Page 1

ΤΟ

Έντυπο

ην ωνία, στ ιν ο ικ π ε να στην στον αγώ , συμβολή α τ η τ ό ν η, στην ε ληλεγγύ

αλ ΑΣΑΚΣΟ ΜΑ ΢ΤΝΕΠΕ΢ ΔΕΛΣΙΟ ΣΗ΢ ΕΝΟΣΗΣΑ΢ ΑΡΙ΢ΣΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟ΢ΙΩΝ-ΖΕΥΤΡΙΟΤ-ΥΤΛΗ΢ Ννέκβξηνο 2013

eak-aliosion.blogspot.com

Ζ ζπγθπξία, ε Αξηζηεξά θαη ηα ζσκαηεία Α. Μίζζαξλα ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ Δίλαη ζαθέο φηη ην πνιηηηθφ ηζνδχλακν ηεο αηνκηθήο ηξνκνθξαηίαο είλαη ν δφθνο ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ ηξνκψδε κνπζηθή ππφθξνπζε ησλ δειηίσλ ησλ 8. Απηφ ην ηζνδχλακν ζέιεζαλ λα επηβάιινπλ νη κεραλνθίλεηνη «θαβαιάξεδεο κε ηε κεγάιε ζθηά», θαζηζηψληαο ηνπο ρξπζαπγήηεο απφ ζχηεο ζχκαηα. Μηα αθφκε ελέξγεηα πνπ πιήηηεη πξσηίζησο φρη ηε δεκνθξαηία, ηελ νπνία ζπκνχληαη επηιεθηηθά νη θξαηνχληεο, αιιά ηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα απνθαλζνχκε αλ νη δνινθφλνη ησλ κειψλ ηεο ρξπζήο απγήο είλαη κίζζαξλα κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ «ραιθεχνληαη ίληξηγθεο», είκαζηε φκσο βέβαηνη πσο απνηεινχλ κίζζαξλα ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ, αλεμέιεγθηα θη αλέιεγθηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο. Σα κίζζαξλα απηά δελ έρνπλ ιφγν, δελ έρνπλ γιψζζα, σο φρεκα ηδεψλ, παξά κφλν καχξεο θάλεο θαη δξνπλ ηπράξπαζηνη «έμσ απφ θάζε ζεζκηθή ελλφεζε». Απφ ηελ άιιε κεξηά πξνβάιεη έλαο ζπξθεηφο απφ θαζηζηαξηά πνπ, ελδεδπκέλνη ην κέιαλ, παζρίδνπλ λα ρσξέζνπλ ζε ιενληή πξνβάηνπ ψζηε, ζνιψλνληαο ηα λεξά, λα επαλέιζνπλ δξηκχηεξνη, αζθψληαο απηφ πνπ φζν θαιά γλσξίδνπλ: Σελ εμάκβισζε θάζε ηη αλζξψπηλνπ κέζα ζηελ πην εθθσθαληηθή θαζηζηηθή βιαθεία. Δίλαη κα ηελ αιήζεηα ηηηάληα ε πξφθιεζε γηα φιεο ηηο ζπιινγηθφηεηεο ηεο αληίηαμεο, άξα θαη γηα ηε δηθή καο ΔΛΜΔ, πνπ δξνπλ ζην θσο ηεο κέξαο. Η πξφθιεζε έγγπηαη αθξηβψο ζην πψο ζα κπνξέζνπλ λα νξγαλψζνπλ ηελ αληίηαμε ζηελ εμάκβισζε ηνπ αλζξψπηλνπ, ηελ αληίηαμε ζηε ιεειαζία. Πψο λα νξγαλψζνπλ ηνλ πνιηηηθφ ιφγν κέζα ζηνλ βνξβνξψδε βάιην, πψο λα αλαιχζνπλ ηε ζπγθπξία. Πψο είΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ λαη δπλαηφλ θάΟ πόλεμος είναι μακρύς και ζε θνξά ε ςπρή

elmealzefy@gmail.com

αξ. θχιινπ 6

ησλ ζπιινγηθνηήησλ απηψλ λα κε καδεχεη απφλεξα απφ ην πξνεγνχκελν λαπάγην, πψο είλαη δπλαηφλ λα κελ ηηο εμνινζξεχζεη ην θαξκάθη, φπσο έγηλε κε ηηο «γάηεο ηνπ Αη Νηθφια» ζηνλ ΢εθέξε. Δίλαη δπλαηφλ. Αλ φινη καο ελψζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο, αλ δνχκε ηηο ζπιινγηθφηεηεο σο ηε κφλε ζσηήξηα βαθηεξία, αλ ηνπο δψζνπκε λέν πεξηερφκελν, αλ ηηο απαιιάμνπκε απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, απφ ζπλδηθαιηζηηθέο λεπξψζεηο, αλ θξάμνπκε ηνπο θνκκαηηθνχο αεξαγσγνχο πνπ ηηο πλίγνπλ. Β. Ζ δηδαθηηθή απεξγία Η ηειεπηαία κεγάιε απφ πιεπξάο ζπκκεηνρήο απεξγία θψηηζε γηα ηα θαιά ην ηνπίν. Έηζη απνθαιχθζεθαλ φρη ηφζν ηα πνιηηηθά βακπίξ πνπ θνξνχλ ηε θξηθηή κάζθα ηνπ θεθαιαίνπ, φζν νη θαζεζησηηθνί ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηξηηνβαζκίσλ ζπλνκνζπνλδηψλ. Απηνί πνπ ην Μάην δε καο έδσζαλ νχηε παμηκάδη, νχηε κηα ηξχπηα νκπξέια θαη ηνξπίιηζαλ θξππηφκελνη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξφληα είρακε λα δήζνπκε. Δίλαη ζαθέο πσο ηνπο θαηαηάζζνπκε ζηελ ίδηα φρζε ηνπ πνηακνχ κε ηνπο θξαηνχληεο. Καη φηαλ ην ΢επηέκβξην επαλήιζακε ζηα πξνηάγκαηα ηνπ Μαΐνπ, ηφηε θάηη ςέιιηζαλ, αιιά πην πνιχ απφ έθπιεμε κπξνο ζην θνπξάγην καο θαη ζηελ αιιειεγγχε καο απέλαληη ζηνπο «δηαζεζίκνπο» ζπλαδέιθνπο ηνπ θαινθαηξηνχ. Νφκηδαλ πσο ε δηπιά εξγαζκέλε πξνδνζία ηνπ Μαΐνπ ζα καο γνλάηηδε, ζέιαλ λα καο γνλαηίζνπλ γηαηί απηφ πνπ θπξίσο ηνπο θφβηδε, φπσο αθξηβψο θαη ηνπο θξαηνχηεο, ήηαλ ην «ή εκείο ή απηνί» πνπ έζησ θαη δεηιά, έζησ θαη δηα ηεο ηεζιαζκέλεο εθζηνκίζακε. Γελ είρακε φκσο ην πνιηηηθφ ζξάζνο λα ην ππεξεηήζνπκε κέρξη ηέινπο, ελψ νη δηνηθεηηθνί ησλ παλεπηζηεκίσλ έκεηλαλ φξζηνη θαη έβγαιαλ ηε γιψζζα ζηελ ειαχλνπζα πνιηηηθή νξζφηεηα. Δίλαη απηή ηε κέδνπζα πνπ καο παγψλεη. Σν «ή εκείο ή απηνί» ελνριεί ηηο πιεηνςεθίεο ζηηο ηξηηνβάζκηεο ζπλνκνζπνλδίεο γηαηί αλαδηαηάζζεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη μεθεχγεη απφ ηνλ ζπλδηθαιηζκφ ηνπο. Απηφλ ηεο αλάζεζεο, ηεο θνκκαηηθήο γξακκήο, ηνλ ζπλδηθαιηζκφ ...(ζπλ. ζει.11)

αδσζώπηηος

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.

ή ΑΥΤΟΙ ή ΕΜΕΙΣ

ΧΨΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ, 40 ΦΡΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ, 1973-2013


Οη Αξηζκνί, ηα πνηήκαηα θαη ε Παηδεία ΢ην Γηώξγν ΢ηάκν

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Παηδείαο καο ππελζχκηζαλ κε επψδπλν ηξφπν - θαη παξφκνηεο ππελζπκίζεηο είλαη πάληα επψδπλεο - απηφ πνπ ν Jacques Rancière απνθαιεί εηεξφηεηα ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή αξρή, δειαδή κε θάζε ζεηηθή αξρή νξγάλσζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη πνπ πξνηηκψ λα νλνκάδσ νπηνπία ηεο δεκνθξαηίαο. Απειπηζηηθά ζπλνπηηθά, ζην πιαίζην ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, ε εηεξφηεηα απηή κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο: ε δεκνθξαηία δελ είλαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνιηηεχκαηνο, θάπνηνο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο ή θάπνηεο θαηαζηαηηθέο αξρέο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη έλα αμίσκα, θαη κάιηζηα επηηειεζηηθφ, κε ηελ έλλνηα πνπ έρεη φ φξνο ζηε γισζζνινγία, δειαδή πνπ ηζρχεη απφ ην γεγνλφο θαη κφλν φηη εθθσλείηαη. Σν κνλαδηθφ εθθψλεκα ηεο είλαη ε απνπζία θάζε αξρήο, ινγηθήο, θπζηθήο, βηνινγηθήο ή ππεξβαηηθήο, θάζε αμηνινγηθνχ ηίηινπ δηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο εθάζηνηε θπβεξλψληεο. Με άιια ιφγηα, εθθξαζκέλν ζεηηθά, ε ηζφηεηα φισλ πξνο φινπο, ε ίζε ηθαλφηεηα δηαθπβέξλεζεο, ε ίζε ηθαλφηεηα εθθνξάο ιφγνπ απφ ηζφηηκα λνήκνλα ππνθείκελα. Όπσο θαη ζηε καζεκαηηθή ινγηθή, δελ απνδεηθλχεηαη αιιά «επαιεζεχεηαη», ή θαιχηεξα δελ δηαςεχδεηαη, κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγεη θαη εγγξάθεη, ζε ζεζκνχο, θείκελα, πξαθηηθέο. Γελ ηαπηίδεηαη, φκσο, κε θαλέλα ζεζκφ, κε θακία θνηλσληθή νκάδα, κε θαλέλα εκπεηξηθφ ππνθείκελν, δελ θαηέρεη θαλέλαλ θαζνξηζκέλν ηφπν. Ο ρψξνο ηεο πνιηηηθήο ππάξρεη, παξάγεηαη, ζπγθξνηείηαη κφλν κέζα απφ ηελ ζπλερή έληαζε, ηελ θάζε θνξά εθ λένπ επηλνεκέλε απφζηαζε, αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή αξρή θαη ηε δεκνθξαηηθή (κε) αξρή, ηελ θνηλσληθή ηνπνινγία θαη ηε δεκνθξαηηθή νπ-ηνπία. Έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο αξρήο, ηεο θάζε θνηλσληθήο ηνπνινγίαο, είλαη ε απαξίζκεζε, ε ηαμηλφκεζε θαη ε αμηνιφγεζε. Σαμηλφκεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ, δεμηνηήησλ, ηξφπσλ δσήο. Ιεξαξρήζεηο, θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο. Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο, θαηαλνκή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ. Όινο ν κε2

