Page 1

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro

2015

ZIUA PROFESORILOR SENIORI


(

Distinctiile se acorda , Conf. univ. dr. chim. Maria TUTOVEANU – 90 ani Prof. univ. dr. ing. Aglaia CHIRIȚĂ – 85 ani Conf. univ. dr. mat. Gabriela CIUMAȘU – 75 ani Prof. univ. dr. ing. Mihai CREȚU – 75 ani Lect. univ. dr. Gheorghe Constantin FLOREA – 75 ani Prof. univ. dr. ing. Nicolae Gheorghe FLOREA – 75 ani Conf. univ. dr. Neculai GRĂDINARU – 75 ani Prof. univ. dr. ing. Mihai LUCANU – 75 ani Prof. univ. dr. ing. Stan MITU – 75 ani Prof. univ. dr. ing. ec. Costache RUSU – 75 ani Prof. univ. dr. mat. Elisabeta RUSU – 75 ani Prof. univ. dr. chim. Ioan SÂRGHIE – 75 ani Prof. univ. dr. Pavel TALPALARU – 75 ani Șef lucrări ing. Alexandru Cristian TOFAN – 75 ani Prof. univ. dr. ing. Nistor Florin VARLAM – 75 ani

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Conf. univ. dr. chim. Maria TUTOVEANU

-a născut la 5 octombrie 1925, în Iași. În cele patru decenii de activitate universitară neîntreruptă, s-a impus ca un distins cadru didactic, stimat și apreciat de colegi și de promoțiile de studenți, pe care le-a pregătit cu mult profesionalism și cu totală dăruire.

Studii și activitate didactică

La terminarea facultății a fost angajată în invațământul superior, ca asistent, la disciplina de Chimie Organică în cadrul catedrei de Industrii Organice. Ulterior a ocupat funcțiile de șef de lucrări și conferențiar. A predat un curs de bază în pregătirea studenților de la secțiile cu profil de chimie organică.

Pe lângă preocupările constante în domeniul științelor, Maria Tutoveanu s-a remarcat ca om de cultură, cunoscator al unor limbi de largă circulație, fiind neobosită în dorința de a fi la curent cu tot ce se întâmplă în plan spiritual. A impresionat totdeauna prin ținută și comportamentul de o rară eleganță și discreție, prin felul cu totul personal de a se impune în fața studenților, fiind în același timp apropiată de ei.

Activitate științifică și de cercetare

Un grup important de lucrări s-a referit la reacțiile de adiție ale hidrazidelor la izocianați și izotiocianați, atât mono, cât și difuncționali. Acil-semicarbazidele, respectiv tiosemicarbazidele rezultate și-au găsit aplicații însemnate prin ciclizarea lor la mai multe tipuri de heterocicli. S-a abordat și sinteza unor derivați sulfonamidați, cu potențiale acțiuni biologice.

Ca cercetător asociat la Institutul Petru Poni, între anii 1962 – 1965, a lucrat în echipa condusă de regretatul profesor Ilie Matei la sinteze de intermediari implicați în producerea de cauciucuri poliuretanice. Realizările din activitatea de cercetare au fost comunicate la diverse manifestări științifice și publicate în reviste din țară și de peste hotare.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


N

Prof. univ. dr. ing. Aglaia CHIRIȚĂ

ăscută la 26 iulie 1930, face parte din cea de-a doua generație de membri ai Școlii Superioare Românești de Pielărie, generație formată, la Iași, sub îndrumarea întemeietorilor acestei școli. În anul 1962 a fost distinsă cu premiul II în științe chimice, de către Ministerul Învățământului.

Studii și activitate didactică

În 1953 a absolvit cursurile Facultăţii de Chimie Industrială din Institutul Politehnic Iaşi, iar în 1957 a obținut titlul de doctor inginer, susținând teza „Studiul chimico-tehnologic al taninului din coajă de salcie din România”, sub îndrumarea profesorului Gheorghe Alexa. Lucrarea a reprezentat o amplă și unică monografie în domeniu, la acea dată. A activat ca cercetător principal la Institutul de Cercetări Chimice „Petru Poni” din Iași, devenind apoi cadru didactic și dobândind pe rând, prin concurs, gradele de lector (1965), conferenţiar (1978) și profesor (1978-1990). A redactat și a predat primele cursuri de Chimia și tehnologia materialelor tanante, Coloranți și auxiliari pentru industria de pielărie și Materii prime și auxiliare pentru confecții din piele.

