Page 1

Nr 10, 2 september 2012

M O ZA Ă? E K Het maandblad van de Tuindorpkerk


Colofon

Inhoud

Redactie: Reitze Verkerk, Marjanneke de Jong, Eveline Soede, Dorothee Markus

p3 Vers van de Pers p4 Kerk en Israël p5 Verpleeghuizen p6 Leerhuis Johannescentrum Correspondentie Kerk in de Stad: p7 Denk mee, doe mee Jan Verkerk p9 Jubileum janenruth@casema.nl p11 Jong Coverfoto: Ties Verkerk p12 Lief en Leed Locatie foto: Sint Pietersbasiliek, Rome p14 ZWO nieuws p16 Roosters De Mozaïek is een maandblad vóór en dóór de p17 Algemene gegevens leden van de Tuindorpkerk. Uw bijdrage aan de Mozaïek is altijd welkom op het volgende e-mail adres:

redactietk@gmail.com Postadres Redactie Obbinklaan 8 3571 NG Utrecht

Tuindorpkerk Utrecht 75 jaar De volgende editie verschijnt op 30 september 2012 De deadline voor inleveren Kopij is 18 september.

Muziektheater

Overstag!

Crisis Twee vissersvloten in een dorp, slechts één kan overleven. Komt dit goed? Toegang: € 7,50 kinderen tot 12 jaar € 5 Kaarten bestellen: 030-2718951 Van Riellaan/Suringarlaan 1 030-2715638 Utrecht muziektheatertdk@gmail.com Donderdag 27 september en Vrijdag 28 september 20:00 (zaal open 19:30) Tuindorpkerk

Tekst: Maarten van den Berg Regie: Maarten van den Berg & Tanja van Dijk Liederen en muziek: David van Dijk / Martijn Kardol Zeven spelers, veertien koorleden en band Tuindorpkerk.

M O ZA Ï E K

22

2


Vers van de Pers Op de eerste pagina van de eerste Mozaïek van het nieuwe kerkelijk jaar wil ik graag gebruik maken van de aandacht die deze pagina geniet. Lees vooral deze editie goed door, zeker als u al tijden niet meer in onze mooie kerk bent geweest. Deze maand dient zich een uitgelezen mogelijkheid aan om weer eens een dienst mee te maken in de Tuindorpkerk. Op zondag 23 september staan de deuren wijder dan ooit open voor oud bezoekers van de kerk tijdens de feestelijke reünistenkerkdienst. Naast vele themadiensten staat het jubileumprogramma vol met evenementen buiten het bekende tijdstip[ op de zondagochtend. Kijk voor het volledige aanbod op pagina 9 of op www. tuindorpkerk.nl. Ook op deze pagina is er plaats voor jubileumevenementen. Ik stop snel met scrhijven zodat u in het volgende artikel kan lezen over het aankomende theaterstuk Overstag! Alvast veel plezier Reitze Verkerk Hoofdredacteur Volg ons op Facebook en Google+

Muziektheater Overstag! Op donderdag 27 september en vrijdag 28 september vindt in de Tuindorpkerk een verrassend theater met spel en zang door gemeenteleden plaats. Het is een theaterstuk over een vissersdorp waar twee partijen tegenover elkaar komen te staan door een tragisch ongeval. De Blauwe Vloot gunt de Rode Vloot het licht in de ogen niet. Hoofdrolspeler Thomas, een dromer en verhalenverteller, zoekt een uitweg uit het conflict. Een gelikte zakenman speelt alle betrokkenen met mooie praatjes en beloften verder uit elkaar, maar uiteindelijk ziet iedereen in dat samen beter is dan alleen. Tekst: Maarten van den Berg Regie: Maarten van den Berg en Tanja van Dijk Compositie en arrangementen muziek: Martijn Kardol en David van Dijk Kerkzaal open: 19:30 uur. Aanvang muziektheater: 20:00 uur Plaats: Tuindorpkerk Toegang: €7,50 inclusief programma – kinderen t/m 12 jaar € 5,00 Kaartverkoop in de kerk en voorverkoop via muziektheatertdk@gmail.com, via Bas van den Berg: tel. 030-2715638 of via Wilma van der Zeijden: tel. 030-2718951  