ραληζκφο ηεο θνηλσληθήο ηνπνινγίαο δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο εμνλπρηζηηθήο απαξίζκεζεο ησλ κεξψλ, ηεο παγηνπνίεζεο ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ηεο απνλνκήο, ζην θάζε κέξνο, κηαο ζηαζεξήο θαη θαηαγεγξακκέλεο ζέζεο. Ο θαζείο θη’ ν πξνδηαγεγξακκέλνο ηφπνο ηνπ. Ο Πιάησλαο έζεζε, πξψηνο θαη κε απφιπηε ζαθήλεηα, ζεκαδεχνληαο αλεμίηεια ηε «δπηηθή» παξάδνζε, ην επίδηθν αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο: αθνχ θαηαγξάςνπκε, κεηξήζνπκε θαη αμηνινγήζνπκε ηα κέξε ηεο πνιηηείαο, ν θαζέλαο ζα αθνινπζεί εθεμήο ηε «θχζε» ηνπ, ν ζθπηνηφκνο ζα θαηαζθεπάδεη κόλν παπνχηζηα, ν ηέθηνλαο κόλν ζπίηηα, ν πνηεηήο κόλν πνηήκαηα, ν θηιφζνθνο κόλν ηδέεο θαηάιιειεο λα θπβεξλνχλ ηνπο ππφινηπνπο αδαείο. Μφιηο ν πξψηνο ηπρφλ βάλαπζνο ηερλίηεο αξρίζεη λα θηινζνθεί, λα γξάθεη πνηήκαηα ή λα θξίλεη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ην αξκνληθφ νηθνδφκεκα ησλ αξηζκψλ, ηνπ κέηξνπ θαη ηεο «γεσκεηξηθήο ηζφηεηαο» θαηαξξέεη θαη αλνίγεη ν δξφκνο ζην άπεηξν θαη πνηθίιν - κε κεηξίζηκν, κε αξηζκήζηκν, κε εληνπίζηκν – ηεο δεκνθξαηηθήο επηζπκίαο. Σν αθξαίν φξην ηεο θνηλσληθήο ηνπνινγίαο, πνπ αλαδεηθλχεη θαη ηνλ κεραληζκφ ηεο, είλαη ην λαδηζηηθφ ζηξαηφπεδν εξγαζίαο: ε πζηεξηθή αξηζκνινγία ησλ λαδηζηψλ, ε ζπζηεκαηηθή ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε, ηαμηλφκεζε, νκαδνπνίεζε θαη θαηακεξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ, πνπ θαηλνκεληθά εμππεξεηνχλ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, νδεγνχλ ζην παξαθάησ, θαζφινπ παξάδνμν, απνηέιεζκα: ζε ηέζζεξα ρξφληα δελ βγήθε απφ Arbeitslager ηνπ Monovitch νχηε έλα θηιφ ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ, αληίζεηα, δχν λνήκνλα φληα, δχν ρεκηθνί, ν εβξαίνο αληηζηαζηαθφο Primo Levi θαη o γεξκαλφο Dr. Panvitch, βξέζεθαλ πξφζσπν κε πξφζσπν, ζε κηα ζπγθινληζηηθή ζπλάληεζε, ρσξίο λα αληαιιάμνπλ νχηε κία ζθέςε γηα ηε ρεκεία ή γηα νηηδήπνηε άιιν, ρσξηζκέλνη, κηα γηα πάληα, απφ ηε δηαζηεκηθή απφζηαζε πνπ δεκηνχξγεζε αλάκεζά ηνπο ε λαδηζηηθή ηνπνινγία θαη ζηαηηζηηθή. Πφζνη άξαγε απφ φζνπο δελ έρνπλ δηαβάζεη ην θαηαπιεθηηθφ βηβιίν ηνπ Stephen Jay Gould “ The Mismeasure of Man” γλσξίδνπλ φηη νη εληππσζηαθέο


πξφνδνη ηεο ζηαηηζηηθήο, ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέ- θαη λα επηζθεπάδνπλ κεραλέο, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ λνπ αηψλα, πξνήιζαλ απφ ηελ θαηαζθεπή κηαο ζην παληνπσιείν ησλ πνιηηεηψλ, φπσο νλνκάδεη ν γξακκηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ, ηερληθά ζαπκάζη- Πιάησλαο ηε δεκνθξαηία, δειαδή λα δηαιέγνληαη αο αιιά θελήο βηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηεο γηα ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζήο ηνπο, λα λνεκαηνδν«γεληθήο λνεκνζχλεο», θαη ηελ πξνζπάζεηα θιεξν- ηνχλ ηε δσή ηνπο, λα νλεηξεχνληαη, λα γξάθνπλ λνκηθήο εξκελείαο ηεο, κε ζθνπφ ηα γεληθεπκέλα πνηήκαηα, λα παζηάδνληαη κε απίζηεπηα ζέκαηα, tests IQ ζε φια ηα ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνη- ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο - φπσο ν εζεί «νξζνινγηθά» ην εξγαηηθφ δπλακηθφ; Οη αξηζ- Γηψξγνο ν ΢ηάκνο, κε ηνλ αλνκνηνθαηάιεθην ζηίρν κνί θαη ζηαηηζηηθέο ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο εθε- ηνπ, φπσο ν Γηψξγνο ν Σζεβάο, καζεηήο ηεο Α! δξείαο, ηεο θηλεηηθφηεηαο, ησλ απνιχζεσλ, ηνπ ρξέ- Κνκκσηηθήο ζηελ ΔΠΑ΢ Άλσ Ληνζίσλ πνπ ειάρηνπο, ησλ ειιεηκκάησλ, ησλ επηηνθίσλ, ησλ αγνξψλ, ζηα ηνλ ελδηέθεξαλ ηα γαιιηθά κνπ αιιά θνπβεκε ηηο εμειηγκέλεο ηερληθέο αλάιπζεο, δελ ζηεξίδν- ληηάδακε γηα ηε δσή θαη ηα ρεηξφγξαθα ηνπ Gallois ληαη ζε θαλέλαλ απνιχησο νηθνλνκηθφ νξζνινγηζκφ - ηνλ ππνπξγφ παηδείαο ή ηνλ πξσζππνπξγφ θαη αιιά ζηνλ «νξζνινγηζκφ» ηεο ηνπνινγίαο πνπ απν- ίζσο, αξθεί γη’ απηφ κηα κηθξή δνθηκή ζηελ πξάμε θαινχκε θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ, ή αιιηψο αθχξσ- ηεο κε-δηαςεπζηκφηεηαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ αμηψκαζε ηεο πνιηηηθήο: ν θαζείο ζην θαβνχθη ηνπ, ζηνλ ηνο, λα θπβεξλνχλ θαιχηεξα. «θπζηθφ» ηφπν ηνπ, ζηνλ πξνδηαγεγξακκέλν απφ ην καγηθφ αφξαην - θαζφηη αλχπαξθην - ρέξη θαηακεξη- Jacques Rancière: «Το μίςοσ για τη δημοκρατία», Πεδίο, 2009 ζκφ εξγαζίαο, κε ηα ειάρηζηα πνπ ηνπ απέκεηλαλ Πολιτεία: 397d10κ. εξ., 559c9κ.εξ. Primo Levi: «Εάν αυτό είναι ο άνθρωποσ», Άγρα, 1998 δηθαηψκαηα. Stephen Jay Gould: “ The Mismeasure of Man”,W.W. Norton, Η Παηδεία, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ρψξν εθείλν πνπ, κε New York, 1981 αθεηεξία ηε Γαιιηθή θαη ηε Βηνκεραληθή επαλά- Joseph Stiglitz: “The invisible hand and modern welfare ecoζηαζε, απνθαινχκε «δπηηθφ θφζκν», απνηέιεζε έλα nomics”, National Bureau of Economic Research, Cambridge, πξνλνκηαθφ πεδίν ζπκβνιηθήο εγγξαθήο, ζπλάληε- MA, March 1991, μία από τισ ωραιότερεσ κριτικζσ τησ ανορζεο, ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο, ζπλερνχο δηαπξαγκά- θολογικότητασ των άψογων μαθηματικϊν μοντζλων τησ νεοηεπζεο, ακείσηεο έληαζεο αλάκεζα ζηηο δχν παξα- κλαςικήσ οικονομικήσ θεωρίασ. ΢ηέθαλνο Οηθνλόκνπ πάλσ ινγηθέο. Απφ ηε κία ε θνηλσληθή ινγηθή ηεο παξαγσγήο, επηθεληξσκέλε ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο ηαμηλνκήζεηο, ηηο αμηνινγήζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, απφ ηελ Κάζε δχζθνιε ψξα είλαη ιέλε ε αξρή ελφο λένπ ηαμηδηνχ. Γη' άιιε ε εηεξνηνπία ηεο ίδηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξααπηφ, ζέισ λα επρεζψ ζηνπο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ θηηθήο πνπ ηελ απνθφπηεη ξηδηθά απφ ηελ παξαγσγηπνπ ίζσο λα κελ μαλαδψ, ζηνπο καζεηέο κνπ πνπ δελ ζα θή δηαδηθαζία, απφ-ηαμηλνκεί θαη εμηζψλεη, παξέρνμαλαδηδάμσ. ληαο ζηνλ νπνηνλδήπνηε, κε φινπο ηνπο θηλδχλνπο ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ θαη ην θφζηνο, πνπ ίδηνο θαη ε θνηλσλία αλαιακβάλνπλ, ηε δπλαηφηεηα ηνπ δσξεάλ ζρνιείνπ, δειαδή Πνιιά ηαμίδηα ζηε δσή ζνπ λ' αξρηλάο ηεο ζρφιεο, ηεο ελαζρφιεζεο κε νηηδήπνηε επηζπΑθόκε θη αλ θαλέλα δελ ηειεηώλεη κεί θαη ηνλ γνεηεχεη , αλεμάξηεηα απφ ηε επαγγειΣη' αιεζηλά ηα όλεηξα κόλν αξρή ζα βξεηο καηηθή ηνπ εμέιημε, ηελ παξαγσγηθή ηνπ έληαμε, Σηα παξακύζηα κόλν ςάμε θαη γηα ηέινο ηελ ηεξαξρηθή ηνπ ζέζε. Απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη Κη επεηδή δελ είλαη παξακύζη ε δσή ζήκεξα ζην ρψξν ηεο Παηδείαο είλαη αθξηβψο ε δηΜε όλεηξν πξνζπάζεζε λα κνηάδεη αηήξεζε κηαο ειάρηζηεο θξίζηκεο απφζηαζεο αλάΤόηε κνλάρα ζα κπνξείο λα πεηο κεζα ζηελ παξαγσγή θαη ηε ζρφιε, ε επηλφεζε θαη Πσο έρεηο ζη' αιήζεηα ιίγν δήζεη εγγξαθή κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ελφο νπ-ηφπνπ, Γη' απηό θαη ζηα ηαμίδηα ζνπ θίιε, αδειθέ φπνπ εηδίθεπζε, δεμηφηεηεο θαη ηεξαξρήζεηο ηίζεληαη Αδεκνλία θαη βηαζύλε λα κελ έρεηο ζε παξέλζεζε, ρσξίο βέβαηα λα αθπξψλνληαη, απφ Κη αλ πηθξό ζα γεύεζαη θξαζί ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία κηαο εμηζσηηθήο δηάζηα- Ε.Α.Κ. Άνω Τν ηέινο πνηέ Λιοσίων-Ζεφυρίου-Υυλής λα κελ πξνζκέλεηο ζεο ηνπ ιφγνπ: ν επηδέμηνο καζεηήο δελ είλαη κφλν //eak-aliosion.blogspot.com επηδέμηνο καζεηήο είλαη ηαπηφρξνλα θαη εμαξρήο Καιή καο αξρή ινηπφλ θίινη, ζπλάδειθνη θαη καζεηέο θαη Εκπαιδευτικοί ζίγνπξα θαιή αληάκσζε. Άνω Λιοσίων ηζφηηκν κέινο κηαο θνηλφηεηαο ιφγνπ. Γελ πξννξί΢αο επραξηζηψ γηα ηελ θνηλή φκνξθε πνξεία καο φια απηά δεηαη κφλν γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηελ //ekpanoliosion.blogspot.com ηα ρξφληα ζην 1o ΔΠΑ.Λ. Άλσ Ληνζίσλ. αγνξά ηδεψλ, κηα αγνξά ζηελ νπνία θαλείο δελ έρεηΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Υυλής πξνλνκηαθή ζέζε, φπνπ φινη είλαη εμίζνπ αδαείο θαη Γηώξγνο ΢ηάκνο, 15/7/13 //elme-alzefy.blogspot.com εμίζνπ εηδήκνλεο, φπνπ ε θνκκψηξηα θαη ν ειεθηξνelmealzefy@gmail.com ηερλίηεο, εθηφο απφ ην λα θνπξεχνπλ, λα ρηελίδνπλ 3


