Issuu on Google+

TUDELTA.03

DELTA. 03 27-01-2011 weekblad van de technische universiteit Delft

Deze week in Delta

Preparing for eternity:designing the Dutch solution

Heb ik straks mijn baan nog?

NIEUWS: 03

01

Quantumfysica en levensvragen

INTERNATIONAL:07 SCIENCE:04

'Communicating in clay'

REPORTAGE:13 LIFESTYLE: 09

Risicovol project in China

‘Iedereen kan een actie opzetten’ Tevredenheid overheerst onder de organisatoren van de studentenmanifestatie van 21 januari, ook al gaf Zijlstra geen krimp. Een duidelijke vervolgstrategie is er nog niet. De Landelijke Studentenvakbond roept studenten op om zelf met initiatieven te komen. SASKIA BONGER Duizenden studenten en hoogleraren gaven afgelopen vrijdag gehoor aan de oproep te demonstreren tegen de kabinetsplannen voor het hoger onderwijs. Nu de rook is opgetrokken, dringen twee vragen zich op: wat heeft de manifestatie opgeleverd, en hoe gaat het nu verder? De Delftse studentenvakbond VSSD

'Pas vrijdag kreeg heel Nederland te horen waar het ons om ging' kan een halve week na de manifestatie op het Malieveld nog niet zeggen wat de politieke impact is geweest van de acties. “Dat weten we pas als de staatssecretaris met zijn wetsvoorstel komt”, zegt Jesper Stuyling De Lange van de VSSD. Dat zal ergens in de komende weken gebeuren. De VSSD, maar ook studentenraadsfractie Oras en de landelijke studentenvakbond LSVb denken dat de manifestatie vooral heeft gezorgd voor bewustwording. “Pas vrijdag kreeg heel Nederland te horen waar het ons om ging”, zegt LSVb-voorzitter Sander Breur. En het verzet groeit volgens hem. “Ook scholieren, mbo’ers en docenten hebben zich bij ons aangesloten.”

Vooralsnog houdt staatssecretaris Zijlstra voet bij stuk, zo blijkt uit een interview in deze krant. Op de vraag wat er moet gebeuren voordat hij van gedachten verandert, antwoordt hij: “Goede inhoudelijke argumenten geven waarom wat ik doe niet kan. Die heb ik nog niet gehoord. En alternatieven bieden – dat wil ook wel eens helpen.” Daarbij is haast geboden, want de staatssecretaris moet zijn wet vóór de zomer door de Eerste en de Tweede Kamer loodsen. Vooral die Eerste Kamer is nu interessant, met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart voor de boeg. “We gaan studenten via studieverenigingen alert maken op het belang daarvan”, zegt Caroline Streng van Oras. “De Provinciale Staten kiezen immers de nieuwe Eerste Kamer.” Verder is zij van plan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamerfracties uit te nodigen voor een werkbezoek aan de TU. Op die manier hoopt ze ze aan haar kant te krijgen. En ze wil de aandacht van de media vasthouden door bijvoorbeeld opiniestukken te schrijven. Voorlopig heeft ze geen plannen voor meer mediagenieke acties. “We hebben nu twee keer geprotesteerd. Eventuele nieuwe protesten zullen door de landelijke studentenorganisaties moeten worden georganiseerd.” De LSVb sluit niet uit dat die acties er inderdaad weer zullen komen. Voorzitter Sander Breur: “We proberen nu tot de zomer een lijn uit te zetten. Het is alleen lastig te plannen, omdat we niet weten wanneer het wetsvoorstel komt en wanneer de kamers erover gaan stemmen.” In de tussentijd hoopt hij dat er lokale actieclubjes actief blijven. Ook roept hij individuele studenten op hun verantwoordelijkheid te nemen. “Ik hoop dat ze zich afvragen wat ze zelf kunnen doen. In deze tijd van social media kan iedereen een actie opzetten.” Pagina 10: ‘Je kunt ook te veel geld hebben’

Ongeveer 1050 professoren gingen vrijdag in cortège over straat ter verdediging van de kenniseconomie en de onderwijskwaliteit. De actie heeft in de academische wereld een groot gevoel van saamhorigheid teweeggebracht, zegt een woordvoerder van de VSNU. De vereniging van universiteiten wil het dan ook niet bij een eenmalig signaal laten. “Maar eerst is het tijd voor bezinning.” (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

TU wil redelijke stagecontracten De TU werkt aan een gedragslijn om te voorkomen dat studenten het slachtoffer worden van onredelijke bepalingen in stage- en afstudeercontracten. Reden voor actie is dat het aantal stage- en afstudeercontracten tussen bedrijven en studenten toeneemt en dat in die contracten volgens het cvb ‘dikwijls bepalingen zijn opgenomen die onredelijk zijn voor de studenten’, zoals een aansprakelijkheidsbepaling. Er is al een standaardcontract voor stages en afstudeerprojecten. “Maar dat matcht niet altijd met contracten die grote bedrijven zelf hebben”, stelt O&S-directeur Anka Mulder. “We willen het netjes organiseren en studenten duidelijk maken dat ze bij ons vragen kunnen stellen over wat ze gaan tekenen. Ook zullen we stage-

coördinatoren duidelijk maken dat ze contracten bij onze juridische dienst kunnen voorleggen.” Het probleem met onredelijke voorwaarden in contracten met bedrijven speelt vooral bij Technische Natuurwetenschappen (TNW). Meerdere stage-

Het probleem met onredelijke voorwaarden in contracten met bedrijven speelt vooral bij TNW coördinatoren en ook Mulder noemen TNW als voorbeeld. Een woordvoerder van TNW rept over ‘legio voorbeelden’, maar verwijst naar Mulder voor een toelichting. Volgens Mulder gaat het bij TNW vooral om een boeteclausule bij afspraken rond geheimhouding. Bij Industrieel Ontwerpen speelt het probleem soms. “Vooral als studenten bij een groot bedrijf bezig zijn met

iets groters”, vertelt stagecoördinator Marco Bolleboom. Het gaat om geheimhoudingsafspraken met een boeteclausule, extreem lange termijnen van geheimhouding of de voorwaarde dat een student nooit bij een concurrent mag werken. Bij Bouwkunde is er in vijf jaar bij twee gevallen discussie geweest, aldus stagecoördinator Erik Ootes. Het ging dan om het al of niet uploaden van het stageverslag in het repository (digitaal informatiecentrum met werkstukken en scripties van de TU Delft - red). Voor externe stages bij Bouwkunde staat volgens Ootes goed omschreven waaraan die moeten voldoen. “Het bedrijf weet dat en wil hij het zo niet, dan gaat de stage niet door.” Een door het college van bestuur genomen voorgenomen besluit is inmiddels besproken met de onderwijsdecanen en de dienst onderwijs en studentenzaken (O&S). Volgens Mulder wordt nog verder overlegd tussen die partijen. (EH)


DELTA. 03 27-01-2011

nieuws/column

02

Shell-prijs www.delta.tudelft.nl @tudelta delta@tudelft.nl

delta online Aanvullende beurs Staatssecretaris Zijlstra wil de studiefinanciering ‘vereenvoudigen’. Wie ruzie heeft met zijn ouders en geen geld van hen krijgt, kan straks mogelijk niet meer aankloppen voor een aanvullende beurs.

Noodkreet De tien Nederlandse studentenorkesten luiden de noodklok. Ze worden niet één, maar twee keer getroffen door de geplande bezuinigingen van het kabinet. Ze hebben een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Zijlstra.

Studentenkamers Amsterdam maakt serieus werk van studentenhuisvesting in leegstaande kantoren. In Delft is er enthousiasme om zo de woningnood te verlichten, maar lijken de kansen klein. Verbouwen blijkt vaak te duur.

Relschoppers De rechtbank heeft een deelnemer aan het studentenprotest in Den Haag veroordeeld tot acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Een Delftse student die een blikje naar de ME gooide, kreeg een werkstraf van veertig uur.

Panel ISO

De Shell Bachelor Master Prijs 2010 gaat bij de bachelors zeker naar een student van de TU Delft. Ook de faculteit is bekend: Technische Natuurwetenschappen. Dat blijkt uit de deze week bekendgemaakte nominaties. De kanshebbers zijn Tobias Coppejans en Aletta Kaas, die beiden molecular science & technology studeren. De prijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt en is bestemd voor de beste afstudeerscripties over duurzaamheid en technologie van bachelor en masterstudenten. Het is een initiatief van Shell en de drie technische universiteiten. De kans is groot dat bij

de uitreiking op 15 februari ook een TU-student de prijs voor masterstudenten wint. Sjoerd Wille (maritieme techniek) en Remco Addink (werktuigbouwkunde), zijn twee van de vijf genomineerden. Addink won in november de Young Wild Idea prijs. Hij wil met een magneetveld uit afvalwarmte elektriciteit opwekken.

Niet alleen voor nieuwe onderwijsbestuurders geldt voortaan een maximumsalaris. Ook bij herbenoemingen moeten universiteiten en hogescholen zich houden aan het salarisplafond. Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt aan de instellingen.

Anarchisten Kritische en anarchistische studenten veroordelen de houding van de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg tijdens demonstratie van afgelopen vrijdag. De LSVb verwerpt de kritiek.

Onderwijsdoelen Twee weken geleden vroeg onderwijsminister Van Bijsterveldt al uitstel aan de Tweede Kamer, die haar een reeks vragen had gesteld over toetsing van de onderwijsdoelen van het kabinet. Deze week liet de minister weten dat de Kamer voorlopig nog op de antwoorden moet wachten.

Gewrichtsprothesen

De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) heeft als eerste een masteropleiding die zich ‘internationaal programma’ mag noemen. Het gaat om de opleiding engineering and policy analysis (EPA). De erkenning komt van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en is een keurmerk voor opleidingen die zich willen onderscheiden op hun internationale oriëntatie. EPA was onderdeel van een pilot van de NVAO met twintig onderwijsprogramma’s die onder meer werden beoordeeld op visie op internationalisering, onderwijzen en leren, en leerresultaten.

Dr.ir. Edward Valstar krijgt vrijdag 28 januari de Anna Prijs tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Hij werkt bij de afdeling biomechanica van 3mE, die nauw samenwerkt met de Biomechanics and Imaging Group (BIG) van het Leids Universitair Medisch Centrum. De BIG onderzoekt loslating van prothesen en ondersteunt met computernavigatietechnieken implantatie van prothesen. Valstar draagt met fundamenteel technische informatie bij aan het onderzoek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van tienduizend euro, een oorkonde en een plaquette.

‘Je wilt geen vijf op je lijst’ Een werkgroep onder leiding van Jenny Brakels kwam onlangs met adviezen om langstuderen tegen te gaan. Caroline Streng, voorzitter van de studentenraad, is kritisch.

universiteit door vijven toe te staan. Dan kun je beter iets doen aan de begeleiding. Persoonlijker onderwijs.” De bsa-norm voor eerstejaars verhogen naar 45 punten? “Ab-so-luut niet! Het bindend studieadvies was bedoeld om studieuitval in het tweede en derde jaar terug te dringen. Op deze manier wordt het een voortgangsmaatregel. En een financiële maatregel. Studenten moeten in het eerste jaar opstarten en een kamer vinden. Vaak studeren ze in het tweede en derde jaar veel beter.”

Connie van Uffelen Grote vakken in een blok geven, met tussentoetsen en tentamens. Goed idee? “Ligt er aan hoe het wordt uitgevoerd. Zijn die tussentoetsen verplicht? Belangrijk is dat studenten niet belemmerd worden in hun studievoortgang als ze een tussentoets niet gehaald hebben. Bij het rapport-Brakels zie je dat studenten minder voor zichzelf verantwoordelijk zijn, maar aan het handje worden meegenomen. Je moet meer bij lessen en bepaalde projecten aanwezig zijn. Dat vind ik een zeer onzelfstandige manier van onderwijs voor studenten.” Het gaat erom geen langstudeerder te worden. “Het feit dat een student straks een boete krijgt, motiveert al voldoende om te studeren. Ik heb het gevoel dat de TU deze adviesnotitie doorvoert,

Caroline Streng: ”Bijhouden of studenten braafjes aanwezig zijn, dat is toch niet de bedoeling van een universitaire opleiding?” (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

ongeacht wat Den Haag beslist.” Vind je niet dat het curriculum aan een herziening toe is? “Er mag wel eens nagedacht worden over hoe curricula in elkaar zitten en hoe vakken met elkaar samenvallen, maar ik ben niet voor maatregelen als een verhoging van de norm van het bindend studieadvies (bsa) van dertig naar 45 studiepunten, verschoolsing en het meer aan de hand meenemen van studenten.” Bij blokonderwijs hoort ook dat je een onvoldoende mag compenseren. “Maar die vijf staat dan wel op je

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is gestart met een landelijk studentenpanel. Doel is duidelijk maken hoe studenten over een aantal zaken denken. Bij de besluiten over bezuinigingsplannen zou het kabinet essentiële kennis hebben gemist.

Maximumsalaris

Keurmerk

diploma. Ik ken weinig studenten die een vijf laten staan. Je wilt geen vijf op je lijst.” En als het alternatief een jaar vertraging is? “Willen we naar een verschraling van de kwaliteit? Naar een cultuur waarin een student een onvoldoende mag hebben en zijn diploma toch haalt? Dat vind ik echt zonde. Je wilt juist dat de kwaliteit omhoog gaat. En dat de TU tot de top gaat horen. Dat bereik je niet door studenten de mogelijkheid te bieden een onvoldoende te hebben. Als je een onvoldoende hebt, heb je onvoldoende kennis. Je verlaagt je als

Door afspraken over aanwezigheid kan de TU sneller ingrijpen als studenten vaak afwezig zijn. “Totdat ze het verplichten. Dat is toch niet de bedoeling van een universitaire opleiding: bijhouden of studenten braafjes aanwezig zijn? Wat als een student de stof gelezen heeft en het al begrijpt? Moet hij dan toch aanwezig zijn?” Bij practica wordt een aanwezigheidsplicht heel gewoon gevonden. “Omdat je daar afhankelijk bent van je medestudenten met wie je samenwerkt. Daar ga je naar toe omdat je het practicum anders op bijzondere tijden moet inhalen. Bij colleges ben je niet afhankelijk van andere studenten.”

touw

Zuipen op vrijdag Het was een mooi gezicht afgelopen vrijdag, elfhonderd wapperende toga’s schrijdend rond de Hofvijver, twaalfduizend studenten zwaaiend met borden op het Malieveld en achttienduizend marcherende groene poppetjes op het pixelprotest (www.pixelprotest.org). Maar helaas. Linksom of rechtsom, aangelengd met een scheutje compromis of een klontje voortschrijdend inzicht: de regering gaat 370 miljoen euro per jaar weghalen bij het hoger onderwijs en haar studenten. Die langstudeerdersregeling gaat er komen, dus we kunnen er maar beter op voorbereid zijn. En de TU bereidt zich er op voor. Zowel op universitair niveau als binnen de faculteiten wordt op dit moment gestudeerd op de mogelijkheden om de opleidingen studeerbaarder, de vakken aantrekkelijker en de student gemotiveerder te maken. Of dat ook bijtijds het gewenste effect zal hebben is nog even afwachten: als je een mammoettanker bij Hoek van Holland de Nieuwe Waterweg op wil draaien moet je immers bij de Golf van Biskaje al beginnen met bijsturen. Maar men erkent het feit dat veel programma’s te vol zijn en dat inderdaad het ene studiepunt makkelijker te verdienen is dan het andere. En waar een begin is, is een weg. Maar… niet alleen de programma’s moeten zodanig ingericht zijn dat zij binnen de nominale studieduur kunnen worden afgerond. Ook de studenten moeten geestelijk en fysiek in staat zijn om de studie binnen de nominale studieduur af te ronden. En daarom stel ik de volgende vraag, op het gevaar af dat het gezamenlijke Delftse verenigingsleven een fatwa tegen mij uitspreekt: waarom worden er bij door de TU zwaar gesponsorde verenigingen nog steeds verenigingsborrels op donderdag gehouden? Met als gevolg dat er op grote

schaal brak geknikkebold wordt in de colleges op vrijdagochtend? Om maar niet te spreken van al die lege banken tijdens de vrijdagochtendcolleges, de plekken van diegenen die niet de moed konden opbrengen om uit de klamme lappen te rollen en zich naar college te slepen? Dat borrelen op donderdag, dat stamt uit de negentiende eeuw, toen de Delftse heren studenten meestal bij een hospita zaten, en vrijdags na de colleges met hun vuile goed naar moeder thuis gingen. Om pas op zondagavond weer gelaafd en met een tas vol gesteven hemden terug naar Delft te sporen. Borrelen op de sociëteit, dat moest dus door de week gebeuren, vandaar de donderdagse borreltraditie. Maar de hospita is, tegelijk met het gesteven hemd, vijftig jaar geleden uitgestorven. En dus zou het een mooi, meedenkend en vooral eenentwintigsteeeuws gebaar zijn als alle Delftse studentenverenigingen zouden besluiten om vanaf nu de verenigingsborrels op vrijdag te houden. Studenten die niet in Delft wonen en die na het bieren alsnog naar huis willen, nemen het nachtnet, en de rest slaapt eerst de kater uit en reist dan met een weekend OV naar paps en mams. Ik durf te wedden dat we met deze maatregel een behoorlijke verbetering van het studierendement zouden kunnen bereiken. En laten we eerlijk zijn: zo’n opoffering is het niet. Hele volksstammen doen het: door de week studeren of werken, en zuipen op vrijdag.

