Page 1

Nr 19, september 2013

M O ZA Ă? E K Het maandblad van de Tuindorpkerk


Colofon

Inhoud

p3 Vers van de pers p4 Uit de Kerkenraad p6 Kerk en Israël p7 Nes Ammim 50 jaar Correspondentie Kerk in de Stad: p9 Reis naar Israël Jan Verkerk p10 Raap- en nietploeg janenruth@casema.nl p11 Denk mee, doe mee Coverfoto: Reitze Verkerk p20 Lief en Leed Locatie: Sagrada Familia, Barcelona p21 Lief en Leed/Jong p22 Bericht van de Penningmeester De Mozaïek is een maandblad vóór en dóór de p23 Huis in de Wijk leden van de Tuindorpkerk. Uw bijdrage aan p25 Roosters de Mozaïek is altijd welkom op het volgende p26 Algemene gegevens e-mail adres: Redactie: Reitze Verkerk, Marjanneke de Jong

redactietk@gmail.com

(Aanmelden voor de digitale editie kan ook via dit e-mail adres)

Postadres Redactie Obbinklaan 8 3571 NG Utrecht De volgende editie verschijnt op 6 oktober 2013. De deadline voor inleveren kopij is 26 september.

M O ZA Ï E K 2


Vers van de Pers

Inaugurele rede Nico den Bok in Leuven Op 3 september spreekt Prof. dr. Nico den Bok, hoogleraar Systematische Theologie, zijn inaugurele rede uit. Hiermee treedt hij officieel in het ambt van Hoogleraar op de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. De Tuindorpkerk feliciteert de heer den Bok met zijn inauguratie en wenst hem veel succes. De redactie

OPROEPJE

Ik geef al een aantal jaren naailes en heb een ruime ervaring wat betreft kleding maken. Het is ook mogelijk om tassen te maken. Enkele leden  van de kerk hebben bij mij al eens een tas gemaakt n.a.v. de veiling i.v.m. het 75 jarig bestaan van de Tuidorpkerk. Ik geef les op dinsdag middag van 14.00 tot 16.00 uur en dinsdagavond van 19.30 tot 21.30. Bij voldoende aanmeldingen wil ik ook op maandag avond les geven van 19.30 tot 21.30 De lessen beginnen in de week van 9 september.   Mijn adres is Steve Bikostraat 304(voordorp) In de maand september zitten wij op de camping maar komen regelmatig langs huis,o.a.voor de naailes. Voor vragen ben ik bereikbaar onder tel.nr. 030-2720268/06-21089755 e-mail jhvdploeg@casema .nl   Vriendelijke groeten Diny van der Ploeg

Gezocht : koffieschenkers / koffiezetters (m/v) Een aantal schenkers houdt ermee op en onze reservelijst is helemaal uitgeput. We zijn daarom op zoek naar koffieschenkers, die ons met ingang van volgend jaar na de dienst willen helpen met de koffie. Dit kost een uurtje per keer en je komt ongeveer 8 maal per jaar aan de beurt. Hierbij is het altijd mogelijk onderling te ruilen. Het is een gezellig klusje en je spreekt en ziet veel gemeenteleden! Aanmelden kan bij: Thea Luiten en Peter Poell Tel. 030-2718260 e-mail peter.poell@hetnet.nl

M O ZA Ï E K 3


Uit de Kerkenraad Startzondag Na een aantal vooral zonnige (en voor velen vrije) weken beginnen we langzaam aan weer op te warmen voor het komende seizoen. Hopelijk heeft de vakantie velen goed gedaan en nieuwe energie gegeven! De startzondag is op 8 september, thema is “met hart en ziel geloven...EN DOEN”. De zondag staat in het teken van concreet invulling geven aan geloven door iets te doen in de kerk. Er wordt een tijdscollecte georganiseerd waar iedereen kan aangeven aan welke (diaconale) doelen hij of zij tijd wil besteden in het komende seizoen. Er komen ook mensen ‘van buiten’ die meer vertellen over een aantal structurele doelen die we als kerk al steunen. Zo kunnen we de verbinding met deze doelen versterken. Het gaat immers niet alleen om onze eigen gemeente, maar ook om gerichtheid op de ander. Er zal die zondag na de dienst alle ruimte zijn voor gesprek, contact en actie. U hoort nog meer over de startzondag via de mededelingen en informatie op de liturgie. Reisgids voor de Tuindorpkerk klaar Op 7 juli, net voor het begin van de zomervakantie, hebben we in een Open Huis de beleidsagenda van de Tuindorpkerk afgerond. Deze Reisgids voor een Kerk met Passie geeft richting aan de keuzes die we als gemeente de komende jaren willen maken. In groepjes hebben we besproken wat we hierin het belangrijkste vinden en waar we snel mee van start willen. Veel gemeenteleden hebben met grote betrokkenheid meegedacht en meegewerkt, daardoor is de beleidsagenda ook een gids van ons allemaal geworden. De opbrengst van het Open Huis en de beleidsagenda staan ook op de website www.tuindorpkerk.nl/media-items/ downloads/finish/1-documenten/94-beleidsagendatuindorpkerk-2013-2018. Bezoek bij de kerkenraad Op 17 juni vond de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer plaats. René van Bemmel, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, was te gast. Hij bezoekt alle wijkgemeenten om kennis te maken en iets te horen over actuele thema’s die spelen. Dat was deze keer onder andere onze identiteitsomschrijving en de beleidsagenda. René van Bemmel heeft benadrukt hoe belangrijk het is om als gemeente een duidelijk profiel te hebben. De huidige ‘geloofszoeker’ is op zoek naar identiteit, naar een gemeente die zich hierin uitspreekt en aanspreekt. Hij vertelde ook over de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). De PGU is in feite alles wat meer is dan de wijk alleen. Bijvoorbeeld ondersteunen van groot onderhoud, beleggingsbeleid, personeelsbeleid,

begrotingsbeleid, Kerk in de Stad, Kerkendag. Dat moet ook allemaal bestuurlijk worden georganiseerd. Vanuit de PGU kan ook verder worden meegedacht over profilering van gemeenten. Brainstorm met de Paulusparochie We hebben in mei een gesprek gehad met een aantal mensen van de Paulusparochie om te kijken of we als wijkparochie en - gemeente misschien wat meer dingen samen zouden kunnen ondernemen, naast de gezamenlijke vieringen tweemaal per jaar en de vespers in de Stille Week. Er zijn allerlei activiteiten die zich lenen voor verbinding tussen de Paulusparochie, de Tuindorpkerk en de wijk. Gemeenschappelijk doel zou kunnen zijn een kerk/parochie die naar buiten een gezicht laat zien, werkend vanuit eenzelfde inspiratie, voor elkaar, voor de anderen in de wijk en daarbuiten. In september gaan een paar mensen uit beide gemeenten een of twee keer om de tafel om dat verder te verkennen. In een volgende Mozaïek leest u hier meer over. Opvolger gezocht! In mei hebben we Rie Koetsier van harte bedankt voor haar jarenlange werk als coördinator van de werkgroep Kerk en Israël namens de Tuindorpkerk. Het zou fijn zijn als iemand haar taak wil overnemen. Als u belangstelling heeft of meer wilt weten, dan kunt u dat aan mij doorgeven (harrietsmit@orangework.nl). Omzien naar elkaar We weten allemaal hoe belangrijk het is om aandacht voor elkaar te hebben. En gelukkig gebeurt dat. Toch komt het ook bij ons wel voor dat mensen een tijd gemist worden bij de diensten. Laten we hier samen alert op zijn en juist in deze situaties proberen wat extra aandacht aan elkaar te geven. Tot slot… Zijn we heel blij met Christine Hoek als nieuwe diaken, zij wordt binnenkort bevestigd. Het vermelden waard is ook de inauguratie van Nico den Bok aan de Universiteit van Leuven. En Maarten van Ditmarsch gaat per fiets op pelgrimage naar Santiago de Compostella. Harriët Smit scriba