Ζ Σέρλε, κηα αμία πνπ παξακέλεη άγλσζηε κε αθνξκή ηελ ζηαδηαθή εθηφπηζε ησλ καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηέρλεο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

ηνπ 20νχ αηψλα αλέδεημαλ απηφ ην ζέκα θαη πνιινί θαιιηηέρλεο κε ην έξγν ηνπο ζέιεζαλ λα δηεπξχλνπλ ην θνηλφ ηεο ηέρλεο θαη λα ηελ θάλνπλ απηφ πνπ ζα έπξεπε: ην βιέκκα ηεο αλζξσπφηεηαο, ηελ έθθξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο θαη ηελ ειεπζεξία ηεο θαζνιηθήο ςπρήο. Όζεο ζηηγκέο ππήξμαλ πνπ ε ηέρλε ζπλάληεζε ην επξχηεξν θνηλφ είλαη απηέο πνπ θαηάθεξαλ λα δψζνπλ ζηίγκα ζηνλ πνιηηηζκφ θαη λα γξάςνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ. Καη απηφ έγηλε ζε θνηλσλίεο θαη επνρέο πνπ ε παηδεία πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δηάλνηαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο βνχιεζεο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ. Οη θαιιηηέρλεο ζην βαζκφ πνπ παξάγνπλ ηέρλε επηηεινχλ ην ρξένο ηνπο πξνο ηελ θνηλσλία. Η θνηλσλία θαη νη άλζξσπνη ζα γεπηνχλ ηελ ηέρλε φηαλ γλσξίδνπλ, φηαλ ελδηαθέξνληαη γηα ην σξαίν, φηαλ απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ θαη αμηνινγνχλ ην επαξθέο θαη ην αιεζηλφ. Όηαλ ε λέα γεληά καζαίλεη λα δεηά ηηο αμίεο ηεο δσήο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία. Σφηε, «ην πξφβιεκα ηεο ηέρλεο» ζα ιπζεί θαη νη άπεηξεο εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζα δηακνηξαζηνχλ ζε φινπο. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρεη αλάγθε ηελ ηέρλε γηαηί απηή είλαη ηθαλή λα δηαθπιάμεη ηελ ειεπζεξία ηεο ςπρήο ηνπ. Η ηέρλε εμαξηάηαη απφ ηελ παηδεία γηαηί ρσξίο ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληψλ κέλεη αλνινθιήξσηε. Η παηδεία ρσξίο ηελ ηέρλε δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ςπρηθέο αλεζπρίεο θαη επηδηψμεηο ησλ αλζξψπσλ κηαο θνηλσλίαο. Οη πξφγνλνί καο γλψξηδαλ πνιιά θη εκείο καζαίλνπκε απφ απηά πνπ καο δηδάζθνπλ. Γίπια καο έρνπκε ηνπο Γεκηνπξγνχο θαη ηνπο Γαζθάινπο. Απηνχο έρνπκε αλάγθε θαη απηνχο πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε.

Πψο βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηε ζέζε λα πξέπεη λα εμεγήζνπκε ηελ αμία ηεο ηέρλεο, αθνχ ζα έπξεπε λα είλαη απηνλφεην φηη ε ηέρλε παξάγεη πνιηηηζκφ; Γηαηί «νη λενέιιελεο» δελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ ηέρλε; Πνηα είλαη ε ηέρλε πνπ ππεξαζπηδφκαζηε θαη ζεσξνχκε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, φπσο άιισζηε γηα θάζε πνιηηηζκφ; Ο πνιηηηζκφο, ηα επηηεχγκαηα ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ είλαη απηά πνπ καο θάλνπλ λα ληψζνπκε άλζξσπνη θαη λα ζέινπκε λα επηβηψζνπκε εληφο ηνπο. Δίλαη ν πινχηνο πνπ παξάγεηαη απφ ην δεκηνπξγηθφ άλζξσπν, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπλζέηεη ρίιηεο δπν πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα. Δίλαη ε απφξξηςε θάζε ηη άρξεζηνπ γηα ηελ θνηλσλία θαη ε ζχλζεζε φζσλ είλαη σθέιηκα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Η Διιάδα παξήγαγε πνιηηηζκφ ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ πξάγκα αδηακθηζβήηεηνφπσο ζπλέρηζε λα παξάγεη θαη ζε φιε ηελ πνξεία ηεο κέρξη ηψξα -θάηη πνπ ακθηζβεηείηαη θαζεκεξηλά! ΢ηηο αέλαεο, άζθνπεο, φιν γθξίληα θαη απαμίσζε ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε ζήκεξα, πνηνο δελ έρεη πεη ην αλεθδηήγεην «ε Διιάδα δελ παξάγεη ηίπνηα»; Καη φκσο, φζνη είκαζηε κέζα ζηελ ηέρλε γλσξίδνπκε πσο νη Έιιελεο Γεκηνπξγνί παξάγνπλ. ΢πλζέηεο, δσγξάθνη, γιχπηεο, ζεαηξάλζξσπνη θαη θηλεκαηνγξαθηζηέο, εζνπνηνί θαη ηξαγνπδηζηέο θαηαπηάλνληαη κε «ην πςειφ» καδί κε «ην αλζξψπηλν» θαη δεκηνπξγνχλ. Απνκνλσκέλνη, κέζα ζηελ απαξαίηε- Μαξία Δνπθάθε (Εηθαζηηθόο, Καζεγήηξηα Δεπηεηε κνλαμηά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ, ξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, 15 Απγνύζηνπ 2013) εγθισβίδνληαη ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο φηαλ πξνζπαζνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζα απφ ην έξγν ηνπο. Ο ίδηνο απηφο ρψξνο ηεο ηέρλεο πεξηζσξηνπνηΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΚΑΙ εί ηνπο δεκηνπξγνχο θαη απνμελψλεη ην έξγν ηνπο. ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟ΢ Έηζη, ην θαηλφκελν ηεο ηέρλεο παξακέλεη αλνινθιήξσην θαη ε θνηλσλία ακέηνρε ζ’ απηφ. ΓΙΑ ΟΛΟ ΣΟ ΛΑΟ Αλέθαζελ ε ηέρλε είρε απηφ ην πξφβιεκα: ελψ δεκηνπξγείηαη απφ αλζξψπνπο γηα ηνπο αλζξψπνπο, δπζθνιεχεηαη λα δηακνηξαζηεί, λα επηθνηλσλήζεη ΟΛΟΙ ΢ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ θαη λα γίλεη θαηαλνεηή, ψζηε λα νινθιεξψζεη ην ξφιν ηεο. Πνιιά θηλήκαηα ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ ΢ΣΙ΢ 17/11 4


Ο Σζάβεο πέζαλε, ν αγψλαο ζπλερίδεηαη Ζ Βελεδνπέια θη φινη νη πξννδεπηηθνί άλζξσπνη ζηνλ θφζκν απνραηξεηνχλ έλα ιατθφ εγέηε πνπ, καδί κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ, φρη κφλνλ κεηακφξθσζαλ ηε Βελεδνπέια, αιιά ράξαμαλ έλαλ λέν πνιηηηθφ δξφκν, ππφδεηγκα γηα ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, πνπ ηψξα αξρίδεη λα γίλεηαη αληηιεπηφο θαη ζηελ Δπξψπε.