Ellen Touw is hoofd van de dienst onderwijs- en studentzaken bij Civiele Techniek en Geowetenschappen en beleidsadviseur internationalisering.


DELTA. 03 27-01-2011

nieuws

Studiereis

Bedrijvendagen

Proeflessen

Nieuwe bachelor

De studentenraadsfractie van Oras gaat van 7 tot en met 23 februari op studiereis naar Zuid-Korea. Daar onderzoekt zij hoe de Zuid-Koreanen omgaan met ict in het onderwijs en hoe bedrijven samenwerken met universiteiten. Ook komt uitwisseling met de TU aan bod. De studenten bezoeken de Seoul National University, de private universiteit Bostec en het Korean Advanced Institute of Science and Technology dat uitwisselingen kent met Industrieel Ontwerpen. Verder spreken zij met het Nuffic en Samsung.

Studenten die zich willen oriënteren op hun carrière of op zoek zijn naar een stage, kunnen van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 februari inspiratie opdoen bij De Delftse Bedrijvendagen. 104 Nationale en internationale bedrijven presenteren zich in de aula, studenten kunnen hun cv laten checken en informeel praten met recruiters. Op 1, 2 en 3 februari zijn er sollicitatietrainingen.

Hou je van dans, zang, muziek, fotografie, cabaret of theater? En wil je weten of lessen wat voor jou zijn? Kom dan op woensdag 2 februari tussen 19.00 en 22.30 uur naar de open avond Cultuur bij het Sport- en Cultuurcentrum. Daar kun je docenten ontmoeten, lessen uitproberen en met cultuurstudentenverenigingen kennismaken. Later in het jaar is het niet meer mogelijk om een proefles te volgen.

De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) en het Erasmus Medisch Centrum werken aan een nieuwe bacheloropleiding: bionanoscience. Dat is althans de werktitel van de opleiding die zich bevindt op het snijvlak van natuurkunde, biologie, geneeskunde en fysica. Onderzoek op dit gebied neemt volgens Rob Mudde, onderwijsdirecteur van TNW, een enorme vlucht. Het initiatief van de opleiding lag bij het Erasmus MC, dat moeilijk mensen kon vinden voor onderzoek op dit gebied. “Je moet fysisch kunnen werken, de basis van natuurkunde hebben en snappen hoe

www.ddb.tudelft.nl

03

www.snc.tudelft.nl/cultuur

In de piepzak over je baan Bij de afdeling materiaalkunde van de faculteit 3mE heerst een gelaten sfeer nu er een reorganisatie aankomt. Twaalf tot vijftien arbeidsplaatsen verdwijnen mogelijk. Medewerkers nemen een afwachtende houding aan. Ze blijven er graag werken. “Elke zes jaar is het weer bal”, zegt universitair hoofddocent (uhd) Amarante Böttger van de sectie structure and change. Ze werkt al twintig jaar bij materiaalkunde en heeft vaker reorganisaties meegemaakt. “Heftig. Vaak gebeurt het via natuurlijk verloop, maar de opschudding is groot.” Böttger noemt het verloop van het proces verwarrend. “Er ligt een voorgenomen besluit van het college van bestuur. Ik heb nog geen vergelijking van functies in de oude en nieuwe situatie gezien, maar je hoort dat er al mensen verhuisd zijn. Terwijl de taskforce nog aan het rekenen is. Een bevreemdende volgorde.” Natuurlijk is er een spanningsveld tussen wat goed is voor het personeel en wat procedureel correct is, meent Böttger. “Als je mensen vroeg informeert, kunnen zij zich er op instellen. Aan de andere kant moet je procedures correct uitvoeren.” Böttger is beheerder van het röntgenlab dat blijft bestaan. Via externe middelen wil ze proberen dat iets uit te breiden. Voorheen waren er twee wetenschappers en drie of vier technici aan het lab verbonden. “Nu één

uhd en één technicus”, zegt Böttger. “Een minimum.” “Het is wrang om collega’s te zien verdwijnen”, zegt technicus Jurriaan van Slingerland van de sectie joining & mechanical behavior. Hij helpt promovendi en studenten bij experimenten en practica. ‘Een betaalde hobby’, vindt hij. In de tien jaar dat hij bij de TU werkt,

Het interesseert mij niet welke overleggen er met wie zijn geweest. Ik wil weten: heb ik over een maand mijn baan?”

het er voor staat. Het interesseert mij niet welke overleggen er met wie zijn geweest. Ik wil weten: heb ik over een maand mijn baan?” Van Slingerland vindt het tot slot vervelend als hij moet solliciteren op zijn baan, terwijl hij al tien jaar bij de TU werkt. Labondersteuner en technicus Hans Hofman, al sinds 1976 werkzaam bij de TU, heeft dat al verschillende keren moeten doen. “Ik ben het al bijna gewend.” Ook Hofman meent in een van de nieuwe functies te kunnen passen. “En al zou dat niet zo zijn: wat moet ik er aan doen?” Connie van Uffelen

is dit de tweede keer dat hij een reorganisatie meemaakt. “Bij de OOD (organisatie ondersteunende diensten, red.) hebben we anderhalf jaar in onzekerheid gezeten. Tien procent van je collega’s is weg. Je ziet gaten vallen en moet alles weer opnieuw opbouwen.” Van Slingerland werkt ondertussen gewoon door. “Je leert af er over in te zitten. Maar als je net een nieuw huis hebt gekocht en jonge kinderen hebt, zit je wel in de piepzak.” Na een presentatie over functies die terugkeren, denkt hij dat zijn baan niet op de tocht staat. “Maar het telt pas als mijn leidinggevende zegt hoe

het biologisch systeem werkt op celen subcelniveau”, zegt Mudde. “Een opleiding daarvoor bestaat nog niet echt.” Mudde denkt dat de opleiding vooral aantrekkelijk is voor meiden omdat zij appelleert aan gezondheid. De ondernemingsraad meent dat bionanoscience te specifiek is voor een bachelor, maar Mudde zegt dat de opleiding juist breed georiënteerd is. De opleiding begint op zijn vroegst in september 2012.

TU besteedt wiskundetoetsen uit De Open Universiteit gaat namens de TU Delft de ingangstoetsen wiskunde voor hbo-studenten afnemen. De TU Delft stelt de ingangstoets wiskunde vanaf dit collegejaar verplicht voor hbo-studenten die hier een masteropleiding willen volgen. De universiteit begon daarmee, omdat hun niveau te wensen overliet. Dit eerste jaar heeft de TU de toetsen zelf afgenomen, maar dat bleek moeilijk te organiseren. Dagmar Stadler, hoofd onderwijs en studentenzaken bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatie: “Omdat deze studenten nog niet bij ons staan ingeschreven, konden ze niet in het systeem. Dat leverde veel handwerk op.” Studenten zullen zowel de voor- of de nadelen ervaren van de samenwerking met de Open Universiteit (OU). Waar de toets dit jaar nog gratis was, zal hij nu tachtig euro kosten. Daar staat tegenover dat hij op ieder moment, op een van de zestien locaties van de OU, gemaakt kan worden. De TU kon de test maar twee keer per jaar aanbieden. Dat een toets nodig is, bleek dit jaar al

meteen. Begonnen er voorheen jaarlijks ongeveer vijfhonderd hbo’ers aan een masteropleiding van de TU, dit collegejaar waren het er slechts 350. “Van de vijfhonderd toetsen die zijn ingevuld, was er één foutloos”, weet Stadler nog. “Twee mensen maakten één fout. Maar heel veel deelnemers hadden twintig van de 22 vragen fout.” En dat terwijl het niveau echt niet zo hoog is, aldus Stadler. “Het gaat om basisvaardigheden als differentiëren.” Veel van die middelbare schoolkennis blijkt echter ver weggezakt. Daar komt bij dat volgens Stadler het niveau tussen de hogescholen behoorlijk varieert. Een laag startniveau kan studenten tijdens een studie aan de TU aardig opbreken. “Tegenover een daling van de inschrijvingen staat de verwachting dat het studierendement zal toenemen”, vertelt Stadler. Hbo’ers kunnen zich vanaf 1 februari inschrijven op voortentamen.nl. De toetsen gaan lopen vanaf 1 maart. Wie slaagt, krijgt een certificaat, dat bij de TU ingeleverd kan worden. Voor wie zakt, zijn er tegen betaling boeken en cursussen. (SB)

Inschrijven kan via voortentamen.nl

‘Bouwkunde heeft niet te klagen’ Niet al het verzekeringsgeld dat is uitgekeerd na de brand bij Bouwkunde gaat naar die faculteit. Voormalig decaan Bouwkunde Wytze Patijn noemde het vorige week zorgelijk dat het college van bestuur het geld van de brandverzekering nog niet geheel heeft uitgekeerd om de schade te herstellen. “Het wordt vanuit budgettaire overwegingen vooruitgeschoven. Dat is niet iets waar de TU trots op kan zijn.” Volgens universiteitssecretaris Hans Krul is op dit moment al zo’n 110 miljoen euro uitgegeven aan Bouwkunde. “En er zit nog zo’n vijftig miljoen euro in de planning: een verduurzaming van het pand voor dertig miljoen euro, en een uitbreiding voor twintig miljoen euro.” Niet al het verzekeringsgeld gaat naar Bouwkunde, meldt Krul. “De TU is één bedrijf. Je wordt niet rijk van zo’n brand. Je legt er altijd op toe. Het

is een kwestie van prioriteiten en we hebben te maken met een moeilijke financiële situatie.” Patijn begrijpt dat niet. “Als je een goede uitkering hebt van de verzekering, moet je de dingen doen die nog moeten gebeuren.” “Daarover verschillen we dan van mening”, reageert Krul. “Het liefst had Patijn gezien dat er 118 miljoen

‘Je wordt niet rijk van zo’n brand’ euro was overgemaakt, maar zo werkt het niet. Er is ook nog een concern, dat veel geld heeft overgemaakt naar Bouwkunde. We hebben niet zitten beknibbelen. Ik denk dat Bouwkunde geen reden tot klagen heeft. De polsstok is zo lang als hij is.” (CvU)

Krak

De test van glas als bouwmateriaal kreeg woensdag een verrassende uitkomst. Hoofddocent materiaalkunde Dr.ir. Fred Veer (Bouwkunde) had een glazen brug geconstrueerd die voor de proef belast werd met tachtig kilogram bakstenen. Theoretisch is glas net zo sterk als beton, maar de sterkte neemt snel af door onregelmatigheden. De oorzaak van het falen was bij de sluiting van deze krant nog niet bekend. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)


DELTA. 03 27-01-2011

science

opinion please

04

Preparing for eternity

The orange building contains the Dutch high-level nuclear waste produced since 1984. (Photo: Covra)

Return of the professor’s portraits At the University of Groningen, Emeritus Professor Geert Boering has revived the tradition of professors sitting for painted portraits when they retire. The Dutch newspaper NRC Handelsblad (19 January 2011) writes that the centuries-old tradition of professors donating their portraits had come to a sudden end in the revolutionary 1970s when equality became the new paradigm and portraits were regarded as elitist. Forty years later Professor Geert Boering tested the waters by donating his portrait to Groningen University. His example was swiftly followed by five colleagues. “I have always admired the portraits at Leiden University in the halls and corridors where PhD conferral ceremonies and meetings are held, and visitors - as well as those who work in these buildings – also have the opportunity to appreciate the continuity and respect that are essential for the academic world,” says Emeritus Professor Ted Young (Applied Sciences). He missed such a professorial portrait gallery in Delft. “Perhaps such things only occur at universities like Leiden and Harvard and not at technical universities,” he muses. “Nevertheless, it’s important that we honor the university as an institution, and it is the professors who are emblematic of the institution. An official gallery of portraits paid for by a retiring professor is a way to build a sense of history, a sense of continuity, and a sense of respect for our academic institution.” “This is no university for historic Senate Rooms with club fauteuils and ashtrays for cigars,” says Professor Hans Beunderman, Vice Rector at TU Delft. Together with Marga Schrijvershof-Vink, he set up a gallery in the Aula of 20 black and white photographs featuring all the university’s Rectors since 1945. Beunderman stresses that he does like paintings and art, and moreover that painted portraits don’t match well with a forward-orientated university like TU Delft. Besides, Beunderman prefers the university to have a say in who is remembered: “We honor people with merit. That is different from professors offering their own commemorates, which, after all, you cannot decline.” Professor Miro Zeman (Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences) already has his own portrait: a photograph of him wearing his professorial gown that is printed on canvas and framed. It was a gift from colleagues at the occasion of his professorship. Prof. Zeman regrets the lack of historic awareness at the university: “I’ve been working here for twenty years, but to have an idea of who my predecessors were or what they did you’d have to go to the library and make a deep search.” Prof. Zeman, who is also the founder of Slovakia’s first private art gallery, ‘Galeria Nova’, would like to have a series of portraits displayed in the department’s immensely long corridor. Each he portrait would include a short description of the accomplishments of the person portrayed. This would serve as a straightforward way to learn about one’s predecessors. But mind you, it needn’t be painted portraits: a more modern portraying technique involving lasers and 3D would perhaps be more appropriate for TU Delft. Prof. Zeman argues that portraits do in fact complement a forward-looking university: “You cannot orientate towards the future if you have no knowledge of your past. If we expect students to be proud of the TU, it’s not because of the buildings or the Mekelpark, it’s because of the people.” (JW)