M O ZA Ï E K

33

3


Kerk en Israël Vroege chassidiem Vanwege de onrust onder de Romeinse bezetting in Israël ontstond rond het begin van onze jaartelling de behoefte om bepaalde mondelinge overleveringen op schrift te stellen. Omstreeks het jaar 200 werden deze geschriften bijeengebracht door rabbi Juda Hanasi in de Misjna. Daarin komt een verhaal voor over Choni, die in de eerste eeuw van onze jaartelling leefde. De mensen vroegen hem te bidden om regen. Hij bad, maar er kwam geen regen. Toen trok hij een cirkel om zich heen en zei: “Heer der wereld, uw kinderen hebben zich tot mij gewend, want ik ben kind aan huis voor U. Bij Uw grote naam zweer ik, dat ik niet van deze plek zal wijken voor U zich over uw kinderen hebt ontfermd.” Er vielen regendruppels, maar Choni zei: “Zo heb ik het niet gevraagd. Ik vroeg om regen die de putten, cisternes en holtes vullen.” Toen begon het te plenzen. En weer zei Choni: “Ook zo heb ik het niet gevraagd. Ik vroeg om een weldadige regen, tot zegen.” Daarna kwam er gematigde regen. Het hoofd van het Sanhedrin stuurde Choni de boodschap “Als je niet Choni was geweest, had ik je met de ban getroffen. Wat moet ik met je beginnen? Je gedraagt je als een verwend kind tegenover God en toch doet Hij wat jij wilt, zoals wanneer een zoon zich vermetel tegenover zijn vader gedraagt en die toch zijn wens vervult.” (Misjna, Ta’aniet 3,8) Sindsdien wordt Choni aangeduid als ‘Choni de cirkeltrekker’. Choni was niet de enige heilige wonderdoener. Hij hoorde bij de ‘vroege chassidiem’, letterlijk: vroege vromen. Deze rechtvaardigen streefden naar volmaaktheid. Ze legden de nadruk op liefde en ontferming, in woord en daad. Voor hen waren goede werken en het doen van rechtvaardigheid belangrijker dan gedegen Tora-kennis. Ze waren arm en bescheiden, en stelden het gebed centraal. Ze hadden een heel intieme band met de Eeuwige, zoals van een zoon met zijn vader. Zoals Choni zei: “ik ben kind aan huis voor U”. Een andere vroege chassied sprak van zichzelf als slaaf of persoonlijk bediende van de Koning. De vroege chassidiem spraken God aan als “Vader” en werden ‘zonen van God’ genoemd. Hun gebed werd meestal verhoord, omdat zij zich onbaatzuchtig inzetten voor de gemeenschap. Daarom kon het hoofd van het Sanhedrin Choni niet excommuniceren; hij bad immers niet voor zichzelf, maar voor de gemeenschap. Jezus wordt gezien als één van deze vroege chassidiem. Martha Alderliesten

M O ZA Ï E K

44

4


Momenten in het verpleeghuis, meegemaakt vanuit de geestelijke zorg. In het verpleeghuis probeer ik een aantal cliënten heel regelmatig te bezoeken. Sommigen zelfs één keer per week, want het kan een karwei zijn om iets van ‘levensbalans’ terug te vinden in een levensfase waar zoveel verandert waar je zelf niet voor hebt gekozen. Waar je vroeger goed in was, waar je trots op was, wat betekenis gaf in je leven, dat is er niet meer of alles is minder geworden. En soms kan terugkijken en je ‘herinneren’, het gemis ervan alleen maar groter maken en de ‘leegte’ in het nu versterken. Tijdens de bezoekjes praten we hier over, we speuren naar krachtbronnen die vroeger in moeilijke situaties aangeboord werden waardoor destijds draagkracht werd gevonden. We hopen dat diezelfde krachtbronnen ook in deze fase van het leven nog van betekenis kunnen zijn. Ik breng gedichten mee, mooie tekstjes en soms kunnen de woorden van een gebed even ‘vervulling geven’. Maar dan… ik ga weer weg, het leven gaat voort! Voor een aantal cliënten in het verpleeghuis is elke dag hetzelfde, en ik besef dat ik me regelmatig onmachtig voel. Gelukkig dat, ook al is elke dag vaak hetzelfde, cliënten zich niet altijd hetzelfde voelen. De zon kan schijnen, het eten kan goed smaken, er is mooie muziek, er is een toegewijd woord, er zijn zachte handen, er is even een extra moment van aandacht… We houden ons eraan vast, en de regelmaat van de bezoekjes is in het leven van sommige cliënten een draad om je aan vast te houden. En soms, dan zingen we, op het einde van zo’n bezoekje een lied uit de Iona-bundel: ‘Zuivere vlam, verdrijf met je licht, het donker van de nacht’. Dat er veel licht ontvangen mag worden. Vriendelijke groet, Thea Peereboom, geestelijk verzorger Careyn, Utrecht-stad, locatie Swellengrebel en kleinschalig wonen.