Ζ Δπξψπε, κε θαη κεηά ηνλ Μάε ηνπ 1968, φηαλ ε ζρέζε ησλ δηαλννχκελσλ κε ηελ εξγαηηθή ηάμε δηεξξάγε κε επζχλε ησλ πξψησλ, έραζε πνιχ ρξφλν κέζα ζηελ απηναλαθνξηθφηεηα ηεο δηαλφεζεο ηεο κηθξναζηηθήο, αιιά θη εθείλεο ηεο εξγαηηθήο πνπ εμψκνζε πξνο ηελ αζηηθή ηάμε. ΢ην δηάζηεκα απηφ, θη ελψ ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ Δπξψπε ε λενθηιειεχζεξε αληεπαλάζηαζε έπαηξλε ην πάλσ ρέξη, ε Αξηζηεξά ζηε Γεξαηά Ηπεηξν βίσλε ηελ απηνδηάιπζή ηεο, βπζηζκέλε ζε λεφθνπεο ζεσξίεο φπσο ν κεηακνληεξληζκφο, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θη άιιεο ακεξηθαληέο, ζε αβάζηαρηεο ειαθξφηεηαο θαη ήζζνλνο ζεκαζίαο πξνηάγκαηα φπσο ην «θαληαζηαθφ», ν «απηνπξνζδηνξηζκφο» θη άιια, πνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηεπθφιπλαλ ηελ άζθεζε κηαο άγξηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απ’ ηελ άξρνπζα ηάμε, ππφ ηε δνξά ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ κεηαξξπζκηζκνχ. Όια απηά πάληα πξνο αληηδξαζηηθή θαηεχζπλζε, αθνχ ν θαπηηαιηζκφο ρξεζηκνπνηνχζε θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ παζνινγία πνπ ν ίδηνο δεκηνπξγεί, σο πξφζρεκα γηα ηε δεκηνπξγία αθφκα πην έληνλεο παζνινγίαο. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη χζηεξα απ’ ηελ θαηάξξεπζε ηεο Δ΢΢Γ, ε ΢νζηαιδεκνθξαηία έζηξηςε δεμηά (θζάλνληαο έσο ηελ αθξνδεμηά φπσο ηψξα ζηελ Διιάδα) ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα απηνδηαιχζεθαλ (Ιηαιία), ζπξξηθλψζεθαλ (Γαιιία, Ιζπαλία) ή απηνπεξηζσξηνπνηήζεθαλ (φπσο ηψξα ην ΚΚΔ). Κη έηζη, απφ ηελ άιινηε θξαηαηά Δπξσπατθή Αξηζηεξά ησλ παλίζρπξσλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ καδηθψλ θνκκνπληζηηθψλ θαη ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ, απέκεη-

λαλ θαζεζησηηθέο κεηαιιάμεηο φπσο ηνπ Ιηαιηθνχ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ή ηεο ΓΗΜΑΡ, ζθαηέο δεμηέο ΢νζηαιδεκνθξαηίεο φπσο ην SPD ζηε Γεξκαλία, ζθηέο φπσο ην Βξεηαληθφ Δξγαηηθφ Κφκκα θαη ζξαχζκαηα φπσο ε CGT ή ην Γαιιηθφ Κ.Κ. ΢ήκεξα ηελ Αξηζηεξά ζηελ Δπξψπε ζπγθξνηνχλ ξηδνζπαζηηθά θηλήκαηα αληηθαπηηαιηζηηθά θαη αληηηκπεξηαιηζηηθά, θνκκνπληζηηθά θαη ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα πνπ θξαηνχλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηελ εξγαηηθή ηάμε, αθηηβηζηέο, ζπλδηθάηα θαη πάζεο θχζεσο πνιχρξσκα θηλήκαηα. Όκσο, φια απηά δελ ζπληζηνχλ, ηνπιάρηζηνλ φρη αθφκα, απεηιή γηα ηελ εδξαησκέλε Δπξσπατθή Αληεπαλάζηαζε, δηφηη νχηε θνηλή ζηξαηεγηθή, νχηε απνηειεζκαηηθέο ηαθηηθέο, νχηε κέησπα είλαη ζε ζέζε ε Δπξσπατθή Αξηζηεξά λα ζπλζέζεη, αλ θαη, ηψξα κε ηελ θξίζε, νη πξνυπνζέζεηο γηα θάηη ηέηνην αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη θαη ζηελ Διιάδα, θαη αιινχ. Αληηζέησο πξνο φια απηά ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή ηα πξάγκαηα έρνπλ αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθή ηξνρηά (γηα ηελ νπνίαλ ε ηαπεηλφηεο κνπ κε δχν καθξά ηαμίδηα ζε πνιιέο ρψξεο ηεο επείξνπ έρεη θαη ηδίαλ αληίιεςε). ΢ηε Λαηηληθή Ακεξηθή κε ηα ρξφληα δηακνξθψζεθε έλα θίλεκα, επηηξέςηε κνπ λα ην νλνκάζσ, ηεο Αξηζηεξάο ηνπ Καινχ. Ίζσο ηεο πην ηαμηθήο Αξηζηεξάο πνπ ηνπιάρηζηνλ εγψ έρσ αληηιεθζεί λα δξα, λα ληθά θαη λα θπβεξλά. Μέζα ζηα ζρήκαηα απηήο ηεο Αξηζηεξάο ζπλελψζεθαλ (ζπρλά θξαηψληαο ηηο ηδενινγηθέο ηνπο δηαθνξέο θη άιινηε σζκσλφκελνη) θνκκνπληζηέο, ζνζηαιηζηέο, ηνππακάξνο, ιατθνί δεμηνί, ζνζηαιδεκνθξάηεο, νπαδνί ηεο ιατθήο ζενινγίαο, ρξηζηηαλνί, ιεπθνί, κηγάδεο, ηλδηάλνη θαη νξγάλσζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο παξέκβαζε φρη κφλνλ κε θαηαγγειίεο θαη δηαθεξχμεηο αιιά κε πξάμεηο. Πξνγξάκκαηα θαη πξάμεηο. Με απηέο ηηο θαζεκεξηλέο πξάμεηο έδεηρλαλ ζηελ θνηλσλία ηη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ σο θπβεξλήζεηο. Έηζη, άξρηζαλ λα παίξλνπλ δήκνπο, φπσο ην Μνληεβηδέν, ζε ρψξεο πνπ επί εθαηφ θαη πιένλ ρξφληα θπξηαξρνχζε έλαο αηκνζηαγήο κηιηηαξηζηηθφο δηθνκκαηηζκφο ή ζε ρψξεο πνπ ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν θξαηνχζε ηνπο ιανχο ζε επίπεδα δσήο φκνηα κε ησλ δηθηαηνξηθψλ πνπ «άλζηζαλ» ζε απηήλ ηελ ήπεηξν. ΢ηγά - σιγά θη χζηεξα γξήγνξα - γξήγνξα απηή ε Αξηζηεξά άξρηζε λα θεξδίδεη εθινγέο, λα ζρεκαηίδεη θπβεξλήζεηο, λα θπβεξλά ρψξεο. Με ηελ Κνχβα σο ζχκβνιν ηεο εζληθήο αμηνπξέπεηαο φισλ, πνιινί ιανί ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θη φιεο νη εξγαδφκελεο ηά5


ηάμεηο βγήθαλ ζην πξνζθήλην, πήξαλ ελ πνιινίο ηε δσή ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο θαη νδήγεζαλ ηηο θηινιατθέο θπβεξλήζεηο ζε αιιεπάιιειεο εθινγηθέο λίθεο, δείρλνληαο έηζη φηη ε εηξεληθή επαλάζηαζε θαη νη ζνζηαιηζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλνπλ. Παηδί απηνχ ηνπ θηλήκαηνο είλαη θαη ν Σζάβεο. Μηγάο, ζηξαηησηηθφο, επίδνμνο πξαμηθνπεκαηίαο, μέκπιεμε κε ηνλ αξηζηεξηζκφ θαη ηνλ απηαξρηζκφ εγθαίξσο. Αγσλίζζεθε θη εμειέγε Πξφεδξνο ζηε ρψξα ηνπ εθθξάδνληαο απηήλ ηελ πάλδεκε ηαμηθή Αξηζηεξά ηνπ Καινχ. Κέξδηζε παλεγπξηθά καθξά ζεηξά εθινγηθψλ ληθψλ, δελ θνβήζεθε ηνλ ιαφ, δελ θαηάξγεζε ηνλ πνιπθνκκαηηζκφ,αληηκεηψπηζε ηελ αληίδξαζε ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά. Γηφηη, φηαλ εμειέγε ν Σζάβεο, ε αληίδξαζε έπεζε λα ηνλ θάεη, ηα ηδησηηθά Μ.Μ.Δ., νη πνιπεζληθέο, αθφκα θαη νξηζκέλα εξγαηηθά ζπλδηθάηα (αληηδξαζηηθά θαη αξηζηεξίζηηθα). Ο Σζάβεο δελ έρηηζε ηνλ ΢νζηαιηζκφ. Αλνημε ηνλ δξφκν πξνο ηνλ ΢νζηαιηζκφ -το «΢νζηαιηζηηθφ ΢ρέδην» φπσο ην έιεγεζηακαηψληαο πξψηα απ’ φια ην θαθφ. Καηαπνιέκεζε ηε θηψρεηα, απνθαηέζηεζε ηνπο κηζζνχο, πξνρψξεζε ζε έλα γηγάληην πξφγξακκα θαηά ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, έδσζε γε ζηνπο αθηήκνλεο, φρη φζε ζα ήζειε, φζε κπφξεζε - θαη νη επίγνλνί ηνπ ζα ζπλερίζνπλ. Έζηεζε κηα εθ βάζξσλ λέα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηέηνηεο ππνδνκέο (αο πνχκε ηξία γεχκαηα ηελ εκέξα γηα ηα παηδηά) ψζηε λα ζηέιλνπλ φινη ηα παηδηά ηνπο ζηα ζρνιεία. Γέρζεθε εζεινληέο απφ ηελ Κνχβα, έζηεζε ζχζηεκα Τγείαο εθεί πνπ δελ ππήξρε ηίπνηα. Πξνρψξεζε ζε επελδχζεηο γηα ηε ζηέγαζε ησλ θησρψλ. Ο Σζάβεο εζληθνπνίεζε ηα πεηξέιαηα θαη φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο δνκέο ηεο ρψξαο, ζπγθξνχζζεθε κε ηα ζεξία, ΗΠΑ, πεηξειατθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο φπισλ, γείηνλεο-αλδξείθεια ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη λίθεζε, δηφηη απηήλ ηε ζχγθξνπζε ηε ζήθσζε ζηνπο ψκνπο ηνπ ν ιαφο. Γηφηη ν Σζάβεο επηθνηλσλνχζε κε ηνλ ιαφ θαζεκεξηλά. Όρη κε επηθνηλσληαθά θφιπα θαη ζπλεληεχμεηο ζηα ληφπεξκαλ ηεο ελεκέξσζεο, αιιά θαηεπζείαλ, ληηξέθη, ζηα ίζηα. Γελ «επηθνηλσλνχζε» κε ηνλ ιαφ, ηνπ κηινχζε, ηνλ ελεκέξσλε, ν ιαφο ήμεξε ηη ζπκβαίλεη θαη γηα απηφ αληηδξνχζε αλαιφγσο. Ο Σζάβεο ήηαλ ε θαηαηζρχλε ησλ ππνθξηηψλ φπσο ν Οκπάκα πνπ δηαλζίδεη ηνπο ιφγνπο ηνπ κε εμππλαθηζκνχο επηπέδνπ δηαθεκηζηηθήο εηαη6