M O ZA Ï E K 4


Reisgids Tuindorpgemeente, kans voor de reis van je leven…..?! Vlak voor de zomervakantie is de reisgids voor de Tuindorpgemeente vastgesteld. Een reisgids die onze gemeente een kompas biedt om ook voor de toekomst een kerk met passie te mogen zijn. Een kerkgemeenschap die zich blijvend en op eigentijdse wijze laat inspireren door de verhalen uit de Bijbel, zich verbindt met de bedoeling van de schepping van God en in navolging van Jezus liefdevol omgaat met de naaste en streeft naar gerechtigheid en vrede. In een inspirerende bijeenkomst onder deskundige leiding van Simon de Kam is er in een Open Huis bijeenkomst gediscussieerd over de toekomst van de Tuindorpkerk. Allerlei onderwerpen zijn behandeld zoals: liturgie, pastoraat, diaconaat, muziek, jeugd en jongeren, financiën en organisatie. Uiteindelijk is er per onderwerp een lijstje opgesteld met prioriteiten waaraan we de komende periode met elkaar gaan werken. Want alleen door er met elkaar onze energie in te steken kunnen we die Tuindorpkerkgemeenschap met passie blijven. Naast de inzet van onze belangrijke beroepskrachten is daarvoor heel veel vrijwilligerswerk nodig.

Gelukkig zijn we rijk gezegend met de inzet van vele vrijwilligers. We kunnen als kerkenraad dan ook niet vaak genoeg laten blijken dat we deze inzet van iedereen enorm waarderen. Als je de “wie, wat, waar” er weer eens op naslaat dan merk je pas hoeveel mensen er actief bij onze gemeenschap betrokken zijn. En dan vergeten we nog de vele mensen die anoniem bezoekwerk doen en zich inzetten voor een ander. Het is echt hartverwarmend om telkens weer te ervaren dat er mensen bereid zijn om allerlei taken binnen onze gemeente te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er door je eigen inzet en betrokkenheid een betere binding ontstaat met diezelfde gemeenschap. Je leert nieuwe mensen kennen en ervaart met elkaar de waarde van je inzet. Hoe belangrijk voor de onderlinge samenhang is het wekelijks kopje koffie niet? Of de bloemengroet en het bezoekwerk vanuit de gemeente. Ook moet er natuurlijk bestuurlijk werk verricht worden en wat te denken van de interne en externe communicatie, de begeleiding van de jeugd en jongeren activiteiten en Huis in de Wijk. Zo is er voor iedereen wel iets te vinden om zijn of haar tijd te investeren in het levend houden van een kerk met passie, die wij graag willen zijn. Schroom dan ook niet om jezelf actief op te stellen en te kijken waar jouw talenten kunnen bijdragen aan onze agenda voor de toekomst die in onze reisgids staan. Jong en oud zijn welkom en nodig! Op onze startzondag op 8 september wordt er van iedereen een beetje tijd gevraagd om ons doel te bereiken. Wij hopen op een mooie oogst en veel mede reizigers! Zo’n reis wil je gewoon niet missen! Het zou zomaar wel eens de reis van jou of iemand anders leven kunnen zijn….. Namens de kerkenraad, Wim Verkerk (voorzitter)

M O ZA Ï E K 5


Kerk en Israël EEN LICHTJE DAT JE MOET KOESTEREN, ‘Jij bent een instrument van de Eeuwige, de stem van jouw ziel looft God’, houdt rabbijn Navah Tehila een groep mensen in Ermelo voor. Kennis van het Jodendom is voor ons christelijk geloof van wezenlijk belang. In veel gemeenten proberen Kerk en Israël-commissies of –werkgroepen dan ook allerlei aspecten daarvan door te geven. In Ermelo deden we dat bijvoorbeeld door een optreden van een van Nederlands eerste vrouwelijke rabbijnen, mevrouw Navah Tehila, voorheen voorzanger in een Joodse gemeente in Nederland. Tehilla ging ons voor in het zingen (en dansen) van Hebreeuwse en Jiddische liederen. ‘Als je God wilt ontmoeten, moet je kijken in de ogen van een medemens,’ citeerde ‘the singing rabbi’ de grote Joodse geleerde Martin Buber. Want als je de ander in de ogen kijkt, zie je dat hij of zij een klein lichtje in zich heeft, ‘… een lichtje dat je moet koesteren.’

Elkaar in de ogen kijken dus, en elkaar laten weten dat je er zijn mag. Dat moesten we ook letterlijk doen op die zangavond. En wat ìs dat moeilijk. Dat is ook een van de dingen die de werkgroep Kerk en Israël beoogt: met elkaar in gesprek blijven, ook als Joden en christenen. Ook al sta je, bijvoorbeeld in je politieke overtuiging, soms lijnrecht tegenover elkaar. Dat dit moeilijk is, staat vast, dit ‘elkaar in de ogen kijken’. Elkaar leren kennen en waarderen heeft niet altijd ieders prioriteit. Toch schuilt daarin het geheim van de gemeente. En ook het geheim van de onopzegbare band tussen het volk Israël en de Kerk, tussen Joden en christenen. Want in ons allen huist een klein lichtje. Dat moeten we koesteren, zowel in elkaar als in onszelf. Daarvoor hoeven we niet allemaal eerst naar het land Israël toe te reizen. Het Joodse gedachtegoed is naar òns toe gekomen, onder meer in de Jood Jezus van Nazareth. Hijzelf heeft ons geleerd dat wij als kaarsen op een kandelaar moeten zijn, in de lijn van de Joodse overtuiging. Dankzij Hem mogen wij, gelovigen uit de volkeren, die erbij zijn gekomen, meezingen met Israël over de liefde van God. Mogen wij steeds opnieuw opstaan en samen verder gaan, elkaar in de ogen kijken, soms dwars tegen de tijdgeest in. Samen een afspiegeling vormen van dat Grote Licht dat komt: Israëls Eeuwige, die troont op de lofzangen van Israël, lofzangen waarmee wij mogen instemmen. ds. B.L. Jongkind, Ermelo [vz. Class. Commissie Kerk en Israël Noord-West Veluwe]

M O ZA Ï E K 6


Nes Ammim 50 jaar Op 1 juli vorig jaar ben ik in de Tuindorpkerk als predikant bevestigd om namens de Protestantse Kerk in Nes Ammim, Israël, te gaan werken. Het dorp Nes Ammim heeft een hotel en studiecentrum en telt ongeveer 100 inwoners, vooral vrijwilligers uit Europa die ervoor gekozen hebben om voor kortere of langere tijd in Nes Ammim te werken. Nes Ammim ligt in de noordelijke provincie Galilea, een regio waarin ongeveer evenveel Joodse als Palestijnse Israëliërs wonen. Mijn bevestigingsdienst in Utrecht was een bijzonder moment voor mij. Na meer dan zeven jaar theologie studeren werd ik eindelijk dominee. Nu ben ik alweer ruim een jaar in Nes Ammim aan de slag. Graag wil ik iets meer vertellen over dit dorp. Nes Ammim werd in 1963 gesticht door christelijke Europeanen die diep geschokt waren door de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Net als veel andere christenen in die tijd, vroegen deze Europeanen zich af of de christelijke traditie niet had bijgedragen aan een klimaat waarin de vernietiging van het Joodse volk mogelijk was geworden. De Joden werden bijvoorbeeld vaak afgeschilderd als godsmoordenaars, die niks hadden begrepen van het evangelie. In Europa had dit soort minachting aan het adres van de Joden geleid tot een geschiedenis van vervolgingen met de holocaust als ijzingwekkend dieptepunt. De oprichters van Nes Ammim ondersteunden het verlangen van de Joden om na de Tweede Wereldoorlog een eigen staat te bouwen, waar veiligheid wel gegarandeerd zou zijn. Daarom stichtten de Nes Ammimers een dorp in het Noorden van Israël waarmee ze wilden proberen om iets bij te dragen aan de opbouw van dit nieuwe land Israël. Nes Ammim specialiseerde zich in de industriële rozenteelt en werd een centrum van waaruit Europese landbouwkennis werd verspreid naar Israëlische bedrijven. Dit jaar bestaat Nes Ammim 50 jaar en in die tijd is er veel veranderd. De mensen in Nes Ammim zijn zich, net als velen in Europa, steeds meer gaan realiseren dat de stichting van de staat Israël in 1948 betekende dat Palestijnen hun land verloren, uit hun huis werden verdreven of op de vlucht moesten slaan. Tot vandaag aan toe voelen veel Palestijnen in Israël zich tweederangsburger en leven veel Palestijnen buiten Israël in vluchtelingenkampen. Bovendien houdt Israël de Westbank

