Page 1


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

MUÅC LUÅC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thöng điïåp cuảa chuả tõch HÐQT Message from the Chairman of the Board of Management [2-3] Giúái thiïåu chung General Introduction [4-5] Lõch sûả phaát triïẩn Development History [6-7] Ban Laänh đaåo The Board of Management [8-9] Cú câëu töẩ chûác Organization Structure [10-12] Lĩnh vûåc kinh doanh Business Fields [14-15] Chiïën lûúåc phaát triïẩn Development Plan [16-17] Cam kïët cuảa PVC PVC’s Commitment [18-19] Hoaåt đöång đâầu tû cuảa PVC PVC’s Investment Project [20,23]

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

CONTENT

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Caác cöng trònh dûå aán đaä thi cöng xây dûång Completed Projects [24-35] Muåc tiïu kinh doanh Business Targets [38-39] Ðõnh hûúáng triïẩn khai 2011-2015 Implementation Plan 2011-2015 [40-41] Giaải phaáp thûåc hiïån Solutions [42-43] Chñnh saách châët lûúång Quality Policy [46-47] Nguyïn tùæc an toaàn, sûác khoảe, möi trûúàng Principle of Safety, Health and Environment [48-49] Khaách haàng vaà caác đöëi taác Customers and Partners [50-51] Chûáng chó vaà Danh hiïåu Certificates and Prizes [52-57] Ðún võ thaành viïn Subsidiaries [58-63]


1

www.pvc.vn

THÖNG ÐIÏåP CUẢA CHUẢ TÕCH HÐQT aâ thaânh viïn cuãa Têåp àoaân Dêìu khñ Quöëc gia Viïåt Nam - Têåp àoaân kinh tïë huâng maånh haâng àêìu àêët nûúác -Töíng cöng ty Cöí phêìn Xêy lùæp Dêìu khñ Viïåt Nam àang nöî lûåc vûún lïn trúã thaânh möåt doanh nghiïåp xêy lùæp chuã lûåc cuãa ngaânh Dêìu khñ Viïåt Nam, coá trònh àöå quaãn lyá vaâ cöng nghïå mang têìm quöëc tïë trong xêy lùæp chuyïn ngaânh dêìu khñ.

L

Àïí thûåc hiïån muåc tiïu naây, PVC àang têåp trung àêìu tû cú súã vêåt chêët, khoa hoåc cöng nghïå, con ngûúâi vaâ àêíy maånh phaát triïín dõch vuå xêy lùæp caác cöng trònh dêìu khñ trïn biïín, tiïëp tuåc cuãng cöë nùng lûåc àïí khùèng àõnh laâ töíng thêìu EPC haâng àêìu Viïåt Nam trong xêy lùæp caác cöng trònh chuyïn ngaânh dêìu khñ nhû: xêy dûång caác nhaâ maáy loåc hoaá dêìu, nhaâ maáy cöng nghiïåp khñ, caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, bïí chûáa dêìu thö vaâ caác saãn phêím dêìu khñ. Cuâng vúái viïåc cuãng cöë, phaát triïín caác lônh vûåc thïë maånh truyïìn thöëng nhû: xêy dûång hïå thöëng taâng trûä, vêån chuyïín caác saãn phêím dêìu khñ; cú khñ lùæp àùåt, chïë taåo thiïët bõ dêìu khñ; àêìu tû khu cöng nghiïåp, cùn cûá dõch vuå dêìu khñ, PVC àaä vaâ àang khùèng àõnh thûúng hiïåu cuãa mònh trong lônh vûåc xêy dûång cöng nghiïåp vaâ dên duång (chuã yïëu laâ nhaâ cao têìng vaâ siïu cao têìng) trïn caã nûúác.

PHÊÌN 1

2

Ngaây 19/8/2009, PVC chñnh thûác niïm yïët 150 triïåu cöí phiïëu vúái maä PVX trïn Súã Giao dõch chûáng khoaán Haâ Nöåi, àaánh dêëu bûúác chuyïín mònh quan troång cuãa Töíng cöng ty trïn chùång àûúâng phaát triïín múái. Chuáng töi khùèng àõnh vúái sûå quan têm, uãng höå cuãa Têåp àoaân Dêìu khñ Quöëc gia Viïåt Nam, sûå tin tûúãng, húåp taác cuãa caác cöí àöng, àöëi taác, nhaâ àêìu tû vaâ àùåc biïåt laâ sûå nöî lûåc, quyïët têm cuãa toaân thïí CBCNV laâ nhûäng àöång lûåc àïí PVC tiïëp tuåc phaát triïín maånh meä vaâ bïìn vûäng.

