Page 1

Nr 15, maart 2013

M O ZA Ă? E K Het maandblad van de Tuindorpkerk


Colofon

Inhoud

Redactie: p3 Vers van de pers Reitze Verkerk, Marjanneke de Jong, Dorothee p4 Nieuws Markus

p5 Uit de kerkenraad p6 Verslag 35+ groep Correspondentie Kerk in de Stad: p10 Denk mee, doe mee Jan Verkerk p17 Ingezonden janenruth@casema.nl p18 Lief en Leed Coverfoto: Ties Verkerk p19 Jong Locatie: Vaticaanstad p20 Bericht van de Penningmeester p21 Diaconie en ZWO De Mozaïek is een maandblad vóór en dóór de p24 Huis in de Wijk leden van de Tuindorpkerk. Uw bijdrage aan de Mozaïek is altijd welkom op het volgende p25 Roosters p26 Algemene gegevens e-mail adres:

redactietk@gmail.com

(Aanmelden voor de digitale editie kan ook via dit e-mail adres)

Postadres Redactie Obbinklaan 8 3571 NG Utrecht De volgende editie verschijnt op 14 april 2013 De deadline voor inleveren kopij is 2 april.

M O ZA Ï E K 2


Vers van de Pers Samen richting pasen Onze gemeente kijkt uit naar pasen, ook deze editie van ons maandblad bewandelt de weg naar deze bijzondere gebeurtenis. Bij deze spreek ik mijn dank uit naar ieder die wat ingezonden heeft, u geeft ons weer wat moois te lezen. Reitze Verkerk, Hoofdredacteur Koster gezocht! Koster gezocht?? Maar we hebben toch een voortreffelijke koster in de Tuindorpkerk? Jazeker, maar het gaat nu niet om de kerk zelf, maar om een andere plek in onze wijk waar elke zondag kerkdiensten worden gehouden, namelijk: de Lichtkring. Elke zondag om 17.00 uur komen zo’n 20-30 bewoners bijeen in de grote zaal beneden, die dan tijdelijk wordt ‘omgebouwd’ tot kerkzaal. Er is een voorganger elke zondag. Maar iemand moet vooraf de volgende ‘klussen’ doen: * de stoelen klaarzetten * preekstoel klaarzetten met de microfoon ervoor en even testen * water en bijbel op de preekstoel leggen * liturgieën bij de ingang klaar leggen * collectezakken en declaratieformulier klaarleggen. Dit alles is een stevig half uurtje werk, dus het is handig om zo’n drie kwartier voor de dienst aanwezig te zijn. Na afloop moet de ‘kerkzaal’ natuurlijk weer in de oorspronkelijke staat worden teruggezet. Er is een klein team kosters dat deze klus met enige regelmaat doet. Maar om diverse redenen zijn er vacatures in dit team ontstaan. Is er iemand in de Tuindorpkerk die het wel ziet zitten om dit werk te doen? Naar schatting eens in de 5, 6 weken. Zo ja, neem dan contact op met Mariëtte Goudzwaard, ouderling TK in de Lichtkring: mjgoudzwaard@gmail.com of: Johan Jansze, diaken TK en koster in de Lichtkring: j.jansze@ziggo.nl.

Het niet te missen, altijd ontspannen, maar verdiepende en gemeenschap-vormend gezellige  

Tuindorpkerk Kampeerweekend

Het weekend zelf en locatie De Zeven Linden in Baarn zijn al een goede traditie. Vanaf dit jaar is ook het tijdstip traditiegetrouw: het laatste weekend van juni.

vrijdag 28 juni t/m zondag 30 juni 2013

Nadere details over het thema, de invulling en de aankleding volgen. U wilt er toch ook (weer) bij zijn. Houd dan de media van onze gemeente in de gaten.   Namens de voltallige, reeds zeer gedreven en actieve kampeerweekendcommissie.   Pauline Winkler famwinkler@tiscali.nl

M O ZA Ï E K 3


Nieuws De Tuindorpkerk een Groene Kerk Op 15 december 2012 heeft de Tuindorpkerk als 1 van de eerste 22 kerken in Nederland het predikaat: Groene Kerk gekregen www.groenekerken.nl. Dit was een vervolg op het besluit van de wijkraad van kerkrentmeesters van de Tuindorpkerk op 28 november 2012 om zich hiervoor aan te melden. In Januari 2013 heeft de Kerkenraad hiermee ingestemd en zijn een aantal acties afgesproken waarmee de Tuindorpkerk ook in 2013 een Groene Kerk kan blijven. Een Groene Kerk werkt aan: - Geloof en Inspiratie - Schepping en Natuur - Klimaat en Energie - Bewust Inkopen doen - Eerlijke Geld besteding - Beleid en aanpak Op basis van de notitie die door Hans-Paul Siderius van de Kerkenraad is opgesteld gaat een werkgroep binnen de Tuindorpkerk aan de slag. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij Kees Kwant k.kwant@xs4all.nl Daoud Nassar    Vorig jaar heeft  in de Tuindorpkerk (blauwe zaal) dr. B. Wallet een lezing over Israel verzorgd. Voor die lezing was ook een Palestijnse boer uit Bethlehem Daoud Nassar uitgenodigd. Helaas werd zijn komst op het laatste moment verhinderd. Nu komt Nassar naar Nederland om te vertellen over zijn leven en levensvisie. Op 20 maart as is hij in het “Hoge Licht’ Klaproos 2 in Driebergen van 20 - 22 uur. Ook wij als Tuindorpkerkers zijn van harte uitgenodigd.   Nog iets over Nassar Het bedrijf van de familie Nassar bevindt zich op een heuveltop ten zuiden van Bethlehem, omringd door wegversperringen en (illegale) Joodse nederzettingen. Het is hem door de Israelische autoriteiten verboden om stromend water of electriciteit te hebben, ook worden geen bouwvergunningen afgegeven. Vanuit zijn christelijke geloofsovertuiging zet Daoud zich met zijn familie op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: ‹We weigeren vijanden te zijn.› De familie Nassar is met hulp van buitenlandse vrienden een project gestart onder de naam «Tent of Nations.› Jongeren komen op bezoek om te helpen, kinderen komen op zomerkamp, palesijnse vrouwen leren Engels. Zo wordt niet alleen de Palestijnse gemeenschap versterkt, maar bovenal leren mensen de ander te zien als mens. Zo doorbreekt Daoud het vijandsdenken: «Overwin het kwade door het goede.»   Nassar is 21 maart in de balie Amsterdam aanmelden: www.kerkinnood.nl en 22 maart in Den Haag -aanmelden: ruudstiemer@ziggo.nl