ξείαο, ή ηεο Μέξθει πνπ δηαλζίδεη ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο κε ηνπο επθεκηζκνχο ησλ δνινθφλσλ, ηεο θαιβηληζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίθεο. Ο Σζάβεο ήηαλ αιιηψο, ιατθφο ξήηνξαο, ρξεζηκνπνηνχζε ρσξία ηεο Βίβινπ, πνηεηέο θαη ιατθά ξεηά, έπιαζε ζπλζήκαηα, έθαλε φια απηά ηα ηεξά θαη ηα άγηα πνπ ηα καληξφζθπια ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηγκαηίδνπλ σο «ιατθηζκφ» θαη «δεκαγσγία». Ο Σζάβεο ήηαλ παηδί ηνπ ιανχ, είρε νίθην γηα ηνλ θιεθηνθνηά, επξπρσξία γηα ηνλ ζαιεκέλν θαη θαλέλα έιενο γηα ηνλ κπνπξδνπά θαη ηηο πινπκηζηέο θφηεο πνπ ηνλ ππεξεηνχλ. Όρη, ν Σζάβεο δελ έρηηζε ηνλ ΢νζηαιηζκφ, αιιά δελ πεξίκελε ηνλ ΢νζηαιηζκφ γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ιανχ ζα κπνξνχζε λα ιχζεη. Κη αθξηβψο απηφ: ηα πξνβιήκαηα πνπ απηφο θαη ην θίλεκά ηνπ έιπζαλ, αλνίγνπλ ηνλ δξφκν γηα λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ κέλεη λα ιπζνχλ. Σν «΢νζηαιηζηηθφ ΢ρέδην» ηνπ Σζάβεο δελ πξνυπνζέηεη ηνλ ΢νζηαιηζκφ γηα λα ιχζεη πξνβιήκαηα, αιιά νδεγεί ζ’ απηφλ ιχλνληαο πξνβιήκαηα. ΢ήκεξα ζηελ Δπξψπε επηθξαηεί ν δφθνο ηεο λέαο Ηεξήο ΢πκκαρίαο, νη άλζξσπνη δνπλ (θη φιν θαη πεξηζζφηεξνη θπηνδσνχλ) ππφ ην θξάηνο ηεο Νέαο Σάμεο, ε αθξνδεμηά ξεηνξηθή πνπ παξνπζηάδεη σο κνλφδξνκν ηελ νηθνλνκία ηεο θξίθεο θαηηζρχεη, ην λενλαδηζηηθφ ηέξαο φπνπ ρξεηάδεηαη (φπσο ηψξα ζηελ Διιάδα) πξηκνδνηείηαη απ’ ηνπο παηξηδνθάπεινπο θαη θνζκνπνιίηεο αζηνχο μεηζίπσηα. Οη εζληθέο αληηζέζεηο (ζηελ ήπεηξν πνπ ζα θαηαξγνχζε ηα ζχλνξα) νμχλνληαη θαη εζληθηζηηθέο έξηδεο αλαβηψλνπλ ή λέεο εκθπηεχνληαη αλάκεζα ζηα έζλε θαη ηνπο ιανχο. ΢ηελ Διιάδα απηφ ην πξνηζέο, απηή ε δηαδηθαζία, ππάξρεη πηζαλφηεο λα ζπάζεη κε ηζηνξηθέο ζπλέπεηεο γηα φιε ηελ Δπξψπε. Ο Σζάβεο ήηαλ έλαο «ήξσαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο» φπσο λεπξηθά ηξαγνπδάεη ε ξνθ θη έλαο «άγηνο ησλ θησρψλ» φπσο ζηνραζηηθφο ζηεθαλψλεη ν πνηεηήο. Αληίν, ππεξήθαλε Λαηηλνακεξηθαλέ, ζεκλφηαηε θσλαθιά, θξαγθηζθαλέ επαλαζηάηε. Γελ ζα καο ιείςεηο, ζα ζε έρνπλ ζην Πάλζενλ ησλ Αλζξψπσλ νη αδηθνχκελνη δίθαηνη θαη γαξχθαιιν ζηελ θάλλε ησλ φπισλ ηνπο νη ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο... Σνπ ΢ηάζε


Απεξγνχκε δηεθδηθψληαο 12ρξνλε δεκφζηα δσξεάλ παηδεία 1. φιε ε γλψζε, φια ηα πηπρία κέζα ζην δεκφζην ζρνιείν ⇒ θξνληηζηήξηα ηέινο Σα πηπρία ησλ μέλσλ γισζζψλ, ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ θ.η.ι. λα πξνζθέξνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη ην αληίζηνηρν επίπεδν κέζα ζην ζρνιείν. Όιε ε γλψζε, φια ηα πηπρία κέζα ζην ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά, κε επίθεληξν ηελ πξνζπάζεηα λα δπλακψζνπλ νη αδχλακνη καζεηέο. Οη γνλείο λα κελ πιεξψλνπλ γηα ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ην ζρνιείν λα κελ ιεηηνπξγεί σο ζεζκφο αλαπαξαγσγήο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.

2. νινήκεξν ζρνιείν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ⇒ ειεχζεξνο ρξφλνο γηα ηνπο καζεηέο Γηεπξπκέλν ζρνιηθφ σξάξην – ηνπιάρηζηνλ θαη ζην γπκλάζην – κε ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ έηζη ψζηε κάζεκα θαη κειέηε λα γίλνληαη κέζα ζην ζρνιείν θαη ε ηζάληα λα κέλεη ζηελ ηάμε κεηά ηηο ηέζζεξηο, πέληε ην απφγεπκα. Οη καζεηέο έηζη θεξδίδνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα απειεπζεξψλεηαη απφ κηα δσή θαηαδηθαζκέλε λα πεξηζηξέθεηαη δηαξθψο γχξσ απφ ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ην ζρνιείν.

3. απφ ηελ πνζφηεηα ζηελ πνηφηεηα ⇒ εκβάζπλζε - αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε ιηγφηεξα καζήκαηα θαη πεξηνξηζκέλε χιε νξγαλσκέλε κε ζπλεθηηθφ ηξφπν, πνπ λα επηηξέπεη ηελ νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηελ εκβάζπλζε ζε απηφ, ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο, ηε ζπλζεηηθή δηαδηθαζία, χιε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλαγθαηφηεηα νη καζεηέο λα καζαίλνπλ «πψο λα καζαίλνπλ». Σν θξηηήξην ηεο πνζφηεηαο επηβάιιεη ηελ παπαγαιία, πξνθαιεί ζχγρπζε, παξάγεη άγρνο θαη απνγνήηεπζε, θαζηεξψλεη ηελ ηππνπνίεζε θαη ηε κεραληζηηθή ζθέςε, αθήλεη πίζσ ηνπ απνθατδηα. Η γλψζε δελ είλαη θαηαηγηζκφο πιεξνθνξηψλ αιιά δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία θαη ζπγθξφηεζή ηνπο.

4. εληαίν δσδεθάρξνλν ζρνιείν ζεσξίαο θαη πξάμεο ⇒ ζχλδεζε ζεσξίαο κε πξάμε Έλα ζηελ νπζία πνιπθιαδηθφ ζρνιείν φπνπ ε ζεσξία θαη ε πξάμε λα είλαη ζπλδεδεκέλεο, ην νπνίν λα κελ ρσξίδεη ηε ζεσξεηηθή απφ ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σαπηφρξνλα έλα ζρνιείν πνπ λα κελ ιεηηνπξγεί σο πξνζάιακνο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα αλψηεξα θαη αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θησραίλνληαο θαη ξεραίλνληαο θάησ απφ ηελ απεηιή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ απφιπηε εληαηηθνπνίεζε θαη ην θπλήγη ηεο χιεο ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ κε ηε γλψζε θαη ηε κφξθσζε. Οη εμεηάζεηο γηα ην παλεπηζηήκην θαη ε πξνεηνηκαζία γη’ απηέο λα γίλνληαη κεηά ηα δψδεθα ρξφληα ζε έλαλ επηπιένλ ρξφλν.

5. δεκνθξαηηθφ ζρνιείν ⇒ έληαμε θαη φρη απνθιεηζκφο Σν ζρνιείν λα δηδάζθεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο φζα ην ίδην θαη ε θνηλσλία απαηηνχλ σο εθφδηα απφ απηνχο θαη φρη λα αμηνινγεί ην “κνξθσηηθφ θεθάιαην” πνπ θνπβαινχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν ρσξίδνληάο ηνπο ζε ραξηζκαηηθνχο θαη κε!!! Να βνεζά φινπο ηνπο καζεηέο λα απνθηνχλ κηα ζέζε κέζα ζην ζρνιείν δεκηνπξγψληαο κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ηξφπνη δηδαζθαιίαο (νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο, δηεξεπλεηηθή κάζεζε, αξρή ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο νη απνξίεο θαη ηα εξσηήκαηα ησλ καζεηψλ θ.η.ι.), ηα πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο, νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ δεκηνπξγηθά κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηε ζρνιηθή δσή, αληιψληαο ηθαλνπνίεζε θαη βειηηψλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο. ΢εβαζκφο, απνδνρή, ζπλεξγαζία, δεκηνπξγηθφηεηα. Δληάζζνληαο ην ζρνιείν θεξδίδεη ραξνχκελα θαη ηζνξξνπεκέλα παηδηά, νκαιά θνηλσληθνπνηεκέλνπο αλζξψπνπο, ηαιέληα-θιίζεηο-δεκηνπξγηθφηεηα ζε δηαξθή ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά, θξαηά δσληαλή θαη δελ αλαζηέιιεη ηελ επηζπκία γηα γλψζε, γελλά φκνξθα φλεηξα γηα ην κέιινλ!