bezet en blijft tegen alle internationale verdragen in, toestemming geven om daar nieuwe huizen en dorpen te bouwen. Deze zaken mogen niet over het hoofd gezien worden. Nes Ammim wil solidair blijven met het Joodse volk. Het christendom is een loot aan de Joodse boom, en in de afgelopen eeuwen zijn christenen dat maar al te vaak vergeten. Veel Joden denken bij het horen van de naam ‘christendom’ aan de inquisitie of aan de holocaust. Het blijft nodig om aan Joden te laten zien dat het ook anders kan. Dat christenen Joden niet langer naar het leven staan. Hopelijk voelen Joden zich dan minder bedreigd en dat geeft misschien wat meer vertrouwen voor een andere toekomst. Tegelijkertijd wil Nes Ammim, meer dan vroeger, ook solidair zijn met de Palestijnen die in Israël leven. Bijvoorbeeld met de christen-Palestijnen. Van de Palestijnen die in Galilea wonen, is 20 procent christen: van baptist tot rooms-katholiek. Als minderheid hebben de Palestijnen het gevoel dat ze niet volledig meetellen in de Israëlische samenleving. Via het subsidiëren van conferenties en voorlichting probeert Nes Ammim ook hen te ondersteunen in hun zoektocht naar erkenning en gelijkwaardigheid. Via de Palestijnse christenen in Israël is Nes Ammim ook verbonden met Palestijnse organisaties op de Westbank. Tegenwoordig is Nes Ammim geen centrum voor landbouwkennis meer. De belangrijkste inkomstenbron is nu het hotel. Met financiële steun van Kerk in Actie en individuele kerken zoals de Tuindorpkerk subsidiëren we dialoogorganisaties die naar Nes Ammim komen en die op verschillende manieren proberen om Joden en Palestijnen of christenen, joden en moslims met elkaar in gesprek te brengen. Zo is er bijvoorbeeld iedere zomer een kamp van drie weken voor zowel Hebreeuws als voor Arabisch sprekende kinderen uit verschillende dorpen in de buurt van Nes Ammim (Joods, christen-Palestijns, moslim-Palestijns). De kinderen ontmoeten elkaar daar, worden vriendjes of vriendinnetjes en blijven elkaar ook na de zomer opzoeken. Deze zomer was er ook een kamp van islamitische, joodse en christelijke jongeren uit Oost- en West-Jeruzalem, die met elkaar spraken over de religieuze tradities waarin ze zijn opgegroeid en hoe ze omgaan met het conflict. Door dit soort initiatieven te steunen probeert Nes Ammim

M O ZA Ï E K 7


een plek te zijn waar mensen met elkaar op zoek kunnen gaan naar eerlijke en nieuwe manieren van samenleven. Nes Ammim wil een veilige ruimte te zijn waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Om dat te bereiken kan Nes Ammim zelf geen politieke organisatie zijn met een heel uitgesproken visie op het conflict. Nes Ammim ondersteunt de dialoog in Galilea en probeert ook de christen-Palestijnen bij te staan. Daarnaast heeft Nes Ammim nog een heel ander doel. Net als in het begin, zijn de meeste vrijwilligers van Nes Ammim Europeanen met een christelijke achtergrond. Het grootste deel van die vrijwilligers werkt in het hotel, een aantal in de tuinen en bij de technische dienst. De belangrijkste groep vrijwilligers zijn jongeren die net van de middelbare school komen en graag een tijdje in Israël willen wonen. Daarnaast zijn er ook mensen die met pensioen zijn die voor een aantal maanden in Nes Ammim komen werken. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. In ruil voor het werk krijgen de vrijwilligers gratis kost en inwoning, maar vooral ook een studieprogramma. Iedere week zijn er lezingen over de Israëlisch samenleving, de joodschristelijke dialoog, de geschiedenis van het Heilige Land, het Palestijns-Israëlische conflict, maar er zijn ook excursies, wandeltochten en driedaagse seminars naar bijvoorbeeld de Westbank, de Negev woestijn en Jeruzalem. We proberen vrijwilligers zoveel mogelijk verhalen te laten horen zodat ze hun eigen visie op de situatie in Israël kunnen ontwikkelen. De hoop is dat de vrijwilligers als ze terug zijn in, bijvoorbeeld, Nederland ook daar bijdragen aan het zoeken naar eerlijke en nieuwe manieren van met elkaar omgaan in een multiculturele samenleving. Wie meer over Nes Ammim wil weten kan terecht op facebook.com/nes.ammim.international of op nesammim.nl. Op 21 september vindt in Amersfoort de viering van 50 jaar Nes Ammim plaats, met onder andere Job Cohen en Ahmed Aboutaleb. Meer informatie op nesammim.nl. Pieter is bereikbaar via dialogue@nesammim.com. Wie in Israël op reis gaat, is van harte welkom!

Van de ZWO-commissie Bijgaand verhaal van Pieter Dronkers geeft meer informatie over het ZWO-project, waar wij ons als Tuindorpkerk momenteel voor inzetten. Naast onze financiële steun, is ook onze betrokkenheid bij de diverse activiteiten van belang. We willen bijvoorbeeld contacten gaan leggen met een vrouwengespreksgroep uit Nes Ammim, en denken aan een mogelijkheid in het najaar jong volwassenen uit Nes Ammim bij ons te ontvangen. Als u hieraan mee wilt werken: van harte welkom. Natuurlijk bent u ook welkom bij het jubileum van Nes Ammim, op 21 september in Amersfoort. Het programma en informatie over aanmelding kunt u vinden op www.nesammim.nl. Op 22 september kunt u hierover en over een aantal andere zaken aangaande Nes Ammim met Pieter Dronkers doorpraten, omdat hij dan, samen met Piet-Jan Rebel, voorgaat in onze gemeente. Namens de ZWO, Marianne Eijgenraam

