__MAIN_TEXT__

Page 1

TUĞÇE GÜRBÜZ PORTFOLYO


İÇİNDEKİLER OFİS PROJELERİ İzm rPalas Restorasyon Projes - Müştem lat B nası / Asasör / Kapı / Detay Projes F Ö. V lla Projes T.E. Konut Projes H.Z. Müştem lat Projes S.E. Kafe Projes

FREELANCE PROJELER Sultanahmet - Konut Restorasyon Projes Yelkec Han - Restorasyon Projes D j but Cam - Peyzaj Projes

OKUL PROJELERİ

İçm marlık - D ploma Projes (Proje6) İçm marlık - Proje5 Peyzaj M marlığı - Yandal Projes M mar Restorasyon - D ploma Projes Mob lya Tasarımı ve Render Çalışmaları


İZMİR PALAS BİNASI - NİŞANTAŞI MÜŞTEMİLAT BİNASI


MÜŞTEMİLAT BİNASI


GENEL BİNA İÇİ ASASÖR DETAYI


KAPI DETAYLARI


KAPI DETAYLARI


F.Ö. ALTINKÖY VİLLA PROJESİ

Konsept proje tasarımını ve tüm çm mar uygulamasını anahtar tesl m yaptığımız b r proje Altınköy. İzm r Urla’da Altınköy Evler ’nde yaşamlarını sürdüren F.Ö. bütün yaşanmışlıklarına yen b r tat ve güzelleşt rme get rmek amaçlı b zlere ulaştı. İnceled k ve üzer nde yoğunlaştığımızda neye ht yaçları olduğuna karar verd k. Gerekl düzenlemelere, değ ş mlere başladık. Bahçe pergoles nden g r ş kapısına b r bakış… Kapı açıldıktan sonra bambaşka b r yaşam alanı oluşturduk. Mutfak alanını daha kullanışlı hale get rmek ç n büyüttük wc – banyoyu yen den tasarlayarak yer nden taşıyıp farklı b r konuma oturttuk. Farklı çözümler gel şt rerek ölü alanları kullanıma uygun hale get rd k. U t p mutfakta oluşan köşelerde k ölü alanı kullanmak amacı le d ğer taraftan küçük b r çamaşır odası oluşumu gerçekleşt rd k. Mutfak ve Salon arasında bulunan duvarı kaldırıp kullanım açısından en uygun gördüğümüz ç ft yönlü b r dolap le seperatör şlev verd k. Yen lenen odalarımız, wcbanyolarımız, merd venler m z, esk yen pencereler m z, bozulan çatı ve pergoleler m z le çer ye ve dışarıya yen b r hayat kazandırdık. . Tamamen atıl olan bodrum katı b r kuranglez kayabahçes ve negat f zolasyon le akt f b r yaşam alanına çev rd k. Bahçe de güvenl k amacı le üzer camla örtülü b r görünüm elde ett k. Daha key fl ve sağlam b r hale get rd ğ m z bu projede kullandığımız malzemeler arasında ahşap ve beyaz detaylar d kkat çekerken sıcak sam m ortam yarattık. Yen lenen mutfakta artık yemekler daha lezzetl yken şöm ne başında oturup d nlenmek b r o kadar key f verecek


T.E. ORTAKÖY KONUT PROJESİ


H.Z. MÜŞTEMİLAT PROJESİ BODRUM Bodrum Gümüşlükte bulunan eski müştemilatı yeniledik, dar alanda fonksiyonel çözümler kullanıp rahatlık sağlandı.


S.E. KAFE PROJESİ COFFEELICIOUS - ALKENT

Tasarımda kullanılan tüm öğeler n özenle, en kal tel malzemeler kullanılarak zevkle b r araya get r lm ş olması mekanda tasarıma ve dolayısıyla sunulan tüm lezzetlere bakış açısını yansıtırken; s yah, beyaz, p r nç ve cev z reng tasarımda temel unsurlar öne çıkmaktadır. Bunlara doğal malzemeler, provance renkler, güzel kokular ve özenle seç lm ş müz kler muhteşem b r fon oluşturmaktadır.


FREELANCE Sultanahmet Konut Restorasyon Projes


FREELANCE - DİJİBUTİ CAMİ Dijibuti Cami, Peyzaj Projesi Taşlık b r çöl görünümünde olan D j but ’de, yüksek bölgeler dışında b tk örtüsü seyrekt r. İç kes mlerde ancak d kenl çalılar ve zamk ağaçlarına rastlanır. B tk örtüsü d kkaate alıarak plalama yapılmıştır.