M O ZA Ï E K

4


Uit de Kerkenraad Toekomst… In het Open Huis op 10 februari is onder leiding van Simon de Kam met een grote groep gemeenteleden gesproken over de identiteit van de Tuindorpkerk. De adviescommissie en de kerkenraad hadden hiervoor een eerste omschrijving gemaakt. Het was goed om met zoveel mensen van gedachten te wisselen over wat voor gemeente wij zijn of willen zijn, welke beelden, overtuigingen en vragen er leven, wat we belangrijke waarden vinden en hoe we die in een richtinggevende tekst kunnen vatten. Heel verrijkend was ook de input die de 18 plus groep de commissie heeft meegegeven in de viering met Ineke van Keulen op 10 februari. Duidelijk werd dat jong en oud elkaar hard nodig hebben om een inspirerende gemeente te blijven. De opbrengst van het Open Huis en de input van de jongeren heeft geleid tot een voorlopige omschrijving van onze identiteit: De Tuindorpkerk laat zich typeren als een open geloofsgemeenschap op weg, gelovig of tastend naar God. De Eeuwige gaat ons begrijpen te boven. Wij proberen samen om God in woord, beeld, lied, stilte, muziek te ontmoeten, een glimp van zijn liefde en genade te ontvangen. In verbondenheid met elkaar en met onze omgeving. Wij staan in een christelijke traditie en hechten waarde aan onze joodse wortels. Samen proberen we met de bijbel als inspiratiebron het geloof in de God van Israël – die zich laat kennen in Jezus - in bekende en nieuwe woorden en liederen door te geven. Als bron en leidraad voor jong en oud, als verbinding tussen de generaties. Wij helpen elkaar bij geloofsvragen en in onze verantwoordelijkheid voor de wereld dichtbij en verder weg. Er is in onze gemeente ruimte voor verschillende godsbeelden. Er is ook ruimte om in alle openheid en met respect voor elkaar die beelden, maar ook vragen, twijfels, getuigenissen en Godservaringen te delen. Die ruimte maken we ook zichtbaar door diversiteit in de keuze van liederen en muziek. We willen dat op een manier doen die kwalitatief goed is en die verrijkend werkt. Na vaststelling door de kerkenraad kunnen we deze omschrijving als het voorlopige uitgangspunt hanteren voor de koers en activiteiten die we als gemeente willen inzetten. We kunnen de identiteitsomschrijving gebruiken om die koers te ijken en activiteiten te organiseren die passen bij de geloofsgemeenschap die we willen zijn. De adviescommissie gaat nu verder werken aan een beleidsagenda met plannen voor de komende jaren. Vier thema’s staan daarin centraal: diensten (muziek en liturgie), leren en bezinnen, betrokkenheid van jong tot oud, kerk en samenleving. Voor elk van deze thema’s zijn groepen en commissies in onze gemeente actief. Samen met hen wordt de beleidsagenda gemaakt. Dat gebeurt door informatie op te halen en door een gezamenlijke avond op 14 mei. De kerkenraad zal ook speciale aandacht geven aan PR en aan de bestuurs- en organisatievorm die het beste past bij onze identiteitsomschrijving. Ideeën zijn natuurlijk welkom! U kunt ook meedenken en reageren door een mail te sturen aan de scriba (harrietsmit@orangework.nl). … en meer Heeft u de website al weer bezocht? In de veertigdagentijd staan daar gedichten en gebeden op van (ex)gedetineerden. Er wordt in deze periode via de vastenpotten geld ingezameld voor Exodus en daarnaast op andere manieren aandacht besteed aan wat het leven in en na detentie inhoudt en wat we als gemeente kunnen doen om te helpen. In de veertigdagentijd doen groepen uit de Tuindorpkerk ook mee aan de Veranderdagen, een manier om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen met een praktische klus. Zichtbare en minder zichtbare nood moeten we in beeld krijgen. Goed om ons heenkijken en hulp bieden waar dat hard nodig is. Harriët Smit scriba

M O ZA Ï E K 5


Verslag 35+ groep Het Koninkrijk van God: “een persoonlijk en tijdgebonden projectje” Zoals velen zullen weten, is de Tuindorpkerk een 35+ groep rijk. We komen ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. De afgelopen keer hadden we een boeiend gesprek over wat voor opvattingen er in de groep zijn wat betreft het Koninkrijk van God. Op het eerste gezicht lijkt dat Koninkrijk aan het begin van de 21e eeuw een ietwat verlopen ideaal. Hierbij een verslag van het gesprek. De eerste vraag, ‘Waar associëren jullie het Koninkrijk van God mee?’, leverde enig ongemak op. Diverse deelnemers vertelden dat ze opgevoed waren met de gedachte dat het Koninkrijk samenvalt met het leven na dit leven. “In mijn opvoeding heb ik dat als een vrij abstract en ietwat zoetig idee ervaren dat pas in de toekomst werkelijkheid zou worden. Het Koninkrijk was een ideaal waar je naar kon verlangen, maar zelf niet kon bespoedigen door je er voor in te zetten. Als kind heb ik vaak in de kerk een lied gezongen waarvan de eerste regel luidde ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Ik vond dat op jonge leeftijd al een vreemde tekst. Alsof wij als mensen niets voor elkaar konden brengen en daarom maar met de handen over elkaar moesten wachten tot God zou ingrijpen“, aldus een deelnemer. Voor iedereen in de gespreksgroep was evident dat die invulling van het Koninkrijk van God gaandeweg een andere inhoud heeft gekregen. Het accent ligt inmiddels meer op de samenwerking tussen God en de mens om de wereld in het hier en nu te veranderen. Een houding van ‘stil maar, wacht maar’ past daar niet bij. Mensen worden juist door God geroepen om zich actief in te zetten voor de realisering van het Koninkrijk. Leden van de gespreksgroep bleken echter wat betreft concrete invulling daarvan, zeer divers te zijn. Diverse deelnemers hebben in de jaren tachtig van de vorige eeuw als jongvolwassenen het conciliair proces bewust meegemaakt - een oecumenisch project dat drie sleutelwoorden centraal stelde: Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping. De aandacht voor vrede had vooral betrekking op de strijd tegen de kernwapenwedloop tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie, waarbij Den Haag zich bereid verklaarde om Amerikaanse kernraketten op Nederlandse bodem te stationeren. Het sleutelwoord gerechtigheid verwees hoofdzakelijk naar de scheve economische verhoudingen tussen eerste en derde wereld. En de heelheid van de schepping richtte zich op ecologie en duurzaamheid. Deelnemers van de gespreksgroep die destijds betrokken waren bij het conciliare proces, hebben er kostbare herinneringen aan overgehouden. Het was een sterk gemeenschapsvormend project, omdat je er als groep of als gemeente achter stond, en mensen van jong tot oud zich aangesproken voelden. “Je had het idee dat je met iets belangrijks bezig was. De veranderingen waren onder handbereik. Je geloofde dat je iets kon doen om een betere wereld na te laten aan je kinderen. Het was heel inspirerend en gaf veel energie.” Een andere deelneemster voegt daar aan toe dat het een bijzondere ervaring was dat je vanuit een christelijke achtergrond een standpunt in kon nemen in een brede maatschappelijke discussie. “Maar opeens was het afgelopen. Het concilaire proces ging om de een of andere reden als een nachtkaars uit en in de jaren daarna zijn we als kerk steeds meer gemarginaliseerd.”

