Page 1

Tempor ĂŚrPol ymor f i sme: ( sesi kket ydel i gthosal l e)

pol yp

Medusa

( hersi dderner venet t et ) endoder m( f ol detimesent er i er )

zoi d=pol ypdyr

Cnidaria  
Cnidaria  

z o i d = p o l y p d y r p o l y p ( s e s i k k e t y d e l i g t h o s a l l e ) e n d o d e r m ( f o l d e t i me s e n t e r i e r ) (...