A new European Union directive requires member states to devise plans for the long-term storage of radioactive waste. TU Delft wants to be involved in designing the Dutch solution. Jos Wassink The policy of most EU member states for long-term storage of high-level nuclear waste has so far mainly consisted of setting up intermediate storage facilities and postponing plans for definitive repositories. But after more than fifty years of nuclear energy in Europe, and with the prospect of growth in the sector, the European Commission has decided to put pressure on member states to come up with solutions for storage into infinity. With 7,000 cubic metres of high-level waste produced annually in Europe, interim storages cannot last forever. “The EU needs to press forward to underpin a secure electricity supply system,” observes Dr Russell Alexander, of the Swiss-based ITC School of Underground Waste Storage and Disposal. Dr Alexander agrees with the EU Directive that there is consensus among scientists and the International Atomic Energy Agency (IEAE) that geological disposal “is the best technical solution today and for the foreseeable future”. So, underground it is. In the Netherlands, the central organi-

sation for nuclear waste, Covra, coordinates the research programme Opera, which studies the final repository of nuclear waste. The programme will research possibilities of storage in salt and clay layers, which are abundant in the Dutch underground. Covra’s deputy director, Dr Ewoud Verhoef, expects to have a research plan in place by June. The programme is worth ten million euro over five years. Professor Michael Hicks (Civil Engineering and Geosciences), a soil mechanic specialist, is waiting for Covra to send out a call for research proposals. His proposals will concern the geomechanical research of the boom clay layer (at a depth of about 500-metres) and the feasibility of constructing tunnels and shafts in this clay. In addition to TU Delft, the universities of Wage-

The waste needs another 5,000 years to reach the radiation level of uranium ore ningen and Utrecht, as well as TNO, are expected to submit research proposals. A 1,000 Megawatt nuclear power plant annually produces 25 tonnes of spent fuel, of which most consists of uranium (24 tonnes) and plutonium (250 kilograms), which are both then recovered and recycled in a nuclear fuel programme. The remaining 750 kilograms consists of high-level nuclear waste that is usually molten in glass

The Finnish repository is expected to be operational by 2020. (Photo: Posiva)

(‘vitrified’) and stored in temporary deposits. Over the first 50 years the waste loses about 90 percent of its radiation and heat production. Thus, even if geological storage were available, it would still be a good idea to let the waste cool down for half a century. Subsequently, the waste needs another 5,000 years to reach the radiation level of uranium ore. Uranium and plutonium, accounting for 96 percent of the spent fuel, need even longer (300,000 years) to reach that level of activity. What’s more, the material should be stored in such a way that it can be retrieved in case the evasive new nuclear technology of fast reactors becomes available. This new generation of reactors should be able to process the presently unusable uranium-238 into plutonium-239, which can then be used as nuclear fuel. Of the European Union member states, Finland, Sweden and France have the most advanced programmes for developing nuclear end repositories. Following geological research into clay layers, France has now designed an underground nuclear storage facility made of tunnels and shafts built in clay. Meanwhile, near the Finnish village of Eurajoki, the construction of the Onkalo repository in granite rock is ongoing. In a James Bond-like setting a tunnel will descend 400 meters deep into the rock, where the radioactive waste will be stored in copper or steel containers in long, horizontal tunnels, which will be sealed with a concrete plug, several meters thick, for eternity.


DELTA. 03 27-01-2011

science

05

short news science ‘No CO2 leakage’

Transparent delta

Reacting to the news that CO2 gas had escaped from Canada’s Weyburn oil field, the Petroleum Technology Research Centre has published its own findings. The Centre states that CO2 gas samples from the soil at the Kerr family farm have been falsely identified as coming from a fossil source. The fossil origin was claimed by PetroFind on the basis of the carbon-isotope composition. Citing a much wider spread in isotope composition in the soil, the Centre now denies the leakage.

The development of rivers and deltas over time can better be understood by including information about the deeper soil structures in dedicated computer models, according to an article in Geophysical Research Letters authored by researcher Nathanaël Geleynse and colleagues at the faculty of Civil Engineering and Geosciences. Geleynse: “The structure of waterways carries the signature of the subsurface. We weren’t aware of that previously.” By adding information of deeper geological layers into the computer models, one can better predict future developments of the waterways.

www.ptrc.ca

Kite science

Kites have been around for 3,000 years, but until recently on an artisanal basis only. Dr Jeroen Breukels and his students (Aerospace Engineering) have developed a scientific kite design based on theory, measurement and design software. He applied his methodology to improve the stability of the kiteplane, a plane-shaped kite with a 10 square metre surface. Dr Breukels believes his methodology will contribute to the creation of better kites, which can then be used to support transporting goods and harvesting energy. (Photo: Roland Schmehl)

Creating artificial life

Dan Gibson: “We’re definitely not playing god. We’re trying to better understand biology.” (Photo: J. Craig Venter Institute)

Synthetic biology is the hottest thing in microbiology. No surprise then that the Kluyver Centre invited the first man to create a synthetic cell as the keynote speaker of its annual symposium. Tomas van Dijk In the May 20th online edition of Science 2010, researchers at the renowned J. Craig Venter Institute reported that they had created a synthetic copy of a bacterial genome and used it to commandeer the cell of a closely related species. In other

words, “we created a synthetic cell,” said lead author, Dan Gibson, during his presentation last Tuesday at the Kluyver Centre’s annual microbiology symposium. For his audience however it came as no surprise to subsequently hear Gib-

Where to insert new genes in order to develop bacteria with specific properties son say that he and his colleagues “only have the foggiest idea how to make a genome from scratch” and that they always need a blueprint to start with. Everybody has his own definition of synthetic life, according to the

researcher. “I try not to get caught up in semantics.” Science magazine Nature explained the proceedings as follows: “The Americans started off with a highly accurate genome sequence they had copied from the bacterium Mycoplasma mycoides. Using this as a template, they ordered a set of short DNA strands, each about 1,000 base pairs long and then inserted these strands into a yeast cell, where the yeast’s own genetic machinery strung them together into a copy of the natural M. mycoides genome. They transplanted this genome into a cell of a closely related bacterial species.” Gibson now wants to use this technique to develop a simple cell containing a genome that is fully understood: “We want to know what every gene does and in what sequence genes have to be placed in the genome in order to function.” This will allow researchers like Gibson to understand where they must insert new genes in order to develop bacteria with specific properties: bacteria that produce medicines, for instance, or biofuels. Frankenstein cell M. mycoides will not serve as a platform for making useful products, however, although the microorganism has been useful in demonstrating the principle of synthetic biology. The big challenge now, Gibson says, is to perform the same trick with bacteria that are easier to grow and have more interesting – but also much larger and thus more complex - genomes, like the photo-synthesizing cyanobacteria, which could be used to produce biofuels.

cover Graphic designer and TU-alumnus Joost Steenkamer made the cover for Dr. Arjen Jansen’s PhD-thesis. “Steenkamer has a talent for producing single images which tell a whole story”, Jansen explains. In this case: technology powered by human muscles. Jansen started his research in the mid 1990’s when only a few of these gadgets were around. Lately he did another quick search and found more than 200 human powered gadgets: torches, radio’s, generators, shavers, calculators or a combination of a number of these. Contrary to what many people think, and to what the green background colour seems to suggest, human powered devices are not generally more environmentally friendly,

although they can be. The main benefit of human powered devices is the lower cost over the product’s lifetime, since you don’t need to keep buying batteries to have it work. “If you’d mention the price of the batteries used over its lifetime on a product, people might well prefer a human powered version”, says Jansen. He thinks that human powered flashlights, radio’s and also mobiles phones (still under development) are the best choice for emergency packages.

Arjen Jansen, ‘Human Power empirically explored’, 18 January 2011, PhD supervisor Prof. A.L.N. Stevels (Industrial Design and Engineering)

halfway

Herdis Heinemann: “Concrete tells many stories.” (Photo: Tomas van Dijk)

A colourful history Name: Nationality: Supervisor: Subject: Thesis defense:

Herdis Heinemann (35) German Professor Rob van Hees (Architecture) Conservation of historic concrete in the Netherlands In one year

“Concrete is a fascinating material that tells many stories. Conservation specialists increasingly encounter this material, which has been used for building in the Netherlands for around 130 years. Unfortunately, conservationists lack specific knowledge about the history and properties of historic concrete; moreover, modern concrete repair techniques were never developed for conservation purposes. In order to assess the values of cultural heritage, the material itself should also be evaluated; that is, historical studies of concrete buildings dating from the late 19th and 20th centuries should not only be presented from an architectural point of view. The central question in my thesis is: ‘How can we obtain a transition from concrete repair to concrete conservation?’ One concrete construction I find astonishing is the Hofplein in Rotterdam, a nearly 2 kilometre-long railway viaduct just north of Rotterdam Central Station that was built between 1904 and 1908. That construction is a complete archive of concrete technology. The contractors were still learning how to make reinforced concrete as they built. No guidelines had yet been developed for them to follow. During the interwar years (1918-1939), architects began using concrete for aesthetic purposes. One such architect was H.G.J. Schelling, whose remarkable use of exposed concrete is described in my thesis. Schelling designed a series of post-WWII railway stations in which he combined prefabricated concrete elements with various carefully selected aggregates, which he then applied in strict geometrical patterns. Take the station at Enschede for example: there, as aggregates, Schelling used crushed ceramic pipes, a mixture of crushed red and yellow fired clay bricks and bluish ceramic roof tiles, white gravel from Brunssum (Limburg province), Rhine gravel with differently coloured grain size fractions, and coloured pigments. As you see, concrete literally has a colourful history! TU Delft is one of the cradles for concrete research in the Netherlands. Consequently, the central library contains a priceless collection of historic books about this material. Unfortunately though all the books I had borrowed in the spring of 2008 were lost in the fire that destroyed the architecture faculty building. My PhD research, which is partially a literature study, was also delayed by one year due to the fire, and I lost many samples as well, such as, for instance, a piece of material from the Defense Line of Amsterdam that was more than 100 years old. I can’t just go back there and drill a hole to get a new sample, as that construction is a Unesco World Heritage site.” (TvD)


DELTA. 03 27-01-2011

international students

06

Solidarity in The Hague More and bigger Dutch student protests in Den Haag, but why should international students care? MAXIM AMOSOV The student protest last Friday in Den Haag unfolded like a well-rehearsed theatre play, with the first act opening in the morning when formerly robed university professors solemnly marched through the streets in opposition to government cuts in university funding, followed by the more emotionally-charged second act in afternoon, when tens of thousands of young Dutch students gathered much more loudly - aided by megaphones, microphones and signs. Student protests, budget cuts, government moves to force Dutch students to graduate quicker or pay ‘fines’ for extra study years have all been extensively reported in this newspaper over the past weeks. But what remained less clear is why international students should care about any of this? In fact, one might even half-joking argue that forcing Dutch students to study harder is a good thing for international students: the libraries might

become more crowded with Dutch, but the sports centres, pubs and clubs won’t be. Kees Elsevier, a chemistry professor at the University of Amsterdam, says that while higher education budget cuts won’t directly impact the international students currently nearing the end of their studies, the cuts will impact those who’ve just started their degrees or plan to do so in future. “Budget cuts mean fewer professors,

The libraries might become more crowded with Dutch, but the sports centres, pubs and clubs won’t be associate professors and teachers generally at Dutch universities. Consequently, teachers will have less time to devote to international students during their studies,” Professor Elsevier explains. “Cuts also mean less equipment. For international students, there will be less time available to use what equipment there is or simply no equipment at all.” The question then is whether Dutch universities will still be able to offer fee-paying internationals sufficient

the bike of

value for money? If not, fewer international students will study here, Dutch universities will generate less revenue and the university system will come under greater financial pressure. Many of the international students at last week’s protest said they had done so to show solidarity for Dutch students and express their support for a continuing global exchange of knowledge through well-funded universities. For international students Li Chi and Chang Way, both Taiwanese PhD students in political economy at Leiden University, attending the protest was also more broadly and globally political. Should education be publically funded by governments, as in the classic European social-welfare state model, or should education be privatised and open to market forces, like neo-liberals support? “We’re here to show our disagreement with neoliberal politics in the world,” Chi said. “Europe is an important educational stronghold for the world, so it’s important for us to be here.”

(Photo: Olga Motsyk)

Name: Alexandra ‘Sasha’ Karmanova (aerospace engineering) Brand: Sym Mio Price: 1,500 euros Striking feature: Scratches all over from heroic falls

15,000 students gathered in The Hague last Friday to protest against fines for extra study years. (Photo: Hans Stakelbeek/FMAX)

“All my friends tell me I’m ridiculously lazy for riding a scooter instead of a bike, although I know that they secretly like it, and never say ‘no’ to a ride on the back of the ‘Sasha mobile’, as they call it. With a scooter you can go anywhere quickly without arriving all sweaty and out of breath: you just sit back, relax and it does the job for you. And so far it’s saved more backs than just mine. Once I was riding through the campus and a desperate-looking girl waved me down. She was almost late to her presentation and had no idea where to find the correct faculty, as it was her first time on campus. I offered her a ride and we were there in no time. It saved her presentation and earned me some eternal gratitude. I bet if I was a guy I could have scored her number as well. Besides random strangers, I sometimes give lifts to friends after parties, and they don’t hesitate to show their ‘love’. Once, after leaving a party, I found my scooter had magically transformed into a wad of yellow pedestrian-caution tape, complete with a huge bow on top. It took ages to get the tape off, and when I finally got home I received an email with a pic of two of my friends sitting on the ‘gift-wrapped’ scooter with huge grins on their faces. That’s what friends are for! It turns out this type of scooter is quite popular in Delft. Once, coming out of Ikea, I noticed a guy trying to force the lock on my scooter with his key. I just watched him struggle in frustration for a few minutes before offering, ‘Mind if I try it with my key?’ He was speechless for a moment, before noticing his identical scooter parked nearby. We both had a good laugh about it.” (OM)

news below sea level This week’s roundup of what’s been making news in the Netherlands begins with Wikileaks continuing embarrassment of the country’s political establishment: US embassy cables revealed the Dutch government agreed to support UN sanctions against Iran in 2006 provided the sanctions didn’t harm the interests of Shell, the Dutch oil company. Wikileaks also revealed that Wepke Kingma, a Dutch foreign ministry official, advised the United States to assassinate Ugandan militia leader, Joseph Kony, by “putting a price on his head”. Seven regional government officials in Limburg were convicted of accepting bribes from Janssen de Jong, a Dutch road construction company. Two Janssen de Jong directors were also jailed. Draka, a Dutch cable

company, has been sold to Prysmian, an Italian company, despite a Chinese firm making a higher bid. While Nidera, a Dutch company and leading global grain dealer, is accused of involvement in 'slavery', human trafficking and embezzlement in Argentina. Local police said hundreds of Nidera workers – many underage – live in 'concentration camp' like conditions. The Argentinean tax authorities also charged Nidera with evading 49 million euro in taxes from 2005-2009. Car thefts in Holland were up: 11,733 cars were stolen last year, a 6.4 percent increase from 2009. Some 14,984 scooters were also stolen in 2009, a 13 percent jump. Dutchman Vincent Tabak (32), an architect and TU Eindhoven graduate, has been charged

with killing his neighbour, Joanna Yeates, last December in Bristol, England. Meanwhile, there was good news for a terminally ill, 8-year-old Sri Lankan boy whose family had been facing immediate deportation. Dutch Immigration Minister Gerd Leers told the boy they can stay, “so the boy can die in peace here”. But bad news for Zahra Bahrami, a Dutch-Iranian woman sentenced to death in Tehran for drug smuggling. Bahrami says she’s innocent, that the cocaine was planted in her house. Meanwhile, suicide rates in Holland increased by 6 percent, or 1,524 deaths by suicide in 2009. The Dutch government also announced plans to erect more barriers aimed at preventing people from committing suicide by jumping in front of spee-

ding trains, which accounts for 12 percent of all suicides annually. Dutch supermarket tycoon Albert Heijn died, aged 83, at home in his 19th century English castle. He was the grandson of the Albert Heijn supermarket chain’s founder. In 1987 Albert’s brother, Gerrit Jan, was kidnapped and murdered. Various leaders of the Dutch-Turkish community have warned that many young ethnic Turks are failing socially and economically in Dutch society and consequently could be led into radical Islam. No Dutch mountains, no problem: Dutch snow boarder and Olympic champion Nicolien Sauerbreij won silver at the Snowboard World Championships held in Spain. Dutch artist Katinka Simonse - aka Tinkebell – had charges that she’d abused hamsters at

an art gallery dropped. She had faced a 1,000 euro fine for forcing 90 hamsters to run on a hamster wheel for more than four hours. Apparently regulations state that hamsters may only run for 2 hours maximum. And finally, the most popular programme on Dutch TV is a dating show called Boer Zoekt Vrouw (Farmer Seeks Wife). Of the Netherlands’ 17 million people, 4.5 million watched last week’s episode, in which the farmer ran around in his underpants. (DM)


DELTA. 03 27-01-2011

international students

07

‘A strong desire to share’

news in brief Reasonable contracts

In the city of Vermeer and Delft Blue, Chinese student Christine Liran Shan is also using art to express her great loves for this world.

