Page 1

manual identitat corporativa

disseny grĂ fic manual identitat corporativa: www.tuctucbarcelona.com estudi de disseny


Manual creat per:

estudi de disseny tuctucbarcelona disseny gràfic

pàgines web

C/ Amargós, 10 08002 Barcelona Tel.: 93 418 15 81 Fax: 93 318 13 29 www.tuctucbarcelona.com


INTRODUCCIÓ ........................................................................................................... 6

Negatiu a color ...................................................................................................... 28 Aplicació de la marca sobre fons fotogràfic.................................................. 32

A. ELEMENTS GRÀFICS D'IDENTITAT CORPORATIVA

Aplicacions errònies de la marca ...................................................................... 33

1. MARCA

B. APLICACIONS

Logotip........................................................................................................................ 8 Símbol....................................................................................................................... 10

3. PAPERERIA

Presentació normalitzada de la marca ............................................................ 11

Targeta...................................................................................................................... 35

Construcció de la marca...................................................................................... 12

Targetó ..................................................................................................................... 39

Construcció del logotip versió compacta ....................................................... 13

Paper de carta......................................................................................................... 41

Alfabet corporatiu................................................................................................. 14

Paper de carta 2n full............................................................................................ 44

Alfabet dels textos complementaris................................................................. 15

Sobre americà......................................................................................................... 45

Alfabet de comunicació....................................................................................... 16 Reduccions .............................................................................................................. 17 Espai vital ................................................................................................................ 18 Convivència de la marca Pan deGourmet amb altres marques ................ 19

Sobre bossa ............................................................................................................. 48 Full de fax................................................................................................................ 52 Paper continu per a ordinador........................................................................... 54 Segells de cautxú .................................................................................................. 56 Targetes identificatives........................................................................................ 58

2. GAMMA CROMÀTICA Referències cromàtiques ..................................................................................... 23 Positiu B/N, positiu escala de grisos ................................................................ 24 Negatiu B/N ............................................................................................................ 25 Negatiu escala de grisos...................................................................................... 26 Positiu a color......................................................................................................... 27

4. PACKAGING Bossa de paper per enfundar el pa ................................................................... 61 Bossa de plàstic ..................................................................................................... 64 Caixa de cartró....................................................................................................... 66

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

04


5. PLV

8. AUDIOVISUALS

Display ...................................................................................................................... 69

Galeta per a CD verge........................................................................................ 106

Cartell per a vitrina o paret ................................................................................ 71

Galeta per a CD.................................................................................................... 107

Cavallet de vorera ................................................................................................. 74

Caràtula CD........................................................................................................... 108

Formulari per a suggeriments............................................................................ 77

Revers estoig......................................................................................................... 110 Targetó per a CD .................................................................................................. 112

6. PUBLICITAT C. INTERNET

Calendari.................................................................................................................. 82 Opis ........................................................................................................................... 84

9. PÀGINA WEB

Tanca publicitaria.................................................................................................. 87

Estructura .............................................................................................................. 115

Rellotge de promoció ........................................................................................... 90

Tipografies ............................................................................................................. 116

Samarreta de promoció ....................................................................................... 91

Presentació pàgina web..................................................................................... 117

Polo de promoció.................................................................................................. 92 Llibre de refranys................................................................................................... 93

10. FONS E-MAILS Disseny de fons per enviar e-mails corporatius.......................................... 121

7. RETOLACIÓ Retolació de camions ......................................................................................... 97

D. ANNEX

Pictogrames per a la senyalització d'interiors de botigues ....................... 98 Adaptació de logotip per a rètol perforat i retroil·luminat........................ 99 Espai vital rètol.................................................................................................... 100 Botiga tipus .......................................................................................................... 102

CD-ROM amb originals i tipografies ............................................................. 125

índex

Anunci tipus. Pàgina complerta ........................................................................ 79

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

05


Amb motiu de la constitució de l'empresa Pan de Gourmet 2006, S.L. es vol crear una imatge corporativa que mostri una organització dinàmica i actual i que ajudi al consumidor a crear una imatge mental de marca que afavoreixi la venda dels seus productes. Aquest manual que presentem de normes gràfiques d'identificació visual serà la guia on han de basar-se totes aquelles persones que intervinguin en el procés de realització de qualsevol disseny relacionat amb la imatge de Pan de Gourmet 2006, S.L. Aquest programa suposa, no només el disseny de diferents elements gràfics que representin a l'empresa, sinó també i molt especialment, l'establiment d'un sistema unitari i coherent que els agrupi. Es tracta, en definitiva, d'endreçar un conjunt de signes diversos on es reconegui la singularitat de cadascun d'ells i, tanmateix, la seva condició de pertànyer a una sèrie.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

introducció

06


07

Logotip........................................................................................................................ 8 Símbol....................................................................................................................... 10 Presentació normalitzada de la marca ............................................................ 11 Construcció de la marca...................................................................................... 12 Construcció del logotip versió compacta ....................................................... 13 Alfabet corporatiu................................................................................................. 14 Alfabet dels textos complementaris................................................................. 15 Alfabet de comunicació....................................................................................... 16 Reduccions .............................................................................................................. 17 Espai vital ................................................................................................................ 18 Convivència de la marca Pan deGourmet amb altres marques ................ 19

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

1 marca

elements gràfics d'identitat corporativa


elements gràfics d'identitat corporativa

LOGOTIP VERSIÓ HORITZONTAL Composició tipogràfica que identifica a Pan deGourmet. Les tipografies emprades són la Chelsea Studio per a la composició de la paraula deGourmet i la Rotis Sans Serif per a la composició de la paraula pan.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

logotip

08


elements gràfics d'identitat corporativa

marca

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

logotip

09

LOGOTIP VERSIÓ COMPACTA Composició tipogràfica que identifica a Pan deGourmet. Les tipografies emprades són la Chelsea Studio per a la composició de la paraula deGourmet i la Rotis Sans Serif per a la composició de la paraula pan.


elements gràfics d'identitat corporativa

SÍMBOL El símbol està constituït per un cercle i les 2 sigles "Go" extretes del logotip Pan deGourmet.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

símbol

10


elements gràfics d'identitat corporativa

11

marca

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

marca

PRESENTACIÓ NORMALITZADA DE LA MARCA Composició tipogràfica més símbol que identifica a Pan deGourmet. Les tipografies emprades són la Chelsea Studio per a la composició de la paraula deGourmet i la Rotis Sans Serif per a la composició de la paraula pan. La marca només es podrà constituir a partir del símbol i el logotip en versió horitzontal.

Quan sigui necessari incloure la denominació Pan deGourmet en el contingut d'un escrit, no s'ha de fer de forma gràfica, sinó que s'ha d'expresar amb la paraula Pan deGourmet, que s'ha de composar amb les síl·labes P i G amb caixa alta i la resta de síl·labes en caixa baixa. Les paraules "de" i "Gourmet" aniran sense cap espaiat entre elles i sempre s'escriuran amb el mateix tipus de lletra (rodona, negreta o itàlica) i el mateix cos que el text.


elements gràfics d'identitat corporativa

construcció de la marca 6x

15 x 2,5 x

5,5 x

6x

x

5x x

2x

5,5 x

3x 4

20 x+ 3x 4 27 x

CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA La marca Pan deGourmet està composta per un joc de lletres on la disposició de les paraules i el seu cos fan de la marca un element distintiu i amb caràcter propi. Els dos elements bàsics, el símbol i el logotip, guarden entre ells unes proporcions que s'hauran de respectar perquè la marca presenti una disposició equilibrada.

20 x

15 x 3x

2x

3x

2x+ x 4

4x+ 3x 4

x

x

3x

2x

2x

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

12


elements gràfics d'identitat corporativa

18 x

CONSTRUCCIÓ DEL LOGOTIP VERSIÓ COMPACTA La versió compacta del logotip Pan deGourmet, es pot definir per un joc de caràcters amb una disposió singular que fa d'aquesta versió un element distintiu i amb caràcter propi.