M O ZA Ï E K 6


In de loop van het gesprek blijkt dat de jongere deelnemers van de gespreksgroep, die het conciliaire proces niet bewust hebben meegemaakt, anders tegen het ideaal van een nieuwe wereld aankijken dan de oudere deelnemers. Ze benadrukken dat er tegenwoordig meer pluriformiteit is in de wijze waarop mensen hun idealen uiten. Een nationale demonstratie zoals het Interkerkelijk Vredesberaad en verwante organisaties in 1981 op het Museumplein organiseerde, is niet meer van deze tijd. Mensen staan tegenwoordig veel meer open voor andere vormen van protest, zoals twitter en sociale media. Het Koninkrijk van God is niet meer een ideaal waar je met z’n allen de straat voor op gaat. Jongere mensen zitten meer op hun eigen eilandje en proberen vandaar uit zo goed mogelijk de eigen idealen voor een betere wereld onder de aandacht te brengen. De een zet zich in voor daklozen een ander maakt zich sterk voor de Palestijnen of strijdt voor homorechten. Ieder doet zo zijn en haar eigen ding, zonder dat je het idee hebt dat je ten diepste hetzelfde ideaal nastreeft. In die zin lijkt het begrip ‘Koninkrijk van God’ als gedeeld ideaal eerder bij de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw te horen dan bij het begin van de 21e eeuw. En als iemand toch nog bezig is met het Koninkrijk van God, dan is het veelal een persoonlijk en tijdgebonden projectje. Toch waren de oudere en jongere deelnemers van de gespreksgroep niet zonder meer pessimistisch over de levensvatbaarheid van het Koninkrijk van God als ideaal. De grenzeloos lijkende welvaart van de afgelopen dertig jaar heeft velen verdoofd. “We zijn door de overvloed een ander Nederland geworden”, merkte iemand op. Sommige deelnemers zien, nu het allemaal minder wordt en vrienden of kennissen werkloos worden, dat de onderlinge verbondenheid weer toeneemt. Of zoals iemand kernachtig opmerkte: “Als het crisis is, dan is het toch minder gemakkelijk om in je eentje te overleven dan als de bomen tot in de hemel groeien.” Al met al hoopte men dat, te midden van alle onzekerheden die de economische tegenwind met zich mee brengt, uiteindelijk zal blijken dat de crisis toch ook een voordeel in zich draagt: misschien krijgen we als jongvolwassenen weer wat meer oog voor onze medemens. Hans Snoek

M O ZA Ï E K 7


v.o.f.

Vishandel

R. van de Mheen info@rvdmheen.nl

Spakenburg

Al 30 jaar uw visspecialist in Tuindorp Oost WOENSDAG van 10:00 tot 17:30 VRIJDAG van 10:00 tot 17:30 ZATERDAG van 10:00 tot 17:30

dag ver

s

nat En een schitterend uur lijk assortiment aan vissoorten !

Troosterhof 21

3571 NC Utrecht

Wevelaan 71, 3571 XT Utrecht M O ZA Ă? E K 9


Denk mee, doe mee Gezellig samen eten. Contactmaaltijd voor ouderen rond de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk Voor 55-plussers rond de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk is er weer gelegenheid om samen te genieten van een driegangen diner voor slechts 4 euro per persoon. Vindt U het ook fijn om samen te eten, kom dan op 13 maart 2013, naar de Nieuwe Keten, Bollenhofsestraat 138a waar om 12.00 uur de maaltijd klaar staat. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom, zowel alleenstaanden als echtparen. Met het oog op het inkopen doen voor de maaltijd, verzoeken wij nieuwe deelnemers om zich telefonisch aan te melden en de trouwe deelnemers die verhinderd zijn, zich af te melden op maandag 11 maart 2013 vóór 12.00 uur, via telefoonnummer 2613474 of 2713946. Wij nodigen U allen van harte uit om te komen. Tot ziens bij de maaltijd. Namens de Protestante Commissie voor Ouderen Hylkje Volberda en Riet de Haas-van Riemsdijk e-mail: pcvo@hotmail.nl De komende zondagen (7 april, 5 mei en 2 juni) zal de 27+-kring het boek van Jonathan Sacks: The Great Partnerschip, God, Science and the Search for Meaninggaan behandelen. Wij zouden het leuk vinden als meerdere mensen zich hier bij aan willen sluiten en willen jullie hierbij van harte uitnodigen. Dus ben jij tussen de 27 en 35 jaar oud en zou je het leuk vinden om met ons mee te denken, meld je dan aan bij Anne Marie Borgdorff: amborgdorff@gmail.com. De avonden beginnen om 19.00uur (tot ongeveer 21.00uur) en vinden plaats in het Huis in de Wijk. Van harte welkom!

Leerhuis: Klaagliederen Leo van den Bogaard is bijbelvertaler en was redacteur van de Katholieke Bijbelstichting, verantwoordelijk voor de Willibrordvertaling. Eerder leidde hij in onze gemeente een leerhuis over het kerstverhaal. Leo werkte aan een nieuwe vertaling van het bijbelboek Klaagliederen. In dit leerhuis bespreken we vragen als: wat maakt, psychologisch gezien, klagen onmisbaar in het geloof ? Hoe wordt er geklaagd in Klaagliederen? Welke vertalingen zijn er mogelijk? Op vragen als deze en ook op uw vragen zal Leo dieper ingaan. Het zou fijn zijn als u alvast naar Klaagliederen wilt kijken. Het leerhuis is op dinsdag 19 maart in de Gele Zaal in de Tuindorpkerk en begint om 20.00 uur. Het hoeft niet, maar u kunt zich per telefoon, mail of na een viering opgeven bij mij (Piet Jan Rebel, 2734581, p.j.rebel@hetnet.nl).

M O ZA Ï E K 10


Mensen uit zorgcentra willen graag naar de kerk Veel mensen zijn vanmorgen naar de kerk gekomen. Er zijn ook mensen die graag naar een kerkdienst zouden gaan maar dat niet kunnen vanwege hun gezondheid. In zorgcentrum Transwijk, Hof van Transwijk 16 zijn iedere zondagmorgen kerkdiensten voor de ouderen die daar wonen. Er zijn mensen die niet zelfstandig naar de diensten kunnen gaan. Zij zouden enorm geholpen zijn als er iemand is die hen ophaalt en naar de kerkzaal brengt. Transwijk zoekt mensen die als vrijwilliger eens in de 6 weken op zondagmorgen om 10.00 uur naar Transwijk willen komen om bewoners op te halen en met hen naar de kerk te gaan en ze naar afloop weer thuis te brengen. De ontmoeting met de ouderen kan voor de vrijwilliger verrijkend zijn! Bent of kent u iemand die zo wil meehelpen om oudere mensen een kerkviering bij te laten wonen? Kijk eens op www.vierenmetzorg.nl of neem contact op met Irene Stok, 030-27 37 540. Rechtreeks aanmelden bij Transwijk kan ook via Anjo Nieuwenhuis, vrijwilligerscoördinator. Zij is te bereiken via 030 – 2856200 of anjo. nieuwenhuis@vechtenijssel.nl. Ik hoop dat u mee wilt werken. Irene Stok, ouderenwerker DMO