TU Delft is working to develop at a code of conduct aimed at preventing students from falling victim to unreasonable clauses contained in internship and graduation project contracts. The immediate need for such a code stems from the increasing numbers of contracts signed between students and companies and the fact that – according to TU Delft’s Executive Board – many of these contracts often contain clauses and conditions that are unreasonable for students. An example is clauses pertaining to liability.

PAT HONG

Student protests Thousands of students protested against planned government cuts in higher education and sciences last Friday, but Dutch State Secretary of Education Halbe Zijlstra said the government will not change its plans. Nevertheless, students think their protests were not in vain. “Only last Friday did every Dutch person hear about what is going on,” says Sander Breur, chairman of the Dutch students union LSVb. “More and more people are joining us.” Breur said the LSVb has no concrete plans for new protests, but rather calls on all individual students to start their own campaigns. “With social media everything is possible.”

From people figures to flowers, cakes and originally designed beads, Christine Liran Shan, a second-year MSc student in science communication, has made hundreds of clay art works during her first year in Delft. Yet these are no ordinary clay works of the potted variety, but rather extremely small and delicate people figurines standing less than four-centimeters tall and painted in various colors, replete with fascinatingly expressive eyes and features, each unique and with its own story to tell. “I call her Evangeline, the actuary,” Shan says, picking up a purple-haired female figure wearing a blue business suit and thick, black-brimmed glasses on her serious-looking face. “And this one’s Ethan, an agent of Indie Pop,” she laughs, holding a male figurine with rugged features and wearing sunglasses. Shan draws her inspirations from daily life: “When I’m on the train, for instance, I’ll observe the patterns on ladies’ shirts and expressions on people’s faces. Then I’ll make small people figures based on my impressions.”

Part payment Not all of the insurance money the university received to cover the loss of the former architecture building will be given to the faculty of Architecture. Former architecture faculty dean, Wytze Patijn, told Delta last week that he’s worried by the fact that the Executive Board hasn’t paid out all of the money to repair losses. “This is being pushed forward because of financial problems,” he said. “This is not something to be proud of.” But Hans Krul, secretary of the university, disagrees, saying 110 million euro has already been spent on the architecture faculty and another 50 million will be spent. “Not all of the money goes to Architecture.”

’Love your heart’

Christine Liran Shan. (Photo: Sam Rentmeester/FMAX)

Miniature clay works require lots of dedication For Shan it all started in 2008 during her biology research training in Beijing, when a friend gave her some soft clays as a birthday present. A few months later Shan brought the clays with her to Delft. At first clay works was only a hobby for her, a way to kill time and relax. “But then it kind of scaled up,” she says, “I felt strong desires to share my work with other people, especially with Dutch people.” Last year, on Queen’s Day, Shan took her first big step towards showing her works to a broader audience when she stood on the streets of Amsterdam all day, holding a pizza box full of her miniature clay works. This bold, self-promotional effort proved hugely success, as many passersby stopped to marvel and buy her works, earning her more than 100 euros in sales that day. Several months later Shan arranged to have some of her small people figures and beads sold at the Tibet shop

in Delft – but this following several disappointing encounters with other Delft accessory shops unwilling to display her wares. “I don’t want to leave my works where the shop owner only focuses on business and has no appreciation of beauty and creativity,” she says, defiantly. “In this sense, Guzang, the Tibet shop’s owner, and I have lots in common. Recently I’m more into creating accessories, like beads for bracelets, necklaces and earrings, and hope to attract more people with my new designs.”

Creation Miniature clay works require lots of dedication. Shan spends hours coming up with fresh ideas for the patterns and designs of her sculpted clay flowers, before beginning the laborious process of using small tweezers to arrange the designs in patterns and attach the tiny, delicate petals to the tiny flower buds. Later she bakes her art in an oven, a process that takes several hours, including cooling and hardening. Despite her success at the Tibet shop

and her friends’ suggestions she make her art a business, Shan says her clay works will remain a hobby. “I don’t ever want to turn my hobby into an ‘over-burdened’ business, where I must start worrying about promotions or channels to import materials. I do clay works when I feel like it, and that’s it.” Shan usually works in the corner of her living room, where she can sit by the

Job losses

'When I put my hands on them I totally sink into the process of creation'

Angered by the amount of his tuition fees, University of Colorado (US) sophomore Nic Ramos paid his entire spring semester tuition - $14,309.51 – with dollar bills, a 50-cent piece and a penny. Ramos told the New York Times: “It’s just an absurd amount of money. I wanted to give the school a different way to look at tuition.” It took three university employees about an hour to count all the money.

window and gaze out into the canals while making her designs: “I also love to create things besides clay works. I’m into logo design, drawing cartoons and all sorts of handicrafts as well. When I put my hands on them I totally sink into the process of creation.” “My art is really a kind of communication,” she adds, gesturing toward the windowsill where her works are displayed. “It’s a way to communicate my love of this world, especially towards those who gave me a lot of support, like my professors and international friends I’ve met here in Delft.” Nowadays many of Shan’s clay works take pride of place on her friends’ desks in Delft, and while miniature they surely express great love.

hi.baidu.com/christineshan/blog www.tibetshop.nl/contact.htm

(Photo's: C.L. Shan)

TU Delft’s Sports Centre will host a Spinning Marathon on Monday 14 February, starting at 17:00, to benefit the Netherlands Heart Foundation. Professional instructors will be on hand to provide supervise the spinners, who will be able to make use of 125 spinning bikes to ‘spin’ money together for the Netherlands Heart Foundation. All proceeds will go directly to the Netherlands Heart Foundation. www.sc.tudelft.nl

Employees at the materials, science and engineering department are resigned to the fact that a sweeping reorganization will soon take place. This is one of the first actions in the university-wide revaluation process. It is expected that 12 to 15 departmental staff positions will be cut. Many however are confident they will hold on to their jobs. “But I’ll only ever be sure when my boss tells me,” says technician Jurriaan van Slingerland. “What I want to know is if I will still have my job in a month?”

Count that

Nap time

Research conducted at Germany’s University of Lubeck has found that quick naps can help the brain process and retain information. The researchers claim that taking a short nap after learning information speeds up the process by which information is retained. In one experiment the researchers had two groups of people memorize one set of illustrated cards, and then, after a 40 minute break, learn another set of cards. One group napped during the break, and the other stayed awake. Both groups were then tested on the first set. The group that had napped for 40 minutes performed significantly better, retaining on average 85 percent of the patterns, compared to 60 percent for those who had remained awake. “Reactivation of memories had completely different effects on the state of wakefulness and sleep,” said lead author Susanne Diekelmann, from the University of Lubeck.


DELTA. 03 27-01-2011

lifestyle

08

Tien jaar tekenen Honderd platen in acht categorieën: wetenschap, geneeskunde, sport, infrastructuur, bouw, transport, techniek, energie en water. Het zwaartepunt ligt bij infrastructuur en transport met als hoogtepunt de Noordzuidlijn en de aansluiting op Amsterdam CS. Daar heeft zelfs Verdult acht spreads voor nodig. Zijn stijl doet denken aan die van de gebroeders Robbert en Rudolf Das. Diezelfde helderheid in de prenten en onthullende inkijkjes. Maar anders dan de Dassen tekent Verdult geen toekom-

Tien jaar geleden tekende dr.ir. Eric Verdult zijn eerste plaat voor het blad De Ingenieur. Nu is er een boek verschenen met honderd platen volgens de ‘methode Verdult’. Jos Wassink De plaat over twee pagina’s toont een liggende blondine met kunstmatige ledematen, opengewerkte borstkas en iets wat lijkt op een kunstoog. Het is een compacte en beeldende samenvatting op wat er aan implantaten ontwikkeld is. Deze prent is er één van de honderd platen die verzameld zijn in het lijvige boek ‘Ingenieus’ dat uitgeverij Veen Magazines, bekend van De Ingenieur en NWT (Natuurwetenschap en Techniek) heeft uitgebracht ter gelegenheid van Verdults jubileum. De tekeningen komen naast de genoemde bladen uit Delft Integraal, het pr-blad van de TU. Techniek mag zich snel ontwikkelen, de platen van Verdult zijn nog zeer de moeite waard. Want of de bouwput nu nog gegraven moet worden of al gedicht is, het blijft intrigerend om te zien hoe complexe bouwwerken als het openbaar vervoersknooppunt onder Amsterdam CS of de Maeslandtkering in elkaar zitten. Bij tekst is dat anders, die moet actueel zijn of in een actuele context geplaatst zijn. Als je bijvoorbeeld leest over de Nuna IV uit 2007, is het vreemd dat er met geen woord over de Nuna V uit 2009 gerept wordt. Maar goed, dit boek gaat duidelijk over beeld.

De Noordzuidlijn en de aansluiting op Amsterdam CS. Daar heeft zelfs Verdult acht spreads voor nodig. stige werkelijkheid, maar een gerealiseerde realiteit (of het plan daarvoor). En dat is al spannend genoeg. ‘Verdult wil weten hoe het zit’, schrijft Erwin van den Brink in een begeleidend interview. ‘Niet ongeveer, maar exact.’ Dan beschrijft hij de ‘methode Verdult’, die de aanpak van de gepro-

sport moveerde werktuigbouwkundige beschrijft. Het begint ermee dat Verdult uitgebreid met technici gaat praten en hen, nadat de communicatiemedewerkers zijn afgehaakt, net zo lang over details ondervraagt tot hij begrijpt hoe het zit. Bij de raadselachtige instorting van een terminal bij luchthaven Charles de Gaulle (in 2004) bijvoorbeeld, reconstrueert Verdult precies welke betonbalk als eerste instortte, waarom juist die, waarom in dat gedeelte, en wat er vervolgens gebeurde. Verdult bouwt vanuit zijn begrip het beeld op in zijn computer. Dat kan een tijd duren; enkele weken tot een maand per plaat. De helderheid en het begrip achter het beeld (hij noemde zijn firma ‘kennis in beeld’) zijn Verdults handelsmerk geworden. Ik geloof niet dat hij ooit iets tekent voordat hij werkelijk begrijpt hoe het werkt. Eric Verdult, ‘Ingenieus, de mooiste technische illustraties’, Veen Magazines, Diemen, 2010, 216 pagina’s, 32,50 euro (tot 29 januari met 5 euro korting).

Smaakt dit naar meer? Het besproken boek is te vinden op de leestafel in de bibliotheek.

Fotobijschrift

time out

Festival met vieze sokken Tentamens voorbij, boeken aan de kant en vieze sokken van de vloer: het is tijd voor cabaret, muziek en dans. In je studentenkamer ja, of die van je TU-genoten, tijdens Stukafest 2011.

rondes gegeven, zodat je min of meer je eigen programma kunt samenstellen. Dat begint met een winterse StukaHap door de koks van club Ciccionina (wel even reserveren!) om 18.30 uur en een gratis openingsconcert van de Nederlandstalige electropopband Jasper en de Robots om 19.30 uur. Daarna ga je door naar één van de studentenkamers. De aftrap van Stukafest is komende vrijdag 28 januari al, met lekker dansbare optredens van Wooden Constructions, dj Lustige Lola und Weltschmertz en Zestien vierkante meter en wat biertjes. Meer is niet Rrriots!! in het cultureel centrum. Kun je meteen nodig voor de tweede Delftse editie van het Stu- kaartjes kopen. (JH) dentenkamerfestival, dat op woensdag 16 februari plaatsvindt. Nou ja, en wat performers natuurlijk, onder wie singer/songwriter Scarlet Mae, cabaretgezelschappen Maartje & Kine en Herman in een Bakje Geitenkwark, klezmerband L’Chaim en luchtacrobaat Jafna de Paauw. Stukafest wordt namelijk niet gewoon gehouden in het theater, maar op dertien verschillende studentenkamers. Die liggen allemaal in het centrum en op loopafstand van Kick-off Stukafest 2011, vrijdag 28 januari in het cultuelkaar, en bieden plek aan gemiddeld dertig bezoereel centrum. Aanvang: 22.00 uur. Stukafest zelf vindt kers. Vreselijk krap natuurlijk, maar dat is nou net plaats op woensdag 26 februari. www.stukafest.nl het idee. De voorstellingen worden in verschillende

De dames van Punch-volleybal (blauw) bleven tegen DOS na vier verloren sets met lege handen achter. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Na enkele magere jaren lijkt Ariston’80 zich zowaar serieus te mengen in de strijd om de topplaatsen in de vierde klasse. Zaterdag traden de voetballers op het prachtig gelegen natuurgrasveld nabij de Haagse Waalsdorpervlakte aan tegen KSD. Een spijkerhard duel van de kant van de thuisploeg, volgens coach Arjan van der Meijde. “Ze kregen zes gele kaarten, wij één: voor praten.” Na een blanco ruststand vonden de Delftenaren in de tweede helft tweemaal het vijandelijke doel, zonder een tegengoal te incasseren. De treffers kwamen van Rui Vasconcelos en Ali Mousivand. Door de zege staat Ariston’80 nu derde, op drie punten van koploper TAVV. Komende zaterdag komt de lijstaanvoerder naar het TU-sportcentrum. Van der Meijden kent geen vrees voor de ploeg uit Ter Aar: “Thuis zijn wij dit seizoen nog ongeslagen.” Over de toppositie in de eerste regioklasse kunnen de volleybalsters van Punch voorlopig alleen maar dromen. De laaggeplaatste ploeg had vrijdag een goede slag kunnen slaan met een zege op het evenmin hooggenoteerde DOS. De bezoeksters begonnen op het TU-sportcentrum echter overtuigend met twee ruime setwinsten: 16-25, 14-25. Ook de laatste twee sets (2325, 21-25) eindigden in Schoonhovens voordeel. De heren van Punch deden het een dag later een stuk beter tegen Leython DC uit Leiderdorp, alwaar de Delftse studenten met 3-1 wonnen. De mannen staan stevig genoteerd op de vierde plaats in de promotieklasse. Een stevige notering was ook weg-

gelegd voor Bert van Veen en Rob Mulders. De twee hardlopers, beiden lid van de bij De Koplopers ondergebrachte studentenatletiekclub De Delvers, behaalden zaterdag een aansprekende prestatie tijdens een crossestafette in Nijmegen. De twee TU-studenten maakten deel uit van een gecombineerd vijftal dat in een deelnemersveld van 22 ploegen de derde plaats veroverde met een achterstand van slechts zes seconden op het als tweede geëindigde team. De vijf moesten in totaal vijftien maal een grotendeels door het bos uitgezet rondje van één kilometer afleggen. Dat deden zij in vijftig minuten en 51.6 seconden. Van Veen ontving ook nog een mooi T-shirt als degene die het snelste rondje op zijn naam schreef in 2:57.15 minuten. Drie dagen eerder werd de door De Delvers georganiseerde vierde aflevering van de Winterse Wippolderloop (WWL) gewonnen door Harmen Perk. De Rotterdammer legde de 6,9 kilometer af in 24.43 minuten. Beste TU-student was Niels van der Wekken die vierde werd in exact 25 minuten. De Duitse uitwisselingsstudent Jannis Topfer, die in december een parkoersrecord vestigde met zijn tijd van 21.37, verscheen dit keer niet aan de start. De vrouwenrace met slechts zes deelneemsters werd gewonnen door de Rotterdamse Annemieke Bloem die na 4,6 kilometer finishte in 20.36. De volgende WWL is op 9 februari. (JT) Tips? Jimmy.tigges@hetnet.nl