Pieter Dronkers, Nes Ammim

M O ZA Ï E K 8


Reis naar Israël In februari zijn mijn vrouw Els en ik met een groep collega’s op studiereis naar Israël geweest. Een heel indrukwekkende reis is dat voor ons geworden. Zoals eerder vermeld willen we graag een reis voor gemeenteleden organiseren. Het zou dan om een gezelschap gaan van mensen uit Groenekan (de gemeente waar mijn vrouw Els werkt), de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk. We hopen eind april op reis te gaan: van 23 april 2014 t/m 1 mei 2014. Wij gaan beide mee als reisleiders en in Israel zelf vertelt de vaste Nederlandstalige gids voor onze groep elke dag alles over de achtergronden van de plekken die we gaan bezoeken. Een reis naar Israel is naar verhouding niet goedkoop. Een groot deel van de kosten gaat in de vliegreis zitten. En mede vanwege de prijs vertel ik u al vroeg e.e.a. , zodat er de mogelijkheid is om te sparen voor deze reis. We organiseren deze reis i.s.m. Drietour reizen uit Driebergen. In oktober is de exacte prijs bekend, maar de indicatie is nu dat als we met 30 mensen de reis gaan maken de prijs 1514,00 euro p.p. zal worden. Bij een kleinere groep zal de prijs rond 1555,00 euro p.p. zijn. Het bedrag is inclusief de vliegreis, hotelovernachtingen (op basis van een tweepersoonskamer) met ontbijt en diner, lunches onderweg, fooien, busvervoer en entreeen excursiegelden. In de maanden voor de reis organiseren we twee avonden, zodat we als reisgenoten elkaar een beetje leren kennen en we alle verdere informatie kunnen geven. De overnachtingen zijn in goede hotels: 4 nachten in Jeruzalem, 2 nachten in Tiberias (de stad bij het meer van Galilea) en 2 nachten in Netanya. Globaal is het programma: DAG 1 woe. 23/04: Heenreis. Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv (al dan niet met overstap). Daarna transfer naar het hotel in Jeruzalem. DAG 2 don. 24/04: De bus brengt ons naar de Olijfberg. Vandaar wandelen we via Gethsemané en de Leeuwenpoort de Oude Stad in. Bij de Klaagmuur wonen we de Bar Mitswaviering bij, erna (als het mogelijk is) naar het Tempelplein. Verder door de Via Dolorosa naar Bethesda, St. Anna, Lithostrotos en de Heilig Grafkerk. DAG 3 vr. 25/04: ’s Morgens met de bus naar Yad Vashem, het Gedachtenis Monument (herinneringsruimte, onderzoekscentrum en museum) van de Holocaust. We maken een korte stop bij de Menora. ’s Middags gaan we naar Bethlehem naar de Geboortekerk en de Herdersvelden.

DAG 4 za. 26/04: Een dagtocht naar de Dode Zee deze dag. Eerst gaan we naar Masada: met de kabelbaan gaan we omhoog naar de overblijfselen van de burcht. Erna wandelen we bij de oase Ein Gedi omhoog naar de Shulamit-waterval. Degenen die liever niet omhoog lopen langs de beek kunnen in de mooie oase blijven. Ook gaan we drijven in de Dode Zee, de liefhebbers althans. Als er voldoende tijd is stoppen we ook even bij Qumran. Erna weer terug naar het hotel in Jeruzalem. Op een van de avonden Jeruzalem hopen we Esther van der Linden te ontmoeten, die vanuit de Nieuwe Kerk voor de Near East Ministry al een aantal jaar daar woont en werkt. DAG 5 zo 27/04: Vertrek uit Jeruzalem en door de Jordaanvallei naar het noorden. De eerste stop is bij de Doopplaats Qasr el Yahud waar we een korte overdenking houden. Daarna naar het noorden. We maken een stop bij Gan Hashelosha, een prachtig klein meer, waar we lunchen en liefhebbers kunnen zwemmen. Bij Tiberias maken we een boottocht op het meer van Galilea. Erna inchecken in het hotel. DAG 6 ma 28/04: Met de bus gaan we naar de Berg van de Zaligsprekingen. Erna naar Tabcha en vervolgens per bus naar Kapernaum. ’s Middags brengen we waarschijnlijk een bezoek aan Nazareth met de Aankondigingkerk, de grootste kerk van het Midden-Oosten. Erna via Kana terug naar Tiberias. DAG 7 di 29/04: We vertrekken uit Tiberias. We bezoeken de kruisvaarderstad Akko en zien de karavanserai, de citadel en de Moskee en we wandelen door de kleine Soek. Daarna via het Karmelgebergte (met prachtig uitzicht bij het klooster) naar Megiddo, het oude Armageddon. Tenslotte door naar Netanya voor overnachting. DAG 8 wo 30/04: ’s Morgens bezoek aan Caesarea, prachtig gelegen aan zee, belangrijke stad voor de Romeinen en kruisvaarders. Daarna terug naar Netanya. ‘s Middags vrij. DAG 9, do 01/05: Naar Ben Gurion Airport en terugvlucht naar Amsterdam (al dan niet met overstap). Als u meer wilt weten, vraag het me gerust. Formulieren om u op te geven kunt u ook van me ontvangen. We hopen op genoeg deelnemers om de reis door te kunnen laten gaan. Ds. Carol van Wieren.

M O ZA Ï E K

9


Raap- en nietploeg Aan het raap- en nietwerk van de Mozaïek is een eind gekomen…. Niet iedereen die de Mozaïek ter hand neemt, doorbladert, leest, zal bedenken dat zo’n nummer bladzij voor bladzij geraapt is, dat de Mozaïeken stuk voor stuk geniet zijn en tot stapeltjes gebundeld…. Al vanaf begin jaren 70, -toen was het nog voor ‘Rondom de Tafel’, het eerste blad van de Tuindorpkerk- is een groep vrijwilligers hier maandelijks mee bezig. In het begin was dat altijd op donderdagavond. Lange rijen tafels stonden in de Voorhof. Het nieten gebeurde nog met de hand - spierballenwerk- . Maar de nietjes staken er recht door heen waardoor de lezers zich bezeerden… Daarna werd het nieten alleen nog gedaan met de elektrische nietmachine. Was de oplage van ‘Rondom de Tafel’ nog 750, met de Mozaïek- het blad van Tuindorpkerk en Nieuwe Kerk samen, werd in 1994 de oplage 1100. Maar samen met vrijwilligers uit de Nieuwe Kerk was ook dat goed te doen. Voor de langere rapers maakte Bas Manschot blokken, die onder de tafelpoten gezet konden worden. Eén rij tafels met blokken voor de lange rapers en één rij zonder blokken voor de kleine rapers. Ze hebben tot het laatst toe dienst gedaan! Inmiddels was het rapen en nieten naar de woensdagmiddag en de Blauwe Zaal verplaatst. De laatste 2 jaar, weer zonder de oplage voor de Nieuwe Kerk daalde het aantal papieren Mozaïeken tot 450 stuks, mede door het aantal mensen die alleen nog een digitale versie willen. Het rapen en nieten was steeds sneller klaar. 5 juni was de laatste raap-, niet- en bundelmiddag , na zo’n 40 jaar. Vanaf het nieuwste nummer is het namelijk Drukkerij Imago die het drukwerk, inclusief en rapen en nieten verzorgt. Al die jaren is het raap-, niet- en bundelwerk met enthousiasme gedaan. Het waren daarnaast middagen waarin vreugde en verdriet werd gedeeld, de preek van de zondag ervoor besproken, enzovoort ... de middagen schiepen een band. En gelachen werd er ook.. wie herinnert zich trouwens nog het geheel dicht geniete exemplaar? Alle medewerkers, het moeten er in al die jaren zo’n tachtig geweest zijn, die voor kortere of langere tijd dit werk op zich namen (tot wel 40 jaar!) héél hartelijk dank! Zij hebben het mede mogelijk gemaakt dat we al zo’n lange tijd de ‘Mozaïek’ kunnen lezen. Dorothee Markus  