21 x

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

marca

8x

x

5x+ 3x 4

x

5x+ x 4

construcció del logotip versió compacta

13


elements gràfics d'identitat corporativa

chelsea

studio

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Rotis Sans Serif-Bold ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£±

TIPOGRAFIES CORPORATIVES Les tipografies corporatives són les escollides per a la composició del logotip.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

alfabets corporatius

14


elements gràfics d'identitat corporativa

Rotis Sans Serif

marca

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£±

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

alfabet dels textos complementaris

15

TIPOGRAFIA DELS TEXTOS COMPLEMENTARIS Els textos complementaris que definiran el nom i càrrec, la direcció, nº de telèfon, nº de fax, l'adreça del correu electrònic així com la direcció web, aniran sempre amb la tipografia Rotis Sans Serif. Per a la normalització tipogràfica s'ha de fer servir la

font Rotis. Els tipus més habituals han de ser Rotis Sans Serif-Bold pels titulars o els textos a ressaltar i la Rotis Sans Serif pels textos en general. En els textos corporatius, el terme Pan deGourmet sempre anirà escrit de la següent manera: Les lletres P i G en caixa alta i la resta en caixa baixa. Les paraules "de" i "Gourmet" aniran sense espaiat, donant com a

resultat una denominació que visualment estarà constituïda per dos paraules i no tres.


elements gràfics d'identitat corporativa

Català: Rotis Sans Serif ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£± Castellà: Rotis Sans Serif-Bold ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£±

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

alfabet de comunicació

16

Anglès: Rotis Sans Serif-Italic ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£± TIPOGRAFIA DE COMUNICACIÓ La tipografia de comunicació és l'escollida per els suports d' informació de totes les aplicacions de papereria, publicitat, etc. El tipus de lletra corporatiu de Pan deGourmtet, és la Rotis Sans Serif. Aquest tipus de lletra s’emprarà en tots els suports d’identificació, senyalització i comunicació

operativa: catàlegs, tarifes, guies de serveis, etc. Els textos es compondran sempre en caixa alta i baixa. Per a les comunicacions tan sols en català s’utilitzarà bàsicament la Rotis Sans Serif. Per a les comunicacions en tres idiomes: català, castellà i anglès, s’utilitzaran bàsicament Rotis Sans Serif-Bold per a català, Rotis Sans Serif per al castellà i la Rotis Sans SerifItalic per a l’anglès.

Els tres idiomes s’utilitzaran fonamentalment en les comunicacions amb difusió internacional.


elements gràfics d'identitat corporativa

50 mm .

35 mm .

25 mm .

25 mm .

15 mm .

10 mm .

REDUCCIONS La capacitat de reducció de la marca i el logotip en versió compacta, queden representades en els exemples que s'il·lustren. Així doncs, la capacitat màxima de reducció de la marca és de 25 mm. i per al logotip en versió compacta és de 10 mm. En el cas de la marca a 25 mm. la O del símbol, pot anar a

un 80% de Pantone 721. Aquestes mides són inalterables i s'hauran de respectar sempre. En situacions on la marca hagi d'anar representada en suports molt petits, s'hauran de realitzar les correccions òptiques oportunes per assegurar una definició i legibilitat óptimes.

marca

reduccions

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

17


elements gràfics d'identitat corporativa

18

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

espai vital

x

3x

3x

x

ESPAI VITAL L'espai vital de la marca serà com a mínim de 3x.


elements gràfics d'identitat corporativa

4x 27 x

CONVIVÈNCIA DE LA MARCA Pan deGourmet AMB ALTRES MARQUES Prendrem com a referència el perímetre mostrat que resulta de l'espai que ocupa la marca Pan deGourmet. Aquest serà l'espai on sempre hauran d'inscriure's, sigui quin sigui la seva forma (rodona, quadrada, rectangular o triangular). En totes les aplicacions en que la marca Pan deGourmet

tingui que conviure amb un altre marca, en la disposició vertical, Pan deGourmet haurà d'anar sempre en la part superior i centrada respecte la marca a conviure. En la versió horitzontal, la marca Pan deGourmet sempre anirà a la part dreta de l'altre. Si és possible, l'espai que deixarem entre les dues marques, sempre serà com a mínim 10x.

20 x

16 x

15 x

marca

convivència de la marca Pan deGourmet amb altres marques

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

19


elements gràfics d'identitat corporativa

10 x

4x

4x

27 x

27 x

15 x

CONVIVÈNCIA DE LA MARCA Pan deGourmet AMB ALTRES MARQUES Prendrem com a referència el perímetre mostrat que resulta de l'espai que ocupa la marca Pan deGourmet. Aquest serà l'espai on sempre hauran d'inscriure's, sigui quin sigui la seva forma (rodona, quadrada, rectangular o triangular). En totes les aplicacions en que la marca Pan deGourmet

15 x

tingui que conviure amb un altre marca, en la disposició vertical, Pan deGourmet haurà d'anar sempre en la part superior i centrada respecte la marca a conviure. En la versió horitzontal, la marca Pan deGourmet sempre anirà a la part dreta de l'altre. Si és possible, l'espai que deixarem entre les dues marques, sempre serà com a mínim 10x.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

convivència de la marca Pan deGourmet amb altres marques

20


elements gràfics d'identitat corporativa

15 x

27 x

27 x

15 x

27 x

CONVIVÈNCIA DE LA MARCA Pan deGourmet AMB ALTRES MARQUES Prendrem com a referència el perímetre mostrat que resulta de l'espai que ocupa la marca Pan deGourmet. Aquest serà l'espai on sempre hauran d'inscriure's, sigui quin sigui la seva forma (rodona, quadrada, rectangular o triangular). En totes les aplicacions en que la marca Pan deGourmet

27 x

tingui que conviure amb un altre marca, en la disposició vertical, Pan deGourmet haurà d'anar sempre en la part superior i centrada respecte la marca a conviure. En la versió horitzontal, la marca Pan deGourmet sempre anirà a la part dreta de l'altre. Si és possible, l'espai que deixarem entre les dues marques, sempre serà com a mínim 10x.

marca

10 x

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

convivència de la marca Pan deGourmet amb altres marques

21


gamma cromàtica

Referències cromàtiques ..................................................................................... 23 Positiu B/N, positiu escala de grisos ................................................................ 24 Negatiu B/N ............................................................................................................ 25 Negatiu escala de grisos...................................................................................... 26 Positiu a color......................................................................................................... 27 Negatiu a color ...................................................................................................... 28 Aplicació de la marca sobre fons fotogràfic.................................................. 32 Aplicacions errònies de la marca ...................................................................... 33

22

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

2

elements gràfics d'identitat corporativa


elements gràfics d'identitat corporativa

Quadricromia

Pantone

RGB

HTML

VINIL POLIMÈRIC

RAL

C: 0 M: 100 Y: 60 K: 52

202

R: 150 G: 50 B: 40

#990000

HEXIS Ecotac 3461 (Serie E300)

3011 (Rojo pardo)

Quadricromia

Pantone

RGB

HTML

VINIL POLIMÈRIC

RAL

C: M: Y: K:

721

R: 244 G: 171 B: 114

#FFCC66

HEXIS Suptac 5505 (Serie S500)

1034 (Amarillo pastel)

0 39 54 0

REFERÈNCIES CROMÀTIQUES. Mostrem la relació entre diferents sistemes de representació del color segons suport, aplicació a la qual vagi destinada la imatge a reproduir.

gamma cromàtica

referències cromàtiques

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

23


elements gràfics d'identitat corporativa

POSITIU BLANC I NEGRE

POSITIU ESCALA DE GRISOS

Logotip i marca 100% en negre.