Stephan


DELTA. 03 27-01-2011

lifestyle

09

Poëzie van keiharde wetenschap Dans, quantumfysica, theater en filosofie. Soms komen de mooie dingen in het leven op bijzondere wijze samen. In de voorstelling ‘Looking for Higgs’ bijvoorbeeld, van Alba Theaterhuis en met studenten in de hoofdrollen.

apps

Runkeeper (Pro) interval. Ten minutes, steady’, het signaal om te starten. Ik ben er klaar voor. Als ik na veertig minuten thuiskom, ga ik direct naar de website van runkeeper, waar mijn net gelopen route met plattegrond, foto’s en alle statistieken te volgen is. Trots en voldaan maak ik gebruik van twitter, facebook en e-mail om iedereen te laten weten dat ik het weer voor elkaar heb gekregen. Op naar de tien kilometer. (MP)

Jorinde Hanse Quantumfysica mag dan keiharde bètawetenschap zijn, levensvragen zijn van iedereen. En zo leidde een fascinatie van theaterregisseur Marcel Roijaards voor het Higgs-boson via de deeltjesversneller in Genève tot een theaterstuk met de thema’s oneindigheid en de vraag ‘wie ben ik als mens in dat oneindige verhaal?’. Klinkt een tikkeltje vaag, is het niet? “Sterker nog, het spreekt voor veel mensen ontzettend tot de verbeelding”, denkt Roijaards. “Andere werelden, oneindigheid, parallelle universums – fascinerend!” Concreter: ‘Looking for Higgs’, met de ondertitel ‘a quantum physical shuffle’, vertelt het verhaal van een vrouw die wacht op haar man. Een astronaut met de naam Peter Higgs om precies te zijn, die via een zwart gat is verdwaald in de oneindigheid. Ze blijft maar wachten, en hij wil net zo graag terug naar haar. Door een wonder – wetenschap of God – lijkt hun liefde te overwinnen en ontmoeten ze elkaar. Pure science fiction? “Uiteindelijk is het verhaal gebaseerd op die ene, wereldberoemde formule van Peter Higgs, die helemaal kloppend is maar waarin één factor ontbreekt. Als we die factor vinden, weten we alles. Het is dus pure wetenschap”, zegt Roijaards. “Ik snap er niks van, haalde vroeger voor wiskunde alleen maar enen, maar ik vind het een mooi gegeven. Het fascineert me dat iemand zijn hele leven aan één som kan werken. Poëzie, bijna.” Dat het voor hem onbegrijpelijke materie is, zit hem op geen enkele manier in de weg. “Als het moet, zou ik ook een theaterstuk kunnen maken over eenzame zangers in Mexico – daar weet ik ook niks vanaf.”

‘Looking for Higgs’. Een zoektocht naar het elementaire deeltje, of een zoektocht naar God? (Foto: Alba Theaterhuis)

Helemaal onbezonnen begon hij toch niet aan zijn theaterstuk. Roijaards stelde een cast samen met academische studenten van onder andere bouwkunde, theologie en kunstmatige intelligentie, onder wie TU-bouwkundestudent Thomas Galesloot. “Ik heb me bewust laten informeren”, aldus Roijaards. “Tijn Schmits, die kunstmatige intelligentie studeerde, snapt

‘Voor wiskunde haalde ik vroeger alleen maar enen’ de Higgs-theorie namelijk wel, en tikt me regelmatig op de vingers als het stuk de verkeerde kant opgaat. En de theoloog in ons gezelschap zorgt voor het evenwicht, want er zijn ook veel mensen heel kwaad op Higgs. Die zeggen: de zoektocht naar het elementaire deeltje is eigenlijk een zoektocht naar God, en daar mág je niet naar zoeken.” Maar waar haal je zo’n gespecialiseerde cast, die voor een deel óók nog eens gewoon studeert, vandaan? “Via een auditieoproep”, lacht Roijaards. Alba Theaterhuis heeft namelijk drie afdelingen. Alba I is een beginnerstraject, bedoeld voor mensen die wil-

len onderzoeken of ze iets met theater willen. Alba II, dat vroeger De Expeditie heette, speelt met meer ervaren acteurs, die naar een vakopleiding willen, er al één volgen of er net vanaf komen. Alba III is de professionele afdeling. Voor Alba II zoekt het theatergezelschap vooral acteurs via oproepen en zijn eigen netwerk. Roijaards: “Ik wilde al langer iets doen met de thema’s ruimtevaart en wetenschap; heb eindeloos gebrainstormd met artistiek begeleider Arlon Luijten. Pas na een paar auditierondes, waar tientallen mensen op afkwamen, zijn we met elf acteurs aan de slag gegaan met de thema’s Higgs, de ondergrondse deeltjesversneller in Genève, oneindigheid en parallelle universums. Aan het eind doken we met zijn allen de trechter in en stelden onszelf de vraag: waar gáát dit over? Voeg daar de menselijke maat aan toe, en zo is dit verhaal al spelend ontstaan.”

‘Looking for Higgs’, tot en met zondag 30 januari en van woensdag 2 tot en met zondag 6 februari in de Alba Loods, Laan van Poot 97, Den Haag. Aanvang: 20.30 uur, 15.00 uur op zondagen. Toegang: 8 euro via (06) 14969432 en tweede kaartje gratis o.v.v. ‘Actie Delta’. www.albatheaterhuis.nl

Waarom een duur fitnessabonnement aanschaffen als sporten ook gratis kan in de heerlijke buitenlucht? Terwijl ik heel hard mijn best deed om mijn middelbare school cooper- en shuttle run-test nachtmerries te vergeten, spookte die gedachte een tijdje geleden door mijn hoofd. Het was het begin van mijn hardloopcarrière. Meteen na de aanschaf van heel dure hippe sportschoenen en sportkleding, begon mijn zoektocht naar een geschikte hardloopapplicatie die ervoor moest zorgen dat ik niet meteen na de eerste training een carrière

www.runkeeper.nl

Leuk ***** Handig ***** Bediening***** Prijs € 7,99 (Pro) of gratis (Free, weinig opties) Platform iPhone/Android

'Twee jaar geleden had ik je keihard uitgelachen' burnout zou krijgen. Na een avond shoppen in de App Store vond ik mijn carrièrebegeleiders: C25K en Runkeeper. Als je mij twee jaar geleden verteld zou hebben dat ik ooit vijf kilometer zou kunnen hardlopen zonder te stoppen, had ik je keihard uitgelachen. Maar met de geweldige features van Runkeeper is het echt gelukt. Eerst voer ik mijn trainingsschema in (uit C25K), selecteer ik mijn favoriete hardloop playlist en bepaal ik mijn route. ‘Activity started. Warm up, five minutes’, zegt mijn coach als we beginnen. Yes! Ik kan precies zien hoe hard ik loop, in km/uur (speed) en min/km (pace) en hoever ik ben in de training. Daarnaast houdt een GPS nauwkeurig mijn route bij en is het mogelijk om direct vanuit de app foto’s te maken of een hartslagmeter aan te koppelen. ‘First

delftse klanken

Nummers met een twist De 2009-editie van Campuspop, op het universiteitsterrein van Twente, kende met Moke, Ilse de Lange, Alain Clarke en Guus Meeuwis een sterke line-up. De Delftse SOGband, genoemd naar de bekende afkorting voor studieontwijkend gedrag, had als winnaar van een bandjeswedstrijd de eer het programma te openen. Een geweldige ervaring, vertelt toetsenist Remco Berghout. “We kregen een supergrote kleedkamer en een persoonlijke assistente die ons de hele dag begeleidde. Dan zit je backstage te eten met al die mensen, superleuk. Dat is heel raar: mensen die je van tv kent zie je ineens in het echt. Het was echt zo’n groot festivalpodium, er was behoorlijk veel publiek.” Het ‘vetste’ was volgens Berghout toch wel hun laatste optreden tijdens de Batavierenrace, ook in Enschede. “We hadden de hele tent voor onszelf, twaalfhonderd man ofzo. Wij spelen altijd nummers waarop mensen gaan meezingen en -springen. Nummers als 'Sex On Fire' van Kings of Leon en 'Narcotic' van Liquido. Dan gaan opeens de lampen aan en zie je achterin de zaal mensen dansend op elkaars schouder zitten. Dan denk je: komt dat door ons? Dat ging echt goed.” De kiem werd gelegd toen Berghout met huisgenoot en zanger/gitarist Luuk Duijndam regelmatig zat te jammen op het cultuurcentrum. Na een tijdje voegden drummer Gyasi Johnson en bassist Jan Ruigrok, kennissen van Duijndam,

aan Virgiel gelieerde band ontkwamen ze er uiteraard niet aan om aan de lokale voorronde van het AHC-songfestival mee te doen. Tweemaal zelfs, beide keren zonder resultaat. “Zelf liedjes schrijven is leuk, maar het is niet onze core business. We willen toch vooral een coverbandje zijn en op studentenfeesten het publiek loskrijgen, daar is onze set op toegerust.” Standaardnummers als 'Let Me Entertain You' van Robbie Williams of 'Proud Mary' van Ike & Tina Turner spelen ze niet. “We doen graag nummers met een twist, zoals een rockcover

‘Na afloop springen we het podium af om mee te feesten’ De SOGband ziet uit naar de binnenstromende aanvragen voor de zomer. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

zich bij hen. Berghout: “We zaten alleen nog met de zangpartijen. In eerste instantie hebben we met de zus van Luuk gespeeld. Die kon goed zingen, maar woonde niet in Delft. Dat was lastig.” Geen nood: Duijndam gaf examentraining in Leiden en kende daar een Delftse collega die aardig kon zingen, Mazin Inaad. Nu spelen ze tweeëneenhalf jaar in een vaste bezetting. Als

van 'Wannabe' van The Spicegirls. Aan 'Memories' van David Guetta hebben we ook een eigen invulling gegeven.” Als er een optreden aankomt, jeukt het. “Na afloop springen we het podium af om mee te feesten.” Ze zien daarom uit naar de zomer. “Dat zijn meestal twee, drie drukke maanden. Zeker twee optredens per week. We zitten echt met smart te wachten op de binnenstromende aanvragen.” (JT)


DELTA. 03 27-01-2011

interview

10


DELTA. 03 27-01-2011

interview

11

‘Je kunt ook te veel geld hebben’ Hij begrijpt dat studenten protesteren. En ook waarom hoogleraren in toga om de Hofvijver wandelen. Maar zolang hij geen goede argumenten hoort zal hij zijn koers niet ingrijpend wijzigen, zegt staatssecretaris Halbe Zijlstra. eisen voor dure langstudeerders te verlagen? “Ik hoop het niet, maar we zijn er wel op bedacht. We hebben natuurlijk de Onderwijsinspectie en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, die het niveau in de gaten houden. In de nieuwe accreditatieronde, die in 2011 van start is gegaan, wordt strenger gecontroleerd op het eindniveau van afgestudeerden.”

Bas Belleman/Hein Cuppen (HOP) “Mijn leven zou een stuk makkelijker worden als ik één miljard euro extra kon besteden”, zegt VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). “En het leven van onderwijsbestuurders ook.” Afgelopen vrijdag zag hij duizenden studenten op het Malieveld tegen hem betogen. En eerder die dag ruim een derde van de Nederlandse hoogleraren. Allemaal vanwege de bezuinigingen op hoger onderwijs en onderzoek. Van 2012 tot en met 2014 moeten de universiteiten en hogescholen het met in totaal 420 miljoen euro minder onderwijsgeld redden. Bovendien vervallen de extra onderzoekssubsidies uit de aardgasbaten. Die bezuinigingen zijn volgens Zijlstra hard nodig om de staatsschuld te verkleinen. Maar ze bieden volgens hem ook kansen. “Zouden we fundamentele nieuwe keuzes durven te maken, als we daar niet financieel toe gedwongen werden? Je kunt ook te veel geld hebben en problemen wegfinancieren.”

Het kabinet heeft besloten dat studenten ook in hun masteropleiding een jaar mogen uitlopen voordat ze het hoge tarief moeten betalen: het duurt dus langer voordat een universitaire student een langstudeerder is. De hogescholen menen dat zij daarom een groter deel van de bezuinigingen moeten betalen. “Het is geen ‘groter’ deel, want dit was altijd al het plan. In het regeerakkoord stond het aanvankelijk iets anders geformuleerd, maar bij de uitwerking kwamen we al snel hierop uit. We hebben niet lichtzinnig een jaar extra weggegeven.” Studenten moeten een verhoogd collegegeld betalen bij studievertraging, maar ze mogen niet weten bij welke masteropleidingen snel wordt gestudeerd en bij welke niet. Waarom is die informatie nog niet beschikbaar? “Omdat de harde knip tussen bachelor- en masteropleiding nog niet overal is ingevoerd. Daardoor kun je de statistieken niet met elkaar vergelijken. Het kan eruit zien alsof masterstudenten hier heel snel studeren en daar heel langzaam, maar dat heeft vooral te maken met de harde knip die de een wel en de ander niet heeft.”

U zou geen raad weten met een miljard extra? “Natuurlijk wel, maar dat is het punt niet. Je moet niet alles met geld willen oplossen. Ik zal een voorbeeld geven. Jarenlang hadden de universiteiten onenigheid. Jonge universiteiten kregen naar verhouding minder geld dan de oude universiteiten, maar die wilden hun voordeel niet zomaar opgeven. De ruzie is destijds opgelost door alle universiteiten meer geld te geven. Allemaal. Dan hoef je de fundamentele vraag niet meer te beantwoorden hoe je tot goed onderzoek komt en waar je dat moet verrichten. Ik ben ook staatssecretaris van cultuur en daar loopt de ‘fanmail’ ook op. Daar geldt hetzelfde. We moeten daar een cultuuromslag maken, zodat cultuur weer meer privaat gefinancierd wordt. Zou dat lukken als we niet bezuinigden?” Wat zou er moeten gebeuren voordat u van gedachten verandert? Wat kunnen uw tegenstanders nog doen? “Goede inhoudelijke argumenten geven waarom wat ik doe niet kan. Die heb ik nog niet gehoord. En alternatieven bieden – dat wil ook wel eens helpen.” De universiteiten zeggen dat ze minstens vijfduizend mensen moeten ontslaan door uw bezuinigingen. “Ja, en collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth van de Radboud Universiteit zegt dat hij het niveau van het onderwijs moet laten zakken. Dat vind ik vrij armoedig. En dat is allemaal ook nergens voor nodig. De instellingen hebben meer keuzes.” Zoals? “We hebben het afgelopen decennium een explosie van het aantal opleidingen gezien. Waarom zou je zoveel opleidingen in zoveel steden aanbieden? Clustering kan een belangrijke bezuiniging opleveren. En dat gebeurt ook op allerlei plekken. De UvA en de Vrije Universiteit zijn al bijna aan het samensmelten. Denk aan de samenwerking in Noordoost-Nederland, in het zuiden en tussen de drie technische universiteiten. Hogescholen en universiteiten hoeven niet op mij te wachten met de uitvoering van de plannen van de commissie-Veerman (Veerman deed aanbevelingen voor een ‘toekomstbestendig’ stelsel van hoger onderwijs; red.). Sterker nog, ik zou zulke samenwerking niet eens willen afdwingen. Men moet er zelf mee aan de slag.” Is al die samenwerking niet funest voor de concurrentie waar liberalen meestal voor pleiten? “Nee, want we concurreren tegenwoordig met de hele wereld. We doen het niet meer voor de vierkante kilometer Nederland. We doen mee aan een wereldwijde rat race. Daarom moeten we verstandig omgaan met het geld. Je kunt twee keer een half uitgeven of één keer één. We moeten veel meer top genereren. Ook als je Europese onderzoekssubsidies wilt krijgen, kun je maar beter zorgen dat je de krachten bundelt: het geld gaat namelijk naar grote clusters van onderzoeksinstellingen. Dat heeft weer invloed op hun onderwijsniveau. Het hangt allemaal samen.” Hoe kunnen de instellingen nog meer bezuinigen? “Ze kunnen ook een managementlaag schrappen. En als ze dan nog altijd op een min uitkomen, dan hebben ze nog hun reserves. Het is niet mijn doel om te zeggen: u hebt een reserve, gebruik hem maar. Maar om meteen te roepen dat je je personeel eruit gooit… volgens mij zouden instellingen zelfs meer geld aan kwijt zijn aan zo’n massaontslag dan aan de bezuiniging die ik opleg. Denk aan het sociaal plan dat je nodig hebt, de procedures en de ontslagvergoedingen. Men moet ook verder kijken dan 2012. Er is alleen de eerste twee jaar een dip in de financiering. Vanaf 2014 komt het budget voor de instellingen dankzij investeringen weer vrijwel op hetzelfde uit. Na 2015 gaat het zelfs weer omhoog. Maar dat is wel

Wie is Halbe Zijlstra?