İÇMİMARLIK DİPLOMA PROJESİ BİSİKLET SHOWROOM B na tasarımında b s klet n jant, çark ve ana kadro skelet s stem nden es nlen lm şt r. Proje alanında fabr ka b nası mevcuttur. Fabr ka b nasına ek olarak modern yapıda Showroom - Konferans - Yönet m b naları eklenm şt r. Ek b naların ç mekan tasarımlarında genell kle b s klet n döner çark s stem tekerlek ve kadrodan lham alınarak tasarlanmıştır. B s klet n geçm şten günümüze kadar gelen tasarımlarını anlatan müze katı showroom b nasında bulunmaktadır. Konferans b nasının ç nde bulunan kütüphaneden b lg sah b olunab l r. Amacımız herkese b s klet n değer n tekrar hatırlatmak. Havayı olab ld ğ nce daha az k rletmeye özen göstermek. Enerj kaynaklarını ver ml kullanmaya özen göstermem z n önem d r. B r arabanın park edeceğ alanda beş b s klet park hal nde kalab l r. Karbon ayak z denges ç n b s klet terc h etmey yaygınlaştırmalıyız. Konferans salonunda ver len sem nerlerde bunlardan olab ld ğ nce fazla konuşup herkes b l nçlend rmek b z m görev m zd r.


İÇMİMARLIK PROJE5

GECE KULÜBÜ

R va'da bulunan W nkle Kulüp , Den z salyangozu kabuğundan es nlenerek yapılmıştır. Eğlend rmey amaçlayan b r mekandır. Yaklaşık olarak 200 k ş l k kapas tes olup herkes n konforu özenle düşünülmüştür.    B r adet normal kat planı ve asma katta h zmet vermekted r. Bodrum kat personel ve kapalı otopark ç n ayrılmıştır. Kattan çer ye geç ş bulunmaktadır. Asma katta bulunan galer boşluğundan dans p st ve sahne gözlemleneb l r.     Özel günler, kutlamalar, konser g b akt v telere yer ver lmekted r. Vücut ısısıyla renklenen dans p st m zde d led ğ n zce eğlen p sonrasında localarımızda d nlenme mkanı bulab l rs n z.


PEYZAJ MİMARLIĞI YANDAL PROJESİ

V lla Bahçes Tasarımı Projes Araz konumuna ve kl msel şartlara göre ağaçladırma/ b tk lend rme ve kaya bahçeler g b peyzaj düzelemes . Peyzaj nsanlara doğayla b r bütün olarak yeş lle ç çe sunulan; sadece görsel açıdan doğal güzell kler n yanı sıra kültürel unsurlarla da bağlantı kurarak huzur ve konfor sağlayan b r yaşam b ç m d r.Tekn k manada peyzaj; nsanlar tarafından algılandığı şekl yle doğal yada yapay unsurların oluşturduğu öğeler n bütünüdür.Peyzajı oluşturan öğeler n b rb r ne uyumunu sağlayan şleme peyzaj tasarımı, peyzaj projelend rme ve planlamadır.


Projey ç zerken d kkat ed lmes gerekl olan unsurlar Konut yakın çevres le lg l araz etüdü, vaz yet planının çıkarılması, fonks yonların bel rlenmes . Kullanıcı gereks n mler n n sınıflandırılması ve saptanması. Mekan organ zasyonu.İç-dış mekan l şk s . İşlev-b ç m l şk s . Mekan kurgusu lkeler . Yapısal peyzaj elemanlarının sınıflandırılması. İnşa ve m mar peyzaj elemanlarının bel rlenmes . Yeş l yapı elemanlarının bel rlenmes . Uygulama projeler n n ve detaylarının hazırlanması. Malzeme ve b tk materyal n n b r kompoz syon hal nde kullanımı. Uygulama ve keş f raporunun hazırlanması.


MİMARİ RESTORASYON RÖLÖVE - RESTORASYON PROJESİ


MOBÄ°LYA TASARIMI


TUĞÇE GÜRBÜZ TEŞEKKÜRLER

Profile for tugcegurbuz

TUĞÇE GÜRBÜZ - PORTFOLYO  

TUĞÇE GÜRBÜZ - PORTFOLYO  

Advertisement