M O ZA Ï E K 10


Denk mee, Doe mee Iedere zondag zijn er mensen die er voor kiezen om niet naar hun eigen kerk te gaan. Zij gaan eens in de maand of eens in de zes weken naar een viering in een zorgcentrum voor ouderen. Zij doen dit om daar de bewoners van de huizen te ondersteunen. Dat kan door mensen op te halen van hun appartement en zo nodig naast hen te zitten tijdens de viering. Het kan ook door rond de viering te assisteren als koster, als pianist, als geluidsman of –vrouw, als gastheer of – vrouw die de orde van diensten uitdeelt, als collectant of als koffieschenker na afloop. De vrijwilligers vinden het zelf leuk om zo een steentje bij te dragen aan deze vieringen voor mensen die anders niet naar de kerk kunnen. Vanuit de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken is besloten dat de -bij de USRK aangesloten- kerken gaan helpen om mensen te werven die in de zorgcentra kunnen ondersteunen bij deze vieringen en andere activiteiten van de Geestelijke Verzorging. Hiervoor is een website gemaakt met allerlei activiteiten die er te doen zijn. Op dit moment is er in heel veel huizen behoefte aan muzikale ondersteuning. Dat mag een organist of pianist zijn maar een koor(tje) is ook welkom of een orkest(je) jongeren die allemaal een muziekinstrument bespelen. In Zorgcentrum Rosendael is behoefte aan mensen die op zondagmorgen tussen 10.15 en 11.45 uur mensen kunnen begeleiden naar de kerkdiensten. In Warande, een nieuw zorgcentrum naast Tamarinde, worden vanaf eind mei de kerkdiensten gehouden. Dat houdt in dat de mensen vanuit Tamarinde voortaan naar buiten gaan om naar de kerkdienst te gaan. Dit bekent langer lopen maar ook hulp bij jassen aan- en uittrekken. Hiervoor is behoefte aan hulp van vrijwilligers. De vieringen zijn op de zondag om half 11. In Zuylenstede worden op zondagmorgen kerkdiensten gehouden. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die mensen naar de kerkzaal brengen en mensen die na afloop van de dienst koffie schenken. De vrijwilligers zijn aanwezig vanaf ca. 9.15 uur. Voor wie niet op zondagmorgen kan, zijn er taken als maken van de liturgie of mensen namens de geestelijke verzorging bezoeken. Rosendael, Warande, Tamarinde en Zuylenstede staan in Overvecht. In andere delen van de stad is ook behoefte aan ondersteuning. Op www.vierenmetzorg.nl staat meer informatie. Wie geen toegang tot internet heeft, kan contact opnemen met Irene Stok, 06-36 01 23 76 of 030- 273 75 40 (maandag, dinsdag en donderdag).

M O ZA Ï E K 11


Meditatief bijbellezen In onze geloofsgemeenschap zijn twee kleine kringen actief met meditatief bijbellezen. Eenmaal per maand overdenken en beleven we een tekst uit de bijbel in stilte Bonhoeffer zei: “Mediteren is niet het en uitwisseling. verzamelen van gedachten. Het is een We vragen niet naar wat de tekst in het algemeen te zeggen heeft. We stellen ons open voor wat deze tekst ons in het hart bewaren en overwegen van persoonlijk vertelt. We delen de stilte en onze ervaringen. Gods woord, zoals Maria het bewaarde Het samen herkennen en verwoorden van wat de tekst ons en overdacht. Het is een zich zo toete binnen brengt, verrast ons elke keer weer en maakt ons eigenen van een Bijbeltekst, woord voor rijker. woord, dat men zich de overdachte Misschien zijn er mensen die ook op zoek zijn naar woorden later als vanzelf herinnert. deze verdieping van hun geloofs- en gebedsleven. Die We vragen dus niet wat het Woord zijn welkom. We komen op dinsdagavond bijeen, in het anderen te zeggen heeft. We maken Huis in de Wijk. Bij voldoende deelnemers behoort een geen exegetische uiteenzetting van middagbijeenkomst tot de mogelijkheden. een perikoop. We bereiden geen preek Misschien zijn er groepen die aan de hand van een voor. We wachten, op grond van een workshop willen kennismaken met christelijke meditatie. duidelijke belofte – Zijn Woord zal nooit Ook die kunnen zich melden. Tot toelichting bereid: Sjouktje Hoeksema (tel: 2713440; s.hoeksema2@ kpnplanet.nl) Henk Walvoort (tel: 2516946; h.c.walvoort@online.nl) Ally Bouter (tel: 2715316; ally.bouter@xs4all.nl)

leeg tot Hem terugkeren (Jes 55:11) – en bewaren het in ons hart.”

Verslag wijkreisje ouderen juni 2013 Op woensdag 12 juni jl. was het zover. Het halfjaarlijks uitje voor de ouderen rond de Tuindorpkerk en de Nieuwe Kerk. Om 10.00 uur stond de bus klaar bij de Nieuwe Kerk en na nog twee opstapplaatsen, de Tuindorpkerk en de Lichtkring, gingen we op weg naar Sneek. Een volle bus met overwegend ouderen die er zin in hadden. Erg gewaardeerd werd, dat Ds. Piet Jan Rebel deelnam aan het uitstapje en een helpende hand bood waar nodig was. Varen in Sneek en omgeving, dat was een mooi vooruitzicht. Halverwege de busreis stopten we voor koffie en koek, dat was heerlijk. Daarna reden we in een keer door naar Sneek. Een grote boot lag op ons te wachten, we gingen allemaal aan boord. Helaas was het weer enigszins betrokken geraakt en de wind was toegenomen. De kapitein van de boot gaf aan dat we helaas genoodzaakt waren een alternatieve route te varen, want met deze grote boot en de sterke wind konden we niet door de stadsgrachten varen. Dat was erg jammer, maar hoe dan ook, we gingen varen. Na aankomst op de boot was het lunchtijd geworden, de uren vliegen voorbij als het gezellig is. De lunch werd geserveerd, broodjes met kroket en een heerlijke kop soep. Voldaan na deze uitgebreide lunch was het tijd om de omgeving te verkennen. Ondanks dat het inmiddels miezerde, verzamelden zich op het dek steeds meer mensen. Samen keken we naar het prachtige Friese landschap. Ondanks de regen was het indrukwekkend om te zien hoe weids en groen alles is. Rond een uurtje of vier waren we weer terug bij de bus in Sneek. We namen afscheid van de boot, de kapitein en zijn medewerkers, we waren zeer verwend en voldaan. We maakten nog een mooie omweg door langs het geboortedorp van Hylkje te rijden, dwars door het Friese landschap. Vervolgens werd de terugreis aanvaard, waarbij iedereen voldaan was. Het was een zeer mooie en gezellige reis geweest. Iedereen was moe en tevreden. We danken de organisatie voor de zeer goed georganiseerde trip naar de Friese wateren. Het volgende uitje is in oktober. Hartelijke groeten, Karin Oostenbruggen

M O ZA Ï E K

12


M O ZA Ï E K 13


Troosterhof 21

3571 NC Utrecht

Wevelaan 71, 3571 XT Utrecht M O ZA Ă? E K 14


Wees welkom !

‘Liedboek avonden Domkerk’ Samen zingen uit het Nieuwe Liedboek. Mei 2013 werd het Nieuwe Liedboek gepresenteerd. Een Liedboek met als ondertitel ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Een Liedboek voor gebruik in de eredienst op zon- en feestdagen, maar ook voor getijden, pastoraat en meditatie. Twee avonden zal Domcantor Remco de Graas ons invoeren in het Nieuwe Liedboek. Dat gebeurt vooral door veel samen te zingen! Wie het Nieuwe Liedboek wil aanschaffen, kan dagelijks terecht in de DomShop. Wees welkom op de Liedboek avonden in de Domkerk! Woensdag 11 september Psalmen en Cantica Woensdag 30 oktober Hymnen en Gezangen Domkerk, ingang tegenover Domstraat 20.00 – 21.30 uur, kerk open 19.45 uur Toegang vrij

www.domkerk.nl

M O ZA Ï E K 15


Liedboek avonden in de Domkerk Samen zingen uit het Nieuwe Liedboek. Voorjaar 2013 werd in Monnickendam het Nieuwe Liedboek gepresenteerd. Een Liedboek met als ondertitel ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Het Nieuwe Liedboek is bedoeld voor gebruik in de eredienst op zon- en feestdagen, maar ook voor getijden, pastoraat en meditatie. Op twee avonden zal Domcantor Remco de Graas ons invoeren in het Nieuwe Liedboek. Dat gebeurt vooral door veel samen te zingen! Wie het Nieuwe Liedboek wil aanschaffen, kan daarvoor dagelijks terecht in de DomShop. Wees welkom op de Liedboekavonden in de Domkerk!