Halbe Zijlstra is geboren op 21 januari 1969 in het Friese Oosterwolde. Na zijn vwo studeerde hij commerciële economie aan de Groningse Hanzehogeschool (afgerond in 1994) en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal in 1996). Hij verhuisde naar Utrecht, waar hij in 1998 gemeenteraadslid werd voor de VVD. Sinds 1996 was hij accountmanager bij autoleasemaatschappij Arval en projectmanager bij diverse bedrijven. In 2001 begon hij als zelfstandig projectmanager voor Shell in ZuidEuropa en Latijns-Amerika. In 2004 werd hij fractievoorzitter van de Utrechtse VVD en in 2006 Tweede Kamerlid. Hij was drie jaar woordvoerder hoger onderwijs en wetenschap van de VVD-fractie. Die portefeuille droeg hij eind 2009 over aan zijn nieuwe collega Mark Harbers. In 2010 werd Zijlstra benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Rutte. Behalve hoger onderwijs, wetenschap en lerarenbeleid heeft hij cultuur in zijn portefeuille. Zijlstra is getrouwd en houdt van wielrennen, reizen en lezen. (Foto's: Hans Stakelbeek/FMAX)

afhankelijk van de studentenramingen. De universiteiten maken zich ook zorgen om het wegvallen van de FES-gelden, waar ik overigens niet over ga: de aardgasbaten die de afgelopen jaren naar onderzoek gingen. Maar dat was tijdelijk geld. Ik hoop niet dat ze op basis van tijdelijk geld vaste contracten hebben gesloten. Dan zou de raad van toezicht toch eens met de bestuurders moeten gaan praten. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat gedaan hebben.” Hoe kwam het kabinet eigenlijk bij de bezuiniging van jaarlijks 370 miljoen euro op het hoger onderwijs? Waarom niet het dubbele of de helft? “Voor de duidelijkheid: op het totale onderwijs, inclusief basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo, wordt niet of nauwelijks bezuinigd. Maar we verschuiven het geld wel. In het hoger onderwijs wilden we het geld voor de langstudeerders uit de bekostiging halen om het te investeren in de kwaliteit van het hele onderwijs, dus ook in andere sectoren. Wat betreft die 370 miljoen: de prijs per student is gemiddeld zesduizend euro. Het huidige aantal langstudeerders maal zesduizend euro is ongeveer 370 miljoen. Daarvan betalen instellingen en trage studenten ieder de helft. Dat geld gaat voor een deel eerst naar andere onderwijssectoren en komt vanaf 2015 weer vrijwel helemaal terug in het hoger onderwijs. Hierdoor gaat in feite het budget voor de rest van de studenten omhoog.” Komen universiteiten en hogescholen niet in de verleiding om de

Maar de masteropleidingen bestaan al jaren. Die informatie had er toch allang moeten zijn? “Ik zou zeggen, ga eens met mijn voorgangers praten. Het is namelijk een kwestie van politieke wil. Er was geen meerderheid voor de landelijk verplichte harde knip. Mijn voorganger Ronald Plasterk heeft de Kamer er uiteindelijk van overtuigd dat die knip er moet komen en daarvoor verdient hij een compliment.” Alleen daarvoor? “Niet alleen daarvoor. Ik heb als Kamerlid regelmatig de degens met hem gekruist, maar voor een lid van de oppositie was ik het verdacht vaak met hem eens. Hij heeft meer goede dingen gedaan. Hij opperde ook het idee om het stelsel voor hoger onderwijs tegen het licht te houden, waar de commissie-Veerman uit voortkwam. Dat is uiteindelijk heel nuttig gebleken.” Eén van de dingen die Plasterk ook wilde, was prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Maar hij kon geen goede criteria vinden, zei hij later. Hoe gaat u op kwaliteit bekostigen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken? “Ik heb er wel ideeën over, maar die zult u te zijner tijd wel zien. Overigens is er in de periode van Plasterk wel een potje met ‘extra’ geld naar het hoger onderwijs gegaan, dat op grond van kwaliteit werd verdeeld. Ik denk dan: als het met extra geld kan, dan kan het ook met de basisbekostiging. Dat is misschien wat pijnlijker, maar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Autonomie van instellingen is een groot goed, maar die heeft ook zijn grenzen. We hebben niet voor niets een accreditatiestelsel om de kwaliteit te bewaken. Dan mag de overheid wat mij betreft ook financieren op kwaliteit. Niet dat alles daarvan af moet hangen, maar meer dan nu zou toch moeten kunnen: kwaliteit is de kern.” Wat zal er gebeuren met de stimuleringsmaatregelen voor allochtone studenten of vrouwelijke hoogleraren? “We zijn er nog niet uit. Ik ben nooit een groot voorstander van doelgroepenbeleid geweest. De overheid kan niet voor elke uitzondering het probleem oplossen. Zulk uitzonderingenbeleid is volgens mij deels de oorzaak van de teleurstelling in de politiek: je schept daarmee het beeld dat je voor elke groep alle problemen kunt wegnemen. En dat kunnen we niet, daar moet je helder over zijn. Wij willen graag zo min mogelijk uitzonderingen op de regels. Die lijn zullen we ook volgen als we de studiefinanciering gaan moderniseren. Dan gaan we die meteen vereenvoudigen. Het aantal uitzonderingen zullen we terugdringen. Voor gehandicapte studenten blijven we een uitzondering maken; die krijgen ook in de langstudeersregeling een extra jaar. Er zullen ook aanvullende beurzen blijven, voor studenten met minder draagkrachtige ouders. Maar verder wil ik er niet op vooruit lopen. ” U hebt zelf aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Wilde u toen al iets veranderen? “Ik had 32 contacturen in het hbo en maar zes tot acht aan de universiteit. Dat vond ik wat uit balans. Ik heb overigens zes jaar en vier maanden over mijn studies gedaan en zou dus extra collegegeld hebben moeten betalen. Maar ik denk dat ik dan gewoon eerder was afgestudeerd.


DELTA. 03 27-01-2011

mededelingen

12

b e F 5 N E P O DAG

… woont in een drijvende woning

e s g a a H o p De l o o h c s H o ge … werkt aan de ontwikkeling en productie van gezonde

Toe aan een nieuwe studie?

voedingsmiddelen

Denk eens aan:

“ Climate and Environment “ Process & Food Technology “ Industrial Design Engineering of één van onze 16 andere technische opleidingen. Kom naar de Open Dag van De Haagse Hogeschool (ook op de TU-campus in Delft) en laat je persoonlijk informeren over je mogelijkheden.

… rennen naar een hoger niveau brengt

dehaagsehogeschool.nl


DELTA. 03 27-01-2011

reportage

13

Ecologisch bouwen in China Delftse wetenschappers willen meehelpen met de bouw van een ecocity in China. Daarvoor moeten ze het spel van relaties en belangen leren spelen. Tomas van Dijk “De stad bestaat uit bebouwde bubbels, een soort concentrische sferen, omringd door veel groen. Mensen verplaatsen zich met PRT (Personal rapid transit: kleine geautomatiseerde elektrische voertuigen, red.). En er komt een internationale campus die een levend laboratorium vormt voor onderzoek naar intelligente netwerken.” Met futuristische plaatjes schetst prof.dr. Martin de Jong van het onderzoeksprogramma Next Generation Infrastructures (NGInfra), voor een select clubje Chinese bestuurders de contouren van de nog te bouwen ecologische stad Pingdi aan de rand van de metropool Shenzhen in Zuid-Oost China. Delftse onderzoekers denken op verzoek van de viceburgemeesters van Shenzhen, mee over de vraag hoe de stad zich op een duurzame manier verder kan ontwikkelen. De stad is groot geworden dankzij vervuilende en arbeidsintensieve maakindustrie en lijdt aan verkeersinfarcten en vervuilde lucht, grond en water. Pingdi moet een testcase worden voor hoe het anders kan. Is stedenbouw in het polderende Nederland vooral een academische

'In China zijn geen echte ecocities, alleen maar kleine duurzame projecten' exercitie, in China is het heel normaal om in een mum van tijd miljoenensteden uit de grond te stampen. Shenzhen, dat pal tegenover Hongkong ligt, is er een duizelingwekkend voorbeeld van. Sinds de stad in 1979 als een zogenaamde Special Economic Zone werd aangewezen, is het uitgegroeid van een onbeduidend vissersplaatsje tot een wereldstad met veertien miljoen inwoners. In de subgemeente Pingdi van vijftig vierkante kilometer moet een dichtbevolkte milieuvriendelijke stad verrijzen, omringd door natuur en aantrekkelijk voor schone innovatieve bedrijven en kenniswerkers. Het huidige inwoneraantal van deze toekomstige ecocity - het land heeft er officieel tientallen - moet groeien van

zo’n vijftigduizend nu naar misschien wel een miljoen. Eind vorig jaar presenteerden Delftse wetenschappers hun visie op Pingdi tijdens het congres Next Generation Infrastructure Systems for Eco-cities in Shenzhen. Ze deden dat met hun partners van de Harbin Institute of Technology die een vestiging heeft in Shenzhen (de HIT Shenzhen Graduate School) en architect en TU-alumnus Neville Mars van de Dynamic City Foundation. De Jong, die behalve universitair hoofddocent bij Techniek, Bestuur en Management (TBM) ook hoogleraar is in Harbin in Noord-China, is trekker van het Pingdi-project. “Het is vrij ongebruikelijk dat een grote stad als Shenzhen buitenlandse wetenschappers benadert voor zo’n prestigieus project”, zegt hij. “De stad had al twee Chinese bureaus ingeschakeld, maar vond hun plannen niet ver genoeg gaan. Toen hebben ze kennelijk gedacht, laten we de opdracht aan een paar gekken uit Nederland geven.” Een mooiere proeftuin voor onderzoek naar de stedelijke infrastructuren van de toekomst, het centrale thema van NGInfra, is voor de wetenschappers nauwelijks denkbaar.

Ontdekkingsreis Mocht Shenzhen echt met de wetenschappers in zee gaan - het project is nog in een pril stadium - dan moeten de onderzoekers vooral helpen bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en bestuurlijke structuren. Als voorbeeld noemt prof.dr.ir. Margot Weijnen (TBM), wetenschappelijk directeur van NGInfra, de obstakels bij het opzetten van een smart grid, een intelligent en flexibel elektriciteitsnet. Nog een uitdaging: Pingdi moet samenwerken met buurgemeenten om te voorkomen dat vervuilende industrie zich net over de grens vestigt waardoor Pingdi alsnog vervuild raakt. Dergelijke grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling zou een noviteit zijn. “Het is een grote ontdekkingsreis”, lacht Weijnen. Haar collega, prof.dr. Ernst ten Heuvelhof, heeft een meer afwachtende houding: “In Nederland is het al moeilijk om een groot project op te zetten, laat staan in China. Door de cultuurverschillen begrijpt niemand precies wat hier gebeurt.” Volgens Weijnen is het geen drama

voor haar onderzoeksgroep als haar plan op de klippen loopt. “Door dit project leren we hoe het spel van relaties en belangen, Guanxi in het Chinees, gespeeld wordt.” Guanxi klinkt misschien poëtisch, maar het bezorgt veel westerse ingenieurs hoofdbrekens. Dit ‘spel’, en de Chinese industrialisatiepolitiek, leiden tot veel misverstanden en onenigheden tussen westerse ingenieurs en Chinese overheden. Zo zag Tjerk Reijenga, directeur van de Chinese afdeling van architectenbureau KOW in Shanghai, hoe een groot Nederlands ingenieursbureau een opdracht voor de bouw van een ecocity op het laatste moment misliep. Het bureau had een prijsvraag gewonnen voor de inrichting van de ecocity Caofeidian (in de provincie Tangshan) en dacht ook bij de uitwerking ervan ingehuurd te worden. Maar een Zweeds bedrijf ging er met de opdacht vandoor nadat de Zweedse koning op bezoek was geweest. Een van de hoofdsprekers tijdens het congres, Slavis Poczebutas van het bouw- en adviesbedrijf Arup, ver-

‘Laten we de opdracht aan een paar gekken uit Nederland geven’ telt dat zijn bedrijf betrokken was bij de planvorming voor de ecocity Wanzhuang in de buurt van Beijing. In het gebied van tachtig vierkante kilometer woonden dertigduizend mensen in veertig dorpen. “Je wordt aan boord gehaald van zo’n project en dan blijkt dat ze al een masterplan hebben waarin alles eerst met de grond gelijk gemaakt wordt.” Poczebutas wilde waardevolle landbouwgronden en bepaalde bebouwing bewaren. Uiteindelijk hebben de Chinezen zijn ideeën in slechts enkele proefgebiedjes overgenomen. Poczebutas is vrij cynisch over de duurzame ambities van de Chinezen. “In China zijn geen echte ecocities, alleen maar kleine duurzame projecten.” Toch probeert het land wel degelijk duurzamer te bouwen. Sinds kort worden steden niet alleen op hun economische groei afgerekend maar ook op duurzaamheid. “Maar het standaard businessmodel van de steden, dat gericht is op het behalen van de door

In dertig jaar tijd groeide Shenzhen van een kleine vissersplaats uit tot een miljoenenstad. En het einde is nog niet in zicht. Maar het moet nu wel duurzamer.

De cultuur en architectuur van het Hakka volk, een minderheid in het gebied, wordt in het Delftse plan beschermd en moet de ecocity profiel geven. (Foto's: Tomas van Dijk)

Beijing gewenste economische groei van 12 à 13 procent per jaar, is voor hen veel makkelijker uit te voeren”, vertelt Dirk Bekkering, tot voor kort werkzaam bij KOW-China. “Om die groei te behalen verkopen steden de rechten om nieuwe gebieden te bebouwen aan projectontwikkelaars. De projectontwikkelaars bouwen die naar eigen inzicht zo snel mogelijk vol met fabriekterreinen en woonblokken om zelf ook snel te cashen. Aangezien de prijzen van vastgoed razendsnel stijgen, is het vooral zaak om snel te bouwen.” Architect Neville Mars, van de Dynamic City Foundation, formuleert de bouwgekte als: “’s werelds meest agressief woekerende omgeving”. De groeisnelheid maakt langetermijnplanning volgens hem moeilijk.

