Page 1

ESTUARI ER-Lidtsediment mudder

DELTAER-megetsedimenttilføres pr ogr ader endedel t a>CU

del t af r ont-subaqua

høj vande l avtvand f l od ebbe

del t asl et t e

mudder sand mudder sand mudder

subar ei sk

Ek s .Mi s s i s s i ppi

t i dalf l at

Ti devandsdomi ner et

bøl gedomi ner et f l uvi al t domi ner ende

CU CU pga.den høj eener gi

ses.189

ek s .Amaz onasf l oden

t i dal channel

del t asl et t e godtvej r bøl gebasi s st or m

bøl ge/ st r øm st r ukt ur r esul t ataf del t af r ont udbygni ng


Estuarier og deltaer  

d e l t a s l e t t e s u b a r e i s k CU CU T i d e v a n d s d o mi n e r e t t i d a l c h a n n e l h ø j v a n d e l a v t v a n d d e...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you