6. αλνηθηφ ζρνιείν ζηελ θνηλσλία ⇒ ην ζρνιείν δελ είλαη ίδξπκα αιιά έλαο ρψξνο γηα φινπο Σν ζρνιείν λα είλαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία ηφζν κέζα απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη πξφζσπα ηεο πνιηηείαο θαη ηεο πφιεο φζν θαη σο πξνο ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξάζεηο ηνπ. ΢ρνιείν πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσλία, γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο απφ θνληά φζα ζπλαληνχλ ζηα βηβιία αιιά θαη πνπ ηαπηφρξνλα λα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο θηιφμελνο γηα ηηο δξάζεηο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, ηα απνγεχκαηα γηα παξάδεηγκα. Έηζη δηακνξθψλεηαη θαη θαηαμηψλεηαη σο έλαο ρψξνο θηιηθφο πξνο ηνπο πνιίηεο, ελήιηθνπο θαη παηδηά, σο έλαο ρψξνο θαζεκεξηλφο, νηθείνο, θηιφμελνο ρσξίο θάγθεια θαη ινπθέηα, ρψξνο ειεπζεξίαο θαη φρη θπιαθή.

7. επαξθψο θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, αιεζηλνί παηδαγσγνί ⇒ εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί φρη ππάιιεινη Οπζηαζηηθή αλαβάζκηζε - αιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ ψζηε λα γίλεη νπζηαζηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο κέζα ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ζπρλέο θαη ζσζηά νξγαλσκέλεο επηκνξθψζεηο ησλ θαζεγεηψλ, ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη ππνζηεξηθηηθνί ζεζκνί πνπ πξαγκαηηθά λα ηνπο βνεζνχλ ζην έξγν ηνπο, νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηψλ ζηελ εθπφλεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηθαίσκα λα δηακνξθψλνπλ ην κάζεκά ηνπο αλάινγα κε ηηο θάζε θνξά ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ακνηβέο πνπ λα ηηκνχλ ην έξγν ηνπο, λα ηνπο εμπςψλνπλ θαη φρη λα ηνπο κεηψλνπλ ζηα κάηηα ηεο θνηλσλίαο. Οη θαζεγεηέο δηαλννχκελνη ηεο θνηλσλίαο, κε πξαγκαηηθφ θχξνο θαη αμία.

έλα άιιν ζρνιείν είλαη εθηθηφ! Σν θείκελν είλαη απνηέιεζκα ζπδεηήζεσλ πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ παλειιαδηθά 7


Ο ΢επηέκβξεο ληχζεθε δάζθαινο

Ο Σεπηέκβξεο ληύζεθε δάζθαινο. Πάληα ηνλ λεπξίαδε ην μύπλεκα ηεο κάλαο ηνπ γη απηό ην ιόγν θη απηή ε κπξσδηά ηνπ ζηεκέλνπ θξέζθνπ πνξηνθα-

Δπν δάραξε θαη κηα θνθηή θαθέ, έλα θνπηαιάθη λεξό θαη

ιηνύ από ηελ θνπδίλα “θαιύηεξα λα κε ζηείιεηο λα ζθά-

αλαθάηεκα ν θαθέο ηνπ

βσ”, κνπξκνύξηζε θαη ζεθώζεθε κε ην δόξη

Ο Σεπηέκβξεο ληύζεθε αλόξερηα δάζθαινο

Πέξαζε ηα δπν ηνπ δάρηπια πάλσ από ηα κάηηα

Πόηηζε ην καληήιη ηνπ δπν ξαλίδεο κε ηε κπξσδηά κνπζθε-

πξσηλό πιύζηκν θη έπιπλε ηα δόληηα ηνπ

κέλνπ από ηε βξνρή ρώκαηνο

“γηα θάζε ελδερόκελν..” Φόξεζε ην ηδελ ηνπ

θη έβαιε ζην πέην ηνπ έλα ηζακπί ζαββαηηαλό

πέξαζε έλα καύξν καθό ζην θνξκί ηνπ

Έηζη, θάηη λα ηνπ ζπκίδεη πσο δελ είλαη κόλν έλα

ην παθέην κε ηα ηζηγάξα, ηαιαηπσξεκέλν,

Έξημε κηα καηηά ζηνλ θαζξέθηε

ζηε θσιόηζεπε ην θηλεηό κπξνζηά

πέξαζε ηα δάρηπια κέζα από ηα καιιηά

ηαπηόηεηα θαη πνξηνθόιη ζηε ζέζε ηνπο θιαζηθά

“παιηόθηιε.. παιηνζεηξά!” ζθέθηεθε θη ακέζσο δηαπίζησ-

Μηα καηηά ζηνλ θαζξέθηε

ζε ηελ ππεξβνιή ηε ιεθηηθή, όρη ζηελ νπζία!

πέξαζε ηα δάρηπια κέζα από ηα καιιηά ηνπ λα ηα μεκπεξ-

ίζσο θαη λα έπξεπε λ' απνζπξζώ σο πόηε ζα ζεθώλσ ηελ

δέςεη ηα κάδεςε θνηζίδα πίζσ κ’ έλα καύξν ιαζηηράθη

έλαξμε βάξπλε θη απηή κε ηα ρξόληα

“κάγθα κνπ.. πάκε”

θάπνηε ήηαλ λέα θη όιε ηελ είραλ πεξί πνιινύ θαη ηελ πν-

θαη πξνζπέξαζε ηε θνπδίλα κε δνξηιίθη

ζνύζαλ θαη ηώξα ην ίδην ζπκβαίλεη κα αλνκνιόγεηα θη νη

“αο είλαη θαιά ε θπξά Επζηξαηία ζην θπιηθείν! ζα κνπ

ιόγνη είλαη άιινη

ρηππήζεη κηα θξαπεδηά!”

Κνίηαμε ρσξίο λα αληηδξάζεη, δπν κπξκήγθηα πνπ λέκν-

Πίζσ από ηελ πόξηα, ε αλαζθάιεηα θάζηζε ζηνπο ώκνπο

ληαλ ηνλ λεξνρύηε ηνπ αθνύκπεζε ην θιπηδάλη θη έθαλε λα

ηνπ θη απηνί πςώζεθαλ γηα λα ην θξύςνπλ

θύγεη. Έιεγμε ην ζεξκόκεηξν ζηε γιάζηξα

ε καηηά ηνπ ζθιήξπλεθη ν θαπλόο από ην ηζηγάξν έπλημε

ρακειέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο σξαία, ζθέθηεθε θη

ηνλ λεαξό ιαηκό ηνπ

ήξζε αληηκέησπνο κε πνιινύο Θπκήζεθε ηε ρζεζηλή κέξα

5 ιεπηά ε δηαδξνκή, ζε 20 ζηνλ πξννξηζκό ηνπ

θαη ρακνγέιαζε αζηξαπόβξνληα πνιιά ζε ζρέζε κε ην

Πιήξσζε ηνλ θαθέ θαη, δηαζρίδνληαο ηνλ δηάδξνκν,

λεξό πνπ έπεζε ζαλ γηα εθθνβηζκό!..

ζήθσζε ηα κάηηα ζηελ πόξηα

"θάπνηνο ζύκσζε ηνλ Αύγνπζην" "δε βαξηέζαη! ληαειίθηα

“Πεδίν καρώλ, αλνηθηό”, ηνπ έθιεηλε κάηη ε ηακπέια

ελόο Καίζαξα", ζθέθηεθε κε ζπγθαηάβαζε

“Μεγάιε! εδώ είκαζηε!”, θαη νη ώκνη πήξαλ ηε ζέζε

θαη γύξηζε ηνλ δηαθόπηε ηνπ απηνθηλήηνπ “Έθε Δώια ζηε

ηνπο ηαπηόρξνλα κε ην ρακόγειν ζην ζαζηηζκέλν πξόζσπν

ξύζκηζε ηνπ ήρνπ..” όια ζηε ζέζε ηνπο

ηνπ

θαη πάηεζε ην γθάδη βαξηεζηεκέλα

Ο Σεπηέκβξεο ληύζεθε έθεβνο.

Δέθα θαη ελληά ιεπηά αθξηβώο ε δηαδξνκή

Αςημίνα Λαμπράκου

κηα αηηηθή νδόο, γθαζηξσκέλε, έληαζε θαη αλνξζόδνμε βηαζύλε Καιεκέξηζε ηνπο άιινπο όινη εδώ, δηαπίζησζε αλαθνπθηζκέλνο θη αλαζαξξεύνληαο, άξρηζε ηηο δηαρύζεηο Γηα κηα ζηηγκή κόλν, γύξηζε πίζσ ζηε πόξηα λα βάιεη ηε ηακπειίηζα από ηελ άιιε "Πεδίν καρώλ, αλνηθηό" δηόξζσζε ηα γπαιηά ζηε κύηε ηνπ άπισζε κηα έθθξαζε ιαρηάξαο ζην πξόζσπν θαη βάιζεθε λα πεξηκέλεη

8

Ε.Α.Κ. Ωνω Λιοςίων-Ζεφυρίου-Υυλήσ //eak-aliosion.blogspot.com Εκπαιδευτικοί Ωνω Λιοςίων //ekpanoliosion.blogspot.com ΕΛΜΕ Ωνω Λιοςίων-Ζεφυρίου-Υυλήσ //elme-alzefy.blogspot.com elmealzefy@gmail.com


Έρνπκε θάλεη ζαθέο κε ηε δξάζε καο φηη κε ηελ ηέρλε σο αθεηεξία θαη νδεγφ αλαδεηνχκε ηνλ θνηλφ ηφπν γηα ηε ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ, ηελ επηθνηλσλία, ηε θαληαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε, επηδηψθνληαο ηελ πξνψζεζε ζπιάθσλ αληίζηαζεο ζηε ζεκεξηλή αγνξαία βαξβαξφηεηα πνπ καο επηβάιιεηαη. Δπηδηψθνπκε ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ θπηηάξσλ ζπιινγηθήο έθθξαζεο θαη δξάζεο, πνπ ζα αληαλαθινχλ έκπξαθηα ηηο αμίεο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο απηννξγάλσζεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. ΢ην πιαίζην απηφ ζηεξίδνπκε ηνλ αγψλα δηάξθεηαο, πνπ νη θαζεγεηέο απνθάζηζαλ καδηθά ζηηο Γεληθέο ΢πλειεχζεηο ηνπο. Να δψζνπκε απηφλ ηνλ αγψλα φινη καδί. Γηα κφξθσζε, επηβίσζε, αμηνπξέπεηα θαη ειεπζεξία. Οη εμειίμεηο ζε Λχθεηα, ΔΠΑΛ-ΔΠΑ΢-΢ΔΚ θαη ζπλνιηθά ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηξαγηθέο. Οη θπβεξλψληεο αθνινπζψληαο ηηο πξνζηαγέο ηεο Σξφηθαο ηζαθίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ γηα κφξθσζε θη εξγαζία αχξην, ηηο ειπίδεο ησλ γνληψλ θαη ζαξψλνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γελ ηνπο ελδηαθέξεη ε νπζηαζηηθή κφξθσζε θη ν πνιηηηζκφο γηα ηα παηδηά καο. Θέινπλ ηελ εθπαίδεπζε ππνηαγκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζέινπλ ηε λενιαία ακφξθσηε θη απνιίηηζηε γηα λα ηε ρεηξίδνληαη κεηά ζαλ εμεπηειηζηηθά θηελφ, εξγαηηθφ δπλακηθφ. Όινη καο αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ηελ απφιπζε, ηελ αλεξγία, ηηο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, ηα ραξάηζηα, ηηο θαηαξγήζεηο λνζνθνκείσλ θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ. Όζν κέλνπκε άπξαγνη, άιια ρεηξφηεξα ζα έξρνληαη! Καίκε θαη ηηο δσέο καο αιιά θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο! Έρνπκε θάζε ιφγν θαη ππνρξέσζε λα κελ επηηξέςνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη θπβεξλψληεο ηα ζρέδηα ηνπο! Ξέξνπλ φηη φινη εκείο έρνπκε ηε δχλακε ζηελ ελφηεηά καο. Γη΄ απηφ ελσκέλνη παιεχνπκε γηα ηελ ηηκή, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε δσή καο ηελ ίδηα.

Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο γηα φιν ην ιαφ Γεκφζηα θαη δσξεάλ φια ηα θνηλσληθά θαη δεκφζηα αγαζά

ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η Η Οκάδα “Όπνπ Γεο Σέρλε” θαη ε ΕΛΜΕ Άλω Ληνζίωλ - Ζεθπξίνπ - Φπιήο ζπλδηνξγαλώλνπλ εθδήιωζε ην ΢άββαην, 16/11, ζηηο 7κκ, ζην Ωδείν ηνπ Δήκνπ Φπιήο. ΢ηελ εθδήιωζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο Tungsten θαη ζα γίλεη ζπδήηεζε πάλω ζηα ζέκαηα κε ηα νπνία απηή θαηαπηάλεηαη, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιιέο κνξθέο ηεο θνηλωληθήο βίαο ζηελ επνρή καο. Θα παξεπξεζνύλ ν ζθελνζέηεο ηεο ηαηλίαο Γηώξγνο Γεωξγόπνπινο θαη ν Παύινο Χαξακήο, πξόεδξνο ηνπ ΚΕΜΕΣΕ ηεο ΟΛΜΕ, νη νπνίνη ζα απαληήζνπλ ζε εξωηήζεηο θαη ζα ζπδεηήζνπλ καδί καο.

ΕΙ΢ΟΔΟ΢ ΕΛΕΤΘΕΡΗ 9


ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ Η ΜΟΤ΢ΙΚΗ ΕΚΔΗΛΨ΢Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΕΡΑ΢ΠΙ΢Η ΣΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΔΨΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ, 18.30μμ, ΢ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΝΨ ΛΙΟ΢ΙΨΝ

΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ

΢ΣΖΡΗΞΖ

FLYING MERCURY

΢ΤΛΛΟΓΟΗ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ

ΜΟΤ΢ΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 2νπ ΛΤΚΔΗΟΤ ΑΝΩ ΛΗΟ΢ΗΩΝ

ΔΛΜΔ ΑΝΩ ΛΗΟ΢ΗΩΝ-ΕΔΦΤΡΗΟΤΦΤΛΖ΢

ΜΟΤ΢ΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 1νπ ΛΤΚΔΗΟΤ ΑΝΩ ΛΗΟ΢ΗΩΝ

Ν.Π.Γ.Γ. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ΢

IRIFEZ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ ΠΗΓΑΙΝΟΤΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η 50 ΦΡΟΝΙΑ ΠΙ΢Ψ

ΟΦΙ ΢ΣΗ ΔΙΑΛΤ΢Η ΣΟΤ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ ΢ΦΟΛΕΙΟΤ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΢ΦΟΛΕΙΟ ΢ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΟΡΥΨ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ΢ ΔΟΤΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ΢ 10


(ζπλ. απφ ζει. 1) ... σο εθαιηήξην θαηάιεςεο ζέζεσλ ζηελ θαξδηά ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, ηνλ ζπλδηθαιηζκφ σο ζπκπιεξσκαηηθφ κεραληζκφ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο ην ιέγακε θαη παιαηφηεξα. Θέζακε νξζψο έλα απιφ θαη θαζαξφ δίιεκκα: Αλ ζα ζπλερίζεη ε γαιαδνπξάζηλε ιαίιαπα λα θαηεδαθίδεη φ,ηη νηθνδνκήζεθε σο δίρηπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απφ ηνλ πφιεκν θαη δψζε ή φρη. Σν απεξγηαθφ καο βήκα θαη νη εζσηεξηθέο δεκνθξαηηθέο καο ιεηηνπξγίεο απνθάιπςαλ πεξαηηέξσ θαη ηελ έλδεηα ησλ ζπζηεκηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη ηελ ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή θακαξίια. Όζν πξνζπαζνχλ λα θαιπθζνχλ πίζσ απφ βαξχγδνππεο δειψζεηο, φπσο ν ζησκχινο πξφεδξνο ηεο ΓΟΔ, ηφζν απνθαιχπηνληαη. Όπσο ζηε «θηινζνθία ηνπ Μπνπληνπάξ» ηνπ Μαγθξίη, ην λπρηηθφ απνθαιχπηεη φ,ηη πξνζπαζεί λα θξχςεη. Οη θξαηνχληεο καο δεηνχζαλ λα ζηνραζηνχκε ην κέιινλ ησλ παηδηψλ θαη ηηο ρψξαο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δέζκεπζαλ ηα φπνηα δεκφζηα έζνδα θαη ελέηαμαλ ηε δεκφζηα πεξηνπζία ζην αγγιηθφ δίθαην. Πξφθεηηαη γηα επηηεδεπκέλεο θηγνχξεο, λπθίηζεο κε γξαβάηα πνπ παζρίδνπλ λα θξχςνπλ φ,ηη εθπξνζσπνχλ. Σνλ ρσξίο αλαζηνιέο θφζκν ηνπ ρξήκαηνο. Καη ε ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή θακαξίια θη νη θπβεξλεηηθνί ζπλδηθαιηζηέο ππεξεηνχζαλ ηνπο ίδηνπο αθεληάδεο. Όινη απνθαιχθζεθαλ κπξνζηά θαη ζηνλ πιένλ αλππνςίαζην. Η απεξγία βνήζεζε λα θάλνπκε έλα βήκα θαη απφ ηνπο ζάκλνπο λα δνχκε ην δνθεξφ δάζνο, πνπ ζπλέρεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ε δηθνκκαηηθή νπεξέηα δελ έρεη έιενο, νχηε αλαζηνιέο. Μφλν εμαπνιχεη ηνλ ηξφκν θιείλνληαο ζπγρξφλσο ην κάηη ζηνπο κπαθιαβάδεο ηεο εζληθνθξνζχλεο θαη ζηε ζεξηψδε ιεγεψλα ησλ θαλαπεδάησλ. Πξφθεηηαη γηα παξαγσγνχο ηαηλίαο ηξφκνπ πνπ ηελ πιεξψλνπκε φκσο εκείο, ν θφζκνο ηεο εξγαζίαο θαη φρη γηα λα ηε δνχκε αιιά δπζηπρψο γηα λα ηε δήζνπκε. Απφ θνληά θαη νη θηξθηξίθνη πνπ δήζελ αληηζηέθνληαη, πνπ απνηεινχλ ηελ επηηνκή ηεο θξηθψδνπο γεινηφηεηαο θαη ελαληηνδξνκνχλ, θχκβαια θνχθησλ ήρσλ, γηα λα ςεθίζνπλ κεηά φ,ηη ηνπο δεηεζεί. Γ. Σν θάληαζκα ηεο εηηεκέλεο εξγαζίαο Κνηλφο παξνλνκαζηήο ηεο ζεκεξηλήο μεηζίπσηεο ξεηνξηθήο είλαη πσο ε εξγαζία ρσξίο ξίζθν απφιπζεο απνηειεί ζηξέβισζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ θάζε εμαξηεκέλε εξγαζία νθείιεη λα ζπλδέεηαη κε ην ξίζθν ηεο απφιπζεο. Η εξγαζία απνηειεί έλα νκφινγν πνπ ην αγνξάδεηο ζήκεξα θαη ην εμαξγπξψλεηο αχξην κε ηελ απφδνζε πνπ ζα ζνπ θαζνξίζεη ε «αφξαηε ρεηξ» ηεο αγνξάο. Αλ ζηεξείηαη ξίζθνπ ή είλαη κεησκέλνπ ξίζθνπ, ηφηε ε ακνηβή ηεο πξέπεη λα είλαη θάησ απφ ην φξην επηβίσζεο. Μέρξη ηψξα κεησκέλνπ ξίζθνπ απφιπζεο ήηαλ ε εξγα-