Nieuwe Kerk/Tuindorpkerk

De Heer is waarlijk opgestaan! april 2013

PAAS V I E R I N G De Protestante Commissie voor Ouderen nodigt U van harte uit om het Paasfeest te vieren op donderdag 4 april a.s. in de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a. U bent ’s middags vanaf 4 uur welkom, de viering begint om half 5. De meditatie wordt verzorgd door ds. Carol van Wieren en mevr. Nel Bosch-Vis vertelt een verhaal. Na de viering staat er een feestelijke broodmaaltijd klaar in de Nieuwe Keten. Komt u ook, dan graag telefonisch of met het strookje opgeven vóór 2 april a.s. bij één van de onderstaande adressen. Ook kunt u gehaald en weer thuis gebracht worden. Met vriendelijke groet, Riet de Haas-van Riemsdijk, secr. P.C.v.O e-mail: pcvo@hotmail.nl mw. H. Volberda (vervoer) mw. A. Luymes (vervoer)

Kwangodreef 44 Dr. ‘s Jacoblaan 22

3564 PE 3571 BM

tel: 261 34 74 tel: 271 07 37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam : Adres : Telefoon : hoopt op donderdag 4 april a.s. aanwezig te zijn bij de Paasviering in de Nieuwe Kerk. Wilt U gehaald worden? Zeg of schrijf het erbij!

M O ZA Ï E K 11


Mededeling Sedermaaltijd Op witte donderdag 28 maart a.s. wordt in de Tuindorpkerk de Seder gevierd. Het begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Het is een bijeenkomst voor jong en oud. Kinderen vanaf ca. groep 4 kunnen de viering bewust meemaken. Tijdens de maaltijd wordt een collecte gehouden (volwassenen € 6,00/ kinderen €3,00) om de kosten van de avond te dekken. Wij hopen samen met u de Seder te mogen vieren. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht. Marry Achterberg 030 2732771 en Tineke van der Schaaf 030 2734834 Achtergrond van de Sederviering op Witte donderdag in de Tuindorpkerk Op Witte donderdag, dit jaar op 28 maart, wordt zoals ieder jaar de Sederviering gehouden in de Tuindorpkerk. In 1980 is door de toenmalige predikant, ds. H.J. Huyser een liturgie ontwikkeld op basis van het grondstramien van de Seder in de joodse traditie, maar uitgewerkt in een kader voor een christelijke gemeenschap. Hij wilde daarmee recht doen aan de leef- en belevingswereld van Jezus en aan de eerste generatie leerlingen. Hij wilde ook laten zien en ervaren dat het vieren van Pasen onlosmakelijk is verbonden met de viering van de gedachtenis van de Uittocht uit Egypte. In 2006 is de Haggada, de vertelling, vernieuwd qua tekst, muziek en illustraties. Hieronder krijgt u een indruk van de vernieuwde Haggada, die te bestellen is.

Haggada (verhaal, vertelling)

Voor de Seder- maaltijd De viering van Witte Donderdagavond in de Tuindorpkerk te Utrecht

M O ZA Ï E K 12


Het verhaal van onderdrukking naar bevrijding De joodse seder is eigenlijk het verhaal van Pèsach, het verhaal dat gaat over de weg van onderdrukking naar bevrijding. Iedere generatie verbindt zich opnieuw met dit bevrijdingsverhaal, juist om in de eigen tijd alerter te kunnen inspelen op tekenen van bevrijding uit verslaving. Jezus zelf stond met zijn geloof in de bevrijding van godswege helemaal in deze weg van messiaanse hoop, en heeft tot in zijn dood vastgehouden aan het visioen van de uiteindelijke opstanding van de mens en de wereld. Het christelijk kader In de Tuindorpkerk oefenen we ons al 33 jaar in deze beweging van onderdrukking naar bevrijding, en zo leven en bewegen we met de joodse gemeenschap mee. En dat in alle bescheidenheid, omdat de kerk t.a.v. de joodse gemeenschap een heel beladen geschiedenis met zich mee torst, die nog lang niet is verwerkt. De viering vindt op Witte Donderdag plaats, omdat in de christelijke traditie dat de avond is waarop Jezus het joodse Pesach heeft gevierd. In de tradities deze avond verbonden geraakt met de symboolhandeling van de voetwassing, waarbij Jezus zich een dienaar van zijn leerlingen betoonde, en zo liet zien hoe hij zijn liefde voor God tot uitdrukking bracht in zijn toewijding aan mensen. Daarmee wordt deze viering geplaatst in de Stille Week waarin de christelijke gemeente de gang herdenkt die Jezus ging in zijn verbondenheid met zijn Abba, zijn God. Zo stond zijn leven, ook door zijn sterven volledig in dienst van zijn liefde voor God en mensen. En zo wil hij ons voorgaan, wij die nu in onze tijd tot die gang van onderdrukking naar bevrijding geroepen zijn, Jezus achterna. De liturgie Bij de viering wordt een boekje gebruikt, een zogenaamde Haggada (= Vertelling) waarin alle uitspraken, teksten,.liederen en symbolen staan vermeld die tijdens de viering een rol spelen. Deze ‘liturgie’ is dus voor de christelijke gemeenschap ontworpen door ds. Huyser. Dit jaar is de Haggada qua tekst en muziek enigszins vernieuwd. Zeker de illustraties in de nieuwe Haggada werken ondersteunend.

M O ZA Ï E K 13


Haggada van Pèsach oftewel het Verhaal van Pasen De volgorde (seder) van de viering:

A. De voorseder: Verwelkoming en inwijding van het feest 1. Het aansteken van de lichten 2. De eerste van de vier bekers 3. Het groene kruid van de lente 4. Het ongezuurde brood gebroken 5. De vier vragen 6. De vier kinderen 7. Het verhaal van de bevrijding 8. De tien plagen 9. De duiding van de pèsach-symbolen 10. Het verhaal van vandaag 11. De lofzang: De Hallelpsalmen 113 en 114 12. De tweede van de vier bekers 13. De handwassing B. De maaltijd: met matses, bitterkruid en charoset-moes C. De na-seder: 1. De Pesach - maaltijd van Jezus 2. De gedachtenis aan Jezus 3. De Hallelpsalmen, vervolg: Ps 115, 116,117 en 118. 4. De derde van de vier bekers 5. De open deur 6. De vierde beker 7. Psalm 126 dankpsalm na de maaltijd Waarom hechten wij aan deze viering? Wat is er zo bijzonder aan deze viering? Deelnemers vertellen: ‘Het is een feestelijke viering voor jong en oud, voor bekenden en onbekenden die een beroep doet op alle zintuigen en op de verbeeldingskracht. Kinderen vertellen ons zingend waarom deze nacht zo verschilt van andere nachten. De liederen en de lofzangen tijdens de viering zijn speciaal. Ook de onderlinge verbondenheid wordt sterk beleefd door het samen eten, drinken, gedenken en vieren. Tijdens de seder worden er verbindingen gelegd tussen het joodse paasfeest en het paasfeest in de christelijke traditie. Centraal in de sederviering staat het verhaal van bevrijding, van vroeger en van vandaag. Mensen die deelnemen, van alle generaties, kunnen ervaren dat zij nu ook betrokken raken in een uittocht uit vormen van verslaving naar het vrij worden voor goede vormen van samenleven en samen leren. Een aparte belevenis! Bas van den Berg voorganger Tuindorpkerk 25 januari 2013.

