Page 1

begr ænset veget at i on

spagnum =t ør vemose kr æversur eomr åder

Topogenmose

kal k al ge det r i t us

ombr ogen/ høj mose sol i gen/ l avmose

sol i ombr ogen hangmoor skr åni ng+t i l l øb

Moser  
Moser  

o mb r o g e n / h ø j mo s e s o l i g e n / l a v mo s e k a l k a l g e d e t r i t u s s p a g n u m = t ø r v e mo s e k r æv e r s u r...