Carieră profesională

Timp de 24 de ani a fost membră al Consiliului Profesoral al Facultății de Tehnologia și Chimia Textilelor și apoi decan al acestei facultăți, între 1984 și 1989. A fost membră a Senatului Universitar al Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași și membră a biroului de conducere al Ministerului Industriei Ușoare. S-a pensionat la cerere în anul 1990, dar a continuat să activeze în domeniul pe care l-a slujit, tipărind, în colaborare, în anul 1990, un Tratat de chimia și tehnologia pieilor (Editura Sedcomlibris, Iași, 1990), unic prin amploare în România.

Activitate științifică și de cercetare

Întreaga sa activitate didactică și de cercetare s-a axat pe studiul chimiei și tehnologiei substanțelor tanante vegetale, minerale și sintetice, cu aplicații în tehnologiile de prelucrare a pieilor și blănurilor. A inițiat cercetări asupra unor clase de tananți sintetici metal-complecși, finalizate prin brevetare. Este unic autor sau coautor a zece cărți publicate de edituri recunoscute, a peste 130 de lucrări științifice publicate în țară și în străinătate și a șapte brevete de invenție.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Conf. univ. dr. mat. Gabriela CIUMAȘU

-a născut la 30 octombrie 1940 la Bacău. Și-a desfășurat activitatea științifică și didactică cu competență, pasiune și conștiinciozitate și a elaborat, de-a lungul timpului, cursuri și culegeri de probleme pentru studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Studii și activitate didactică

În anul 1963 a absolvit Facultatea de Matematică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din martie 1964 și până în 2005 a activat în cadrul Institutului Politehnic din Iași, catedra de Mecanică Teoretică. În anul 1985 a susținut teza de doctorat cu titlul „Deformarea asimetrică a unor medii continue”, la Facultatea de Matematică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A urmat cursurile organizate de Centrul Internațional de Științe Mecanice, Udine, 1972.

Și-a desfășurat activitatea didactică la facultățile de Inginerie Chimică și Ingineria Mediului, Industrie Ușoara, Electrotehnică și Construcții. A elaborat cursuri și culegeri de probleme pentru studenții acestor facultăți la Editurile „Gheorghe Asachi”, „Junimea”, și monografii, din care amintim „Complemente de Mecanică”, „Materiale și structuri inteligente”, „Modele piezoelectrice”.

Activitate științifică și de cercetare

Activitatea științifică s-a axat în general pe subiecte din termoelasticitate generalizată a mediilor continue cu microstructură. A publicat articole științifice în reviste de specialitate din țară și din străinătate (International Conference on Integral Methods in Science and Engineering ISME 98, Michigan Tech, Haughton, M.I., USA). Tematicile acestor studii au abordat subiecte din termoelasticitate, materiale piezoelectrice, propagări de unde.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Prof. univ. dr. ing. Mihai CREȚU

-a născut la 5 octombrie 1940 în Iași. Fost decan al Facultății de Electrotehnică și rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, a adus contribuții considerabile în domeniul său de expertiză, precum dezvoltarea de senzori și traductoare pentru roboți industriali.

Studii și activitate didactică

În 1962 a absolvit Facultatea de Electromecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, urmând ca în anul 1970 să obțină titlul de Doctor în domeniul Măsurărilor electrice în cadrul aceleiași universități, cu teza intitulată „Procedee de măsurare a unor mărimi electrice folosind circuite cu indicator diferenţial de nul”.

Carieră profesională

Experiența profesională în domeniul academic a început în anul 1962, cu funcția de Șef de laborator în cadrul Facultății de Inginerie Electrică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, urmată de parcurgerea tuturor treptelor carierei academice în cadrul aceleiași facultăți: asistent profesor (1964-1970), șef lucrări (1970-1979), profesor asociat (1979-1990), profesor (1990-2011) și profesor emerit (2011-prezent). Este membru în diverse asociații profesionale: Societatea Română de Metrologie, IEEE, Comitetul IMEKO TC4, Vicepreședinte ROLAB București, Centrul de cercetare METROS, ș.a. Funcțiile de conducere pe care le-a ocupat: Șef de catedră la Măsurări și materiale electrotehnice, Facultatea de Electrotehnică din Iași (19901996), Decan al Facultății de Electrotehnică din Iași (1996-2000 și 2004-2008) și Rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (2000-2004).