M O ZA Ï E K

55

5


hemel en hel, een leerhuis in het Johannescentrum Wat gebeurt er als we sterven? Waar blijft de mens als hij of zij de grens van de dood overschrijdt? Is er een hemel, bestaat de hel? En zo ja, hoe zien hemel en hel eruit? Het antwoord op deze vragen is er niet. Niemand keerde ooit terug uit de dood om ons te vertellen hoe het hiernamaals eruit ziet. In de Bijbel, het boek dat onze cultuur zo diepgaand heeft gevormd, wordt over het leven na de dood gesproken in beelden. Jezus heeft het over een naderende ‘oogsttijd’, over de dood die komt als een dief in de nacht en het ‘scheiden van schapen en bokken’. Beelden zijn het, geen trefzekere omschrijvingen. Juist omdat we niets weten over hemel en hel, wordt onze fantasie geprikkeld. In taal, beeld en muziek hebben theologen, schrijvers, schilders, filmmakers en componisten hun visie op het hiernamaals uitgewerkt. Voor de mensen in het Oude Israel was de dood niets meer dan het eind van het leven. Prof. Panc Beentjes (Universiteit Tikburg) vertelt waarom daar in de laatste paar eeuwen voor het begin van onze jaartelling verandering in kwam en de gedachte ontstond van een opstanding uit de dood. Prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) gaat in op de vele beelden over het laatste oordeel, hemel en hel in de Openbaring van Johannes. Zijn dat, zoals een Britse exegeet aan het begin van de 20e eeuw stelde, ‘hallucinaties van een ernstige drugsverslaafde?’ Of zit er toch een logica in dat boek? Drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut Eindhoven) laat ons zien hoe Augustinus denkt over sterfelijkheid en eeuwig leven en welke invloed zijn denken tot op de dag van vandaag heeft . Prof. Herwi Rikhof (Universiteit Tilburg) denkt aan de hand van verschillende oude mozaïeken, iconen en fresco’s na over de passage uit de christelijke geloofsbelijdenis ‘nedergedaald ter helle’. Ook gaat hij met ons in op het Laatste Oordeel en welke theologie en spiritualiteit uit de verbeeldingen daarvan spreekt. Prof. Wiel Logister (Universiteit Tilburg) introduceert Dante en diens monumentale ‘Divina Commedia’, een werk dat op veel manieren gelezen kan worden: als fraaie poëzie, als voer voor psychologen, als een politiek manifest, als een liefdesverhaal. We lezen gedeelten uit elk van de drie delen: Hel, Louteringsberg en Paradijs. Dr. Truus van Bueren (Universiteit Utrecht) neemt ons mee naar de wijze waarop in de middeleeuwen met name in de stad Utrecht dood en leven werd beleefd en verbeeld en hoe de doden werden herdacht met zogenaamde memorietafels. Was er vroeger sprake van een goddelijke rechtbank die het oordeel over de mens velde, nu is het vaak God, die voor de rechterstoel van de mens wordt gedaagd omdat er getwijfeld wordt aan zijn gerechtigheid en de kwaliteit van de schepping. Heeft ‘de God van het laatste oordeel’ plaats gemaakt voor al dan niet revolutionaire groepen die het laatste oordeel ter hand nemen om ‘gerechtigheid’ te realiseren? Prof. Theo de Wit (Universiteit Tilburg) gaat in op deze secularisering van het Laatste Oordeel na ‘de dood van God’. De cultuurtheoloog drs Frank Bosman tenslotte laat een hele reeks filmische beelden de revue passeren die illustratief zijn voor de laatmoderne visie op het leven na de dood. De data: de woensdagavonden 3, 24 en 31 oktober, 14 en 21 november, 19 december 2012, 9 en 23 januari, 6 en 20 februari en 6 en 13 maart 2013. De leerhuisavonden worden gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 te Utrecht-Overvecht van 20.15-22.15 uur en hebben het karakter van een hoorcollege. De indeling van de avond ziet er als volgt uit: van 20.15 - ca 21.00 uur het eerste gedeelte van het college, een pauze van ongeveer een kwartier en vervolgens van 21.15 - ca 22.00 het tweede gedeelte van het verhaal. Het laatste kwartier wordt meestal gereserveerd voor vragen. De kosten bedragen € 40,-- over te maken op gironummer 1763920 t.n.v. Leerhuis Johannescentrum -Overvecht te Utrecht. In de tweede helft van augustus verschijnt een uitgebreide folder. Wilt u die ontvangen, vul dan onderstaande strook in of stuur een email naar één van onderstaande adressen. Als u in het verleden aan ons leerhuis hebt deelgenomen, hoeft u niets te doen. U ontvangt de folder thuis. Als u aan ons leerhuis wilt deelnemen, wilt u zich dan in alle gevallen – ook als u het cursusgeld tegelijkertijd overmaakt - aanmelden middels het invulformulier of een berichtje per email? Ik geef mij op voor het leerhuis ‘hemel en hel / ik ontvang graag de folder (doorhalen wat niet van toepassing is) Naam: Adres + postcode + woonplaats Telefoon + emailadres