Datum: - woensdag 11 september Psalmen en Cantica - woensdag 30 oktober Hymnen en Gezangen Tijd: 20.00 – 21.30 uur, deur open 19.45 uur Plaats: Domkerk, ingang tegenover de Domstraat Toegang vrij

M O ZA Ï E K 16


Wijkreisje rondom NK/TK We gaan op dinsdag 8 oktober 2013 weer een dagtocht maken. In overleg met de vertrouwde busonderneming Verschoor hebben we het onderstaande reisje vastgesteld: P R O G R A M M A – Molentocht

op z’n mooist:

10.00 uur vertrek vanaf de Nieuwe Kerk (hoek Bollenhofsestraat/Poortstraat); 10.15 uur vertrek vanaf de Tuindorpkerk (hoek Van Riellaan/Suringarlaan); 10.30 uur vertrek vanaf de Lichtkring ( hoek Eijkmanlaan). Wij gaan met de touringcar rechtstreeks naar Leiderdorp. Onderweg stoppen wij op een parkeerplaats voor koffie met een gevulde koek in de touringcar. Om 11.45 uur komen we aan in Leiderdorp. Van 12.00-15.00 uur gaan we aan boord van een mooie salonboot van Rederij Groene Hart Cruises en maken we een drie uur durende tocht door het Groene Hart. Het vaargebied bevat vele molens, waarvan enkele historische molens zijn. We varen langs de plaatsen Koudekerk, Hazerswoude, Alphen aan den Rijn,Woubrugge, Oude-Wetering, Rijpwetering en Oud Ade en kunnen kennismaken met het prachtige landschap dat er vanaf het water heel anders uitziet. U zult verbaasd zijn van de schoonheid. Molens, koeien, monumentale objecten, plezier- en beroepsvaart. De schipper geeft u tijdens de vaartocht uitleg over wat er allemaal te zien is. Tijdens de vaartocht kunnen we genieten van een heerlijke koffietafel met soep en kroket. Na deze prachtige kennismaking met het waterrijke Groene Hart van Nederland vertrekken we om 15.30 uur uit Leiderdorp en rijden we via een mooie toeristische route huiswaarts. 17.30 uur: Terugkomst in Utrecht. Het belooft weer een mooie tocht te worden. Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo snel mogelijk op met onderstaande strook, telefonisch mag ook. Aanmelden bij: H. Volberda, Kwangodreef 44, 3564 PR Utrecht, telefoon 030-2613474; A. Luijmes, Dr. ‘s Jacoblaan 22, 3571 BM Utrecht, telefoon 030-2710737. De kosten aan het reisje verbonden, bedragen € 32,-- per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken t.n.v. Actiefonds Tuindorpkerk, Utrecht, postgiro 2285017. Met vriendelijke groet namens de P.C.v.O. Annie Luijmes, Hylkje Volberda Riet de Haas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende neemt deel aan het wijkreisje op dinsdag 8 oktober 2013. Naam

:………………………………………………………

Adres:

:………………………………………………………..

Telefoon

:………………………………………………………..

Opstapplaats :………………………………………………………… Handtekening:

M O ZA Ï E K 17


Gezellig samen eten. Contactmaaltijd voor ouderen rond de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk Voor 55-plussers rond de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk is er weer gelegenheid om samen te genieten van een driegangen diner voor slechts 4 euro per persoon. Vindt U het ook fijn om samen te eten, kom dan op woensdag 11 september en 2 oktober 2013, naar de Nieuwe Keten, Bollenhofsestraat 138a waar om 12.00 uur de maaltijd klaar staat. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom, zowel alleenstaanden als echtparen. Met het oog op het inkopen doen voor de maaltijd, verzoeken wij nieuwe deelnemers om zich telefonisch aan te melden en de trouwe deelnemers die verhinderd zijn, zich af te melden op maandag 9 september en 30 september 2013 vóór 12.00 uur, via telefoonnummer 2613474 of 2713946. Wij nodigen U allen van harte uit om te komen. Tot ziens bij de maaltijd. Namens de Protestante Commissie voor Ouderen Hylkje Volberda en Riet de Haas-van Riemsdijk e-mail: pcvo@hotmail.nl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met andere ogen en andere oren een leerhuis in het Johannescentrum Hoe moeten we ons ‘God’ voorstellen. En hoe werkelijk is die voorstelling. Alle spreken over boven komt van beneden, zei Kuitert al weer lang geleden. God is een product van onze ‘verbeelding’ omdat wij niet anders dan vanuit onze referentiekaders, vanuit onze werkelijkheid over God kunnen spreken. Maar dat betekent nog niet dat ‘God’ een illusie is. De centrale vraag in het eerste deel van de leerhuisseizoen is hoe we in de 21e eeuw wellicht met andere ogen ’God’ kunnen zien. De bijbel is een intrigerend boek. Voor de een bevat het boek het onfeilbare Woord van God, voor de ander is het een boek vol verhalen die ons kunnen inspireren, voor weer anderen is het onbegrijpelijk dat mensen uit deze tijd hun heil zoeken in een boek van duizenden jaren geleden. Dat alles heeft te maken met de manier waarop bijbelse teksten geïnterpreteerd worden. Interpreteren is een complexe zaak waarbij tal van factoren betrokken zijn: tekst en context, auteur en lezer, taal en cultuur, karakter en opvoeding. In het tweede deel van ons leerhuis proberen we met andere oren naar een aantal bijbelgedeelten te luisteren. >>

M O ZA Ï E K 18


De serie begint met twee avonden waarop prof. Matthias Smalbrugge (VU) stelt dat de hedendaagse crisis ten dele een effect is van het christendom en de godsbeelden die het gecultiveerd heeft. Hij vraagt zich af welke ‘God’ we moeten vergeten en welke we ons opnieuw moeten herinneren. Dat zich boven en los van de werkelijkheid een hemelsfeer zou uitstrekken van waaruit een soevereine God de mensenwereld bestiert wordt door steeds minder mensen geloofd. Maar - zo vraagt prof. Ger Groot (Erasmus Universiteit) zich af - wat kan godsdienst dan nog betekenen? Prof. Maaike de Haardt (Radboud Universiteit) laat zien hoe juist in het doen van de gewone dagdagelijkse dingen (eten en drinken, tuinieren) veel spiritualiteit te ontdekken valt en hoe het geleefde leven een belangrijke plaats is voor de ervaring van goddelijke aanwezigheid. Is de ontkerkelijking een ontwikkeling die bij de moderne tijd, en vooral bij de laatste halve eeuw hoort? Is secularisering een moderne verworvenheid? In twee leerhuisavonden zal dr. Laurens ten Kate (Universiteit voor Humanistiek) in dialoog met de filosofen Jean-Luc Nancy en Charles Taylor ingaan op deze vragen. Het antwoord kon wel eens verrassend zijn. Het tweede deel van het leerhuisprogramma begint met twee avonden waarop Dr Arie Zwiep (VU) ons meeneemt in een ‘lees- en luisterexperiment’. Hij laat aan de hand van het (over)bekende verhaal van de opwekking van het dochtertje van Jaïrus zien hoe je door de verhalen vanuit verschillende perspectieven te benaderen met andere oren naar de teksten kunt luisteren, alsof je ze voor de allereerste keer hoort. De eerste hoofdstukken van het boek Genesis vormen het ‘voorwoord’ van de Joodse bijbel. Daarin worden achtereenvolgens schetsen gegeven van een Godsbeeld, een wereldbeeld en een mensbeeld, die in het vervolg van de bijbelse verhalen een aansturende rol zullen spelen. Prof. Maarten den Dulk vraagt zich echter af of we niet beter af zijn zonder zulke beelden. De psalmen zijn de geloofsliederen. Juist daarom blijven ze velen intrigeren en aanzetten tot hertalingen. De laatste twee avonden van ons leerhuis leggen we psalmen zoals ze in de bijbel staan naast de hertalingen van Huub Oosterhuis en Karel Eijkman. Hoe verhouden die zich tot elkaar? De data: de woensdagavonden 2, 16 en 23 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2013, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari en 12 en 26 maart 2014. De leerhuisavonden worden gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 te Utrecht-Overvecht van 20.15-22.15 uur en hebben het karakter van een hoorcollege.. Het laatste kwartier wordt meestal gereserveerd voor vragen. De kosten bedragen € 40,-- over te maken op gironummer 1763920 t.n.v. Leerhuis Johannescentrum -Overvecht te Utrecht. In de tweede helft van augustus verschijnt een uitgebreide folder. Wilt u die ontvangen, vul dan onderstaande strook in of stuur een email naar één van onderstaande adressen. Als u in het verleden aan ons leerhuis hebt deelgenomen, hoeft u niets te doen. U ontvangt de folder thuis. Als u aan ons leerhuis wilt deelnemen, wilt u zich dan in alle gevallen – ook als u het cursusgeld tegelijkertijd overmaakt - aanmelden middels het invulformulier of een berichtje per email? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik geef mij op voor het leerhuis ‘met andere ogen en andere oren’ / ik ontvang graag de folder (doorhalen wat niet van toepassing is) Naam: Adres + postcode + woonplaats Telefoon + emailadres Opsturen naar: Marian van der Hulst-Caspers / Rubicondreef 40 / 3561 JC Utrecht / 030-2613051 email: m.vanderhulst-caspers@planet.nl of naar Kees Wijnen / St. Eustatiusdreef 308 / 3564 GG Utrecht / 0302624278 email: wijnenkees@gmail.com