Activitate științifică și de cercetare

Este autor sau coautor a 18 cărți și peste 200 de lucrări științifice, a coordonat sau a făcut parte din colectivul de cercetare a 38 de contracte de cercetare și patru granturi europene și a condus peste 40 de teze de doctorat ce au fost avizate de CNATDCU. Principalele contribuții aduse includ dezvoltarea de senzori și traductoare pentru roboți industriali, sistem pentru gestiunea operativă a puterii și energiei la consumatori, sistem numeric de măsurare pentru determinarea parametrilor de calitate a energiei electrice.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Lect. univ. dr. Gheorghe Constantin FLOREA

-a născut la 19 iulie 1940, în satul Aldeni, județul Buzău. A depus efortul de a adapta şi integra conținutul cursurilor de Analiză matematică şi Matematici speciale în curricula Facultăților de Mecanică și Textile, unde a desfășurat activități didactice și de cercetare.

Studii și activitate didactică

A absolvit în 1963 Facultatea de Matematică şi Fizică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Imediat după absolvire a fost repartizat prin decizie ministerială la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi, Catedra de Matematică.

A desfăşurat activitate didactică şi ştiinţifică în cadrul Facultăţilor de Mecanică şi Textile, în perioada 1963 – 2001, colaborând cu colegii de specialitate din cadrul celor două facultăţi. A depus efortul de a adapta şi integra conţinutul cursurilor de Analiză matematică şi Matematici speciale în curricula celor două facultăţi amintite, cu scopul de a veni în sprijinul direct al studenţilor care intrau în producţie.

Prin exemplul său de conştiinciozitate, corectitudine şi cinste şi-a adus aportul la educarea a 38 de generaţii de studenţi. Toată această perioadă o consideră ca fiind o sursă de amintiri frumoase, deosebite, rememorate în cadrul întâlnirilor periodice organizate de către fostele generaţii de studenţi. Mulţumirea supremă a venit atunci când mulţi absolvenţi i-au mărturisit că prin modul în care le-a predat cursurile, matematica le-a deschis orizontul şi i-a format pentru viaţă.

Activitate științifică și de cercetare

A publicat articole în revista Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, secţia Matematică şi în revista de specialitate „Textile”. A redactat cursuri pentru uzul studenţilor. A colaborat la contracte de cercetare. A participat la manifestări ştiinţifice pentru formarea studenţilor la nivel local şi naţional.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


N

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Gheorghe FLOREA

ăscut la 2 iunie 1940, în Babadag, Tulcea, a absolvit cursurile Colegiului Național „B.P. Haşdeu” din Buzău, în anul 1957. Este expert tehnic național şi verificator de proiecte atestat MLPAT și a publicat, printre altele, opt cursuri universitare.

Studii și activitate didactică

A urmat cursurile Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, din cadrul Institutului Politehnic Iaşi, absolvind în 1966. A efectuat studiile doctorale în cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca, obţinând titlul de doctor în specialitatea „Beton armat”. A parcurs toate treptele activităţii didactice în cadrul Institutului Politehnic Iaşi, unde a fost reţinut prin repartiţie guvernamentală (preparator 1966 – 1968; asistent suplinitor 1968 – 1970; asistent titular 1970 – 1975; şef lucrări 1975 – 1990; conferenţiar 1990 – 1991; profesor – 1991 – prezent). Este conducător de doctorat în domeniul „Inginerie civilă”, din anul 1997, având 17 teze susţinute şi patru doctoranzi în faza de pregătire a tezei de doctorat.

Carieră profesională

A publicat opt cursuri universitare, 18 cărţi de specialitate în cadrul unor edituri naţionale recunoscute CNCSIS, 195 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate, din care 47 în Buletinul Ştiinţific al Institutului Politehnic din Iaşi. A participat la soluţionarea a 90 de contracte de cercetare ştiinţifică cu aplicabilitate directă în practica curentă pe bază de contract, cu unităţi de proiectare şi execuţie şi cu instituţii centrale de proiectare – cercetare.

