Page 1

Concurs judeţean organizat de Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

în colaborare cu

„Împreună pentru o Europă Unită”

Ediţia I Giurgiu 9 MAI 2014


Concurs judeţean „Împreună pentru o Europă Unită” organizat de Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

Ediţia I Giurgiu 9 MAI 2014 Argument: În fiecare an, la 9 Mai,se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca istorica declaraţie de la 9 mai 1950 a ministrului francez de externe, Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele două state. Pe continentul european, ziua de 9 mai, este o sărbătoare anuală a păcii şi unităţii în Europa.Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă organizată şi activă este indispensabilă pentru menţinerea unor relaţii paşnice. Pentru români, ziua de 9 mai are o triplă semnificaţie: Ziua Independenţei, proclamată în 1877, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de Al Doilea Război Mondial şi Ziua Europei. În urmă cu 137 de ani, pe 9 Mai 1877, Adunarea Deputaţilor a proclamat independenţa de stat a României, deschizănd astfel drumul spre recunoaşterea internaţională a dreptului naţiunii române de a-şi decide singură soarta. Mai bine de o jumătate de secol mai târziu, românii au trăit bucuria capitulării celui de-al treilea Reich. Astfel, a luat sfârşit Al Doilea Război Mondial pe continentul european.

DESCRIEREA CONCURSULUI: Concursul se adresează elevilor din clasele VII-XII şi este structurat pe teme şi secţiuni respectând semnificaţia zilei de 9 mai. Teme: 1. Ziua Europei 2. Ziua Independenţei 3. Ziua Victoriei


Fiecare tema are trei secţiuni : Secţiunea I: Eseu Coordonator: prof. Cristina Bonteanu ( cristinabonteanu@yahoo.com ) Prof. Pătuleanu Vaviluţa (avon_vavi@yahoo.com) Secţiunea a II-a : Desene,postere(A3 ,A4 orice tehnică) Coordonator: prof. Adela Mişoc (adelamisoc@yahoo.com ). Prof. Mariana Craiciu(craiciu_mariana@yahoo.com). Secţiunea a III-a: Filme educaţionale de scurt metraj/ prezentări Power - Point Coordonator: Prof. Mădălina Răsuceanu( madalina.rasuceanu@yahoo.com). prof. Tudorina Soare(tudorina_soare@yahoo.com). prof. Maria Bilcea ( maria_bilcea@yahoo.com). Participarea : directă sau indirectă. REGULAMENT DE PARTICIPARE: ÎNSCRIEREA Înscrierea se realizează pe baza fisei de înscriere şi a acordului de parteneriat în două exemplare; Înscrierea şi trimiterea lucrărilor: 9-25 mai 2014 prin poştă şi prin e-mail( unde este cazul).Se va utiliza adresa de e-mail a profesorilor coordonatori secţiunii căreia aparţine lucrarea. La trimiterea prin poştă sau depunerea plicului cu lucrări la secretariatul liceului, acesta trebuie să conţină: Fişa de Înscriere, Acordul de Parteneriat în două exemplare, lucrările plastice şi un plic timbrat corespunzător şi autoadresat. CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR SECŢIUNEA I - ESEU 

Lucrările vor fi scrise în limba română, în format A4, spaţiere la un rând şi jumătate, cu margini egale de 2,5 cm (text aliniat „justified”), cu caractere româneşti, font Times New Roman, 12;

Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;

La două rânduri de titlu se va scrie autorul, profesorul coordonator, instituţia (Times New Roman, 12, bold, aliniat dreapta);

La două rânduri sub numele instituţiei se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);


Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;

Lucrarea va avea max. 3 pagini, format A4;

Rezumatul lucrării este obligatoriu, va fi redactat pe o pagină şi va fi trimis odată cu conţinutul lucrării (daca doriţi publicarea articolului în revistă). Autorii îşi vor asuma răspunderea pentru conţinutul lucrărilor;

Lucrarea va fi transmisă în format electronic, în ataşament, într-un fişier, cu următoarea denumire: numele instituţiei-titlul lucrării , la adresele de e-mail din secţiunea I. SECŢIUNEA A II-A : DESENE,POSTERE

Se vor realiza în format A3 sau A4 , tehnică de lucru la alegere;

Se vor eticheta, pe verso, dreapta, jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, clasa, unitatea şcolară, localitatea, numele cadrului didactic coordonator;

Lucrările se depun la secretariatul liceului sau la profesorii coordonatori secţiunii a II a;

Lucrările nu se returnează; vor fi expuse în foaierul bibliotecii Liceului Teoretic „Nicolae Cartojan”;

Autorii îşi vor asuma răspunderea pentru conţinutul lucrărilor. SECŢIUNEA A III-A FILME EDUCAŢIONALE DE SCURT METRAJ/ PREZENTĂRI POWER – POINT

Durata filmului: 5 - 15 minute;

Prezentarea power – point : 5 – 10 slide-uri;

Se vor transmite în format electronic, în ataşament, într-un fişier, cu următoarea denumire: numele instituţiei-titlul lucrării , la adresele de e-mail din secţiunea a IIIa;

Autorii îşi vor asuma răspunderea pentru conţinutul lucrărilor.