Öng TRÕNH XUÂN THANH Chuả tõch Höại đöầng quaản trõ Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu khñ Viïạt Nam


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

CHAIRMAN’S MESSAGE eing a member of the Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) - the leading economic group of Vietnam, PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC) is becoming a key construction corporation of PetroVietnam with international standards and technology in petroleum specialized construction.

B

In order to achieve this target, PVC concentrates on investing in facilities, technology, and manpower. It also aims to accelerate the development of services of onshore petroleum construction, and continues to strengthen its ability as the leading EPC contractor in the fields of petroleum specialized construction such as construction of petrochemical refineries, industrial gas plants, thermal electric plants, crude oil tanks and petroleum products in Vietnam. Together with the consolidation and development of traditional strengths such as storage construction, petroleum transportation, mechanical installation, petroleum equipment production, investment in industrial zones, petroleum service bases, etc. PVC has been affirming its prestige and ability through industrial and civil construction of mainly high-rise and super high-risebuildings throughout the country.

We are confident that, together with PetroVietnam’s support, the cooperation of shareholders, partners, investors and particularly the endeavour of PVC staff, we will continue to grow more and more strongly.

Mr. TRINH XUAN THANH Chairman - PVC

3 PART 1

On August 19, 2009, PVC marked an important new step with the offer of 150 million shares of PVX stock on the Hanoi Stock Exchange (HNX).


GENERAL INTRODUCTION

2

www.pvc.vn

GIÚÁI THIÏÅU

TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏåT NAM Truå súả chñnh:

Toàa nhaà CEO, đûúàng Phaạm Huàng, Tûà Liïm, Haà Nöại

Ðiïån thoaåi:

(84) 4 3768 9291 / 3 / 4 / 5

Fax:

(84) 4 3768 9290 / 3768 9867

Email:

info@pvc.vn

Website: Vùn phoàng phña nam:

http://www.pvc.vn Tâầng 6, toàa nhaà Media, 11Bis, Nguyïîn Gia thiïầu, P. 6, Q.3, TP. Höầ Chñ Minh

Ðiïån thoaåi :

(84) 8 5422 1015

Fax :

(84) 8 5422 1515

Maä cöẩ phiïëu: Lĩnh vûåc kinh doanh:

Vöën điïầu lïå:

- Xây lùæp chuyïn ngaành dâầu khñ - Xây dûạng chuyïn ngaành cöng nghiïạp vaà dân duạng - Ðâầu tû, xây dûạng khu cöng nghiïạp vaà đö thõ - Ðâầu tû bâët đöạng saản, kinh doanh vùn phoàng, siïu thõ, nhaà úả - Ðâầu tû taài chñnh 2.500 tyả 10.000 tyả

Chuả tõch HÐQT:

Öng Trõnh Xuân Thanh

4

Töẩng giaám đöëc:

Öng Vuä Ðûác Thuâạn

PHÊÌN 2

Vöën điïầu lïå dûå kiïën nùm 2015:

PVX

Söë lûúång cöng ty thaành viïn: Söë lûúång caán böå cöng nhân viïn:

(*) Câåp nhâåt đïën ngaày 31/10/2010

49 13.443


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION (PVC) Head Office:

C.E.O Building, Pham Hung Road, Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

Tel:

(84) 4 3768 9291 / 3 / 4 / 5

Fax:

(84) 4 3768 9290 / 3768 9867

Email:

info@pvc.vn

Website: Southern Office:

http://www.pvc.vn Floor 6, Media Building, Bis 11, Nguyen Gia Thieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel :

(84) 8 5422 1015

Fax :

(84) 8 5422 1515

Stock code:

PVX

Main Business

- Petroleum specialized construction - Industrial and civil construction - Investment in industrial zone and urban construction - Investment in real estate, office, supermarkets and housing - Investment in finance