Activitate științifică și de cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnico – aplicativă include, în principal, următoarele domenii de interes: perfecţionarea şi modernizarea metodelor de calcul pentru structuri din beton armat; elaborarea şi omologarea de noi tipuri de structuri din beton armat şi beton precomprimat; automatizarea calculului şi alcătuirii elementelor structurale din beton armat şi beton precomprimat; optimizarea elementelor din beton precomprimat; diagnosticarea şi reabilitarea tehnică a structurilor de rezistenţă din zidărie, lemn, beton armat şi beton precomprimat, supuse acţiunilor seismice şi a agenţilor corozivi.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Conf. univ. dr. Neculai GRĂDINARU

-a născut în Valea Albă, Neamț la 28 iunie 1940 și a absolvit școala elementară în satul natal și Liceul „Petru Rareș” din Piatra Neamț. A publicat cursuri universitare și a fost reprezentantul Institutului Politehnic Iași, ani la rând, în comisia națională a olimpiadelor de matematică a studenților politehniști.

Studii și activitate didactică

Între anii 1959 – 1964 a urmat cursurile Facultății de Matematică - Mecanică cu media zece obținută la examenul de stat. În anul 1964 a fost încadrat pe funcția de asistent la Catedra de Matematică de la Institutul Politehnic din Iași. Este promovat, pe rând, lector, în anul 1971, și apoi conferențiar în anul 1981, ținând cursuri și seminarii la Facultățile de Construcții, Mecanică și Hidrotehnică.

Obține titlul de doctor în matematică în data de 4 octombrie 1976, cu teza „Aproximarea semigrupurilor bi-parametrice de operatori și a soluțiilor unor sisteme de ecuații de evoluție”.

Carieră profesională

A predat cursuri de Algebră, geometrie și programare, Analiză matematică și Matematici speciale. A publicat 20 de lucrări de specialitate, dintre care 17 în reviste universitare, recenzate favorabil.

A publicat următoarele cursuri: Algebră liniară și geometrie analitică (1977, reeditată în 1980), Aplicații la cursul de algebră și geometrie analitică (1977, 1980), Analiză matematică (în colaborare, 1979), Matematici aplicate în economie (1999).

A fost reprezentantul Institutului Politehnic Iași, ani la rând, în comisia națională a olimpiadelor de matematică a studenților politehniști.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Prof. univ. dr. ing. Mihai LUCANU

-a născut la Draceni, Suceava, la 24 septembrie 1940. A fost de-a lungul timpului de două ori decan al Facultății de Electronică și Telecomunicații. Printre distincții se numără și diploma de onoare şi locul I la a IV-a ediție „Creativitate şi eficiență în învățământ”, 1989.

Studii și activitate didactică

A absolvit Institutul Politehnic Iași, Facultatea de Electrotehnică, secția Electromecanică (1962). Titluri ştiinţifice: doctor inginer (1975), cu teza: „Contribuții la studiul elementelor de execuție electrice ale sistemelor automate” în specializarea „Automatizări industriale”, Institutul Politehnic Iași. Activitatea didactică s-a desfăşurat în principal în cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. A predat cursurile de „Electronică industrială”, „Echipamente electronice complexe” și „Electronică de putere”, la învățământul de licență și la învăţământul de masterat a predat disciplinele de „Tehnici PWM folosite în convertoarele electronice” şi „Surse de alimentare în comutaţie”. Din 1990 este conducător de doctorat, 16 dintre doctoranzi au obţinut titlul de doctor inginer. Una din teze a fost condusă în cotutelă cu Institute Politechnique de Toulouse, Franţa.

Carieră profesională

Între anii 1990 – 1992 și 2000 – 2008 a fost decan al facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, iar între 1996 – 2000, şef al catedrei de Electronică aplicată. În perioada 1990 – 2008 a fost membru al Consiliului profesoral al facultăţii şi membru al Senatului Universităţii.

Activitate științifică și de cercetare

A elaborat şi publicat peste 130 articole în ţară şi străinătate, două manuale şi patru monografii (una în străinătate), a fost membru al CNATDCU și membru al IEEE Power Electronics şi Industrial Electronics. A primit în 1989 diploma de onoare şi locul întâi la a IV-a ediţie „Creativitate şi eficienţă în învăţământ”, 2003 – diploma de excelenţă şi medalia și 2007 - diploma aniversară a Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, iar în 2014 – membru de onoare al comunității universitare a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


N

Prof. univ. dr. ing. Stan MITU

ăscut la 17 octombrie 1940, în localitatea Bălăceanu, Buzău, este unul dintre distinșii reprezentanți ai școlii de textile-pielărie din România. S-a bucurat permanent de aprecierea colegilor din facultate, a inginerilor de specialitate din industrie şi cercetare şi a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Studii și activitate didactică

A absolvit cursurile Facultăţii de Industrie Uşoară, Institutul Politehnic din Iaşi, în anul 1964, specialitatea „Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor din ţesături şi tricoturi”, obţinând titlul de doctor inginer în anul 1984. Începând cu anul 1964 şi până la pensionare, în anul 2006, a parcurs toate treptele activităţii didactice: preparator, asistent stagiar, asistent titular, şef de lucrări, conferenţiar, profesor, conducând lucrări practice şi proiecte la diverse cursuri de specialitate.