M O ZA Ï E K

Opsturen naar: Marian van der Hulst-Caspers / Rubicondreef 40 / 3561 JC Utrecht / 030-2613051 email: m.vanderhulst-caspers@planet.nl of naar Kees Wijnen / St. Eustatiusdreef 308 / 3564 GG Utrecht / 0302624278 email: cawijnen@ziggo.nl

66

6


Denk mee, doe mee Wijkreisje rondom NK/TK We gaan op donderdag 18 oktober 2012 weer een dagtocht maken. In overleg met de vertrouwde busonderneming Verschoor hebben we het onderstaande reisje vastgesteld: 9.30 uur vertrek vanaf de Nieuwe Kerk (hoek Bollenhofsestraat/Poortstraat); 9.45 uur vertrek vanaf de Tuindorpkerk (hoek Van Riellaan/Suringarlaan); 10.00 uur vertrek vanaf de Lichtkring ( hoek Eijkmanlaan). We gaan met de touringcar naar Millingen aan de Rijn. Onderweg stoppen we op een leuke parkeerplaats voor een kop koffie met een heerlijke gevulde koek in de touringcar. Aankomst om 11.45 uur bij Hotel Millings in het knusse dorpje Millingen, waar we gaan genieten van een heerlijke 3 gangen warme maaltijd tot 13.30 uur. Na de maaltijd nemen we weer plaats in de touringcar. Een ervaren gids laat ons kennismaken met het prachtige natuurgebied van de Ooypolder en het imposante Rijk van Nijmegen. Bij terugkomst om 15.15 uur staat in Hotel Millings een kop koffie met heerlijk appelgebak klaar. Om 15.45 uur staat de touringcar klaar om in te stappen om rond 16.00 uur te vertrekken en weer huiswaarts te gaan. Aankomst in Utrecht tussen 17.30 – 18.00 uur. Het belooft weer een mooie tocht te worden. Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo snel mogelijk op met onderstaande strook, telefonisch mag ook. Aanmelden bij: H. Volberda, Kwangodreef 44, 3564 PR Utrecht, telefoon 030-2613474; A. Luijmes, Dr. ‘s Jacoblaan 22, 3571 BM Utrecht, telefoon 030-2710737. De kosten aan het reisje verbonden, bedragen € 30,-- per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken t.n.v. Actiefonds Tuindorpkerk, Utrecht, postgiro 2285017. Met vriendelijke groet namens de P.C.v.O. Annie Luijmes, Hylkje Volberda Riet de Haas ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende neemt deel aan het wijkreisje op donderdag 18 oktober 2012. Naam

:………………………………………………………

Adres:

:………………………………………………………..

Telefoon

:………………………………………………………..

Opstapplaats :………………………………………………………… Handtekening:

M O ZA Ï E K

77

7


Kring meditatief bijbellezen In onze geloofsgemeenschap is een kleine kring al enkele jaren actief met meditatief bijbellezen. Eenmaal per maand lezen en beleven we een stuk tekst uit de bijbel. We delen de stilte en desgewenst onze ervaringen. Het samen herkennen en verwoorden van wat de tekst ons te binnen brengt, verrast ons elke keer weer en maakt ons rijker. Misschien zijn er mensen die ook verlangen naar deze verdieping van hun geloofs- en gebedsleven. Die zijn welkom. We komen op dinsdagavond bijeen, in het Huis in de Wijk. Bij voldoende deelnemers hoort een middagbijeenkomst tot de mogelijkheden. Toelichting en aanmelding: Ally Bouter, Sjouktje Hoeksema, Henk Walvoort (henk@walvoort. demon.nl; tel:2516946).