Legal Capital: Forecasted Legal Capital in 2015: Chairman of the Board of Management:

Number of subsidiaries: Number of staff members: (*) As of October 31th, 2010

10,000 Billions VND Mr. Trinh Xuan Thanh Mr. Vu Ðuc Thuan 49 13,443

5 PART 2

General Director:

2,500 Billions VND


DEVELOPMENT HISTORY

3

www.pvc.vn

LÕCH SÛÃ PHAÁT TRIÏÍN

26/10/2007 19/09/1995 08/1983 Chuả tõch HÐBT cho pheáp Töẩng cuåc Dâầu khñ thaành lâåp Xñ nghiïåp liïn húåp xây lùæp dâầu khñ.

PHÊÌN 3

6

The Chairman of the Ministers’ Council permitted General Petrol to establish the Petro Construction Company

14/09/1983 Töẩng cuåc Dâầu khñ đaä quyïët đõnh thaành lâåp Xñ nghiïåp liïn húåp Xây lùæp Dâầu khñ. The Petro General Department decided to establish The Petroleum Construction Company

Xñ nghiïåp liïn húåp xây lùæp Dâầu khñ đöẩi tïn thaành Cöng ty Thiïët kïë vaà Xây dûång Dâầu khñ. The Petroleum Construction Company became the Petroleum Design and Construction Company

17/03/2005 Böå trûúảng Böå Cöng nghiïåp phï duyïåt phûúng aán cöẩ phâần hoaá vaà chuyïẩn Cöng ty thiïët kïë vaà xây dûång dâầu khñ thaành Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ. The Minister of Industry approved the equitization plan and the Petroleum Design and Construction Company became the Petroleum Construction Joint Stock Company

Tâåp đoaàn Dâầu khñ Viïåt Nam thöng qua Ðïầ aán chuyïẩn đöẩi Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ thaành Töẩng cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ Viïåt Nam. The Vietnam Oil and Gas Group approved the project to change Petroleum Construction Joint Stock Company into PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC).


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

20/01/2010

16/5/2009

The Annual General Shareholders Meeting of PVC approved project of changing Petroleum Construction Joint Stock Company into PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC).

The Annual General Shareholders Meeting of PVC approved the plan of listing its stocks on the Hanoi Stock Exchange (HNX) development strategy to 2015 and orientation to 2025.

27/6/2008

19/8/2009

Ðaåi höåi cöẩ đöng thûúàng niïn Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu khñ Viïåt Nam đaä thöng qua phûúng aán tùng vöën điïầu lïå lïn 1.500 tyả đöầng.

Töẩng Cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu khñ Viïåt Nam thûåc hiïån Niïm yïët 150.000.000 cöẩ phiïëu vúái maä cöẩ phiïëu laà PVX trïn Súả giao dõch Chûáng khoaán Haà Nöåi.

21/11/2007

The Annual General Shareholders Meeting of PVC approved the plan to increase the charter capital up to VND 1,500 billions.

150 million shares of PVC with the code of PVX were listed on HNX.

The Extraordinary General Shareholders Meeting of PVC adopted the plan to increase the charter capital up to 2,500 billion VND.

7 PART 3

Ðaåi höåi đöầng cöẩ đöng Töẩng cöng ty thöng qua đïầ aán chuyïẩn đöẩi Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ thaành Töẩng cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ Viïåt Nam.

Ðaåi höåi đöầng cöẩ đöng thûúàng niïn Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu khñ Viïåt Nam (PVC) thöng qua Kïë hoaåch niïm yïët cöẩ phiïëu lïn Súả giao dõch chûáng khoaán Haà Nöåi vaà Chiïën lûúåc phaát triïẩn đïën nùm 2015, đõnh hûúáng đïën nùm 2025.

Ðaåi höåi đöầng cöẩ đöng bâët thûúàng Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu khñ Viïåt Nam đaä thöng qua phûúng aán tùng vöën điïầu lïå lïn 2.500 tyả đöầng.