La paraula "deGourmet" i el cercle del símbol al 70% de negre. La paraula "Pan" 40% de negre. La " " del símbol al 35% de negre.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

positiu blanc i negre, positiu escala de grisos

24


elements gràfics d'identitat corporativa

Logotip i símbol 100% en blanc.

gamma cromàtica

NEGATIU BLANC I NEGRE

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

negatiu blanc i negre

25


elements gràfics d'identitat corporativa

NEGATIU ESCALA DE GRISOS La paraula "deGourmet" al 50% de negre. El cercle del símbol al 60% de negre. La " " del símbol i la parula "Pan" 20% de negre. La "G" del símbol anirà 100% blanc.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

negatiu escala de grisos

26


elements gràfics d'identitat corporativa

La paraula "deGourmet" i el cercle del símbol aniran amb Pantone 202. La resta d'elements -exceptuant la G del símbol que es mostrarà amb blanc 100%- aniran amb Pantone 721.

gamma cromàtica

POSITIU A COLOR

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

positiu a color

27


elements gràfics d'identitat corporativa

NEGATIU A COLOR La paraula "deGourmet" anirà amb 70% de Pantone 202 i el cercle del símbol anirà al 100% Pantone 202. La " " del símbol al 80% de Pantone 721. La paraula "Pan" 100% de Pantone 721. La "G" del símbol anirà 100% blanc.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

negatiu a color

28


elements gràfics d'identitat corporativa

La paraula "deGourmet" i el cercle del símbol aniran al 100% en blanc. La paraula "Pan" i la " " del símbol 100% de Pantone 721. La "G" del símbol anirà 100% Pantone 202.

gamma cromàtica

NEGATIU A COLOR

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

negatiu a color

29


elements gràfics d'identitat corporativa

NEGATIU A COLOR El logotip "Pan deGourmet" La "G" del símbol aniran al 100% en blanc. La " " del símbol 100% de Pantone 721. El cercle del símbol 100% Pantone 202.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

negatiu a color

30


elements gràfics d'identitat corporativa

versió 1

versió 2

NEGATIU A COLOR Versió 1 sobre fons 100% pantone 202: "Pan" 100% de Pantone 721. "deGourmet" 100% blanc. Versió 2 sobre fons 100% pantone 721: "Pan" 100% blanc. "deGourmet" 100% pantone 202.

versió 3

Versió 3 sobre fons 100% negre: "Pan" 100% pantone 721. "deGourmet" 70% pantone 202.

gamma cromàtica

negatiu a color

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

31


elements gràfics d'identitat corporativa

NEGATIU A COLOR La paraula "deGourmet" i el cercle del símbol aniran amb Pantone 202. La resta d'elements -exceptuant la G del símbol que es mostrarà amb blanc 100%- aniran amb Pantone 721.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

aplicació de marca sobre fons fotogràfic

32


elements gràfics d'identitat corporativa

Mostrem alguns exemples de solucions no correctes.

gamma cromàtica

MOSTRES DE SOLUCIONS INCORRECTES

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

aplicacions errònies de la marca

33


papereria

Targeta...................................................................................................................... 35 Targetó ..................................................................................................................... 39 Paper de carta......................................................................................................... 41 Paper de carta 2n full............................................................................................ 44 Sobre americà......................................................................................................... 45 Sobre bossa ............................................................................................................. 48 Full de fax................................................................................................................ 52 Paper continu per a ordinador........................................................................... 54 Segells de cautxú .................................................................................................. 56 Targetes identificatives........................................................................................ 58

34

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

3

elements gràfics d'identitat corporativa


aplicacions

5

17.5

20

2.5

35

5

anvers

15

5

85

5

20

45

Mariano Alcalde C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 mariano@pandegourmet.com 10

32.5

42.5 85

DIAGRAMACIÓ TARGETA VERSIÓ 1

línees +2 i l'espaiat entre lletres +0.8.

Format: 85 x 45 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 220 gr/m².

Logotip: 45 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Direcció: caixa de text amb cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif), justificat a l'esquerra amb bandera a la dreta. Espaiat entre

Color de fons: anvers 100% Pantone 202.

revers

papereria

45

5

8.5

18.8

7.7

5

targeta versió 1

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

35


aplicacions

targeta versió 1

anvers

Mariano Alcalde C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 mariano@pandegourmet.com revers

PRESENTACIÓ NORMALITZADA TARGETA VERSIÓ 1

línees +2 i l'espaiat entre lletres +0.8.

Format: 85 x 45 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 220 gr/m².

Logotip: 45 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Direcció: caixa de text amb cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif), justificat a l'esquerra amb bandera a la dreta. Espaiat entre

Color de fons: anvers 100% Pantone 202.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

36


aplicacions

anvers

Mariano Alcalde C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 mariano@pandegourmet.com revers

PRESENTACIÓ NORMALITZADA TARGETA VERSIÓ 2

línees +2 i l'espaiat entre lletres +0.8.

Format: 85 x 45 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 220 gr/m².

Logotip: 45 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Direcció: caixa de text amb cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif), justificat a l'esquerra amb bandera a la dreta. Espaiat entre

Color de fons anvers: 100% Pantone 202 .

papereria

targeta versió 2

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

37


aplicacions

38

Mariano Alcalde C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 mariano@pandegourmet.com

0

45

280.325

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

targeta versió 2

85 207.75

revers

FONS REVERS TARGETA VERSIÓ 2

línees +2 i l'espaiat entre lletres +0.8.

Mides del fons: 207.75 x 280.325 mm.

Format: 85 x 45 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 220 gr/m².

Logotip: 45 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Posició relativa del fons respecte a la tarja: x= -81 y= -2.5

Direcció: caixa de text amb cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif), justificat a l'esquerra amb bandera a la dreta. Espaiat entre


aplicacions

20

5

Fax: 93 586 25 53

5

Tel.: 647 69 89 44

5

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona www.pandegourmet.com

5

40

5

85 140

DIAGRAMACIÓ TARGETÓ

Direcció: 85 mm.

Format: 140 x 90 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 220 gr/m².

Logotip: 40 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Símbol: 20 x 20 mm.

5

90

55

20

5

115

papereria

targetó

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

39


aplicacions

40

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

targetó

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona www.pandegourmet.com

Tel.: 647 69 89 44

Fax: 93 586 25 53

PRESENTACIÓ NORMALITZADA TARGETÓ

Direcció: 85 mm.

Format: 140 x 90 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 220 gr/m².

Logotip: 40 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Símbol: 20 x 20 mm.


aplicacions

45

15

120

15

15

15

Tel.: 647 69 89 44

Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

297

282

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona www.pandegourmet.com

210

DIAGRAMACIÓ PAPER DE CARTA

Direcció: 119 mm. Cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif)

Format: 210 x 297 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Logotip: 45 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Símbol: 25 x 25 mm.

papereria

paper de carta

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

41


aplicacions

42

655

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

paper de carta

Tel.: 647 69 89 44

Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

297

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona www.pandegourmet.com

0

210 484

FONS PER A PAPER DE CARTA

Direcció: 119 mm. Cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif)

Mides del fons: 484 x 655 mm.

Format: 210 x 297 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Logotip: 45 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Posició relativa del fons respecte al full de carta: x= -161 y= -36

Símbol: 25 x 25 mm.