Gezellig samen eten. Contactmaaltijd voor ouderen rond de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk De zomer duurt nog enkele weken, maar de Protestante Commissie voor Ouderen start in september 2012 weer met de winteractiviteiten voor de 55- plussers in wijk Oost. Het is altijd heerlijk om elkaar na de zomer weer te ontmoeten en even bij te praten. Voor 55-plussers rond de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk is er gelegenheid om maandelijks samen te genieten van een driegangen diner voor slechts 4 euro per persoon. Vindt U het ook fijn om samen te eten, kom dan op woensdag 5 september 2012, naar de Nieuwe Keten, Bollenhofsestraat 138a waar om 12.00 uur de maaltijd klaar staat. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom, zowel alleenstaanden als echtparen. Met het oog op het inkopen doen voor de maaltijd, verzoeken wij nieuwe deelnemers om zich telefonisch aan te melden en de trouwe deelnemers die verhinderd zijn, zich af te melden op maandag 3 september 2012 vóór 12.00 uur, via telefoonnummer 2613474 of 2713946. Wij nodigen U allen van harte uit om te komen. Tot ziens op woensdag 5 september 2012. Namens de Protestante Commissie voor Ouderen Hylkje Volberda en Riet de Haas-van Riemsdijk e-mail: pcvo@hotmail.nl

M O ZA Ï E K

88

8


Jubileum Tuindorpkerk Pas halverwege, maar een jubileumjaar om nooit te vergeten! We zijn pas halverwege onze festiviteiten rond het jubileum van onze 75 jarige Tuindorpkerk en nu al kunnen we spreken van een onvergetelijk jaar. De jubileumcommissie heeft ons het eerste half jaar laten genieten van een geweldig programma. Er waren prachtige concerten rond orgelmuziek, Psalmen voor Nu en het projectkoor. Ook de lekenpreekwedstrijd was een doorslaand succes met zeer talentvolle oudere en heel verrassend ook jonge gemeenteleden. Ook de viering rond de historische tentoonstelling was een succes met als speciale gast onze burgemeester Aleid Wolfsen die de opening mocht verrichten. Hij was zeer onder de indruk van onze levendige en moderne gemeente. Op diezelfde zondag werd onze geweldige glossy de TdK gepresenteerd. Het is een zeer eigentijds tijschrift waarin op een zeer fraaie wijze ons gemeenteleven van de afgelopen 75 jaar rond de Tuindorpkerk in beeld is gebracht. Fantastische foto’s gelardeerd met interessante en sappige verhalen maken deze glossy tot een uniek document. We werden zelfs door de lokale radio gevraagd om wat meer te komen vertellen over onze bijzondere gemeente. Hulde aan allen die al deze activiteiten tot een succes hebben gemaakt. Dat zijn natuurlijk ook de mensen die achter de schermen actief zijn met het maken van folders en het bemensen van de catering en het verzorgen van de aankleding van de kerk. En dan zijn we pas halverwege! Er komt nog veel meer moois aan. In de nieuwe folder staat opnieuw een prachtig programma met veel creatieve en inspirerende bijenkomsten. Kinderdisco, een debatavond, een reünistenbijeenkomst, een groots opgezet muziektheater en tot slot een open podium. Onvoorstelbaar dat dit allemaal vanuit onze gemeente georganiseerd kan worden. Wat een enthousiasme en wat een talent. Als voorzitter van deze gemeenschap raak je steeds meer onder de indruk van de kracht en mogelijkheden van onze gemeente. Als we ons gezamenlijk voor bepaald zaken inzetten kunnen er mooie en bijzondere dingen tot stand gebracht worden. Vanuit deze ervaringen hopen we ook verder te kunnen bouwen aan onze gemeenscha waarin we ons ook vooral in willen zullen blijven zetten voor onze naasten. Naast de festiviteiten beginnen ook de andere kerkelijke activiteiten weer. Zo gaan we ons de komende periode verder bezighouden met de toekomst van onze kerkgemeente. We willen iedereen oproepen me te doen aan deze discussie. Vooral ook jongeren willen we graag uitnodigen met ons mee te denken. Het gaat immers vooral ook om jullie toekomst. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een oud gezegde. Daar moet je wel je best voor doen in deze tijd. Wij willen jullie graag een eigen stem en plek geven. Denk en doe dus mee. Wim Verkerk (voorzitter kerkenraad)

Dialoogavond over bezieling en verbinding Op donderdag 13 september vindt om 20.00 uur in de Tuindorpkerk een dialoogavond plaats met het thema Wat bezielt jou en wat verbindt ons? Twee sprekers verkennen het thema op prikkelende wijze: • Joke van Saane, godsdienstpsychologe, verkent de vraag ‘Wat bezielt mensen?’ • Sake Stoppels, docent gemeenteopbouw en diaconiek, zoekt naar wat mensen inspireert in een geloofsgemeenschap. Vervolgens gaat het publiek met elkaar in gesprek, via stille wanddiscussie en tafelgesprekken met de sprekers en hun tegensprekers vanuit de gemeente. U bent van harte uitgenodigd! Inloop met koffie: vanaf 19.30 uur Aanvang: 20:00 uur 99 Plaats: Tuindorpkerk Toegang: gratis