În anul 1984 a obţinut titlul de doctor inginer în domeniul Textile, susţinând teza de doctorat cu titlul „Contribuţii la îmbunătăţirea confortului în corelaţie cu particularităţile structurilor vestimentare”. Este conducător de doctorat din 1991 în domeniul „Inginerie industrială”, finalizând, în urma confirmării titlului ştiinţific, 40 de teze. Începând cu anul 2006, îndeplineşte funcţia de profesor universitar consultant, cu activitate orientată în special în direcţia perfecţionării ştiinţifice prin conducere de doctorat.

Activitate științifică și de cercetare

Conţinutul tezelor de doctorat coordonate evidenţiază diverse direcţii de cercetare în domenii, cum ar fi: antropometrie aplicată, confort termofiziologic şi senzorial, proiectare constructiv-tehnologică, optimizarea produselor şi tehnologiilor în confecţii textile, piele şi înlocuitori etc. Este autorul a 20 de cărţi de specialitate şi îndrumare de lucrări şi proiect şi a publicat peste 250 de lucrări ştiinţifice apreciate în ţară şi străinătate. A coordonat un număr apreciabil de proiecte de cercetare, având rol important în ceea ce priveşte dezvoltarea şi îndrumarea acestei activităţi şi în alte centre specifice din ţară.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


N

Prof. univ. dr. ing. ec. Costache RUSU

ăscut la 18 ianuarie 1940, este unul dintre distinșii reprezentanți ai școlii românești de inginerie şi management. A reînființat secția de inginerie economică în 1992 la Facultatea de Textile din Iaşi. A fost expert evaluator CNCSIS și ARACIS și a obținut a obținut trei premii pentru elaborarea unor lucrări ştiințifice şi două diplome de excelență.

Studii și activitate didactică

A absolvit cursurile Facultăţii de Textile – Pielărie din Institutul Politehnic Iaşi,obținând în 1973 titlul de doctor în Economia Industriei la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, bursier Fulbright 1973 – 1974. A parcurs toate poziţiile universitare şi este profesor asociat din 2010. Activitatea didactică vizează programe de studii de licenţă şi studii de master. Este conducător de doctorat din 1992 în specialitatea „Inginerie şi management” (38 de teze finalizate şi șapte doctoranzi).

Carieră profesională

A coordonat şi administrat 12 proiecte internaţionale câştigate prin concurs ca director de proiect şi zece granturi naţionale ca membru în echipa de lucru. A fost şef Catedră Management şi Ingineria Sistemelor de Producţie (1982-1989 şi 1993-2006), Director al Centrului de Educaţie şi Formare Continuă CETEX (1997-2009), Director al Centrului de Excelenţă în Managementul Calităţii (2002-2009), Director al Centrului de Cercetări pentru Management şi Schimbări Tehnologice (1998-2009), Expert evaluator: CNCSIS (2004-2006); ARACIS (2005-2010).

Activitate științifică și de cercetare

Activitatea de cercetare științifică a inclus domeniile managementul sistemelor de producţie, managementul schimbărilor, managementul calităţii în învăţământul superior, managementul resurselor umane, analiza valorii, management financiar. A publicat 33 cărţi în edituri naţionale şi 10 manuale, autor sau coautor, peste 400 de articole în reviste ISI Proceedings, BDI, CNCSIS şi alte reviste precum şi în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Este editor la 13 volume ale conferinţelor internaţionale.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Prof. univ. dr. mat. Elisabeta RUSU

-a născut la 20 noiembrie 1940 la Bîrlad, Vaslui și reprezintă o distinsă personalitate a Catedrei de Mecanică Teoretică. A organizat două simpozioaneștiințifice cu participare internațională și a participat la organizarea Bibliotecii Mangeron, studenții pregătiți de dumneai obținând numeroase premii de-a lungul anilor.