M O ZA Ï E K 14


Keiland is zeven dagen lang een mix van kunstzinnige workshops, gebedsvieringen, elkaar ontmoeten en genieten van Terschelling. Keiland speelt zich af van zondag 4 t/m 10 augustus 2013 op natuurkampeerterrein Swartduin, prachtig gelegen aan de westzijde van het eiland. Kunst - ’s Ochtends kunnen de deelnemers kiezen uit een afwisselend aanbod van workshops zoals beeldende kunst, muziek, schilderen, drama, meditatief wandelen en inzet voor de natuur. Er is voor de kinderen en tieners een apart workshopprogramma. ‘s Middags is er tijd om zelf in te vullen en alle gelegenheid om Keilanders te ontmoeten. Kerk - Elke morgen en avond is er een gezamenlijke gebedsviering, oecumenisch van karakter en eenvoudig van opzet. De ochtendviering is lichtvoetig en laagdrempelig voor kinderen, de avondviering is meditatief, met een stilte van een aantal minuten. Tijdens de vieringen zingen we liederen (o.a. van Oosterhuis, Iona en Taizé), lezen korte bijbelteksten of wordt een verhaal verteld en is er ruimte voor bijdragen vanuit workshops zoals een gedicht, mime, dans of schilderij. Kamperen – Het kamperen is heel eenvoudig, in de natuur. Er is genoeg speelruimte voor de kinderen en het terrein is omringd door bossen en duinen, op fietsafstand van de zee. Thema van Keiland 2013: Spring de zee Het lef om los te laten Zing de zon Waag de wind Speel het spel Het water draagt ons kome wat komt Voor wie? - Keiland staat open voor iedereen: singles, stellen en gezinnen en is gericht op mensen die op een ongedwongen en speelse manier met geloof bezig willen zijn, met respect voor ieders mening en beleving. Meer info? Kijk op: www.keiland.net of mail naar info@keiland.net Bellen mag ook: 055 – 8444905 Gertrudeke van der Maas 0592 – 405848 Marjan Wolynski Stichting Kurk, de organisatie achter Keiland, voert projecten uit die creativiteit en verdieping stimuleren op het gebied van geloof en zingeving. Stichting Kurk (verbinding van kunst en kerk) bestaat uit mensen met verschillende (kerkelijke) achtergronden, die ervaren dat kunstzinnige werkvormen een inspirerende ingang zijn om geloof te beleven.

M O ZA Ï E K 15


Uitnodiging voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. “De ergste ziekte in het westen is het niet gewenst, niet gezien zijn” “Eenzaamheid: een diep, intens verdrietig gevoel” “ In de ontmoeting met de ander, word je wie je bent”. Een paar uitspraken over eenzaamheid. Iedereen kan hiermee in aanraking komen: of in je eigen leven, of in het leven van iemand anders. Vaak sta je dan naar je gevoel met lege handen. Wat kun je zelf doen? Wat kun je betekenen voor de ander? Dit zijn vragen die centraal staan op de volgende avond voor pastoraal bezoekers en andere belangstellenden: EENZAAMHEID: hoe gaan we ermee om? Willemien van der Vlist zal met ons praten over: • wat eenzaamheid is • wat oorzaken van eenzaamheid kunnen zijn • wat je kunt doen. Daarna zullen we samen zoeken naar antwoorden op vragen als: • Wat kun je als kerkgemeenschap doen voor iemand die eenzaam is? • Wat kun je als bezoeker betekenen voor een eenzame medemens? De avond wordt gehouden op dinsdagavond 9 april 2013. Plaats: de blauwe zaal in de Tuindorpkerk. Inloop met koffie om 19.45 uur en start van de avond om 20.00 uur. Om ongeveer 21.30 uur wordt de avond afgesloten met een hapje en drankje. Graag vooraf aanmelden bij één van de leden van het Pastoraal Meldpunt. Hartelijke groeten, het Pastoraal Meldpunt Tuindorpkerk, Els Sytema tel. 2720845 email: e.sytema-homan@ziggo.nl Aletta Gerritsen 2718753 agerritsen1952@online.nl Riet Hessel 2731017 paulhessel@casema.nl Margriet Keuning 2710557 margrietkeuning@gmail.com Margreet Zwart 2734141 mj.zwart@hetnet.nl

M O ZA Ï E K 16


Ingezonden Parochianen hopen op een paus die wat dichter bij de mensen staat ● Jesus Christ Superstar in Utrecht op de planken ● Kruisweg van de Eenzaamheid als platenboek ● Paus Benedictus en hoe verder? ● Kinderzegen als dopen geen optie is

Het maartnummer van Martinus Magazine speelt grotendeels in op de Goede Week die op 24 maart begint. Op de cover daarom Jezustezamen met zijn geliefde Maria Magdalena en met zijn verrader Judas. In werkelijkheid zijn het de hoofdrolspelers van Jesus Christ Superstar, in de uitvoering van het Vleutens Jongerenkoor. Het koor brengt de religieuze evergreen dit jaar in Utrecht op de planken, voor het eerst in de Gertrudiskerk in Rivierenwijk. In Martinus Magazine een reportage van een van de repetities.  ‘Een leuke manier van geloven,’ vindt Martien Hendriks, vader van een van de jongeren van de cast. ‘Mijn dochter zal nooit zeggen dat ze lid is van een kerkkoor. Maar dat ze meedoet met Jesus Christ Superstar mogen haar vriendinnen gerust weten.’ Speelt bij Jesus Christ Superstar het uitbundige showelement een rol, heel introvert is ‘De Kruisweg van de Eenzaamheid’ die op 23 maart in de Geertekerk wordt gepresenteerd. In Martinus Magazine een persoonlijk interview met Bettie Sterk, de dochter van de Utrechtsekunstenaar Harrie Sterk die circa 1965 zijn visie op het lijden Jezus op veertien lithostenen afbeeldde. Deze zijn grotendeels verloren gegaan, maar gelukkig zijn enkele complete series litho-afdrukken bewaard gebleven. De Kruisweg is nu in een platenboek bijeengebracht en priester en kunsthistoricus Antoine Bodar krijgt het eerste exemplaar overhandigd. Veel is er inmiddels al gezegd over het aftreden van paus Benedictus XVI. Martinus Magazine laat een plaatselijk geluid horen in de vorm van korte interviewtjes met Utrechtse parochianen. Trend: de behoudende koers zal niet anders worden, maar we hopen wel op een paus die wat dichter bij de mensen staat. In de nieuwe rubriek Het Vuur vertrouwt parochiaan en vrijetijdsfestivalmedewerker Peter Luijkx de lezer toe dat hij soms moeite met de kerk heeft. Hoe bisschoppen zijn omgegaan met het misbruikschandaal vervult hem met schaamte. Toch wil hij niet uit de kerk stappen. ‘Stap je uit de kerk, dan sta je met lege handen.’ Lege handen… daarmee wilde het jonge ouderpaar Perry Kieboom en Marieke Overgaag niet aankomen toen zich hun kindje aankondigde. Beiden katholiek opgevoed, maar niet meer zo kerkgaand vonden ze dopen een stap te vroeg. Maar wat dan wel? De Martinusparochie bood hen een alternatief: de kinderzegen. In Martinus Magazine kijken de ouders terug op de ceremonie en vertellen wat het hen deed. Verder: Palmpaasstokken maken en geven aan mensen die een opsteker kunnen gebruiken, de Palmpaasstraatoptocht met Scouting - De openheid van het katholicisme volgens hoogleraar Marcel Poorthuis - Nieuw kinderkoor in Gertrudiskerk -  Kris de Gids laat wijsneus Jezus zien - en een compleet overzicht van de Goede-Week en Paasvieringen in de kerken die onder de Martinusparochie vallen. Maartnummer Martinus Magazine, rooms-katholiek kerkblad voor de stad Utrecht, 40 pagina’s full color, foto’s. Uitgave van de Sint-Martinusparochie. Verschijningsdatum februari 2013.