Color de fons: 30% Pantone 721.


aplicacions

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona www.pandegourmet.com

Tel.: 647 69 89 44

Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

Nom i cognoms Carrer, avinguda, plaça, núm., pis Localitat Districte postal, ciutat Estat

Senyors/Senyores, La normalització dels mecanografiats dels papers de carta assegura la unitat d’imatge de tota la correspondència, per la qual cosa aquest exemple és vàlid per a qualsevol organisme de Pan deGourmet. La principal característica és l’alineació per l’esquerra de tots els textos seguint l’eix vertical que dibuixa la línia del terme deGourmet. La caixa de text, doncs, es situarà a 25 mm. La font tipogràfica és la Rotis Sans Serif i es recomana que el cos de lletra no sigui superior al 10. L’espaiat entre línies pot ser el que li correspon al cos, és a dir, 10 punts o superior. La separació entre paràgrafs és d’una línia en blanc. No cal justificar el marge dret i s’ha de procurar no partir paraules. El nom i el càrrec de la persona destinatària se situen a sota de la denominació de l’organisme, començant a l’alçada que indica el punt que hi ha imprès. El text de la carta o comunicat comença per sota del senyal de doblec, per facilitar el plegat adequat al sobre de format americà. El nom i el càrrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, com també la localitat i la data d’expedició, separades del primer grup per una línia en blanc. La distància mínima recomanada d’aquesta darrera línia al marge inferior del paper no ha de ser inferior a 35 mm. Ben cordialment,

Nom i cognoms Càrrec Barcelona, 6 de gener de 2007

PRESENTACIÓ NORMALITZADA PAPER DE CARTA

Direcció: 119 mm. Cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif)

Format: 210 x 297 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Logotip: 45 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Símbol: 25 x 25 mm.

Color de fons: 30% Pantone 721.

papereria

paper de carta

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

43

Tipografia del text: La tipografia emprada és la Rotis Sans Serif amb cos 10. El seu interlineatge és el mateix que el cos ó superior.


aplicacions

44

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

paper de carta 2n full

PRESENTACIÓ NORMALITZADA PAPER DE CARTA 2n FULL

Mides fons de carta: 484 x 655 mm.

Format: 210 x 297 mm.

Posició relativa del fons respecte al full de carta: x= -161 y= -36

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m². Color: Solució a 1 tinta; 30% Pantone 721.

Tipografia del text: La tipografia emprada és la Rotis Sans Serif amb cos 10. El seu interlineatge és el mateix que el cos ó superior.


aplicacions

sobre americà 80

60

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona (España)

20

35 220

ACOTACIONS SOBRE AMERICÀ

Direcció: Cos de lletra 8.5 (Rotis Sans Serif)

Format: 220 x 110 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Logotip: 60 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Símbol: 35 x 35 mm.

papereria

23,5

35

110

80

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

45


aplicacions

sobre americà C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona (España)

PRESENTACIÓ NORMALITZADA SOBRE AMERICÀ.

Direcció: Cos de lletra 8.5 (Rotis Sans Serif)

Format: 220 x 110 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Logotip: 60 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Símbol: 35 x 35 mm.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

46


aplicacions

47

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona (España)

revers

PRESENTACIÓ NORMALITZADA SOBRE AMERICÀ

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Format: 220 x 110 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Logotip: 60 mm. Direcció: Cos de lletra 8.5 (Rotis Sans Serif)

papereria

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

sobre americà


aplicacions

sobre bossa 20

180

20

260.5

320

44.5

15

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com www.pandegourmet.com

80

60

80

220

ACOTACIONS SOBRE BOSSA

Direcció: 180 mm. Cos de lletra 10 (Rotis Sans Serif)

Format: 220 x 320 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Marca: 60 x 44.5 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Símbol: 33.3 x 33.3 mm.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

48


aplicacions

49

320

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com www.pandegourmet.com

0

220

539

FONS SOBRE BOSSA

Direcció: 180 mm. Cos de lletra 10 (Rotis Sans Serif)

Mides del fons: 539 x 730 mm.

Format: 220 x 320 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Marca: 60 x 44.5 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Posició relativa del fons respecte al sobre bossa: x= 703 y= -123.8

Símbol: 33.3 x 33.3 mm.

Color de fons: 30% Pantone 721 .

papereria

730

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

sobre bossa


aplicacions

50

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

sobre bossa C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com www.pandegourmet.com

PRESENTACIÓ NORMALITZADA SOBRE BOSSA

Direcció: 180 mm. Cos de lletra 10 (Rotis Sans Serif).

Mides del fons: 539 x 730 mm.

Format: 220 x 320 mm.

Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Marca: 60 x 44.5 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

Posició relativa del fons respecte al sobre bossa: x= 703 y= -123.8

SÍmbol: 33.3 x 33.3 mm.

Color de fons: 30% Pantone 721.


aplicacions

51

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com www.pandegourmet.com

revers

PRESENTACIÓ NORMALITZADA SOBRE BOSSA Format: 220 x 320 mm. Direcció: 180 mm. Cos de lletra 10 (Rotis Sans Serif). Qualitat del paper: Conqueror lliç blanc llum. 100 gr/m².

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

papereria

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

sobre bossa


aplicacions

full de fax 140 45

40

17.5

De:

Fax:

Páginas:

Teléfono:

Fecha:

14

Asunto:

Urgente

Para revisar

Comentarios

Responda

5.4

Para:

2.6 3.2 3.2 3.2 3.8

fax

42

116.5

43

10

40

297

Comentarios:

08023 Barcelona

Tel.: 647 69 89 44

Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com www.pandegourmet.com

10

C/ Gomis, 52 local 1

166.7 210

ACOTACIONS FULL DE FAX

Color: Solució a 1 tinta; negre.

Format: 210 x 197 mm.

Tipografia de la plantilla: La tipografia empreada és la Rotis Sans Serif-Bold amb cos 10.

Marca: 45 mm. Direcció: 166.7 mm. Caixa de text amb cos de lletra 9 (Rotis Sans Serif).

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

52


aplicacions

fax Para:

David Navarro

De:

Fax:

93 586 25 53

Páginas:

1 hoja

Fecha:

08 de febrero de 2007

Teléfono: Asunto:

Pan deGourmet

Prueba envío fax

UUrrggeennttee

PPaarraa rreevvi issaarr

CCoommeennttaarri iooss

RReessppoonnddaa

CCoommeennttaarri iooss::

Senyors/Senyores, La normalització dels mecanografiats dels papers de fax assegura la unitat d’imatge de tota la correspondència, per la qual cosa aquest exemple és vàlid per a qualsevol organisme de Pan deGourmet. La principal característica és l’alineació per l’esquerra de tots els textos seguint l’eix vertical que a 40 mm. La font tipogràfica és la Rotis sans Serif i es recomana que el cos de lletra no sigui superior al 10. L’espaiat entre línies pot ser el que li correspon al cos, és a dir, 10 punts o superior. La separació entre paràgrafs és d’una línia en blanc. No cal justificar el marge dret i s’ha de procurar no partir paraules. El text del fax o comunicat comença per sota del senyal de comentarios, ja que aquesta zona és la destinada pels comentaris o textes.

Ben cordialment,

C/ Gomis, 52 local 1

08023 Barcelona

Tel.: 647 69 89 44

Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com www.pandegourmet.com

PRESENTACIÓ NORMALITZADA FULL DE FAX

Color: Solució a 1 tinta; negre.

Format: 210 x 197 mm.

Tipografia de la plantilla: La tipografia emprada és la Rotis Sans Serif-Bold amb cos 10.

Marca: 45 mm. Direcció: 166.7 caixa de text amb cos de lletra 9 (Rotis Sans Serif).

Tipografia del text: La tipografia emprada és la Rotis Sans Serif amb cos 10. El seu interlineatge és el mateix que el cos ó superior.

papereria

full de fax

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

53


aplicacions

paper continu per a ordinador 45

95

38

17 7.7

17

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona

34

47

Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

16

24

10

8 5

105

280

8 4 14 4 17

5

www.pandegourmet.com

PAN DE GOURMET 2006 S.L.

4

ACOTACIONS PAPER CONTINU PER A ORDINADOR Format: personalitzat 212 x 280 mm. Marca: 45 x 34 mm. Direcció: 38 mm. Caixa de text amb cos de lletra 11 amb alineació a la dreta (Rotis Sans Serif). Interlineatge +5.83.