M O ZA Ï E K

19


Nieuw ingekomen

Lief en Leed

hr N.J.M. Plasmeijer, Huizingalaan 40, 3572 LN mw C.Th. Koolstra-van der Plaats, Jan van Galenstraat 42, 3572 LA fam J.J. Louwerier-Kim, Prof.Jordanlaan 16, 3571 KA Peter W. Snoeker, Wevelaan 81, 3571 XT

Verhuisd

Daan Dolmans, Maliebaan 39 mw W.H. Erdtsieck-van Manen, Tigrisdreef 228 Marijke Pouwer, Copijnlaan 14 Bernard van Wees, Enschede Rozemarijn Snoek, Amaliastraat 91 fam Wisse-Weldam, Griftstraat 88 mw M. Stoffer-Verhaaff, Prof Zonnebloemlaan 29 fam Rikze-Momberg, H.J.Lovinklaan 9

Vertrokken

Katja van den Brink, Van Bemmelenlaan 29 Saskia Brouwer, Pedro Luis Brionstraat 41 fam Hoving-Kooistra, A.Matthaeueslaan 43 Roderick Versloot, Van Bemmelenlaam 47

Lange Nieuwstraat 57, 3512 PD Werradreef 64, 3562 CW Hengeveldstraat 110, 3572 KJ J.Banckersweg 7/3, A’dam Singelstraat 11H, 3513 BL Van Speijkstraat 7, 3572 XA Winklerlaan 365/11.6, 3571 KE Lamerislaan 47, 3571 LA

wijkgemeente Jacobikerk Culemborg Zeist Delft

Geboren in Hongkong

11-08-2013 Luka Wiljoh Tan Verkerk, zoon van Arne en Kerri Verkerk, kleinzoon van Wim en Ties Verkerk, achterkleinzoon van mw Verkerk-van der Heijden.

Gedoopt 16 juni: Guus Frans, zoon van Jorrit en Marieke de Leur-Cirkel, broertje van Sophie, Vesuvius 96, 3524 WX 7 juli: Inèz Soo, dochter van Erik en Jeong Eun Kottier, zusje van Lisette, Ilse en Sven. Rubicondreef 7, 3561 JA

Getrouwd 06-7-2013 Jasper Borgdorff en Willemien van den Bosch, Simplonbaan 363, 3524 GH

Overleden

07-7-2013 Gerben Terpstra, Pieter Nieuwlandstraat 84, 87 jaar 22-7-2013 Gerarda Blommendaal-Timmerman, Houten, 85 jaar 01-8-2013 Theodorus H. Geijssen, Eykmanlaan 72, 90 jaar 03-8-2013 Gijsberta van der Neut, Eykmanlaan 72, 100 jaar

De bloemen gingen naar: 2 juni  mevrouw Broers en de heer Van Ree 9 juni – 16 juni mevrouw Simons en Arjan Berghuis 23 juni mevrouw Schipper-Tak en de heer Van der Ham 30 juni Jan/Anneke Helder en mevrouw Brouwer   7 juli Mendé Scholten en de heer/mevrouw Van  Ditmarsch 14 juli Annelies Siegelaar en mevrouw Van der Werf 21 juli mevrouw Brouwer en mevrouw Van Deventer-Pieterse 28 juli Annette Kerkstra en Anne Margot van Ditmarsch   4 augustus de heer/mevrouw Landzaat en Leny van Elteren 11 augustus mevrouw Polderman en mevrouw Gerwig-van de Water 18 augustus mevrouw Van Zaanen-Riesenbrij en Janneke Zijlstra

M O ZA Ï E K 20


Gedachtenis: mevrouw Gerarda (Gerda) Blommendaal-Timmerman Een half jaar na het overlijden van haar man, Nol Blommendaal, overleed op 22 juli Gerarda (Gerda) Blommendaal-Timmerrman. Zij is 85 jaar geworden. Een jaar geleden verhuisden ze samen naar het woonzorgcentrum Het Haltna Huis in Houten. Jarenlang woonden ze op de Regentesselaan. Ze moesten verhuizen, omdat Gerda aan een zeldzame neurologische aandoening leed en voor Nol de verzorging te zwaar werd. Haar progressieve ziekte maakte het noodzakelijk dat ze naar een zorgcentrum zouden verhuizen, waar 24 uur per dag hulp aanwezig was. De paaskaars die in de dankdienst voor haar leven werd aangestoken, was niet de kaars die dit kerkelijk jaar in onze zondagse vieringen brandt. De kinderen hadden gekozen voor de paaskaars die de liturgiecommissie in 2002 aan Nol en Gerda aangeboden heeft. Na het jaar waarin de paaskaars in de vieringen gebrand heeft, geeft de commissie deze aan vrijwilligers als blijk van dank voor wat zij voor onze gemeente gedaan en betekend hebben. Nol en Gerda hebben samen veel vrijwilligerswerk verricht. Eerst in de Willem de Zwijgerkerk en later, na het samengaan, in de Tuindorpkerk. Gerda is 18 jaar ouderling geweest. Ze stond, zoals de kinderen zeiden, altijd voor een ander klaar. Over haar werk in de kerk zei ze: ‘’Sommige mensen waren moeilijk en sommigen waren leuk.’’ Maar ze bezocht hen allemaal trouw, hoewel ze het soms moeilijk vond om mensen te bezoeken, als ze iets ergs, iets naars hadden meegemaakt. Toch kwam ze ook dan. Toen de kinderen wisten, dat hun moeder zou komen te overlijden, heeft haar dochter Petra verschillende gesprekken met haar gevoerd. Daarin keken ze samen terug op het leven, zoals dit voor Gerda geweest was. Op basis van deze gesprekken schreef ze het levensverhaal van haar moeder. Namens de kinderen schrijft Petra dat hun moeder hun geleerd had om het leven te nemen zoals het komt. Toen zij haar vroeg, wat het belangrijkste in haar leven was, zei Gerda: ‘’Ik heb me altijd gedragen gevoeld door God.’’ De pastor uit Houten die in de dankdienst voorging, mevrouw Kordes, benadrukte dat. Ze sloot aan bij de trouwtekst van Nol en Gerda, vooral bij deze regels uit psalm 36: ‘’Want bij U is de bron des levens, in Uw licht zien we het licht.’’ In de liederen die we zongen, kwam het thema licht steeds terug. In het vaste vertrouwen dat God, de Vader, de bron van leven en licht is, heeft ze zich aan Hem toevertrouwd. Moge dit de kinderen, de kleinkinderen en allen die haar missen, troost geven. ds. P.J. Rebel

Blij verrast was ik door de grote belangstelling tijdens mijn ziekte. De vele kaarten en telefoontjes heb ik echt gewaardeerd. Het hielp mee de zomer door te komen. Gelukkig ga ik goed vooruit. Heel hartelijk dank. Annelies Siegelaar.