M O ZA Ï E K

27

17


Lief en Leed Mutaties Nieuw ingekomen Sanne Oudshoorn, Ina Boudier Bakkerlaan 109/813, 3582 XM Verhuisd Marianne Erdmann, Marco Pololaan 97

Kapelstraat 8, 3572 CL

Vertrokken mw J. Blaauwendraad-van Eck, Winklerlaan 365/5.02 mw W. de Bruin, Wnklerlaan 365/4.11

Herv.Gem. Westbroek wijkgem. Wilhelminakerk

Overleden 27-01-2013 Helena Sylvia Florijn, Rauwenhofflaan 22, 85 jaar

DE BLOEMEN IN DE MAANDEN JANUARI/FEBRUARI/ MAART GINGEN NAAR   27 januari  mevrouw Denkema en de heer Van Leeuwen 3 februari  mevrouw Wiersma en mevrouw Sietinga 10 februari mevrouw Koetsier en mevrouw Bijlsma 17 februari mevrouw Huijbers en mevrouw Broers 24 februari mevrouw Blommendaal en de heer Beekes 3 maart mevrouw Van Thienen en de heer Van der Vlist

M O ZA Ï E K 18


Jong

Van de kindernevendienst Veertigdagentijd 2013 – Nieuw leven Vanaf zondag 17 februari werken we met het project voor de Veertigdagentijd van Kind op Zondag: “Nieuw leven”. We lezen verhalen over David en onderzoeken op welke manier Jezus, die Zoon van David wordt genoemd, op zijn verre voorvader lijkt. David zong liederen voor God. Hij kon troosten met muziek. Hij was een koning, maar ook een herder. Hij kon vrolijk zijn, maar ook heel boos of verdrietig. En altijd weer zocht hij steun bij God. Samen met de kinderen proberen we te ontdekken waarin Jezus op hem lijkt, en waarin niet. In de Bijbel – en ook in de wereld van nu – gebeurt het vaak dat een zoon doorgaat met iets waar zijn vader mee begonnen is. Geldt dat ook voor David en Jezus? De kinderen zijn in deze Veertigdagentijd ook druk met klusjes die geld opleveren, bijvoorbeeld papier wegbrengen of de vaat opruimen. Of ze doen juist iets niet, zoals snoepen of computeren en krijgen daarvoor een beloning. Dit jaar sparen we voor drie organisaties die zich inzetten kinderen die nare dingen hebben meegemaakt of zorgen hebben, bijvoorbeeld omdat hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, omdat ze een beperking hebben of omdat ze in een arm gezin opgroeien. Zondag 24 maart is het Palmpasen en denken we terug aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Met de kinderen gaan we dan Palmpaasstokken versieren. Op Paaszondag sluiten we het project af en vieren we feest: God geeft nieuw leven! Jeugdbeleid Samen met de leiding van de 12- en 15-plusgroep hebben we in de kerkenraad gesproken over onze activiteiten. In het kader van de toekomstvisie van de Tuindorpkerk gaan we verder nadenken over het jeugdbeleid. Eén van de afspraken is dat we binnenkort met vertegenwoordigers van de drie groepen bij elkaar komen om ideeen uit te wisselen en te kijken waar we verder kunnen samenwerken.

M O ZA Ï E K

19


bericht van de Penningmeester

Wijkfinanciën: in januari ruim € 40.000 binnen De eerste resultaten van de Aktie Kerkbalans zijn binnen: in januari is al € 40.828 ontvangen. Hartelijk dank aan iedereen die gegeven heeft en/of een bedrag heeft toegezegd. Het streefbedrag voor 2013 is € 204.750. Dat is lager dan vorig jaar omdat ook de kosten omlaag zijn gebracht, maar het is wel meer dan er vorig jaar is binnengekomen. Streefbedrag 2013:

204.750

Ontvangen t/m januari 2013

40.828

De opbrengst van de Aktie Kerkbalans, de wijkactie en de collectes voor de eigen wijk in 2012 bedroeg in totaal namelijk bijna € 193.000. Meer over de financiële resultaten van 2012 in een volgend nummer van de Mozaiek. U weet het: (extra) bijdragen zijn van harte welkom op het rekeningnummer van de Tuindorpkerk: 69 97 62 170, PGU wijk Oost – Tuindorpkerk, Utrecht.

275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

Hans-Paul Siderius (penningmeester@tuindorpkerk.nl) Collecte opbrengsten Tuindorpkerk 4e kwartaal 2012 datum

1e collecte

2e collecte

Wijkdiaconie

€ 231,06

Kerk en Israel

€ 217,23

14-10-2012

KIA - werelddiaconaat

€ 222,90

Opbouw wijkgemeenten

€ 147,22

21-10-2012

Stedelijk Missionair Werk

€ 248,10

Opbouw wijkgemeenten

€ 229,07

28-10-2012

Wijkdiaconie - STIL

€ 226,85

Hervormingsdag

€ 157,65

KIA - Zending

€ 188,76

Opbouw wijkgemeenten

€ 170,67

11-11-2012

KIA - diaconaat

€ 386,67

Opbouw wijkgemeenten

€ 283,78

18-11-2012

Wijkdiaconie

€ 171,00

Opbouw wijkgemeenten

€ 154,47

25-11-2012

Stedelijk Missionair Werk

€ 256,10

Opbouw stedelijk kerkenwerk

€ 214,47

2-12-2012

Wijkdiaconie - AZC/Meidenclub

€ 206,92

Studentenpastoraat

€ 166,95

9-12-2012

Jeugd- en Jongerenwerk

€ 152,40

Pastoraat

€ 156,76

16-12-2012

Inwendige Zendingsbond (IZB)