CIF B64135387

74.5 212

4

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721. Les trames són amb pantone 202 al 15% i 30%. Tipografia peu de full: La tipografia emprada és la Rotis Sans Serif-Bold amb cos 10.6. Gruix de línees: 0.1 mm.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

54


aplicacions

55

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com www.pandegourmet.com CARREFOUR S.A.

FECHA: 07-01-07 FACTURA: A-1025

C/ JUAN BAUTISTA, 47, 08182 BARCELONA N. I. F. : A-25.365987

FACTURA ARTI.

DESCRIPCION

Dto.

0

CANT.

P.UNITARIO

100

10, 00

1000, 00

542, 00

542, 00

BAGETTE PAN GALLEGO

1

S. IMPORTES

B. IMPONIBLE

I. V. A.

1542,00

1542,00

246,72

FORMA DE PAGO : COBRADO

41

IMPORTE

TOTAL EUROS 1788, 72

VEN: 07-01-07 IMP: 1788, 72

CONTADO

PAN DE GOURMET 2006 S.L.

PRESENTACIÓ NORMALITZADA PAPER CONTINU PER A ORDINADOR Format: personalitzat 280 x 212 mm. Marca: 45 x 34 mm. Direcció: 38 mm. Caixa de text amb cos de lletra 11 amb

CIF B64135387

papereria

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

paper continu per a ordinador

alineació a la dreta (Rotis Sans Serif). Interlineatge +5.83.

Tipografia impressora matricial: per defecte sans Serif.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721. Les trames són amb pantone 202 al 15% i 30%.

Gruix de línees: 0.1 mm.

Tipografia peu de full: La tipografia emprada és la Rotis Sans Serif-Bold amb cos 10.6.


aplicacions

9

3 3 3

segells de cautxú

versió 1: logotip sense adreça 25.5

20

30

versió 2: símbol 20

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona

12

3 3 3 3

25.5

30

ACOTACIONS SEGELLS DE CAUTXÚ Format logotip sense adreça: marc: 30 x 9 mm. Logotip: 25.5 x 3 mm. Format símbol: 20 x 20 mm.

Format logotip amb adreça: Marc: 30 x 9 mm. Logotip: 25.5 x 3 mm. Adreça: 30 mm. Cos de lletra 5.44 (Rotis Sans Serif). Gruix de línea: 0.56 mm. (1.607 Pt.) Color: monocrom.

versió 3: logotip amb adreça

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

56


aplicacions

versió 1: logotip sense adreça

versió 2: símbol

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona

PRESENTACIÓ NORMALITZADA SEGELLS DE CAUTXÚ Versió 1. Format logotip sense adreça: marc: 30 x 9 mm. Logotip: 25.5 x 3 mm. Versió 2. Format símbol: 20 x 20 mm.

versió 3: logotip amb adreça

Versió 3. Format logotip amb adreça: Marc: 30 x 9 mm. Logotip: 25.5 x 3 mm. Adreça: 30 mm. Cos de lletra 5.44 (Rotis Sans Serif). Gruix de línea: 0.56 mm. (1.607 Pt.) Color: monocrom.

papereria

segells de cautxú

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

57


aplicacions

targetes identificatives

25

13

21

16

11

55

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53

11.5

3

15.5

6

10

8

Nombre: 85

ACOTACIONS TARGETES IDENTIFICATIVES Format: rectangular amb cantonades arrodonides; 85 x 55 mm. Suport: PVC blanc. Impressió digital o per serigrafia. Tipografia Nombre: Tipografia Rotis Sans serif-Bold cos 12.

Tipografia direcció: Tipografia Rotis Sans serif cos 7 amb alineació a l'esquerre. Espai entre línees +2. Gruix línea: 0.1 mm. (0.2835 pt.) Color: Quadricromia.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

58


aplicacions

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53

Nombre:

PRESENTACIÓ IDENTIFICATIVES

NORMALITZADA

TARGETES

Format: rectangular amb cantonades arrodonides; 85 x 55 mm. Suport: PVC blanc. Impressió digital o per serigrafia.

Mariano Alcalde

Tipografia Nombre: Tipografia Rotis Sans serif-Bold cos 12. Tipografia direcció: Tipografia Rotis Sans serif cos 7 amb alineació a l'esquerre. Espai entre línees +2. Gruix línea: 0.1 mm. (0.2835 pt.) Color: Quadricromia.

papereria

targetes identificatives

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

59


packaging

Bossa de paper per enfundar el pa ................................................................... 61 Bossa de plàstic ..................................................................................................... 64 Caixa de cartró....................................................................................................... 66

60

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

4

elements gràfics d'identitat corporativa


aplicacions

bossa per enfundar el pa

75 35

55

440 550

ACOTACIONS BOSSA PER ENFUNDAR EL PA Format: 550 x 97 mm. Marca: 55 x 75 mm. Color: Soluci贸 a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

packaging

20

97

530

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

61


aplicacions

550

975

bossa per enfundar el pa

0

FONS BOSSA PER ENFUNDAR EL PA Format: 550 x 97 mm. Marca: 55 x 75 mm. Color: Soluci贸 a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

97 720

Mides del fons: 720 x 975 mm. Posici贸 relativa del fons respecte al full de carta: x= -405 y= -5

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

62


aplicacions

63

PRESENTACIÓ NORMALITZADA DE BOSSA PER ENFUNDAR EL PA

Color: Solució a una tinta; Pantone 721 + 80% Pantone 721 (Go) + 30% Pantone 721 (fons bossa).

Format: 550 x 97 mm.

Mides del fons: 720 x 975 mm.

Marca: 55 x 75 mm.

Posició relativa del fons respecte al full de carta: x= -405 y= -5

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + Pantone 721.

packaging

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

bossa per enfundar el pa


aplicacions

256.5

466

bossa de plàstic

225 280

ACOTACIONS BOSSA DE PLÀSTIC Format: 280 x 466 mm. Logotip: 225 x 256.5 mm. Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + pantone 721.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

64


aplicacions

Format: 280 x 466 mm. Logotip: 225 x 256.5 mm. Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + pantone 721.

packaging

PRESENTACIÓ NORMALITZADA BOSSA DE PLÀSTIC

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

bossa de plàstic

65


aplicacions

caixa de cartró

PRODUCTO ULTRACONGELADO MANTENER A -18º

UNA VEZ DESCONGELADO NO VOLVER A CONGELAR

NO ROMPER LA CADENA DE FRÍO GAMA FABRICADOS PAN PRECOCIDO

ACOTACIONS CAIXA DE CARTRÓ

Pastilla: 590 x 100 mm.

Format: 590 x 370 x 270 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + pantone 721.

Logotip: 410 x 60 mm. Símbol: 110 x 110 mm.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

66


aplicacions

67

PRESENTACIÓ NORMALITZADA CAIXA DE CARTRÓ

Pastilla: 590 x 100 mm.

Format: 590 x 370 x 270 mm.

Color: Solució a dues tintes; Pantone 202 + pantone 721.

Logotip: 410 x 60 mm. Símbol: 110 x 110 mm.

packaging

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

caixa de cartró


Display ...................................................................................................................... 69 Cartell per a vitrina o paret ................................................................................ 71 Cavallet de vorera ................................................................................................. 74 Formulari per a suggeriments............................................................................ 77

68

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

5 PLV

aplicacions


aplicacions

imatge

logotip text

DIAGRAMACIĂ“ DISPLAY Format: 190 x 290 mm.

PLV

display

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

69


aplicacions

70

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

display

sabe a gloria

PRESENTACIÓ NORMALITZADA DISPLAY Format: 190 x 290 mm. Logotip: 50 mm. Imatge: 130 x 110 mm.

és la glòria

Text: Caixa de text amb cos de lletra 22.5 (Rotis Sans Serif Bold). Color: Quadricromia.


aplicacions

refrany

logotip text secundari

DIAGRAMACIĂ“ CARTELL

Refrany: 500 x 500 mm.

Format: 500 x 700 mm.

Color: Quadricromia.