M O ZA Ï E K

9


Feestelijke jubileumviering en ontmoeting reünisten Op zondag 23 september aanstaande houdt de Tuindorpkerk een feestelijke reünistenkerkdienst met als thema: Aanstekelijk vuur, stromend water. In deze dienst zal Bas van den Berg voorgaan. Een verrassende inbreng komt van theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard. Muzikale medewerking wordt verleend door een ad hockoor en diverse musici. In deze viering zullen alle generaties, gemeenteleden en oud-gemeenteleden de kracht van gemeenschap kunnen ervaren. Traditie en vernieuwing reiken elkaar de hand in taal, toon en teken. Centraal staan de wijsheid en de poëzie van de bijbel, haar beelden en hartverwarmende liederen. Na afloop is er koffie en een heerlijke lunch. Er is veel gelegenheid voor ontmoeting. Voor de kinderen is er een verrassingsactiviteit buiten. Graag van te voren opgeven voor de lunch op: jubileumtuindorpkerk@gmail.com voor 10 september a.s. De dienst begint om 10.00 uur.

M O ZA Ï E K

10 10

10


Kinderlied September Dat licht is niet zomaar voorbij tekst: Greet Brokerhof-van der Waa

muziek: Gerard van Amstel

2. Weet je nog wel van toen, van dat kind? Ze zeiden: je bent veel te klein. Maar Jezus zei juist:`Kom jij maar eens hier. Zo klein moeten jullie nou zijn.’ Het kind had dat echt niet verwacht en dacht blij ‘Wat is dat geweldig, hij ziet wat in mij!’ 3. Weet je nog wel van toen,van die vrouw? Ze kwam ergens anders vandaan. Vroeg Jezus om hulp. Haar dochter was ziek. Hij hielp en was met haar begaan. Hij prees haar geloof en ze jubelde blij: ‘Wat is dat geweldig, hij ziet wat in mij!’ 4. Weet je nog wel van toen,van die keer dat Jezus zei:‘Denk er maar aan. het leven gaat door voor wie het verloor. Het licht zal het donker verslaan.’ Wij snapten hem niet, maar hij zag het en zei: ‘Je zult het wel zien en dan denk je aan mij.’

M O ZA Ï E K

11 11

11


Lief en Leed Nieuw ingekomen hr en mw G.Th. van Es-Sluijterman, Ritzema Boslaan 57, 3571 CN Verhuisd hr H.C. van Vulpen, Valetonlaan 38 Winklerlaan 365/Knr 0708 Suzanne Moll, L.Fuchslaan 12 Oude Kerkstraat 5, 3572 TG Caroline Paul, Verheullaan 10, 2661 SP Bergschenhoek A.Romerostraat 275, 3573 AL mw A.C. Grasmaijer-van Dijk, Winklerlaan 365 Santa Cruzdreef 28, 3563 VJ Vertrokken Ruben Kwant, ’s Jacoblaan 2A fam Van der Weide-Bouwknegt, Marmerplein 16

Eindhoven Zeist

Getrouwd 20-07-2012 Johan Jansze en Caroline Paul, A.Romerostraat 275, 3573 AL Geboren 12-07-2012 Sven Willen Johan, zoon van Sanne Verkerk en Chris Bakker, broertje van Emma 02 -08-2012 Samuel Gerhard, zoon van Marielle Hoff en Edward Mac Gillavry, broertje van Edward en Elin.

Overleden 24-06-2012 Johanna Baart-Groot, Winklerlaan 365, 08-07-2012 Gerard Oosterom, Winklerlaan 365, 11-07-2012 Jantiena Schroten-Keun, Eykmanalaan 72, 25-07-2012 mw C.I.M. van der Wolf-Edelkoort, Ornsteinsingel 95,

93 jaar 102 jaar 95 jaar 81 jaar

Beste gemeenteleden Johan Jansze en Caroline Paul zijn op 20 juli getrouwd voor de wet. Wij zijn van plan om volgend jaar in de TK te trouwen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we de laatste tijd druk zijn geweest met de verkoop van twee huizen en met de aankoop van een nieuw huis. We blijven gelukkig in de buurt wonen. Ons nieuwe huis staat op het Kouwerplantsoen 6, 3571LS. Momenteel wordt het grondig verbouwd en we hopen het ongeveer per 1 oktober te betrekken.   Johan en Caroline Jansze   Ook is Mevrouw Jansze-Vermeer in de Wartburg verhuisd naar de nieuwbouw. Het adres is ; Woonzorgcentrum de Wartburg Kennedylaan 16-474 3533KJ Utrecht   12 12

