ilmapiiri/kaikki kouluyhteisön jäsenet Turvalliseen koulu- ja työympäristöön liittyvät lait/9. luokan oppilaat Teon selvittäminen/sen havainnut koulun aikuinen/luokanopettaja/luokanohjaaja ja oppilashuoltohenkilö Vakavan teon tai uhan selvittäminen/kriisivalmiusryhmä/oppilashuoltohenkilöstö/rehtori Kohteeksi joutuneen hoito ja tukeminen/ asian havainnut aikuinen/luokanopettaja/luokanohjaaja ja oppilashuoltohenkilöt Mahdollisten vammojen kirjaaminen/terveydenhoitaja Yhteydenotto huoltajaan tilanteen vakavuudesta riippuen/luokanopettaja/luokanohjaaja/oppilashuoltohenkilöstö/ kriisivalmiusryhmä/rehtori Hoitoon ohjaaminen/jälkihoito/lastensuojelun ja sosiaalitoimen työntekijät, nuorten vastaanottoryhmä Vorri Mahdollinen oikeudellinen ohjaus tai rikosilmoitus/poliisi Hoitoon ohjaaminen/jälkihoito/lasten- ja nuorten psykiatrianpoliklinikka ja – osasto ja sairaalakoulu. Tiivis yhteistyö huoltajan ja oppilaan kanssa

8

Profile for tuisaa

Suunnitelma kiusamiselta, väkivallalta ja häirinnältä suojaamiseksi  

Suunnitelma kiusamiselta, väkivallalta ja häirinnältä suojaamiseksi  

Profile for tuisaa
Advertisement