Logotip: 300 x 50 mm. Text secundari: 150 x 50 mm.

PLV

cartell per a vitrina o paret

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

71


aplicacions

pan

eso tiene

bendito

miga

r Mima tu palada

r Mima tu palada

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA CARTELL

Refrany: 500 x 500 mm.

Format: 500 x 700 mm.

Color: Quadricromia.

Logotip: 300 x 50 mm. Text secundari: 150 x 50 mm.

PLV

cartell per a vitrina o paret

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

72


aplicacions

dame pan y dime tonto

r Mima tu palada

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA CARTELL

Refrany: 500 x 500 mm.

Format: 500 x 700 mm.

Color: Quadricromia.

Logotip: 300 x 50 mm. Text secundari: 150 x 50 mm.

pan con pan

comida de

gourmets r Mima tu palada

PLV

cartell per a vitrina o paret

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

73


aplicacions

cavallet per a vorera

imatge

refrany + text secundari

logotip

DIAGRAMACIĂ“ CARTELL

Refrany + text secundari: 500 x 250 mm.

Format: 600 x 850 mm.

Color: Quadricromia.

Imatge: 400 x 250 mm. Logotip: 100 x 100 mm.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

74


aplicacions

Quien hambre tiene,

en pan piensa.

r Mima tu palada

Quien hambre tiene,

en pan piensa.

PRESENTACIĂ’ NORMALITZADA CAVALLET

Refrany + text secundari: 500 x 250 mm.

Format: 600 x 850 mm.

Color: Quadricromia.

Imatge: 400 x 250 mm. Logotip: 100 x 100 mm.

r Mima tu palada

PLV

cavallet per a vorera

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

75


aplicacions

cavallet per a vorera

1190 mm

600 x 850

800 mm

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA CAVALLET Mides cavallet tancat: 639 x 1190 mm. Obertura cavallet: 800 mm. Material cavallet: alumini anoditzat.

639 mm

Format cartell: 600 x 850 mm.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

76


aplicacions

formulari per a suggeriments

Ens agradaria conèixer la teva opinió Com avaluaria la seva rebuda a Pan deGourmet? acceptable

deficient

Ha trobat amb facilitat aquells productes que desitjava? sí

no

Què li sembla el personal que l'ha atès? atent

cordial

eficient

altres ...............

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

r a d a l a p u t a m i M

Considera satisfetes les seves expectatives de Pan deGourmet? sí

no

Si ha rebut un tracte destacat per part d'algú del personal, si us plau, faciliteu-nos el seu nom i li farem arribar la seva felicitació. ......................................................................................... En el cas que no, què troba que podríem fer per garantir una millora en el nostre servei? ......................................................................................... Marqui aquí si li agradaria rebre informació dels nous suggerimets de Pan deGourmet.

PRESENTACIÓ NORMALITZADA FORMULARI Format: 150 x 150 mm. Color: Quadricromia.

PLV

excel·lent

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

77


78

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

6 PUBLICITAT

aplicacions

Anunci tipus. Pàgina complerta ........................................................................ 79 Calendari.................................................................................................................. 82 Opis ........................................................................................................................... 84 Tanca publicitaria.................................................................................................. 87 Rellotge de promoció ........................................................................................... 90 Samarreta de promoció ....................................................................................... 91 Polo de promoció.................................................................................................. 92 Llibre de refranys................................................................................................... 93


aplicacions

pregunta/resposta

imatge

pregunta/resposta

logotip

DIAGRAMACIÓ ANUNCI PÀGINA COMPLERTA A LA REVISTA "DESCOBRIR CUINA" Format pàgina complerta: 205 x 285 mm. Color: Quadricromia.

PUBLICITAT

anunci tipus

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

79


aplicacions

anunci tipus proposta 1

suficiente?

SOBERBIO. r Mima tu palada

PRESENTACIÓ NORMALITZADA ANUNCI PÀGINA COMPLERTA Format pàgina complerta: 205 x 285 mm. Color: Quadricromia.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

80


aplicacions

comes?

... o mimas tu paladar? r Mima tu palada

PRESENTACIÓ NORMALITZADA ANUNCI PÀGINA COMPLERTA Format pàgina complerta: 205 x 285 mm. Color: Quadricromia.

PUBLICITAT

anunci tipus proposta 2

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

81


aplicacions

calendari any marca

imatge

calendari

DIAGRAMACIĂ“ CALENDARI Format: 500 x 700 mm. Marca: 104 mm. Color: Quadricromia.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

82


aplicacions

2007

NR

Ç

m

c

5 2 9

G

6 3 0

0 7 4 1

Y

R

BE

1 8 5

2 9 6

vl

0 7 4

6

L

0

3

1 8 5

5 2 9

6 3 0

vl

6 0

4

0 7 1

1 8 5

E V

C

c

vl

m

0 7 4 1

E

j

c

2 9 6

3 0 7

1 8 5

5 2

4 1 8

4 1 8

5 2 9

6 3 0

0 7 4 1

2 9 6

3 0 7

sg m

1 8 5

2 3 9 1 1 1 2 2 2 9 3 3 6

1 1 1 1 1 31 4 2 5 2 6 2 02 1 2 2 2 3 7 8 9 0

dj

d

2 9 6

3 0 7

4 1 8

5 2 9

3 0 7

4 1 8

5 2 9

6 3 0

2 9 1 2

c

d

4

d c

d

6

7

5

vl

d

3

3

1 1 2

4

5 11 81 52

1 1 2

d

d

6

cd

1 8 5

7

21 92 62

31 02 72

41 12 82

d

d

5 2 9

dj

2 9 1

2

3

d

3 1 1

2

3

d

4 1 1 2

5 01 71 42

6

cd

4 1 8

j

c

2 9 6

3 0 7

4 1 8

5 2 9

vl

6 3 0

0 7 4

sg m d

1 8 5

PRESENTACIO NORMALITZADA CALENDARI Format: 500 x 700 mm. Marca: 104 mm. Color: Quadricromia.

1 8 5

vl

sg

d

5 1 1 2

M

jd

d

d

7

1 8

6

d

2 9

d

d

3

1 2 2

1 2 2

1 2

1 2

1 1 2

6 3 0

0 7 4

d

dj

d

d

d

d

2 9

3

7 1 2 2

7

11 82 52

21 92 62

d

d

vl

1 8 1 2 2

sg

31 02 72

4 1 8

5 2 9

6 3 0

1 1 2

d

d

cd

2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 01 11 22 32 4 2 2 72 82 92 02 1 4 3 3 7 8 5 6

vl

5 2 9

sg

6 3 0

d

d

5 1 1 2

d

d

7

1 8

6 1 2 2

1 2 2

1 2 2

d

d

2 9 1 2 3

d

3 1 1 2 3

4 1 1 2

J 1 8 1 2 2

1 2 3

1 1 2 3

4 1 1 2

5 1 1 2

d

d

d

d

6

7

d

6 1 2 2

4 1 1 2

5 1 1 2

1 2 2

1 2 2

1 8 1 2 2

d

d

2 3 9 1 1 1 2 2 3

S d

6 1 2 2

dj

d

d

1 8

2 9

7 1 2 2

1 2 2

1 2 3

d

d

3

d

4

d

5 1 1 2

d

d

d

d

5

6

d

d

5

1 1 2 3

1 1 2

1 1 2

d

d

d

E N dj

d

4

M

1 8

S O O sg m

0 7 4 1

F

E A

sg m d

2 9 6

sg

1 8

J vl

0 7 4 1

d

U

sg m d

G T j

3 0 7

dj

1 8 1 2 2

A

vl

1 8 5

d

A

d

0 7 4

6 3

c

5 2 9

G

sgm

A

j

3 0 7

2 9 6

vl

N

sg m

2 9 6

4 1 8

U

c

T

R

4 1 8

O E

m

ME

sg m

B c

3

M

3 0 7

I

m

S

vl

3 1 1 2

4

d

1 8

7

2 9

1 1 2

1 1 2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

1 2 3

d

d

d

d

d

d

D dj

d

d

7

1 8

6 1 2 2

1 2 2

1 2 2

2 9 1 2 3

3 1 1 2

d

4 1 1 2

3 1 1

2

3

4 1 1 2

5 1 1 2

6 1 2 2

1 8

7 1 2 2

1 2 2

2 9 1 2 3

PUBLICITAT

calendari

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

83


aplicacions

opis

logotip

imatge

refrany + text secundari

DIAGRAMACIĂ“ OPIS Format: 1150 x 1700 mm. Color: Quadricromia.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

84


aplicacions

85

Pan mollete, calentito r y con aceite. Mima tu palada

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA OPIS Format: 1150 x 1700 mm. Color: Quadricromia.