M O ZA Ï E K

12


De bloemen zijn naar de volgende personen gegaan: 3 juni  Tuindorp Oost en Bartimeus 10 juni mevrouw Diepenhorst en mevrouw Florijn 17 juni Piet van Helden en Jan van de Ploeg 2 4 juni mevrouw Veerman en mevrouw Verschoof 1 juli Piet Jan en Els Rebel en  Piet Dronkers 8 juli mevrouw Buurman en mevrouw Van Uitert 15 juli Annelies Siegelaar en Maria Hagen 22 juli mevrouw Schipper en mevrouw Klaarenbeek 29 juli de heer Giethoorn en Ger en Rini van Zeggelaar 5 augustus ds Oprel en de heer en mevrouw Sikkens 12 augustus Nel Verspui en Toos Ester 19 augustus de heer en mevrouw Simons en Marijke Haan  

M O ZA Ï E K

13 13

13


zwo-nieuws Inkomsten en uitgaven Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Tuindorpkerk/Nieuwe Kerk van januari tot en met juni 2012 Inkomsten

Giften Deurcollecten Sobere maaltijden ‘Lint’ TK voor kinderen Bolivia Vrijmarkt NK Wijkfeest Wittevrouwen Totaal

Uitgaven

270,00 752,21 496,50 64,70 861,35 219,80

--------€ 2.664,56

Kosten betalingsverkeer ING € 46,52 Attentie bewoners Asch v Wijckkade 7,55

---------€ 54,07

Over het eerste halfjaar is er een bedrag (netto € 2.610,49) voor het project juridische en sociale hulpverlening voor misbruikte meisjes van het Centro Juana Azurduy in Bolivia bijeen is gebracht. Naast de drie Sobere maaltijden was de jaarlijkse vrijmarkt op Koninginnenacht en dag weer een succes. Ook dit jaar heeft De Nieuwe Kerk tijdens het wijkfeest Wittevrouwen het project onder de aandacht van de buurtbewoners gebracht, wat een mooie opbrengst heeft opgeleverd. Allen die zich hebben ingezet voor deze activiteiten hartelijk dank. Onze eerste bijdrage van dit jaar voor het project Centro Juana Azurduy is overgemaakt naar kerk in Actie. Uw giften en aandacht voor het werk van de ZWO commissie van onze gemeente blijven welkom op postgiro 1514702 ten name van commissie ZWO Tuindorpkerk/Nieuwe Kerk te Utrecht. Nel Bakker Penningmeester

15 juli 2012

M O ZA Ï E K

14 14

14


Zoals uit het financieel overzicht, op de vorige pagina blijkt, is voor het Centro Juana Azurduy in Bolivia inmiddels het minimale bedrag van € 2.750,- waarvoor wij ons jaarlijks verplicht hebben gesteld, bijeen. Dat is zeer veel belovend voor de totale opbrengst eind dit jaar. In verband met de crisis hadden wij bewust niet al te hoog ingezet om het totaal benodigde bedrag niet onder druk te zetten.

Laatste Missie-Zendingskalender 2013 Sinds 1980 brengt de Missie-Zendingskalender prachtig in beeld hoe kunstenaars uit allerlei windstreken uiting geven aan hun geloof. Door dalende verkoopcijfers hebben we helaas moeten besluiten de verkoop te stoppen. De kalender van 2013 zal daarom de laatste zijn. De kalender heeft dit jaar als thema ‘Kijken met andere ogen’. Het werk van drie Balinese kunstenaars staat daarin centraal. Vanuit hun christelijk geloof kijken zij met andere ogen naar hun eigen samenleving. De kalender inspireert u om iedere maand met andere ogen naar uw eigen geloof kijken. Wij worden gedwongen om opnieuw de Bijbel open te slaan en nu met andere ogen te lezen. De kosten bedragen ook dit jaar weer € 8,00. Vanaf 9 september is de kalender te koop. Omdat de oplage niet hoog is adviseren wij u, wanneer u ook de laatste Missie-Zendingskalender wil, voldoende contant geld mee te nemen. Namens de ZWO-commissie Nel Bakker

M O ZA Ï E K

15 15

15


TUINDORPKERK LICHTKRING * TUINDORP-OOST*

10.00 uur 17:00uur 10.00 uur __________________________________________________________________________ 9 september ds B.C.van Wieren Psalmen voor Nu __________________________________________________________________________ 16 september 15 september ds P.J.Rebel Mw. W. Winkel S&T S+T; 15+ Bartiméushage __________________________________________________________________________ 23 september 22 september drs B.van den Berg Ds. C.P. Bouman __________________________________________________________________________ 30 september ds J.Muis cantorij huiskamerbijeenkomst __________________________________________________________________________ * De roosters voor de Lichtkring en Tuindorp-oost zijn nog onvolledig, onze excuses.