Achtergrondkleur Als het elders niet lukt om ecocities te bouwen, waarom zou Shenzhen er wel in slagen? Misschien omdat de huidige businessstrategie op redelijk korte termijn al een doodlopende weg is. De stad begint uit zijn voegen te barsten. “Daar komt bij”, vertelt professor Wang Dong van de HIT Shenzhen Graduate School, “dat werknemers inmiddels meer loon willen en minder bereid zijn om hard te werken.” Daardoor wordt de stad volgens hem minder interessant voor weinig innovatieve en laagwaardige industrie. Shenzhen moet zich dus richten op innovatie en aantrekkelijker worden voor hoog opgeleide mensen. Dat is ook de visie van viceburgemeester Tang Jie. “Pingdi moet zich richten op Research and Development. Het wordt heel groen en prettig wonen.” Behalve met economische noodzaak speelt ook trots een rol. “Shenzhen heeft een voorbeeldfunctie in China voor economische groei. Een derde van alle laptops uit de wereld komt hiervandaan. We moeten nu ook op ecocity-gebied

een voorbeeld geven.” Het klinkt Weijnen als muziek in de oren. “Ik denk werkelijk dat Shenzhen hier iets van wil maken. Dat blijkt ook uit de kritische vragen die ze stellen.” Toch is het even schrikken geblazen als een Chinese delegatie haar plan tijdens het congres ontvouwt. Het toont een corridor van industrie die Pingdi verbindt met andere industriegebieden. De tekeningen zijn weliswaar groen, maar dat wil niets zeggen, weet Mars. “Groen is gewoon hun standaard achtergrondkleur”, lacht hij. De Jong legt uit wat er volgens hem aan de hand is. “De Chinezen bouwen het liefst hightech gebouwen en campussen in het nog resterende groene gebied in Pingdi en laten de vervuilende en vervallen bebouwde stukken voor wat ze zijn. Zo wordt Pingdi nooit een aantrekkelijke stad voor kenniswerkers. We moeten juist het bebouwde gebied transformeren. Het wordt tijd dat ze hun kaarten open op tafel leggen.” Twee dagen na het congres legt De Jong nogmaals uit wat Pingdi kan doen om een duurzame kennisstad te worden, dit keer op het stadhuis. Het hoofd van het Shenzhen Urban Planning Bureau is ook aanwezig. Hij lacht: “Het is een risicovol project. Het lijkt wel alsof de buitenlanders veel enthousiaster over Pingdi zijn dan wij.” Hij wil dat de Delftenaren de volgende keer ook een prognose presenteren voor de economische groei die de ecocity oplevert. Gemengde gevoelens overheersen na afloop. Maar het lijkt er toch op dat de onderzoekers door zijn naar het volgende niveau in het spel. Lees het volledige verhaal op. Dit verhaal verscheen eerder in Delft Integraal 04/2010.


DELTA. 03 27-01-2011

mededelingen

14

Agenda

TUdelta.03

Donderdag 27 januari

> Jaargang 43

Wetenschapsagenda • 15.00 uur - Mould powders for high speed continuous casting of steel. Promotie van ing. J.A. Kromhout. Promotoren: prof.dr. R. Boom en prof.dr. K.C. Mills.

> Redactie Frank Nuijens, (hoofdredacteur), Katja Wijnands, Dorine van Gorp, (eindredactie), Saskia Bonger, Tomas van Dijk, Erik Huisman, Connie van Uffelen, Jos Wassink (verslaggeving).

Sports & Culture

Delta is het informatie- en opinieblad van de TU Delft, verzorgd door een journalistiek onafhankelijke redactie.

Debat Waterveiligheid in de Toekomst 15.00-19.00 uur - Vandaag organiseert Kivi Niria in samenwerking met de TU Delft en derden een debat over waterveiligheid, met als focus de adaptatie van meerlaagse hoogwaterveiligheid versus sterke dijken. Locatie: Ottone, Kromme Nieuwegracht 62, Utrecht. Registratie is verplicht via www.kiviniria.nl/wb. Studenten hebben gratis toegang.

> Medewerkers

Willemijn Dicke, Patrick van der Duin, Robbert Fokkink, Jorinde Hanse, Dap Hartmann, Auke Herrema, Floortje d'Hont, David McMullin, Maaike Muller, Miranda Pieron, Merel Segers, Ionica Smeets, Jimmy Tigges, Stephan Timmers, Ellen Touw, Robert Visscher, Martine Zeijlstra.

Vrijdag 28 januari

> Foto‘s Sam Rentmeester/ Hans Stakelbeek (FMAX).(info@fmax.nl)

Wetenschapsagenda • 15.00 uur – Intreerede prof. dr. E.P.A.M. Bakker, faculteit Technische Natuurwetenschappen.

> Vormgeving & Lay-Out Liesbeth van Dam > Mededelingen Martin Kers (m.kers@tudelft.nl) > Redactieraad dr. B.B. Scholtens (voorzitter), G.K. Berghuijs, MSc, prof.dr. M.J. van den Hoven, mr. J.J.M. Kok, R.H.G. Meijer, T. Niks, ir. M. Persson, C.J.M. Pieters, prof. dr. B.J. Thijsse, dr.ir. C.A.J.R. Vermeeren

Winterconcert 20.15 uur - Kamerkoor en –orkest Choir verzorgt vandaag een winterconcert met o.a. Vespers van Rachmaninoff in de Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, Delft. Entree bedraagt 15 euro, voor studenten 12 euro. Zie www.choirdelft.nl voor meer informatie.

> Redactie-adressen

Zondag 30 januari

Universiteitsbibliotheek Kamer 0.18-0.28 Prometheusplein 1 2628 ZC Delft Postbus 139 2600 AC Delft Tel. 015-278 4848 E-mail: delta@tudelft.nl www.delta.tudelft.nl

International Student Church 11.30 hrs - Students of all denominations are invited to our ecumenical
service every Sunday at Raamstraat 78, followed by tea/coffee. The services are led by the chaplains Reverend W. Stroh and Father Avin, and are supported by student leaders. More information on www.iscnetherlands.nl.

> ISSN 0169-698x > Druk Wegener Nieuwsdruk Twente, Enschede

Maandag 31 januari

> Oplage 12.000

Wetenschapsagenda • 10.00 uur – Model Reduced Variational Data Assimilation. Promotie van M.U. Altaf, MSc. Promotor: prof.

> Advertenties

H&J uitgevers Postbus 101 2900 AC Capelle aan den IJssel Tel. 010-451 55 10 Fax 010-451 53 80 E-mail:delta@henjuitgevers.nl www.linkmagazine.nl

> Abonnement Een abonnement kost 37,50 en kan elk moment ingaan. > HOP

Delta werkt samen met het Hoger Onderwijs Persbureau Hein Cuppen, Bas Belleman, Marijke de Vries Tel. 071-523 6151 Fax 071-523 2138 E-mail hop@xs4all.nl

> Copyright Delta

Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen, schema‘s of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze.

dr.ir. A.W. Heemink. • 12.30 uur – Computational approaches for dissecting cancer pathways from insertional mutagenesis data. Promotie van ir. J. de Ridder. Promotor: prof.dr.ir. M.J.T. Reinders. • 15.00 uur - Optimization of microstructure and properties of high strength spring steel. Promotie van S.W. Choi, MSc. Promotor: prof.dr.ir. S. van der Zwaag. Studium Generale 7.30–10.45 pm - ‘Space Weather – Implications for planet Earth and humankind’ by Susan Joy Rennison. We need to realize that we live in an electromagnetic universe, and that during severe Space Weather events, uncontrolled electric currents will flow through virtually everything on the planet. Including ourselves. Location:
Het Prinsenhof, Oude Delft 183B, Delft. Entrance 10 Euro (students and staff free - show TU card).

Donderdag 3 februari Delfia Batavorum lezing 20.00-22.00 uur – Vandaag staat bij DOK Centrum in het leescafé een interessante, gratis Delfia Batavorum lezing op het programma. Marry RemeryVoskuil verhaalt over sporen van oude scholen in Delft. Aanmelden voor deze lezing kan via de website www.dok. info, telefonisch: 015-2123450 (kies 3 voor reserveren) of via het inschrijfformulier in de DOK Actiefgids. Studievereniging Life Vanavond vindt in samenwerking met enkele Leidse studieverenigingen een feest met het thema ‘Doe maar net alsof het zomer is’ plaats in de societeit van Augustinus, Rapenburg 24, Leiden. Kaartjes kosten 3 euro bij het Life-hok of 4 euro aan de deur.

Maandag 7 februari Studium Generale 20.15 uur -
‘Uruzgan: Achter de schermen van de Nederlandse oorlogsjournalistiek’,

door Joeri Boom. Locatie:
Het Prinsenhof, ingang Oude Delft 183B, Delft - toegang gratis. Hoe verliep de verslaglegging van de Nederlandse oorlogshandelingen in Uruzgan (2006–2010)? Was het gros der verslaggevers werkelijk zo onafhankelijk als je zou mogen verwachten?

Woensdag 9 februari Algemene Bewondersorganisatie ‘WijWonen’ 20.00 uur – Vandaag zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsen vinden van de Algemene Bewonersorganisatie ‘WijWonen’. Het zal plaats vinden in Delftstede, Phoenixstraat 66 in Delft. Voor meer informatie en bijbehorende stukken: zie www.wijwonendelft.nl. 1. Opening en vaststellen agenda 2. Erkenning BC Renswoude 2 3. Notulen ALV 30 juni 2010 4. Mededelingen 5. Jaarafrekening 2010 6. Beleidsplan 2011 7. Verkiezing WijWonenbestuur Het bestuur stelt de volgende leden kandidaat: - Olga Verbrug 8. Bewonerskoepel: statuten & participatie reglement 9. Rondje Complexen/rondvraag 10.Sluiting

Delta Inleveren kopij Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de rubriek 'Agenda' in Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft. nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur.

Alle promoties, intree- en afscheidsredes genoemd in deze agenda vinden, tenzij anders vermeld, plaats in de Aula van de TU, Mekelweg 5, Delft.

Announcements Aankondigingen Students International Student Chaplaincy Looking for a home away from home, trying to make new friends, interested in intercultural and interfaith activities, needing some inner peace, searching for more than academic challenges? Check the website of the International Student Chaplaincy, www.iscnetherlands.nl, to learn about their wide range offer. Student and Career Support The student psychologists and the central student and careers councilors are located at Jaffalaan 9A. Office hours: Monday-Friday from 9.00-17.00 hrs. You can direct your inquiries or make an appointment at

the Front Office or by phone: 015-2788004. For an initial appointment with one of the student psychologists you should first come to one of the open office hours: Tuesdays and Thursdays from 11.3012.30 hrs. The open office hours of the Student and Career counselors are on Tuesdays from 11.30-12.30 o’clock. More information on www.studentandcareersupport.nl. International Office The International Office, Jaffalaan 9a/visitor’s entrance at Mekelweg, office opening times Monday to Friday 9.00–17.00 hrs. Appointments and enquiries can be made by email: internationaloffice@tudelft.nl or by phone: 015-2788012.

Algemeen Zenmeditatie Er is nog plaats bij de workshop Zenmeditatie in gebouw Delftstede, Phoenixstraat 66, Delft. Vanaf 4 februari iedere vrijdag 19.00–20.30 uur. Zie www.yogagezondheidscentrumdelft.nl of bel Trudie van Ginkel 015-2124521 of René Janssen 06-41558795.

Studenten De Delftse Bedrijvendagen De Delftse Bedrijvendagen vinden vanaf februari weer plaats en is de grootste technische carrièrebeurs van Nederland en vindt elk jaar plaats in de Aula van de TU Delft. Deze beurs is speciaal gericht op de Delftse student en biedt een grote variëteit aan bedrijven en instellingen. Schrijf je nu in op http://ddb.tudelft.nl. Student and Career Support Student and Career Support is een onderdeel van de dienst Onderwijs en Studentenzaken. Het omvat de diensten van de studentendecanen, de studentenpsychologen, en het Career

Centre met studiekeuzeadviseurs en loopbaanadviseurs en het informatiecentrum. Het informatiecentrum in de hal op de begane grond is geopend op werkdagen van 9.00–17.00 uur. Er is documentatie beschikbaar over onder andere WO- en HBOopleidingen, arbeidsmarkt, studie- en beroepskeuze, buitenlandse studies, enz. Bij de balie of telefonisch kun je afspraken maken met een van de medewerkers. Voor de studentenpsychologen geldt dat het eerste contact loopt via het Open Spreekuur elke werkdag van 11.30-12.30 uur. De studentendecanen, de loopbaanadviseurs en de studiekeuzeadviseur houden een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.30-12.30 uur. Bezoekadres: Jaffalaan 9a (ingang Mekelweg); tel. 0152788004. E-mail: studentandcareersupport@tudelft.nl Website: www.studentandcareersupport.tudelft.nl; http:// careercentre.tudelft.nl. Echo Awards De TU Delft wil ook in 2011 studenten voordragen voor de

ECHO Awards. De afgelopen jaren zijn TU-studenten meermalen ‘in de prijzen gevallen’. Zo heeft het afgelopen jaar een L&R-student de Bèta/Techniek Award gewonnen. De Awards (die onder meer een Summer Course bij de University of California in Los Angeles/ USA opleveren) worden uitgereikt aan niet-westerse allochtone studenten die zowel goede studieresultaten behalen als ook actief zijn op universitair of sociaal gebied. Nadere informatie over deze awards: www.echoaward.nl. Ben je geïnteresseerd of ken jij iemand die in aanmerking komt? Neem dan snel contact op met: J. Stals, studentendecaan, telefoon: 015-2788004; e-mail: j.b.a.stals@tudelft.nl. De voordracht moet uiterlijk 3 februari door de TU worden ingediend. Online huurprijs check Is jouw huurprijs redelijk? Check www.huurcommissie. nl voor meer informatie en om helderheid te krijgen over huren en geschillen tussen huurder en verhuurder.

International Office Het International Office, Jaffalaan 9a, is op werkdagen geopend van 9.00-17.00 uur. Je kunt ook vragen stellen via internationaloffice@tudelft.nl of telefonisch (015-2788012) een afspraak maken. Studium Generale Het bureau Studium Generale, Jaffalaan 5, is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00–17.00 uur. Je kunt ook vragen stellen via studiumgenerale@tudelft.nl of telefonisch een afspraak maken via 015-2783258.

Delta Inleveren kopij Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de rubriek 'Agenda' in Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft. nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur.


DELTA. 03 27-01-2011

mededelingen/opinie

15

opinie

Studentenraadsfractie in drie stappen De Delftse studentenraad bestaat sinds een jaar maar uit één partij: Oras. Oud-studentbestuurders vinden dat een onwenselijke situatie. Met een stappenplan hopen ze studenten te motiveren om zich in te zetten voor een nieuwe studentenraadsfractie in Delft. Het rommelt in de studentenwereld. Grote bezuinigingen staan op stapel. Landelijk, maar als gevolg daarvan óók op de universiteit. Des te belangrijker is het om binnen de universiteit een goede vertegenwoordiging te hebben van jouw (en ieders) belangen als student. Op de TU Delft heb je hiervoor de studieverenigingen, een studentenvakbond (VSSD) én een studentenraad (sr). Je hoort er weinig over, maar sinds een jaar bestaat de ‘democratische’ studentenraad bij afwezigheid van concurrentie maar uit één partij: Oras. Hoewel de ervaring van Oras ervoor zorgt dat verantwoordelijkheden van de sr voor een jaar in goede handen zijn, is dit een probleem. Een langlopende politieke partij ontwikkelt een specifiek profiel en specifieke standpunten. Eén fractie in de raad betekent dus dat andere studentenmeningen niet worden gehoord.

