Page 1

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro

2015

PROFESORI EMERIȚI


(

Titlul onorific se acorda Prof. univ. dr. ing. Ion BOGDAN Prof. univ. dr. ing. Mihai BUDESCU Prof. univ. dr. ing. Gheorghe LIVINȚ Prof. univ. dr. ing. Marcel Ionel POPA

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Prof. univ. dr. ing. Ion BOGDAN

-a născut în comuna Barcea, județul Galați, la 2 octombrie 1950. Este expert evaluator ARACIS și a fost membru în Comisia de specialitate nr. 11 „Științe inginerești 2” a ARACIS. Din 2008 este Decan al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Studii și activitate didactică

A absolvit Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Secţia Electromecanică (1974). Doctor inginer (1993), cu teza „Cercetări privind circuitele PLL digitale cu control fuzzy, cu aplicaţii în măsurări electrice şi electronice”. Conducător de doctorat (2000) cu zece teze finalizate. A coordonat activități de curs și aplicații la disciplinele de Dispozitive și circuite electronice, Radiorecepție, Rețele de comunicații, Antene și propagare, Comunicații mobile, Managementul rețelelor de comunicații mobile, pentru care a publicat îndrumare de laborator, îndrumare de proiectare, manuale şi cursuri.

Carieră profesională

Inginer stagiar la Întreprinderea de Antibiotice Iași (1974); asistent (1978), şef lucrări (1981), conferenţiar (1993), profesor (1996) la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Electrotehnică (din 1990 – la Facultatea de Electronică și Telecomunicații).

Activitate științifică și de cercetare

A coordonat peste 20 de granturi de cercetare ştiinţifică câștigate prin competiție la nivel național și contracte de cercetare științifică încheiate direct cu unități industriale. A fost expert evaluator pentru diverse competiții de granturi de cercetare la nivel național. A publicat peste 110 articole în țară şi străinătate şi 10 manuale şi cărţi. A fost membru în comitete ştiinţifice naţionale şi internaţionale ale unor conferinţe, precum ISSCS, ESSCIRC/ESSDERC, ECIT, ISEE, ERTS. Este membru fondator (1990) al Centrului de cercetare și educație pentru sisteme fuzzy (CERFS). A înființat și coordonat colectivul de cercetare „Proiectare asistată de calculator pentru electronică, antene și radiație (PACEAR)”.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Prof. univ. dr. ing. Mihai BUDESCU

-a născut la 30 iulie 1950. Este doctor inginer în specialitatea Statica şi Dinamica Construcțiilor (1984), verificator tehnic (1993) şi expert tehnic MLPAT (1994), profesor universitar (1997), conducător de doctorat (2006). În 2000 a organizat și conduce Centrul de Cercetare în Inginerie Civilă (CCIC).

Studii și activitate didactică

A absolvit Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Construcţii, specialitatea Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (1974). A ocupat un post de inginer de cercetare la Catedra de Mecanica Construcţiilor, din 1978 a devenit cadru didactic la aceeaşi catedră. Este coordonator științific a 17 teze (11 validate).

Carieră profesională

A fost Senior Researcher la Centre Technique et Industriel de la Construction Métallique Paris (1992) şi la National Technical University of Athens – Laboratory for Earthquake Engineering, Greece (1998). Intre 2000 - 2012 a fost şeful Catedrei de Mecanica Construcţiilor, iar din 2012 a devenit Decan al Facultăţii de Construcții și Instalații din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. În 2004 a primit „Merit Award Certificate” ISC, iar în 2007 a primit „OPERA OMNIA Award Certificate” AICPS. Este membru în societăți și asociații științifice prestigioase: CIB, SACS, ARIS, SIAC, AICPS şi IALCCE. Este membru în Comisia MDRT pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților, Vicepreședinte al Comisiei Naționale de Inginerie Seismică şi membru în Comisia CNATDCU de Inginerie Civilă.

Activitate științifică și de cercetare

A fost director a două programe naționale AMTRANS, membru la cinci granturi CNCSIS, membru în programul PN II, şi proiectele Europene Craft - Curved NFR (EU-FP5), Marie Curie Research Training Network ENCORE (EU-FP6), expert pe termen lung la proiectul POSDRU /88/1.5/S/59410 EURODOC, manager proiect POSDRU ID79407 CUANTUMDOC, tutore în proiectul 4D POSTDOC ID 52603. Este autor/coautor a 20 de cărți (tratate, manuale), 305 articole din care 30 ISI, 61 BDI, patru în conferințe ISI, opt brevete de invenție, 96 granturi și contracte de cercetare.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe LIVINȚ

-a născut la data de 20 decembrie 1949, în comuna Codăeşti. Şcoala primară şi liceul le-a urmat la Liceul Teoretic din Codăeşti (1956-1967). Este conducător de doctorat în domeniul Inginerie electrică din anul 2004 și este menționat în „Enciclopedia Personalităților din România”, ediția 2013.