€ 201,75

Werk onder verstandelijk beperkten

€ 247,00

23-12-2012

Wijkdiaconie-Voedselbank

€ 267,55

Opbouw wijkgemeenten

€ 168,44

25-12-2012

KIA - Kinderen in de Knel

€ 578,43

Opbouw wijkgemeenten

€ 402,60

30-12-2012

Wijkdiaconie

€ 169,15

Opbouw wijkgemeenten

€ 137,40

31-12-2012

Missionair werk in Utrecht

€ 147,75

7-10-2012

4-11-2012

Opbrengsten Adventpotten (samen met Nieuwe Kerk) Opbrengst Kerstnachtdienst voor Serious Request

€ 2.966,59 € 421,64

M O ZA Ï E K 20


Diaconie en Zwo Paasgroetenactie 2013 Ieder jaar sturen gemeenteleden vanuit de PKN in Nederland een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties die zich inzetten voor Amnesty International. De kaarten zijn gemaakt in de gevangenis in Vught, waar gedetineerden nadachten over ‘Herstelde relaties’ en over ‘Nieuw leven’ en daar werkstukken over maakten. Zo geeft u met deze paasgroet de boodschap van Pasen door. Ook als Tuindorpkerk en Nieuwe Kerk doen wij mee aan de Paasgroetenactie en kunt u kaarten versturen. Deze actie sluit goed aan bij de aandacht die we in deze tijd voor Pasen geven aan groepen mensen die zich soms uitgesloten voelen uit onze samenleving: zwervers, daklozen, (ex-)gevangenen, mensenrechtenactivisten. Op zondag 17 maart (na de kerkdienst) kunt u de kaarten, inclusief postzegel, meenemen of direct ondertekenen. Een vrijwillige bijdrage hiervoor is welkom. Het is de bedoeling dat de kaarten uiterlijk op 19 maart worden verstuurd, anders bereiken ze de verre bestemmingen niet voor Pasen. Wij sturen dit jaar onze kaarten aan mensen en organisaties, die zich wereldwijd inzetten voor mensenrechten via Amnesty International. Net als gedetineerden voelen zij zich erg gesteund door de kaartenactie. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Zij werken en zetten door, in moeilijke omstandigheden en zijn blij met uw steunbetuiging. Bij de kaart krijgt u ook wat achtergrondinformatie over de persoon of organisatie aan wie u de kaart stuurt. Het is de moeite waard deze informatie te lezen. U mag met uw naam ondertekenen, uw adres vermelden wordt afgeraden. Het is fijn als u naast uw naam ook iets persoonlijks op de kaart zet, een tekst of een bemoedigend woord. We hebben enkele voorbeelden voor teksten in het Engels of het Spaans paraat. Een kaart krijgen doet mensen al goed, maar nog meer als iemand de moeite heeft genomen zelf er iets bij te schrijven. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! Namens de diakonie, Marianne Eijgenraam

M O ZA Ï E K 21


Vanuit de diaconie. Een van de taken van de diaconie is het bieden van financiële hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden. Dit doet de diaconie als er geen andere mogelijkheden zijn. Mensen met financiële problemen melden zich zelden uit zichzelf aan. Er is een drempel, er is wellicht schaamte. Daarom moet het diaconaal bewustzijn van alle gemeenteleden op scherp staan! Zeker in deze tijd van economische teruggang en mogelijk verborgen nood. Als diakenen ruiken wij niet wat er zoal speelt, dus dient er vanuit de gemeenschap voeding te komen. Het diaconaal samenwerkingsverband Nieuwe Kerk/Tuindorpkerk behandelt financiële hulpvragen van de eigen gemeenteleden, inwoners uit de wijken en naaste contacten van gemeenteleden die buiten de wijk wonen. De hulp is nooit structureel; wel zal worden gezocht naar structurele oplossingen. De diakenen van de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk vergaderen eens in de 6 weken; om en om apart en gezamenlijk. Tijdens de vergaderingen van de diaconie komen aanvragen aan de orde, maar soms zijn er urgente gevallen. Daarom is er de zogenaamde ‘kleine commissie’, met een mandaat van de diaconie kan de commissie aanvragen honoreren . In deze kleine commissie zitten naast de penningmeester Jan Haverkamp( TK) ook Rutger Oolbekkink (NK), Brenda Roemaat (NK) en Mendé Scholten (TK). Het komt voor, dat zich aan het eind van de vieringen mensen melden met een acute hulpvraag om contant geld. Daar gaat de diaconie niet op in. In de Nicolaikerk bestaat dit fenomeen al heel lang. Daar verzamelen zich rond de buitenruimte mensen vanuit de zelfkant van de maatschappij, die vaak aan het eind van de dienst binnenkomen. Wordt er dan gevraagd om geld voor een treinkaartje dan wordt dat door kerkgangers gehonoreerd door mee te gaan naar het station, of als het om eten gaat even naar AH (toch op zondag open). Vaak blijkt dan dat het niet meer nodig is. Dus een en ander is een nieuwe vorm van bedelarij waarbij geappelleerd wordt aan het geweten van de kerkganger. Op vrijdag 1 maart was er de Van Westrenen- maaltijd voor alle diakenen van de PKN Utrecht. In 1764 stichtten Jan Jacob van Westrenen en zijn vrouw Johanna Catharina een familiefonds op met een indertijd kapitale som. Uiteindelijk is dit kapitaal stevig aangegroeid. Het kapitaal is in de 19e eeuw, toen de familie geen nakomelingen meer had, aan de Hervormde diaconie overgedragen. Uit het fonds werden gelden voor kleding en turf ter beschikking gesteld. In het testament van dhr. Westrenen werd als voorwaarde gesteld dat de diakenen eens in de 2 jaar tijdens een maaltijd de stukken van de penningmeester ondertekende. Dat gebeurde dus op 1 maart. Het is een heuse traditie in het Utrechtse. Diakenen zitten op basis van anciënniteit in de tafelschikking. Aan het hoofd van de tafel zat een diaken benoemd in 1971! Spectaculair was het drinken uit de gouden familiebeker. Een kostbaar voorwerp dat normaal in bruikleen in een museum staat. Al met al: een fantastische traditie en tegelijk een enorme netwerk bijeenkomst waar in ieder geval ondergetekende veel aan gehad heeft. Mendé Scholten.