Je kunt voor of tegen zijn, maar de Oras-standpunten vatten niet alle meningen in de studentengemeenschap. Oras is in principe vóór (decentrale) selectie aan de poort, besteedt veel tijd aan het instellen van toptrajecten en extracurriculaire ontplooiing voor studenten en legt weinig focus op langstudeerders zonder bestuurlijke ervaring. Als jij het niet eens bent met één van de bovengenoemde standpunten of prioriteiten, betekent dit dat jij dit jaar waarschijnlijk niet bent gehoord bij het college van bestuur. Dit is één van de redenen waarom het belangrijk is dat er weer een tweede partij opstaat in de studentenraad. Een tweede partij is voor iedereen belangrijk, ook voor Oras zelf. Het houdt de tegenpartij scherp en zorgt voor een completer beeld van de verschillende belangen. Daarnaast is het democratisch gehalte tijdens de sr-verkiezingen natuurlijk erg laag zonder een tweede partij. De zetels worden anders namelijk al vooraf ingevuld door tien kandidaten op de lijst van Oras. Het oprichten van een studentenfractie is verrassend simpel en bestaat technisch gezien uit drie stappen: 1. Verzamel tien handtekeningen van kiesgerechtigde studenten die niet verkiesbaar zijn. 2. Zorg voor een kandidatenlijst van minimaal een en maximaal dertig mensen. 3. Voor een goede campagne is budget nodig. Hiervoor is het mogelijk een

verzoek in te dienen bij het college van bestuur. Een succesvolle campagne is tenslotte cruciaal voor het verkiezingsresultaat. Als het oprichten van een tweede fractie zo simpel is, zul je je misschien afvragen waarom de vorige fracties uiteindelijk zijn opgehouden. Daarom hierbij nog een aantal adviezen. Voor een nieuwe partij is het belangrijk een eigen profiel te ontwikkelen en je duidelijk te onderscheiden van het alternatief (Oras) in meningen en prioriteiten. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door ervoor te kiezen om concrete projecten op te pakken, enquêtes uit te voeren (veel contact met de student), of door radicaal oppositie te voeren (kijk de kunst af bij bepaalde landelijke politieke partijen). Welke aanpak je ook kiest, wees open naar de student, zodat je een goede basis opbouwt om je als fractie een jaar later opnieuw verkiesbaar te stellen. Met dit advies op zak nodigen wij jullie uit om de stap te maken naar een nieuwe studentenfractie. Of dit nu is als fractielid of meedenker, jouw hulp zal belangrijk zijn.

Eline Kleiwegt (oud-voorzitter VSSD, mede-oprichter Het Principe), Barend Buutfeld (oud-bestuur VSSD), Sal Dukker (oud-voorzitter Jansbrug), Frank Pijnenborg (oud-bestuur Curius), Robert van Rooij (oud-bestuur Virgiel), Bas Bennebroek (oud-fractievoorzitter Stip), Chrystel van Bruggen (oud-voorzitter

Reactie sr-voorzitter Caroline Streng:

De oproep is een goed initiatief. Paul Rullmann en ik hebben 4 januari jl. een brief naar alle studenten gestuurd met een situatieschets van de studentenraad op dit moment en wat de student kan doen als hij zich ondervertegenwoordigd voelt. Oras vindt het belangrijk dat studenten op de hoogte zijn van de studentenmedezeggenschapssituatie en hoe ze kunnen participeren. Het democratisch gehalte en het dynamisch karakter van de sr neemt toe bij meerdere partijen. Niet iedere student zal zich kunnen identificeren met Oras dus is het belangrijk dat er ook voor hen een partij is. Er zijn echter ook scenario’s waarin een tweede partij niet per se meerwaarde heeft. Dit is het geval als deze partij zich niet voldoende onderscheidt van Oras. Oras heeft ontplooiing heel hoog in vaandel staan. Wij zien grote meerwaarde in extra curriculaire activiteiten waarbij je andere ervaringen en kennis opdoet. Daarnaast is Oras een pragmatische en constructieve partij. Ik wil dus benadrukken dat een tweede partij moet aansluiten bij studenten die zich niet met de zojuist genoemde beschrijving kunnen identificeren. Alleen dan gaat het draagvlak van de sr erop vooruit. Zoals in de brief beschreven staat word je bij het oprichten van een partij van alle kanten geholpen. De secretaris van het college van bestuur Hans Krul heeft aangegeven initiatiefnemers een helpende hand te willen bieden. Voor meer informatie hierover surf je naar www.studentenraad.tudelft.nl of kun je contact opnemen met de commissaris studentenraad via N.A.vanderleer@tudelft.nl

O.J.V. De Koornbeurs) Job Veltman (oud-vergaderleider sr TU Delft) Frank Gorte (oud-vergaderleider sr TU Delft, oud-bestuur ETV) Bas Verheugt (oud-bestuur VSV ‘Leonardo da Vinci’) Henk van Oeveren (oud-bestuur Mijnbouwkundige Vereeniging)

Vaag en kortzichtige adviesnota De Vereniging voor Studieen Studentenbelangen te Delft (VSSD) vindt dat de commissie Brakels van de TU Delft overwegend kritisch naar de student kijkt in haar adviesnota. De commissie legt de verantwoordelijkheid voor studievertraging te veel bij de student en kijkt te weinig naar verbeteringen bij de onderwijsinstelling zelf.

problemen later in hun studie. studieadvies (bsa) met 15 ECTS te verHet rapport is erg minimalistisch en te Toch is er een aantal onderdelen van hogen naar 45 en een bijna bindend kortzichtig uitgewerkt. Toch bevat het het rapport dat ook de VSSD hoopvol studieadvies in te voeren. Beiden zulrapport enkele onderdelen die, mits stemt. Goed uitgevoerd blokonderwijs len de academische vrijheid van de goed uitgevoerd, hoopgevend zijn. kan leiden tot beter ingedeelde curstudent op de TU Delft sterk belemmeDe adviesnota van commissie Brakels ricula. Ook de meerwaarde van tussenren. Bovendien is nog onduidelijk wat is vorige week gepubliceerd. De nota toetsen wordt ingezien. het effect van bindend studieadvies bevat een advies over maatregelen die Verder betreurt de VSSD dat er niet aan de TU Delft is. Voor een objectieve genomen kunnen worden door de TU meer gedaan is met mogelijkheden om evaluatie al spreken over uitbreiding Delft wanneer de Halbeheffing wordt op een actieve manier eerstejaars stuvan het bsa duidt op invoering met aangenomen. Deze maatregelen zijn denten meer te betrekken bij hun stuvoorbedachten rade. Ook zal het combedoeld om de boete voor de Delftse die. Hierbij moet wel voorop staan dat pensatoir beoordelen leiden tot een universiteit zo veel mogelijk te beperde student tijdens zijn universitaire sterke verlaging van het niveau van de ken. De VSSD is van mening dat deze studie voor een deel losgelaten wordt opleidingen. commissie met een erg eenzijdige om zo ook zijn eigen verantwoordeMet compensatoir beoordelen zullen kijk op verschillende oplossingen de lijkheid te leren nemen. studenten die niet voldoende niveau plank goed mis slaat. Daarom heeft zij hebben toch doorgelaten worden. een weinig concreet en daardoor erg Dit werkt ‘magnetronstudenten’ in de onduidelijk rapport afgeleverd. Freek Lamboo, voorzitter van de VSSD H&J Uitgevers_2x70_zw-w 14-05-2004 14:02 Pagina 1 hand en zadelt studenten op met grote De commissie stelt voor het bindend

Minimaatjes

Voor advertenties bel met:

‘Man waar ben je?’ 15de Mannendag Delft op 19 maart 2011. Thema: De verantwoordelijkheden van de man. Sprekers: Prof. Schuurman en Bert Reinds. Info en aanmelden: info@cmdelfland.nl of 0153693596.

H & J Uitgevers Postbus 101 2900 AC Capelle aan den IJsel

AC-HOP de vakbond voor Universiteitspersoneel. Voor informatie kijk dan op www. AC-HOP.nl. Yoga geeft je rust, leert je ontspannen en je eigen grenzen zoeken in een fraai

zaaltje in gebouw Delftstede, Phoenixstraat 66. Informatie: www.johanmolenbroek. nl/yoga, 015-2783086 of j.f.m.molenbroek@tudelft.nl. Spelregels minimaatjes. Minimaatjes zijn niet toegankelijk voor het bedrijfsleven. Voor commerciële aanbiedingen en advertenties: H&J Uitgevers (adres in colofon). Minimaatjes zijn maximaal 200 tekens lang. Inleveren vóór vrijdag 14.00 uur via e-mailadres delta@tudelft.nl.

T (010) 451 55 10 F (010) 451 53 80 E delta@henjuitgevers.nl

Neem contact op met Hennie de Ruyter of met Mireille van Ginkel voor nadere informatie

Interesseert dit je? Neem dan contact op met de VSSD of Oras. Beide organisaties hebben aangegeven nieuwe initiatieven te ondersteunen en kunnen helpen met tips en je in contact brengen met andere geïnteresseerde studenten. En het mooie is: als het je lukt om in de sr te komen, kun je niet alleen van alles betekenen voor je medestudent, maar krijg je er ook nog eens garantiemaanden én een vergoeding voor.

Gratis tuinvogelboekje

Vraag het gratis boekje ’Meer vogels in de tuin’ aan.

Vul de bon volledig in en stuur hem op naar Vogelbescherming Nederland, Antwoordnummer 54040, 5004 VB Tilburg (postzegel niet nodig) voorletters

■ M ■ V

achternaam adres postcode/woonplaats

657


DELTA. 03 27-01-2011

lifestyle

16

Willemijn dicke

Zwart-witte processie

de Huisjongste

tekentafeltalenten

Puk de Jong is eerstejaars studente Industrieel Ontwerpen, en is na de kennismakingstijd gaan wonen op OD26. Hier wonen twaalf DSCleden in naar eigen zeggen het leukste meisjeshuis van Delft. Ze had geluk dat er een grote kamer vrij was, en kon het HJ-hok overslaan. Het nadeel was dat de muren in allerlei tinten groen geverfd waren, maar met wat hulp van haar ouders is nu alles netjes wit. Vuilnis en oud papier worden gezellig met het hele huis buitengezet. Als HJ hoeft Puk alleen op dinsdag huisthee met koekjes te verzorgen en ze moet kapotte lampen vervangen. Maar met de komst van de spaarlamp valt dat wel mee. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Een kilometerslang cortège in Den Haag uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de universiteiten. Wat een prachtig beeld. Ik weet niet wie het heeft bedacht, maar het is geweldig mediageniek, al die wapperende toga’s rondom de Hofvijver. Toen ik keek naar de foto in de avondkrant hoorde ik bijna het geruis van de toga’s. Honderden hoogleraren, die als monniken tijdens de vespers een wandeling in de kloostertuin maken. Deze associatie is meteen het probleem. Hoge heren in statige jurken. Wat aan het beeld mist, is urgentie en strijd. Toeschouwers (politici, ambtenaren, stemmers, krantenlezers) zouden moeten sidderen. Ze zouden moeten vrezen dat deze stoet zeven maal een rondje om het Torentje zou lopen. We weten allemaal: dan zal onze samenleving voorgoed ineenstorten. Zonder wetenschap geen beschaving. Het protest zou moeten schreeuwen: de afgrond is nabij! Kijk maar eens naar de stakende vuilnismannen in Italië. Het is na één dag al duidelijk: zonder hen loopt het land meteen vast. Hetzelfde met stakende machinisten in Frankrijk: het land, nee heel Europa lag dagen plat. Die acties laten zien dat deze beroepsgroepen onmisbaar zijn voor het functioneren van de samenleving. En die acties laten nog iets zien: wij laten niet met ons sollen. Genoeg is genoeg. En dan nu terug naar onze zwart-witte processie. Wie denkt er aan welke afgrond dan ook? Keuvelende mannen - en vast ook nog anderhalve vrouw - die enigszins besmuikt kijken. Sorry dat wij demonstreren. De beschaafde en uiterst constructieve protestretoriek helpt ook al niet. ‘Hoger onderwijs is noodzakelijk voor innovatie. Onderwijs is de motor van de kenniseconomie’. Dat soort uitspraken. Kunnen we nu echt niet uitdrukken op welke manier kennis van de wereld bijdraagt aan een betere, mooiere, eerlijkere, veiligere of interessantere samenleving? Niks innovatie en kenniseconomie en andere holle frasen van beleidsambtenaren. Wat bezielt een wetenschapper? Waarom is wetenschap van waarde voor de samenleving? Hoe draagt wetenschap bij aan de echte vragen, aan leven, dood, schoonheid en bezieling? Dat universiteiten deze relatie tussen wetenschap en samenleving niet kunnen of willen tonen, doet het ergste vermoeden – en dan zijn die bezuinigingen nog de minste van mijn zorgen.

Wiebelnoten als kleine verrassing “Staan de pinda’s scheef of heb ik teveel gedronken?” Hoe een etentje bij vrienden met een voorliefde voor keukengerei tot een mooie openingszin zou kunnen leiden. En dat allemaal dankzij IO-student Marit Coehoorn. Jorinde Hanse Eh, nee, iemand versieren was niet het uitgangspunt toen Marit Coehoorn (21) haar Wobbling Bowls ontwierp voor haar bachelor-eindproject bij Industrieel Ontwerpen. Nieuwsgierigheid wekken wel. En krijg dat maar eens voor elkaar bij een doelgroep die zijn drukke leven compenseert met koken en genieten in zijn vrije tijd. Toch was het precies de opdracht die de IO-student kreeg van Royal VKB. “Een product dat nieuwsgierig maakt, is leuker om mee om te gaan”, vindt ook Coehoorn. Dat weet ze, dol op gekke

Marit Coehoorn: “Met de Wobbling Bowls kun je tijdens een borrel eindeloos spelen.” (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

nieuwigheidjes op designvlak, als geen ander. “Royal VKB maakt designdingen voor de keuken waar altijd een kleine verrassing

aan zit. Dat wilde ik ook ontwerpen.” Het kostte haar niet veel tijd om te bedenken dat haar doelgroep vooral veel in sociale

gelegenheden komt waar nootjes en kleine hapjes worden geserveerd. De kroeg dus? “Eerder etentjes bij mensen thuis”, denkt de student. En zo ontstond haar idee om een bakje te ontwerpen voor die nootjes, waar mensen ook nog eens mee kunnen spelen. “Onderin mijn Wobbling Bowl zit een gewichtje, waardoor hij altijd net uit balans lijkt. Als je er tegenaan tikt, wiebelt hij. Daar kun je tijdens een borrel op een grappige manier mee spelen.” Tja, dan kun je wel een hele theorie achter je ontwerp bedenken, maar als iets gewoon leuk is, is dat natuurlijk al voldoende. In elk geval wat haar begeleiders betreft, die haar een 8,5 gaven voor haar ontwerp. Wat je noemt een boost voor haar portfolio. Dus wanneer vinden we de Wobbling Bowls op haar borreltafel? Voorlopig niet, denkt Coehoorn. “Het bedrijf was heel enthousiast over mijn ontwerp. Zo enthousiast zelfs, dat ik in hun top 3 van beste ontwerpen zat, maar ze gaan er voorlopig toch niet mee verder. Heel jammer.”

kriep


Delta TU Delft