4

PVC’S MANAGERS www.pvc.vn

BAN LAÄNH ÀAÅO HÖÅI ÐÖẦNG QUAẢN TRÕ (BOARD OF MANAGEMENT) Öng TRÕNH XUÂN THANH Chuả tõch HÐQT (Chairman) Öng NGUYÏÎN NGOÅC QUYÁ Phoá chuả tõch HÐQT (Vice Chairman) Öng VUÄ ÐÛÁC THUÂÅN UẢy viïn HÐQT (Member of BOM) Öng BUÀI TIÏËN THAÀNH UẢy viïn HÐQT (Member of BOM) Öng LÏ HÖẦNG THAÁI UẢy viïn HÐQT (Member of BOM)

PHÊÌN 4

8

Chuả tõch HÐQT: Öng TRÕNH XUÂN THANH Chairman: Mr. TRINH XUAN THANH


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

BAN TÖẨNG GIAÁM ÐÖËC (BOARD OF GENERAL DIRECTORS) Öng VUÄ ÐÛÁC THUÂÅN Töẩng giaám đöëc (President – CEO) Öng NGUYÏÎN MAÅNH TIÏËN Phoá Töẩng giaám đöëc thûúàng trûạc (Vice Permanent President) Öng NGUYÏÎN HUY HOÀA Phoá Töẩng giaám đöëc (Vice President) Öng PHAÅM HÛÄU NGHĨA Phoá Töẩng giaám đöëc (Vice President) Öng NGUYÏÎN NGOÅC DUÄNG Phoá Töẩng giaám đöëc (Vice President) Töẩng giaám đöëc : Öng VUÄ ÐÛÁC THUÂÅN President - CEO: Mr. VU ÐUC THUAN

 Öng CHU VÙN MINH Phoá Töẩng giaám đöëc (Vice President)

PART 4

 Öng NGUYÏÎN DUYÏN HAẢI Phoá Töẩng giaám đöëc (Vice President)

9


ORGANIZATIONAL STRUCTURE

5

www.pvc.vn

CÚ CÊËU TÖÍ CHÛÁC

MÖ HÒNH TÖẨ TÖẨ CHÛÁC (Organizational Structure) ÐAÅI HÖÅI ÐÖẦNG CÖẨ ÐÖNG General Shareholders' Meeting

HÖÅI ÐÖẦNG QUAẢN TRÕ Board of Management

BAN KIÏẨM SOAÁT Board of Supervision

BAN TÖẨNG GIAÁM ÐÖËC Board of General Directors

PHÊÌN 5

10 CAÁC BAN CHÛÁC NÙNG Functional Departments

CAÁC BAN ÐIÏẦU HAÀNH DÛÅ AÁN Project Executive Boards

CAÁC CÖNG TY THAÀNH VIÏN Company Members


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

CAÁC BAN CHÛÁC NÙNG (Functional Departments) 1 Vùn phoàng (Office - Administration Department) 1.1 Phoàng Vùn thû lûu trûä (Administration Department) 1.2 Phoàng Töẩng húåp- Thi đua khen thûúảng (General Emulation Department) 1.3 Phoàng Haành chñnh- Quaản trõ (Secretary and Archive Department) 1.4 Phoàng Phaáp chïë (Law Department) 1.5 Phoàng Tin hoåc (Technology Department) 2 Ban Töẩ chûác Nhân sûå (Personnel Organization Department) 2.1 Phoàng Töẩ chûác Caán böå (Personnel Organization – Labor Division) 2.2 Phoàng Tiïần lûúng vaà Chïë đöå chñnh saách (Salary and Welfare Division) 2.3 Phoàng Ðaào taåo - Phaát triïẩn nguöần nhân lûåc (Human Resource Training and Developing Division) 3 Ban Taài chñnh Kïë toaán (Finance Accounting Department) 3.1 Phoàng Taài chñnh (Finance Division) 3.2 Phoàng Kïë toaán (Accounting Division) 4 Ban Kyä thuâåt An toaàn (Technical Safety Department) 4.1 Phoàng Quaản lyá kyä thuâåt thi cöng (Technical Implementation Management Division) 4.2 Phoàng Quaản lyá châët lûúång (Standard Management Division) 4.3 Phoàng An toaàn vaà Möi trûúàng (Safety – Environment Division) 5 Ban Thûúng maåi (Commercial Department) 6 Ban Kïë hoaåch (Planning Department) 7 Ban Kinh tïë Ðâëu thâầu (Economics – Bidding Department) 7.1 Phoàng Ðâëu thâầu (Bidding Division)