Jong Nieuwe kaarsen voor kindernevendienst Lange tijd was het de gewoonte om het licht van de Paaskaars mee te nemen naar de kindernevendienst: we ontstaken een kleine kaars aan de Paaskaars en namen die mee naar de kindernevendienst. Een mooi ritueel, maar elke zondag weer spannend of de kaarsjes wilden branden, bleven branden en veilig in de eigen ruimte aankwamen. Daarom starten we na de zomer een alternatief. Elke groep heeft in de eigen ruimte een “huispaaskaars” met hetzelfde motief als de grote kaars in de kerk. We steken die kaars aan als we met de groep bij elkaar zijn. Zo markeren we het begin van de kindernevendienst met een duidelijk ritueel. Ook al nemen we niet meer het licht mee vanuit de kerk, doordat we eenzelfde paaskaars hebben, zijn we toch verbonden met elkaar. Elk jaar zullen we met Pasen de nieuwe paaskaarsen in de kerk brengen.    

M O ZA Ï E K

21


Bericht van de penningmeester Bericht van de penningmeester

Wijkfinanciën: stand van zaken Aktie Kerkbalans en wijkactie De stand van zaken van de Aktie Kerkbalans is dat tot en met juli € 116.053 is ontvangen. Daarnaast is voor de wijkactie tot nu toe bijna € 9.000 ontvangen. Daarmee komt de totale stand op bijna € 125.000. Hartelijk dank aan alle gevers. Streefbedrag 2013: Ontvangen tot en met augustus 2013:

€ 204.750 € 124.969

Dit betekent dat we 60 % van het streefbedrag voor 2013 binnen hebben. Een mooi resultaat, maar er is dus nog 40 % te gaan. Daarom wordt er in september aan iedereen die een bedrag voor de Aktie Kerkbalans heeft toegezegd maar nog niet betaald heeft, een herinneringsbrief gestuurd.

275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

Ook zonder herinneringsbrief weet U: (extra) bijdragen zijn van harte welkom op het rekeningnummer van de Tuindorpkerk: 69 97 62 170 (IBAN: NL98 FVLB 0699 7621 70), PGU wijk Oost – Tuindorpkerk, Utrecht. Begrotingsperikelen De wijkraad van kerkrentmeesters bereidt inmiddels ook de begroting voor 2014 voor. Het is duidelijk dat dit geen eenvoudige klus wordt: veel kosten stijgen terwijl de inkomsten dat niet (in gelijke mate) doen. Verder zijn er voor de uitwerking van het nieuwe beleidsplan van de Tuindorpkerk veel (nieuwe) activiteiten voorgesteld en ook die kosten geld. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. De kerkenraad zal dit in haar vergadering van september doen. Hans-Paul Siderius (penningmeester@tuindorpkerk.nl)

M O ZA Ï E K 22


Activiteitenkalender September/ Oktober activiteit:

omschrijving

wanneer?

Lezing: Kernwapens de wereld uit …?

Wilbert van der Zeijden, politicoloog en onderzoeker bij Pax Christi over kernbewapening en veiligheid.

Woensdag 25 september 20.00- 22.00

Huisbioscoop: Fill the void (2012)

Israëlisch drama over een orthodox joods meisje dat door haar moeder onder druk wordt gezet om te trouwen met de man van haar overleden zus.

Kookworkshop: De Portugese keuken

Samen koken & samen eten. Menu uit een land van zee, zon en smakelijke streekgerechten.

Huisbioscoop: Verrassingsfilm

Laat u verrassen…. U weet niet wat U ziet!

Huis in de Wijk ( naast de Tuindorpkerk)

Aanmelding vooraf verplicht: Jannelies Dolmans dollank@ziggo.nl

Donderdag 10 oktober 20.00- 22.00

Woensdag 16 oktober 17.30- 21.00

Woensdag 30 oktober 15.00- 17.00

Voor meer info www.huisindewijk.nl

M O ZA Ï E K 23


Huisnieuws- Kanttekeningen bij komende activiteiten.

Lezing: Kernwapens de wereld uit…? Was U er ook bij in 1981, bij de grote demonstratie in Amsterdam of in 1983 in Den Haag? ‘ Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen in Nederland ‘ was in die tijd de grote slogan. We zijn nu 30 jaar verder. Wat is er sinds die tijd eigenlijk gebeurd met die kernwapens? Wat is er terecht gekomen van het voornemen om alle kernwapens de wereld uit te krijgen. En liggen ze nu echt nog in Nederland? En wat als de verhoudingen tussen de grootmachten weer ijzig koud gaat worden? In het kader van de jaarlijkse vredesweek komt Wilbert van der Zeijden een lezing houden over kernwapens waarbij bovenstaande vragen aan bod komen. Hij is politicoloog en onderzoeker binnen het team Veiligheid en Ontwapening van IKV Pax Christi. Er is ook gelegenheid voor vragen en gesprek. Woensdag 25 september 20.00- 22.00

Huisbioscoop: Fill the void ( 2012) Israëlisch drama over een orthodox joods meisje dat door haar moeder onder druk wordt gezet om te trouwen met de man van haar overleden zus . In de film Fill the void ( vul de leegte op) geeft de filmmaakster Rama Burshtein, zelf een orthodoxe Jodin, een intiem portret van het leven binnen een chassidisch orthodox milieu in Tel Aviv. Een wereld van ingehouden verlangens, strikte regels en gebruiken. Van mannen met pijpekrullen , hoeden en uitgesproken opvattingen. En van vrouwen die geleerd worden zich bescheiden te gedragen en hun plaats te kennen. In het filmverhaal wordt de 18-jarige Shira, na het overlijden van haar zus onder druk gezet om de rol van haar zus over te nemen. Shira wordt zo gedwongen te kiezen tussen gehoorzaamheid aan haar familie en traditie of voor haar eigen gevoelens. Donderdag 10 oktober 20.00 – 22.00

Kookworkshop: de Portugese keuken Bij Portugal denk je aan zon, zee en stranden. Op de achtergrond klinkt een fado. Maar het is ook land met een keuken om van te smullen: (h) eerlijke streekgerechten. Neem zelf de proef op de som. Aanmelding vooraf verplicht: Jannelies Dolmans, dollank@ziggo.nl Woensdag 16 oktober 17.30- 21.00

Huisbioscoop: Verrassingsfilm? Ziet u er leven er ook zo voorspelbaar uit? Is de verrassing na al die jaren ver te zoeken.. dan is de verrassingsfilm iets voor u. Sla een keer dat middagdutje over en kom naar de matinee voorstelling. U weet niet wat u ziet. … Nou vooruit, omdat het de eerste keer is, een kleine hint. Een film met Britse acteurs/actrices van naam, die u met een goed gevoel naar huis laat gaan.

Woensdag 30 oktober 15.00- 17.00

M O ZA Ï E K 24


KERKDIENSTEN Tuindorpkerk Lichtkring Tuindorp-Oost 10.00 uur 17.00 uur 10.00 uur -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 01 september drs B.van den Berg,Utrecht

zondag 01 september ds C. Bouman

Mozaiek in de kerk ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 08 september zondag 08 september ds P.J. Rebel ds P.J. Rebel startzondag medewerking Psalmen voor Nu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 15 september zondag 15 september zondag 15 september ds B.C.van Wieren dhr J.Wilten mw A.van der Schrier ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 22 september zondag 22 september ds P.J.Rebel mw ds N. Meijnen dienst van Schrift en Tafel medewerking cantorij ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 29 september zondag 29 september mw ds A.Dekker mw ds S.Bos + bewoners Bartimeushage ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 06 oktober ZWD zondag zondag 06 oktober ds P.J. Rebel mw A. van der Schrier ISRAEL zondag medewerking Psalmen voor Nu Mozaiek in de kerk --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M O ZA Ă? E K 25

19 mozaiek september 2013  

monthly magasin Tuindorpkerk Utrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you