PUBLICITAT

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

opis


aplicacions

86

170 cm

63 cm

187 cm

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

opis

115 cm 134 cm

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA OPIS Format: 1150 x 1700 mm. Color: Quadricromia.

Pan mollete, calentito r y con aceite. Mima tu palada


aplicacions

87

DIAGRAMACIĂ“ TANCA PUBLICITARIA Format: 3 x 8 m. Color: Quadricromia.

imatge

logotip

PUBLICITAT

refrany + text secundari

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

tanca publicitaria


aplicacions

al pan, pan, y al vino, vino r Mima tu palada

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA TANCA PUBLICITARIA Format: 3 x 8 m. Color: Quadricromia.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

tanca publicitaria

88


aplicacions

Format: 3 x 8 m. Color: Quadricromia.

PUBLICITAT

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA TANCA PUBLICITARIA

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

tanca publicitaria

89


aplicacions

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA RELLOTGE PROMOCIONAL

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

rellotge promocional

90


aplicacions

P R E S E N TA C I Ă“ N O R M A L I T Z A D A S A M A R R E TA PROMOCIONAL

PUBLICITAT

sabe a gloria

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

samarreta promocional

91


aplicacions

sabe a gloria

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA POLO PROMOCIONAL

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

polo promocional

92


aplicacions

llibre de refranys - versió 1

partido entre ambos. Si algo El pan y sus refranes

resulta excesivamente caro o El pan es fuente de hidratos de carbono por lo que es un

desproporcionado, cuesta la elemento energético importante, tiene muy poca grasa y además

La amistad y la unión entre dos

torta un pan, mientras que algo

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

93

personas tiene su mejor

muy laborioso y arduo es más que si engorda son los aditivos con que lo comemos.

expresión con no haber pan

PRESENTACIÓ DOBLE PÀGINA Format llibre tancat: 200 x 200 mm. Format llibre obert: 400 x 200 mm.

largo que un día sin pan. Si

PUBLICITAT

es rico en minerales y vitaminas. Él en realidad no engorda, lo


aplicacions

llibre de refranys - versió 1

a diario, de ahí que los duelos

partido entre ambos.Si algo

conEl pan sony menos y donde no pan sus refranes

resulta excesivamente caro o

hay harina todo es mohína.

desproporcionado, cuesta la

El pan es fuente de hidratos de carbono por lo que es un

elemento energético importante, tiene muy poca grasa y además

La amistad y la unión entre dos

ima tu paladar que algo torta un pan, Mmientras es rico en minerales y vitaminas. Él en realidad no engorda, lo

personas tiene su mejor

muy laborioso y arduo es más que si engorda son los aditivos con que lo comemos.

expresión con no haber pan

PRESENTACIÓ DOBLE PÀGINA Format llibre tancat: 200 x 200 mm. Format llibre obert: 400 x 200 mm.

largo que un día sin pan. Si

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

94


aplicacions

llibre de refranys - versió 2

El pan y sus refranes

Donde no entra grasa, entra pan sin tasa.

Pan casero, de ése sí quiero. caro o ELresulta PAN excesivamente COMO ALIMENTO: El pan es fuente de hidratos de carbono por lo que es un

Bocado de pan, rajilla de queso y a la bota un beso, hasta la cena te tendrán en peso.

PAN RECIENTE: PAN DE TRIGO: La amistad y la unión entre dos torta un pan, mientras que algo Pan de trigo y leña de encina y vino de parra, sustentan la casa.

desproporcionado, cuesta la elemento energético importante, tiene muy poca grasa y además

Pan reciente, mucho en la mano y poco en el diente.

CONy arduo ACEITE: personasBLANCO: tiene su mejor PAN muy laborioso es más PAN es rico en minerales y vitaminas. Él en realidad no engorda, lo

Al pan caliente, abrirle un hoyito y echarle aceite.

largo que un día sin pan. Si PAN CALIENTE: PAN DE CENTENO: Pan caliente, hambre mete. Quien quiera más blanca la hogaza, que amase en su casa.

expresión con no haber pan

Pan de centeno, con hambre es bueno.

PRESENTACIÓ DOBLE PÀGINA Format llibre tancat: 200 x 200 mm. Format llibre obert: 400 x 200 mm.

que si engorda son los aditivos con que lo comemos.

PUBLICITAT

PAN:

PAN CASERO: partido entre ambos.Si algo

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

95


Retolació de camions .......................................................................................... 97 Pictogrames per a la senyalització d'interiors de botigues ....................... 98 Adaptació de logotip per a rètol perforat i retroil·luminat........................ 99 Espai vital rètol.................................................................................................... 100 Botiga tipus .......................................................................................................... 102

96

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

7 RETOLACIÓ

aplicacions


aplicacions

RETOLACIÓ

PRESENTACIÓ NORMALITZADA CAMIÓ

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

retolació de camions

97


aplicacions

ACOTACIONS PICTOGRAMES Mides: 20 x 20 cm. Colors: Pantone 202 i vermell Pantone 032

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

pictogrames senyalitzaci贸 interior botigues

98


aplicacions

al suport, hem introduït unes modificacions per a tal efecte.

Els rètols principals de les botigues sempre que les circumstàncies ho permetin, s'hauran de realitzar amb ferro de 5 mm. de gruix com a mínim, amb un acabat d'oxidació i envarnissat. El logotip sempre anirà en negatiu i retroil·luminat. En aquest cas, el logotip a utilitzar és el que presentem. Per tal que els ulls de les lletres es puguin mantenir

La segona possibilitat, serà la realització d'un rètol amb un suport de metacrilat (blanc trasllúcit) on la marca es presentarà també en negatiu. Es realitzarà un vinil de tall polimèric amb referència cromàtica HEXIS Ecotac 3461. En aquest cas, s'haurà d'emprar la versió normalitzada del logotip i no la que presentam més a d'alt.

RETOLACIÓ

CONSIDERACIONS BÀSIQUES

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

adaptació de logotip per a rètol perforat i retroil·luminat

99


aplicacions

7,5 x

3,5 x

x

3x

espai vital rètol

3x

3x

x= 25 cm. màxim

ACOTACIONS RÈTOL VERSIÓ HORITZONTAL Determinem com a valor x un màxim de 25 cm. És a dir, en cap cas el logotip serà superior en alçada a aquests 25 centímetres estipulats. També es determina uns marges com a mínim de 3x per cantó, exceptuant el peu, que ha de ser de 3,5x per a corregir inèrcies òptiques que farien veure el rètol caigut. Aquestes mesures són inalterables.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

100


aplicacions

101

2x

ACOTACIONS RÈTOL VERSIÓ COMPACTA Determinem com a valor x un màxim de 22 cm. També es determina uns marges com a mínim de 2x per cantó, exceptuant el peu, que ha de ser de 2,3x per a corregir inèrcies òptiques que farien veure el rètol caigut. Aquestes mesures són inalterables.