Studii și activitate didactică

În anul 1962 a absolvit Facultatea de Matematică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar titlul de Doctor în matematică l-a obținut în 1980. Activitatea în cadrul Institutului Politehnic Iași și-a început-o în 1963, ca asistent în Catedra de Mecanică Teoretică, și sa desfășurat pe parcursul a 44 de ani, parcurgând pe rând toate treptele academice. În această perioadă, Elisabeta Rusu a elaborat un număr de 112 lucrări publicate în țară și în străinătate, două brevete de invenție și a colaborat la 42 de contracte de cercetare științifică.

Activitate didactică deosebit de bogată: cursuri de Mecanică teoretică în cadrul Facultății de Textile și Pielărie, cu amenajarea unui laborator de mecanică cu aparatură și lucrări proprii executate pentru prima dată pe calculator, cursuri de Cercetare operațională organizate pentru studenții secției de Inginerie economică, cursuri de Optimizare a proceselor de producție prin metode ale cercetării operaționale, Metode și tehnici de decizie, Metode și tehnici de decizie în management.

Carieră profesională

Elisabeta Rusu a organizat două simpozioane științifice cu participare internațională și a participat la organizarea Bibliotecii Mangeron. În perioada 2001 – 2006 a fost director de departament. Studenții pregătiți de prof. univ. dr. mat. Elisabeta Rusu au obținut numeroase premii la Concursul Național de Mecanică Teoretică „Traian Lalescu”. A participat la o serie de programe internaţionale, cum ar fi: TEMPUS Grecia, U.K, University Derby, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


Prof. univ. dr. chim. Ioan SÂRGHIE

N

ăscut la 25 ianuarie 1940, este unul dintre distinșii reprezentanți ai școlii românești de chimie analitică. A fost şeful Catedrei de Chimie analitică (1998 – 2005), membru în comisiile de admitere, membru în comisiile de finalizare a studiilor, membru în comisiile de avansare, preşedinte comisie de bacalaureat.

Studii și activitate didactică

A absolvit cursurile Facultăţii de Chimie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea fizică – chimie, în 1962, obținând titlul de doctor în chimie analitică în 1973, sub îndrumarea prof. dr. doc. Simion Fişel, pentru lucrarea „Cinetica extracţiei fierului cu beta-dicetone”.

A parcurs toate treptele activității didactice: asistent (1966-1969), şef lucrări în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (1969-1974), şef lucrări în cadrul Institutului Politehnic Iaşi (1974-1990), conferenţiar (1990-1995), profesor (1995-2006), profesor consultant (2006-2011), predând cursuri de Programarea calculatoarelor, Chimie analitică şi analiză instrumentală. Este conducător de doctorat din 1996 în specialitatea „Chimie” (opt teze finalizate).

Carieră profesională

A fost şeful Catedrei de Chimie analitică (1998-2005), membru în comisiile de admitere, membru în comisiile de finalizare a studiilor, membru în comisiile de avansare, preşedinte comisie de bacalaureat.

Activitate științifică și de cercetare

Activitatea de cercetare științifică a inclus domenii variate legate de studiul combiaţiilor complexe, metode de separare, studii arheologice, publicând 81 lucrări (15 ISI), șase cărţi și capitole de carte şi un brevet de invenţie. A participat la rezolvarea a 18 contracte de cercetare (12 ca director).

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Prof. univ. dr. Pavel TALPALARU

-a născut în localitatea Miclești, Vaslui, la 22 martie 1940. A scris două cărți adresate în special studenților chimiști și este coautor la o culegere de probleme de probabilități și statistică matematică pentru aceiași studenți. Articolele sale științifice au fost citate de peste 60 de matematicieni români și străini.

Studii și activitate didactică

A absolvit liceul „Mihail Kogalniceanu” din Vaslui în anul 1957, fiind șef de promoție. Studiile universitare le-a făcut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, absolvind Facultatea de Matematică în anul 1962, cu Diplomă de Merit. A obținut titlul de Doctor în Matematică în anul 1971, cu teza intitulată „Contribuții la studiul comportării soluțiilor sistemelor diferențiale”. Și-a început activitatea didactică și de cercetare la aceeași facultate, la Catedra de Știinta Calculului. De asemenea, a ținut cursuri de perfecționare cu profesori din învățământul liceal și conferințe de popularizare a științelor matematice. Din anul școlar 1974 a trecut, prin transfer, la Catedra de Matematică de la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași unde, până la pensionare, în anul 2005, și-a desfășurat activitatea la Facultatea de Chimie Industrială.