M O ZA Ï E K

16 16

16


Algemene Gegevens KERKGEBOUW Tuindorpkerk: Van Riellaan/Suringarlaan 1, 3571 WH, tel 2710159 PREDIKANTEN ds P.J. Rebel Van Everdingenlaan 52, 3571 NR, tel 2734581 werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag-donderdag ds B.C. van Wieren Van Lingelaan 97, 3602 PB Maarssen tel 0346-567876. Tel. spreekuur: di t/m vr van 08.30 tot 9.15 uur vrije dag: zaterdag

KERKENRAAD TK voorzitter: W. Verkerk, Vd Voort van Zijplaan 102, 3571 VZ tel 2733639 scriba: H. Oudhof, Ritzema Boslaan 86, 3571 CV, tel 2711286 WIJKDIACONIE voorzitter scriba

R. Oolbekkink, Tolsteegplantsoen 43-1, 3523 AN, tel 7523838 M. Zeilmaker, De Savornin Lohmanlaan 13, 3732 BS De Bilt tel 2203539 penningmeester J.Haverkamp, Albr.Thaerlaan 54, 3571 EG, tel 2725410 KOSTERIJ Marc Baas, kostertuindorpkerk@gmail.com WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter (en personele zaken): M. van Ditmarsch, J.P.Thijsselaan 7, 3571 GL, 2731741 Scriba: H-P. Siderius (a.i) Penningm: H-P. Siderius, Van Alphenplein 4, 3581 JE, 2512140 Materiële zaken: Gerard Tijmes, Prof. Ritzema Boslaan 7 3571 CL tel. 030 2717904 Verhuurzaken: Andre Versloot, van Bemmelenlaan 47, 3571 EL, 2711844 Rekeningnummer: 69.97.62.170, ten name van PGU wijk Oost – Tuindorpkerk, Utrecht. ORGANISTEN mw W.J.C. Smits P. van Dijk D. Jansen

Waterstede 130, 3605 NG Maarssen, tel 0346-561212 Havikstraat 30, 3514 TR, tel 2731815 Patrimoniumweg 1, 3941 BSW Doorn, 034-3420254

M O ZA Ï E K

17 17

17


Algemene Gegevens CANTORIJ leiding/inlicht: J. Koning, Zebraspoor 690, 3605 HN Maarssen Janl_koning@planet.nl Repetities:

elke maandag vanaf 20.00 uur, Tuindorpkerk

KERKTELEFOON mw M. Goudzwaard, Rochus Meeuwiszstraat 9, 3554 VR, tel 2432968 www.tuindorpkerk.nl KERK-AUTODIENST J. Jansze, A.Romerostraat 275, 3573 AL, tel 2732440 KINDERCRECHE

mw R. Verkerk, Van Herwerdenlaan 30, 3571 ZK, tel 2710192

KINDERNEVENDIENST

mw G. van Es, Otterstraat 50, 3513 CN, tel 2340316

JONGERENWERK

S. van Ditmarsch, Maliestraat 13, tel 06-45232461

PASTORAAL MELDPUNT(PMP)TUINDORPKERK Stelt u bezoek van iemand uit de kerk op prijs?Ken jij iemand die bezoek op prijs zou stellen? Bel of mail het PMP: Els Sytema, Van Bemmelenlaan 27, 3571 EK, 2720845 email: e.sytema-homan@ziggo.nl Riet Hessel, Regentesselaan 93, 3571 CD, 2731017 email: paulhessel@casema.nl Aletta Gerritsen, Sartreweg78, 3573 PN, 2718753 email: agerritsen1952@online.nl Margriet Keuning, W.Arntzskade 50, 3515 AK, 2710557 email: margrietkeuning@gmail.com Margreet Zwart, Vd Voort v. Zijplaan 81, 3571 VV, 2734141email: mj.zwart@hetnet.nl ZIEKTEMELDINGEN Bel of mail het PMP: zie hierboven BLOEMENGROET uit de kerk

via mw Marjan Jonkhoff tel.030-2730354. jonkhoffhop@planet.nl

MOZAIEK verspreiding

mw D. Markus, Graanstraat 8, 3572 TP, tel 2718459

MOZAIEK hoofdredactie

R. Verkerk, Burg. v.d. Voort v. Zijplaan 102, tel 06 24990735

LEDENADMINISTRATIE

mw C. Voorrips, tel 2314123 of Prinsenhof, tel 2712479

WWW.TUINDORPKERK.NL

M O ZA Ă? E K

18 18

18

Mozaïek September 2012  
Mozaïek September 2012  

Informatie bulletin van Tuindorpkerk te Utrecht

Advertisement