PRECIZĂRI 

Nu se percepe taxă de participare;

Fiecare lucrarea va avea un singur autor( elev );

Participarea la concurs nu este condiţionată de numărul lucrărilor;

Organizatorii îşi asumă dreptul de a respinge lucrările :


-

copiate de pe internet ;

-

care nu vor avea conţinut ştiinţific;

-

care nu respecta temele concursului;

-

care nu sunt scrise cu diacritice;

-

care nu respectă condiţiile de realizare.

Lucrările vor fi publicate în revista electronică a concursului „Împreună pentru o Europă Unită”;

Se acordă premii, menţiuni, diplome de participare cu menţionarea pe diplomă a profesorului coordonator, CD – ul cu revista electronică.

CRITERII DE EVALUARE;   

Originalitate; Creativitate; Conţinut ştiinţific .

JURIZAREA: 

Juriul va fi format din : -

Directorii scolilor partenere;

-

Profesori de specialitate;

-

Reprezentanţi ai părinţilor, comunităţii locale

Perioada de jurizare 26 – 29 mai 2014.

PREMIEREA 

Festivitatea de premiere va avea loc pe 30 mai 2014 in foaierul bibliotecii Liceului „Nicolae Cartojan”;

Persoanele care nu participă direct la festivitatea de premiere vor primi documentele prin poştă până cel târziu în data de 15 iunie 2014.

Pentru orice informaţii suplimentare puteţi lua legătura cu profesorii coordonatori.

Vă aşteptăm cu mult interes!


Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”

Unitatea de învăţământ ….

Str. 23 August, Nr.9, Giurgiu

Str.

Tel/fax 0246215401 / 0246215409

Tel-fax

E-mail: ncartojan@yahoo.com

E-mail:

Nr. ………./ ………………..

Nr. …………./ …………..

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE Încheiat azi,....................................................... 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE: A. Liceul Teoretic “Nicolae Cartojan”, Giurgiu, cu sediul în str. 23 August, Nr.9 Giurgiu, reprezentat prin director prof. Ion Ghimpețeanu și coordonatori proiect prof. Tudorina Soare, prof. Adela Mișoc, prof. Cristina Bonteanu, prof. Vaviluața Pătuleanu, prof. Mădălina Răsuceanu , prof.Mariana Craiciu, prof. Maria Bilcea , în calitate de aplicant şi B.

Școala/Liceul....................................................,

reprezentată

de

director

prof................................

și............................................................., în calitate de partener. Convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat, pentru stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul educației. 2.OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie colaborarea în vederea organizării și desfășurării în instituția aplicant a Concursului Județean: „ 9Mai - Împreună pentru o Europă Unită” 3.GRUP ȚINTĂ: - beneficiari direcţi: elevi din clasele VII-XII; - beneficiari indirecţi: elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR: A) Aplicantul se obligă : - să informeze şcolile despre organizarea concursului; - să organizeze desfășurarea și diseminarea acțiunii;


- să respecte termenele de desfăşurare ; - să emită şi să distribuie diplomele participanților. B) Partenerul se obligă : - să mediatizeze concursul în şcoală; - să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; - să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la adresa indicată în regulament; - să ofere sprijin pentru buna organizare și desfășurare a activității;

5. DURATA ACORDULUI : Acordul se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2013 - 2014. Modificarea prezentului protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părților prin act adițional, datat și semnat de ambele părți. Concursul Judeţean „9 Mai – Împreună pentru o Europă Unită” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea relaţiilor de colaborare între instituţii şi cadrele didactice din şcolile şi liceele participante.

Aplicant,

Partener,

Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu

...........................

Director,

Director,

prof. Ion Ghimpețeanu

prof.


FORMULAR DE ÎNSCRIERE la Concursul judeţean

„Împreună pentru o Europă unită” organizat de Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu Numele şi prenumele îndrumătorului:……….............…………………....................……… Şcoala/Liceul …………....................………………….......................................................... Localitatea: ……………………...…. ................... Strada:…………………..................................................Nr............................. Judeţul:……………...............tel................................e-mail.................................................... Adresa unde doriţi să primiţi diplomele Localitatea:……………………………….Codul:……………………. Strada:……………………………………Nr………………………… Bloc.......................... Scară..................................................Apartament.......................................................... Judeţul:……………………………tel……………… e-mail:……………………………… Participarea DIRECTĂ

INDIRECTĂ

Elevi participanţi: Nr.

Numele şi prenumele

crt.

elevului

1 2 3 4 5

Semnatura cadrului didactic

Clasa

Tema

Secţiunea

Titlul lucrării

Concurs 9 mai  
Advertisement