Activitate științifică și de cercetare

A redactat și publicat în reviste de specialitate românești și straine 51 de articole științifice care au trezit interes, dovadă fiind faptul că au fost citate de peste 60 de matematicieni români și străini (ruși, americani, austrieci, cehi, unguri, polonezi, australieni, greci, italieni, francezi, indieni, canadieni, malaezieni, beloruși) și recenzate favorabil în cunoscute reviste de recenzii. El însuși a fost recenzent la revistele de referate „Mathematical Reviews” si „Zentralblatt fur Mathematik”. A participat la realizarea a zece contracte de cercetare si trei granturi. A condus mai multe lucrări de diplomă și de definitivat la Facultatea de Matematică și a fost membru al mai multor comisii de doctorat. A participat la mai multe conferințe cu prezență internațională, la unele dintre ele prezentând și comunicări științifice.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


N

Șef lucrări ing. Alexandru Cristian TOFAN ăscut la 19 decembrie 1940, la Bucureşti, este unul dintre cadrele didactice implicate încă de la început în creionarea şi dezvoltarea învățământului de ingineria mediului, în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. A participat la conceperea unei tehnologii aplicate – protecția liniilor electrice aeriene.

Studii și activitate didactică

A absolvit cursurile Facultăţii de Chimie Industrială din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, specializarea Chimie anorganică în 1966.

A parcurs aproape toate treptele activității didactice: preparator (1966-1973), asistent (1973-1984) şi şef lucrări (1984-2003) la Facultatea de Inginerie Chimică, Catedra Ingineria Mediului, predând cursuri: Bazele tehnologiei chimice, Inginerie chimică şi protecţia mediului, Automatizări în industria chimică.

Carieră profesională

A fost membru în comisia admitere la Facultate (1974–1982), Preşedinte comisie Bacalaureat (1974–1983), lider de Sindicat (pe Facultate, Universitate şi oraşul Iaşi) (1991-1999), membru Consiliul Naţional Alma.

Activitate științifică și de cercetare

Activitatea de cercetare științifică a inclus domenii variate din Inginerie chimică şi Tehnologie chimică, publicând 12 lucrări în ţară, trei cărţi și capitole de carte şi opt brevete de invenţie. A participat la conceperea unei tehnologii aplicate (protecţia liniilor electrice aeriene).

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


Prof. univ. dr. ing. Nistor Florin VARLAM

S

-a născut la 1 septembrie 1940 și a absolvit Facultatea de Construcții la laşi în 1964. A devenit Doctor în 1984. Este expert tehnic, verificator de proiecte atestat MLPAT și membru AGIR, AICR, CNCSIS, APDP.

Studii și activitate didactică

A parcurs treptele didactice la Facultatea de Construcții, unde a și studiat (preparator, asistent, șef lucrări, conferențiar, profesor din 1997). Discipline predate: Curs general de poduri, Întreţinerea podurilor, Bazele proiectării podurilor.

Cărți și cursuri universitare: „Poduri metalice”, Ed. Venus, laşi, 1996, „Îndrumător pentru proiectarea unui pod de sosea metalic, în soluţie compusă oțel - beton”, „Îndrumător pentru proiectarea podurilor. Elemente generale de proiectare a suprastructurilor”, I.P. Iași, 1991, „Întreţinerea podurilor”, I.P. Iași, „Poduri metalice. Suprastructuri cu platelaj ortotrop. Exemplu de calcul.” Ed. Venus, laşi.

Recunoașteri naționale și internaționale

Medalia „100 de ani de la darea în exploatare a podului Cernavoda" 1995

Activitate științifică și de cercetare

Domeniile de cercetare: Soluţii de reparare și consolidare a podurilor; Tehnologii de execuţie și de montaj a podurilor; Dispozitive și aparatură pentru încercarea in situ a podurilor de sosea și cale ferată în regim static și dinamic de solicitare; Întocmirea de programe de comportare în timp a podurilor; Utilizarea materialelor compozite la repararea și reabilitarea structurilor de poduri.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


Broșura Profesorilor Seniori TUIAȘI 2015  

Broșura Profesorilor Seniori TUIAȘI - Zilele Universității 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you