M O ZA Ï E K 22


Van de diakonie/ZWO Linzensoep bij het ZWO-project voor Nes Ammim Linzensoep met brood en als toetje Griekse yoghurt met vers fruit: deze eerste sobere maaltijd op 21 februari jl. zorgde voor een goede basis om met zo’n veertig belangstellenden over het reilen en zeilen in Nes Ammim te spreken. Het dialoogcentrum in Nes Ammim in Israel, onder leiding van ds. Pieter Dronkers, is de bestemming van het nieuwe Kerk in Actie-project dat we als Tuindorpkerk de komende jaren vanuit de ZWO gaan ondersteunen. Anna Ravve kwam vertellen hoe het eraan toegaat in Nes Ammim. Anna heeft ruim een jaar in Nes Ammim gewoond en er gewerkt als communicatiemedewerkster. Net twee dagen was ze terug en kon direct haar ervaringen kwijt: hoe Nes Ammim een plek is waar Joden, Christenen en Palestijnen naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek gaan, waar jeugdkampen worden georganiseerd zodat Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar kunnen spelen, waar vrouwen van verschillende herkomst met elkaar kunnen uitwisselen hoe het is om zorgen te hebben over bijvoorbeeld de toekomst voor je kinderen, of blij te zijn over wie je kunt zijn, hoe Nes Ammim een plek is waar vrede heerst, waar je vrienden maakt. Na het verhaal van Anna volgde een levendig gesprek en werden allerlei vragen gesteld. Kort maar krachtig, anderhalf uur later sta je weer buiten, lichaam en geest gevoed: een geslaagde avond! Op donderdag 7 maart en op woensdag 20 maart worden de volgende sobere maaltijden gehouden. Op 7 maart spreekt Hendrie van Maanen over zijn uitzending voor Kerk in Actie als theologiedocent aan de Payap-universiteit in Chiang Mai, in het noorden van Thailand.  20 maart: Sobere maaltijd gevolgd door film Woensdag 20 maart is een bijzondere maaltijd in de reeks: tijdens de maaltijd horen we van mensen uit het Exodus-huis in Utrecht hoe zij hun leven weer op de rails krijgen na het uitzitten van een gevangenisstraf. Het gesprek wordt gevolgd door de vertoning van een film over dit thema: Adams Apples’, een Deense film over mensen die uit de samenleving zijn gestoten en op een bepaald moment hun leven weer proberen op te pakken. Ds. Ype Viersen zal de film inleiden. De maaltijd begint weer om 18 uur en de filmvertoning om 19.45 uur. Intekenen voor de maaltijd kan nog tot zondag 17 maart , op de lijst in de kerk of per mail aan ma_ eijgenraam@hotmail.com.  Kader: Recept linzensoep Op veler verzoek hierbij het recept van de linzensoep zoals Joop Spoor die voor de eerste sobere maaltijd maakte.  Ingrediënten (6-8 personen): 500 gram rode splitlinzen                          1 pak gezeefde tomaten             2 uien                                                      2 liter bouillon (van een blokje of bv. lamsbouillon) 1 prei                                                       olijfolie ½ selderijknol                                           balsamico-azijn 2 of 3 selderijstengels                                sambal oelek 2 aardappelen                                           rode wijn verse peterselie/basilicum                          yoghurt               >>

M O ZA Ï E K 23


De eenvoudigste manier om linzensoep te maken is de linzen met een gesnipperde ui in een pan met water te gooien, een half uur te laten koken en je hebt een lekkere soep. Maar het kan nog veel lekkerder en nog steeds eenvoudig (nou ja, iets meer werk, maar iedereen kan het!). Neem de rossige linzen (‘dat rode’ waar Esau om vroeg), die koken in een half uur precies goed gaar en dan koken de andere groenten ook niet kapot; de bruine of ‘blonde’ linzen moeten namelijk veel langer koken! Het geheim is dat je verschillende groenten vooraf wat fruit in boter, ik zou zeggen maximaal zo›n tien minuten. Neem groenten die je lekker vindt, prei, ui (dat moet), wortel, selderij (knol en/of stengel), een aardappel kan ook, dat bindt wat beter. Alles in blokjes. Een stevige braadpan is het beste: een schuit olijfolie –niet zuinig!- en wat boter heet laten worden en de groenten licht fruiten. Na tien minuten een scheut rode wijn erbij doen, de gezeefde tomaten en linzen toevoegen, bouillon erbij en zachtjes laten koken. Na een half uur (of langer, niet korter –ongare linzen zijn niet te eten!) wat balsamico-azijn bijschenken en voor de pittigheid wat sambal. Met een staafmixer kun je wat pureren, maar laat ook een deel van de groenten heel, echte puree mag het niet worden. Vergeet niet er citroenpartjes bij te serveren, of roer er wat citroensap door. Een dot yoghurt op het dampende bord met een toefje peterselie of een blaadje basilicum maakt het àf.  Eet smakelijk!

Activiteitenkalender Maart-April 2013 activiteit:

omschrijving

wanneer?

Activiteitenkalender Maart-April 2013 We gaan met elkaar een Engelse

Kookworkshop activiteit: High Tea

Kookworkshop High Tea Zangworkshop Zangworkshop

Huis in de Wijk ( naast de Tuindorpkerk)

High Tea in elkaar zetten en omschrijving nuttigen. Opgave: dollank@ziggo.nl of 06-11264946

Zondag wanneer? 24 maart 15.00-18.00 uur

We gaan met elkaar een Engelse High Tea in elkaar zetten en Zondag nuttigen. Opgave: 24 maart Onder leiding van dirigent Donderdag dollank@ziggo.nl 15.00-18.00 Annemiek van der Niet gaan we 4 april of 06-11264946 uur een aantal liederen instuderen en samen zingen. Opgave: 20.00-22.00 avanderz@xs4all.nl uur of 06-11264946 Onder leiding van dirigent Donderdag Annemiek van der Niet gaan we 4 april een aantal liederen instuderen en samen zingen. Opgave: 20.00-22.00 avanderz@xs4all.nl uur of 06-11264946 Voor meer info www.huisindewijk.nl

M O ZA Ï E K 24


Roosters KERKDIENSTEN Tuindorpkerk Lichtkring Tuindorp-Oost 10.00 uur 17.00 uur 10.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zondag 17 maart zondag 17 maart zondag 17 maart ds P.J. Rebel mw ds N. Meijnen mw W. van der Vlist dienst van Schrift en Tafel 15+ groep: huiskamerdienst ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 24 maart Palmpasen zondag 24 maart drs B. van den Berg ds J.S. Koops ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------maandag 25 maart 19.30 uur vesperdienst samen met Pauluskerk --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dinsdag 26 maart 19.30 uur vesperdienst samen met Pauluskerk --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------woensdag 27 maart 19.30 uur vesperdienst samen met Pauluskerk --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------donderdag 28 maart 19.00 uur 28 maart 15.00 uur 28 maart 19.00 uur drs B. van den Berg mw W. Winkel ds Y. Viersen Sedermaaltijd Schrift en Tafeldienst Schrift en Tafeldienst ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vrijdag 29 maart 19.30 uur 29 maart 15.00 uur ds P.J. Rebel mw W. Winkel Passiedienst medewerking: cantorij ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaterdag 30 maart 21.00 uur ds P.J. Rebel Paaswake ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 31 maart Pasen 31 maart 10.30 uur zondag 31 maart ds P.J. Rebel mw W. Winkel dhr G.J. Kroon medewerking: cantorij ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 7 april zondag 7 april drs J. Greven, Blaricum ds W.S. Duvekot medew: Psalmen voor Nu 15+ groep: wereldwinkel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 14 april zondag 14 april ds P.J. Rebel mw ds N. Meijnen dienst van Schrift en Tafel -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M O ZA Ă? E K 25

Mozaiek maart 2013  

thuisblad Tuindorpkerk Utrecht

Advertisement