ζία ζην δεκφζην θαη γηα ηνπο ηαιηκπάλ ησλ αγνξψλ απηφ απνηειεί έλα αλήθνπζην πξνλφκην. Τπφ απηφ ην πξίζκα λνκίδνπκε πσο πξέπεη λα δνχκε φιε ηελ πξνζπάζεηα απαμίσζεο ηνπ δεκνζίνπ. Απαμηψλεηαη ψζηε λα επζπγξακκηζζεί κε ηελ θαζαξηήξηα ιεηηνπξγία ηεο αλεξγίαο. Οπφηε θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κία απφ ηηο ηξεηο θνξπθέο ηνπ ηξηγψλνπ: Δίηε άλεξγνη, είηε επθαηξηαθά θαη γιίζρξα ακεηβφκελνη, είηε αλαζθαιψο δψληεο. Η ζέζε εξγαζίαο είλαη γηα ηηο θπξίαξρεο ειίη έλα εμαζιησκέλν ηξφπαην πνπ ην θαηαθηάο δηαγθσληδφκελνο, αθήλνληαο πίζσ ζνπ ηνπο αληηπάινπο πιένλ ζπλαδέιθνπο ζνπ. Η άζθεζε ηεο εξγαζίαο δελ πεξηέρεη θακία γιπθηά αδεκνλία γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. Καη φια απηά ζ’ έλα πεξηβάιινλ πνπ ην νξίδεη ν παξάδεηζνο ηεο χθεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηηζρχζεη ε εθθαζαξηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο θξίζεο, νπφηε λα νδεγεζνχκε ζε κηα λέα ππεξαμίσζε ηνπ θεθαιαίνπ. Όκσο, πψο ηα νξίδνπκε εκείο; Γηαηί φπνηε ηα νξίδνπκε σο αληίπαια κεγέζε, ηφηε νη θξαηνχληεο ηαξάδνληαη ζθφδξα. Γηαηί μέξνπλ πσο ηα λενθηιειεχζεξα φλεηξα ηνπο δελ είλαη πδαηνζηεγή θαη κπνξεί λα ηα πλίμνπλ νη ρείκαξξνη ηεο ιατθήο αγαλάθηεζεο. Οη θξαηνχληεο πάλσ απ’ φια θνβνχληαη ην θάληαζκα ηεο εηηεκέλεο εξγαζίαο θη απφ θάζε πφξν ηνπ θνξκηνχ ηνπο αλαδχεηαη απηφο ν θφβνο. Έηζη, πξνσζνχλ ηνλ «θνηλσληθφ γχςν» θη νλνκάδνπλ βία ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπκάησλ ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Γ. Σα ζθπιηά ηνπ πνιέκνπ Σφηε ξίρλνπλ ζηε κάρε «ηα ζθπιηά ηνπ πνιέκνπ», ηα γηνπζνπθάθηα ηεο «δεκνζηνγξαθίαο». Απηή ηε κεγάιε ζπκκνξία, απηή ηε γξαθαηνθφξν αιεηεία ησλ ηζαξιαηάλσλ, ησλ κπαξνπηνθαπληζκέλσλ ηεο δηαζηξέβισζεο θαη ησλ κεηιίρησλ θαη επεηδψλ παξνπζηαζηξηψλ. Απηέο πνπ «βαζχδνλεο θαη ειηθνβιέθαξεο αλεβαίλνπλ ηα ζθαιηά» πξνο ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε κέζα ζηελ θνηλσληθή έξεκν κε έλαλ ζηφρν. Να κε κείλεη ηίπνηε εθηφο απφ ηνλ «ιεπθφ θηλέδν εξγαδφκελν», πνπ πιεξψλεη ηα δαλεηθά φρη ζε ρξήκα, αιιά κε αίκα. Μηα ζπζία ζην Μηλψηαπξν ρσξίο Θεζέα, ρσξίο θαλέλαλ Αηγέα λα αγσληά. Όηαλ κάιηζηα ππάξμεη θάπνην μέζπαζκα ησλ εηηεκέλσλ, κε ην πνπ θαηαθάζεηαη ν θνπξληαρηφο πηάλνπλ ηα φξγαλα ψζηε λα πκλήζνπλ ηνπο ζηηβαξνχο εγέηεο ηεο δηθνκκαηηθήο ζήκεξα θαη ηξηθνκκαηηθήο κέρξη πξφζθαηα φπεξαο-κπνχθα. Δπεμεξγάδνληαη γηα παξάδεηγκα φινη καδί, αλάκεζα ζηα πνιιά θαη ην λέν αζθαιηζηηθφ, κε έλα θαη κφλν πξφηαγκα: Πψο ε εζραηηά ηεο δσήο καο ζα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πιένλ επψδπλε θαη αλεηξήλεπηε θηψρεηα. Μαο ην ιέλε θαηάκνπηξα: ——> 11


΢αο πεξηκέλνπλ έξεκνη θαη ρηνλνζηηβάδεο, πνιπεηήο πεξίνδνο αλέρεηαο θαη θαζεκαγκέλεο δσήο κε βαξηά θνηλσληθά θαηάγκαηα. Σν πιένλ φκσο πληγεξφ, ην πιένλ απνθξνπζηηθφ είλαη ην λα βιέπεηο, κέζα ζε απηή ηελ αηκάηηλε ζησπή, αμηνπξεπείο αλζξψπνπο, πνπ ήμεξεο, αθνινπζψληαο ζθφιηεο νδνχο, λα ζπλαγειάδνληαη κε άιινπο, βπζηζκέλνπο ζηε δηαθζνξά θαη ξπρφθαξδνπο. Δ. Πνιπηερλείν 40 ρξφληα κεηά, δχν θφζκνη ρσξηζηά

Πψο πηάλνπκε θαη θξαηάκε ην λήκα απφ ην Πνιπηερλείν, ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαη ην ΔΑΜ; Ση αληηηάζζνπκε εκείο απέλαληη ζηνπο θνπθνπινθφξνπο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηνπο θακπνηίλνπο πνπ θαηάληεζαλ θαη ην ΠΑ΢ΟΚ, ην άιινηε θξαηαηφ θφκκα ηνπ κεγάινπ αληηθαηηθνχ, «ηφπν βνζθήο γηα ηηο γθακνχδεο», πην δεμηφ θαη απφ ηνλ δεμηφηεξν ηνίρν; Μεηαηξνπή ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ φπσο πγεία θαη πξφλνηα ζε πξνζαξηήκαηα ησλ αγνξψλ, ζέινπλ απηνί. Πξφλνηα θαη αζθάιηζε σο φξνπο αμηνπξέπεηαο ησλ γεξαηεηψλ καο, εκείο. Η πξαγκαηηθή δσή είλαη εμαίξεζε, νη δείθηεο ππεξαμίσζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε πξαγκαηηθή δσή, ιέλε απηνί. Ζ πξαγκαηηθή δσή είλαη ε θαζεκεξηλή αγσλία καο σο αλαζθαιψο δψλησλ. Απηή βάδνπκε ζην επίθεληξν, απαληνχκε εκείο. Καλαπέ θαη θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ, πξνθξίλνπλ απηνί. Σνπο αλνηθηνχο νξίδνληεο ησλ δηαδειψζεσλ κε ηε ζθέςε καο ζε έλαλ λέν ζπλδηθαιηζκφ, εκείο. Γηακεζνιάβεζε ηεο πνιηηηθήο απφ ηηο ηειενπηηθέο εηθφλεο θαη ηα Mont Blank ησλ δηαχισλ, πξνσζνχλ απηνί. Σελ ηξαρχηεηα ηεο ζχγθξνπζεο, ην ζσκαηείν, ηελ άκεζε δεκνθξαηία, ηελ πνιηηηθή σο κέζνλ αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ θαη φρη ζεξαπελίδα ησλ αγνξψλ, εκείο. Με ηηο κεηακθηέζεηο ηνπ αλππφζηαηνπ, πνιηηεχνληαη απηνί. Με ηελ αλάγλσζε ηεο ζπγθπξίαο θαη ηελ επηδίσμε θαζεκεξηλνχ πξαθηηθνχ απνηειέζκαηνο, εκείο. Αηνκηζκφο θαη αλέιημε. Έηζη θαηαλννχλ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο απηνί. Αιιειεγγχε σο θαηαζηαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ σο ηνλ ππξήλα νηηδήπνηε ειπηδνθφξνπ θέξεη ηνλ κέιινλ, εκείο. Μέλεηε ζηηο έλδνμεο δηεγήζεηο ηνπ παξειζφληνο, ειεεηλνινγείηε ηε κνίξα ζαο, φια ηειείσζαλ, νη αγνξέο έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν, νπξιηάδνπλ απηνί. 12

Δίκαζηε ηνικεηίεο, δελ είλαη ν αφξηζηνο ην κέιινλ καο, ηίπνηε δελ ηειείσζε, έρεηε ρηιηάδεο ιφγνπο λα καο θνβάζηε, νπξιηάδνπκε κεο ζηα κνχηξα ηνπο εκείο. Μαο ζέινπλ νηζηξειαηεκέλνπο κνλαρηθνχο απηνί Οξγαλψλνπκε ηελ πξσηνβνπιία ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ εκείο. Γηάλλεο Παπαδόπνπινο

Πψο νη επηρεηξήζεηο αγνξάδνπλ ην εηζηηήξηφ ηνπο γηα ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ ΖΠΑ (Απφ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηνδηθφ Ρωγκέο ελ Σάμεη, η. 4, Φζηλφπσξν, 1999)

΢ρεδφλ θάζε κεγάιε επηρείξεζε, θαζψο αδεκνλεί λα εμαζθαιίζεη έλα αηρκαισηηζκέλν θνηλφ απφ λεαξνχο θαηαλαισηέο, ρξεκαηνδνηεί θάπνηνπ είδνπο ζρνιηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα. Δπίζεο πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδνηνχλ καζεηηθφ εμνπιηζκφ κε κάξθεο θαη ινγφηππα εηαηξεηψλ. Έλα 40% πεξίπνπ ησλ ζρνιείσλ απφ θάζε γσληά ηεο ρψξαο μεθηλνχλ ηε κέξα ηνπο κε ελεκέξσζε θαη δηαθεκίζεηο πνπ κεηαδίδνληαη απφ ην Channel One, ην ζρνιηθφ ελεκεξσηηθφ ηειενπηηθφ δίθηπν γηα έθεβνπο. Έρνληαο μεθηλήζεη ην 1989 απφ ηνλ ακθηιεγφκελν επηρεηξεκαηία Κξηο Γνπίηι, ην Channel One είλαη κάιινλ ην πην γλσζηφ ζρνιηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα, αιιά ηα πιένλ πξφζθαηα παξαδείγκαηα είλαη αθφκα πην αλεζπρεηηθά: • έλα βηβιίν αζθήζεσλ δηδάζθεη καζεκαηηθά ζηα παηδηά ηεο ηξίηεο ηάμεο κε ην λα κεηξάλε Tootsie Rolls, • κηα ζεηξά καζεκάησλ γηα επηρεηξήζεηο δηδάζθεη ηελ αμία ηεο εξγαζίαο δείρλνληαο πψο δηεπζχλνληαη ηα εζηηαηφξηα Mac Donald’s, • ζπκβφιαηα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ έρνπλ κεηαηξέςεη νπζηαζηηθά θάπνηα ζρνιεία ζε εκπνξηθνχο πξάθηνξεο ηεο Coca Cola θαη ηεο Pepsi. Γηαηί απηή ε καδηθή ζηξνθή ζηε ζρνιηθή αίζνπζα; «Γηαηί εθεί βξίζθνληαη ηα παηδηά», ιέεη ν Άιεμ Μφιλαξ, δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Δκπνξεπκαηνπνίεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Γνπηλζφζθηλ ζηελ πνιηηεία Μηιγνπφθη. «Οη εηαηξείεο αξέζθνληαη λα ιέλε φηη πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζρνιηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλνπλ είλαη λα επεθηείλνπλ ηελ παηδηθή αγνξά νπνπδήπνηε κπνξνχλ… ΢ηήβελ Μάληγθ

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ  

Το έντυπο της ΕΑΚ Άν Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you