2x

x= 22 cm. màxim

RETOLACIÓ

2,3 x

x

2x

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

espai vital rètol


aplicacions

botiga tipus

1000

mestres forners

100

300

450

3000

350

banderola

1500

200

ACOTACIONS ALÇAT FRONTAL Totes les mides són expresades en mm.

1950

2300

200

1100

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

102


aplicacions

mestres forners

PRESENTACIÓ NORMALITZADA

RETOLACIÓ

botiga tipus

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

103


aplicacions

104

Pa de fruites 360 gr.------------------2.65 € Barra multicereals 160 gr. ------------1.10 €

Foccacia mediterrània 210 gr. ---------0.80 €

Barra fabiola 180 gr. ------------------2.00 €

Pa de blat de moro 280 gr. ------------1.25 €

Barra de pa bretó 240 gr.--------------1.60 €

2.5 m.

Pa francès 230 gr.--------------------0.65 € Pa rústic 180 gr. ---------------------0.55 €

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

botiga tipus

r Mima tu palada

r Mima tu palada

r Mima tu palada

r Mima tu palada

r Mima tu palada

r Mima tu palada

8.6 m

Bocado de pan, rajilla de queso y a la bota un beso, hasta la cena te tendrán en peso.

Pan casero, de ése sí quiero. EL PAN COMO ALIMENTO:

8 m.

Pan de trigo y leña de encina y vino de parra, sustentan la casa.

PAN DE TRIGO: PAN CASERO:

Quien quiera más blanca la hogaza, que amase en su casa.

PAN BLANCO:

Mima tu paladar

PAN CON PAN:

Pan con pan, comida de Gourmets.

PLANTA MÉS 3 ALÇATS


Galeta per a CD verge........................................................................................ 106 Galeta per a CD.................................................................................................... 107 Caràtula CD........................................................................................................... 108 Revers estoig......................................................................................................... 110 Targetó per a CD .................................................................................................. 112

105

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

8 audiovisuals

aplicacions


aplicacions

galeta per a CD verge

CD-R

700MB C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

DESCRIPCIÓ: CLIENT: DATA:

PRESENTACIÓ NORMALITZADA GALETA DE CD VERGE Format: 120 x 120 mm. Marca: 30 mm. Direcció: caixa de text amb cos de lletra 9 (Rotis Sans Serif).

Color: Solució a 2 tintes.

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

106


aplicacions

r Mima tu palada

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

CATÀLEG DE PRODUCTES 2007-2008

PRESENTACIÓ NORMALITZADA GALETA DE CD Format: 120 x 120 mm. Marca: 30 mm. Direcció: caixa de text amb cos de lletra 9 (Rotis Sans Serif).

Color: Solució a 2 tintes.

audiovisuals

galeta per a CD

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

107


aplicacions

caràtula CD 122

40

40

r Mima tu palada

55

12

55

80 244

ACOTACIONS CARÀTULA CD

Perfil: 2mm.

Format tancat: 122 x 119 mm.

Color: Quadricromia.

Format obert: 244 x 119 mm. Marca: 40 mm.

35

7

7

119

30

122

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

108


aplicacions

109

r Mima tu palada

CARĂ€TULA CD

Perfil: 2mm.

Format tancat: 122 x 119 mm.

Color: Quadricromia.

Format obert: 244 x 119 mm. Marca: 40 mm.

audiovisuals

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

carĂ tula CD


aplicacions

revers estoig CD fendit

19

117

72

fendit

5

21

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

6

9

60

69 138

ACOTACIONS REVERS ESTOIG CD Format: 138 x 117 mm. Marca: 60 mm. S铆mbol: 90 mm.

Direcci贸: caixa de text amb cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif) i interletratge +2. Color: Soluci贸 a 2 tintes

6

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

110


aplicacions

111

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

PRESENTACIÓ NORMALITZADA REVERS ESTOIG CD Format: 138 x 117 mm. Marca: 60 mm. Símbol: 90 mm.

Direcció: caixa de text amb cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif) i interletratge +2. Color: Solució a 2 tintes

audiovisuals

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

revers estoig CD


aplicacions

23

15

targetó CD

30

DESCRIPCIÓ: 118

CLIENT: DATA:

16

5

29

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

29

60 118

TARGETÓ PER A SOBRE DE CD AMB FINESTRA

Color: Solució a 2 tintes.

Format: 118 x 118 mm.

Visió de la finestra del sobre: 115 mm diàmetre.

Logotip: 23 mm. Direcció: caixa de text amb cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif) i interletratge +2. Alineació centrada.

29

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

112


aplicacions

113

DESCRIPCIÓ: CLIENT: DATA:

C/ Gomis, 52 local 1 08023 Barcelona Tel.: 647 69 89 44 Fax: 93 586 25 53 go@pandegourmet.com

TARGETÓ PER A SOBRE DE CD AMB FINESTRA

Color: Solució a 2 tintes.

Format: 118 x 118 mm.

Visió de la finestra del sobre: 115 mm diàmetre.

Logotip: 23 mm. Direcció: caixa de text amb cos de lletra 8 (Rotis Sans Serif) i interletratge +2. Alineació centrada.

audiovisuals

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

targetó CD


Estructura .............................................................................................................. 115 Tipografies ............................................................................................................. 116 Presentació pàgina web..................................................................................... 117

114

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

9 pàgina web

internet


internet

imatge

menú

104 px

logotip

66 px

35 px

banda

470 px

submenú

menú submenú

submenú

submenú

200 px

330 px

submenú

text

capa canal alfa al 40% color #990000 470 px

265 px 800 px

ACOTACIONS PÀGINA WEB La pàgina web té un format de 800 x 550 píxels.

pàgina web

80 px

estructura

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

115


internet

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£± Rotis Sans Serif-Bold ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£± Trajan Pro ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£± TIPOGRAFIES PÀGINA WEB

pàgina web

Rotis Sans Serif

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

tipografies web

116


internet

Vista del menú Quienes somos i submenú Nuestra filosofía a través del navegador Explorer.

pàgina web

PRESENTACIÓ NORMALITZADA

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

pàgina web

117


internet

Vista del menú Qué hacemos i submenú Tecnología a través del navegador Mozilla.

pàgina web

PRESENTACIÓ NORMALITZADA

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

pàgina web

118


internet

Vista del menú Contacto i el seu formulari per a enviar comentaris. La vista es presenta a través del navegador Explorer.

pàgina web

PRESENTACIÓ NORMALITZADA

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

pàgina web

119


Disseny de fons per enviar e-mails corporatius............................................................................ 121

120

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

10 fons e-mails

internet


internet

100 %

100 %

70 px

67 px

espai reservat per a text

73 px

ACOTACIONS PER ENVIAR E-MAILS Format marca: 194 x 75 px. Format sĂ­mbol: 73 x 67 px.

75 px

194 px

70 px

plantilla e-mail

disseny de fons per enviar e-mails corporatius

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

121


internet

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA BANDEJA DE ENTRADA OUTLOOK

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

disseny de fons per enviar e-mails corporatius

122


internet

plantilla e-mail

PRESENTACIĂ“ NORMALITZADA

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

disseny de fons per enviar e-mails corporatius

123


david navarro david@tuctucbarcelona.com www.tuctucbarcelona.com 626992280

marc albertí marc@tuctucbarcelona.com www.tuctucbarcelona.com 655286352

tuctucbarcelonagràfic+web

tuctucbarcelonagràfic+web

El nostre estudi està: c/ Montsió, 2, 2º2ª 08002 Barcelona


internet

CD ROM amb originals i tipografies

manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

annex

124


CD ROM amb originals i tipografies manual d'identitat corporativa Pan deGourmet

annex

125

diseño gráfico manual identidad corporativa  

Diseño de manual identidad coporativa enpresa sector agroalimentario por estudio de diseño gráfico tuctucbarcelona.

diseño gráfico manual identidad corporativa  

Diseño de manual identidad coporativa enpresa sector agroalimentario por estudio de diseño gráfico tuctucbarcelona.

Advertisement