Studii și activitate didactică

În 1972 a absolvit la Institutul Politehnic din Iaşi Facultatea de Electrotehnică, Secţia Electromecanică, şi apoi a fost încadrat în învățământul superior la aceeaşi facultate. Asistent universitar (1972-1980), şef lucrări (1980-1990), conferenţiar (19901996), profesor universitar (1996-2015). Director al Şcolii Doctorale a Facultăţii de Inginerie electrică (2005-2015); are opt doctoranzi care şi-au susţinut tezele de doctorat iar șase doctoranzi sunt în diferite stagii de pregătire.

Carieră profesională

Din anul 2000 este director de departament la Departamentul de Utilizări, acţionări şi automatizări industriale. Este membru în consiliul facultătii (20002015), membru în Senatul Universitatii (2004-2015), preşedintele Comisiei nr. 1 SENAT pentru programe de studii şi evaluare a calităţii (2012-2015), membru în Comisia de Inginerie Electrică a CNATDCU (2012-2015). A fost expert evaluator pentru granturi naţionale, recenzor de cărti şi articole stiintifice.

Activitate științifică și de cercetare

A publicat un număr de 206 lucrări ştiinţifice din care: 29 articole indexate ISI, 15 brevete de invenţie, 17 articole în baze de date, 46 articole în reviste de specialitate, 65 articole în volume de conferinte internationale, 34 articole în volume de conferinţe nationale. A participat la peste 50 de granturi şi contracte de cercetare: responsabil sau director la zece granturi (CEEX, CNCSIS, ANSTI) sau contracte cu întreprinderi industriale. A obținut realizări deosebite în controlul sistemelor de acţionare electrică cu motoare electrice de inducţie liniare şi rotative, vehicule electrice hibride, managementul sistemelor multisursă, controlul proceseloor cu logică fuzzy, comanda robustă.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


S

Prof. univ. dr. ing. Marcel Ionel POPA -a născut la 2 mai 1950 și este unul dintre reprezentanții și continuatorii școlii ieșene de chimie fizică. Este membru al unor societăți de prestigiu din țară și străinătate, printre care Societatea Europeană de Biomateriale, grupul de cercetători Advanced in Drug Delivery sau Societatea de Chimie.

Studii și activitate didactică

A absolvit cursurile Facultăţii de Chimie Industrială din cadrul Institutul Politehnic Iaşi, specialitatea Tehnologia compușilor macromoleculari, în 1975, obținând titlul de doctor în 1986. A parcurs toate treptele activitătii didactice: asistent (1979-1986), şef lucrări (1986-1992), conferenţiar (1992-1998), profesor (1998-prezent), predând cursuri de Chimie generală, Termodinamică chimică, Cinetică chimică, Electrochimie și coroziune, Chimia fizică a sistemelor disperse, Chimia fizică a sistemelor omogene.Este conducător de doctorat din 2001 în specialitatea „Chimie” (19 teze finalizate). Profesor invitat la universități sau institute de cercetarere cunoscute pe plan internațional din Franța, Italia, SUA, unde a predat cursuri sau a desfășurat activități de cercetare. Recenzor la numeroase reviste din profilul chimie, biomaterialesau chimie fizică din țară sau străinătate. Expert evaluator a unor programe naționale sau internaționale de cercetare și dezvoltare științifică.

Carieră profesională

Activitate științifică și de cercetare

Activitatea de cercetare științifică a inclus domeniile termodinamica și cinetica sistemelor polimer-principii active, cinetica eliberării in vitro și in vivo a medicamentelor, sinteza și caracterizarea de noi sisteme cu eliberare controlată, publicând 231 lucrări (105 ISI), 354 lucrări comunicate la manifestări interne și internaționale de prestigiu, 18 monografii și capitole de carte (în țară și străinătate). A participat la rezolvarea a 65 contracte de cercetare (22 ca director).

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


Broșura Profesorilor Emeriti TUIAȘI 2015  

Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you