9 Ban Kiïẩm toaán nöåi böå (Internal Auditing Department) 10 Trung tâm Truyïần Thöng, Phaát triïẩn thûúng hiïåu vaà Vùn hoáa doanh nghiïåp PVC (PVC Communication, Brand Development and Business Culture Center) 11 Trung tâm Tû vâën Thiïët kïë vaà ÛÁng duång Kyä thuâåt PVC (PVC Designing Advisory and Technology Application Center)

PART 5

8 Ban Ðâầu tû vaà Dûå aán (Project Investment Department) 8.1 Phoàng kinh doanh (Trading Division)

11


CAÁC BAN ÐIÏẦU HAÀNH DÛÅ AÁN (Project Management Units) 1 BÐH caác dûå aán cuảa PVC taåi Haà Nöåi (PVC’s Projects Management Unit in Ha Noi)

PHÊÌN 5

12

2 BÐHDA Xây dûång cöng trònh kho chûáa LPG laånh (Project Management Unit - LPG Cold Store) 3 BÐHDA Nhaà maáy Nhiïåt điïån Thaái Bònh 2 (Project Management Unit - Thai Binh II Thermal Power Plant) 4 BÐH Nhaà maáy nhiïåt điïån Vuäng AÁng (Project Management Unit - Vung Ang Power Plant)


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

5 BÐHDA Nhaà maáy saản xuâët Ethanol (Project Management Unit - Ethanol Plant) 6 BÐHDA Nhaà maáy điïån Nhún Traåch 2 (Project Management Unit - Nhon Trach II Power Plant)

8 BÐHDA Nhaà maáy Xú súåi töẩng húåp Polyester (Project Management Unit - Polyester Plant)

PART 5

7 BÐHDA Ðûúàng öëng dâîn khñ phña Nam (Project Management Unit - Southern Gas Pipeline Project)

13


6

BUSINESS FIELDS www.pvc.vn

LÔNH VÛÅC KINH DOANH A. Xây lùæp chuyïn ngaành Dâầu khñ Xây dûạng nhaà maáy loạc hoáa dâầu; Thiïët kïë, chïë taạo, lùæp đùạt hïạ thöëng đûúàng öëng dâîn dâầu khñ; Thiïët kïë, thi cöng, sûảa chûäa giaàn khoan, chân đïë, böần bïẩ; Saản xuâët & lùæp đùạt caác phuạ kiïạn khoan khai thaác dâầu khñ; Ðoáng tâầu & kinh doanh caác thiïët bõ ngaành dâầu khñ. B. Xây dûång cöng nghiïåp Töẩng thâầu EPC xây dûạng nhaà maáy nhiïạt điïạn, khñ điïạn, lùæp đùạt hïạ thöëng đûúàng dây taải điïạn lïn đïën 35KV; Ðâầu tû xây dûạng caác nhaà maáy chïë taạo cú khñ, đoáng taàu, vâạt liïạu xây dûạng. Thiïët kïë vaà töẩng thâầu EPC caác dûạ aán haạ tâầng giao thöng thuảy lúại; Lùæp đùạt caác hïạ thöëng thiïët bõ cöng nghïạp, thiïët bõ điïầu khiïẩn, tûạ đöạng hoáa cho caác cöng trònh cöng nghiïạp...

C. Xây dûång dân duång Ðâầu tû, tû vâën, thiïët kïë caác cöng trònh dân duạng; Töẩng thâầu EPC caác dûạ aán xây dûạng vùn phoàng, khaách saạn vaà chung cû cao câëp, đùạc biïạt nhaà kïët câëu theáp, nhaà cao tâầng vaà siïu cao tâầng. D. Ðâầu tû xây dûång khu Cöng nghiïåp Xây dûạng caác khu cöng nghiïạp vaà khu đö thõ múái; Thi cöng san lâëp mùạt bùçng, đûúàng xaá; Xây dûạng nhaà maáy xi mùng, traạm tröạn bï töng vaà saản xuâët vâạt liïạu xây dûạng. E. Ðâầu tû taài chñnh Ðâầu tû goáp vöën vaào caác cöng ty thaành viïn; Khai thaác nguöần taài chñnh bïn ngoaài, liïn doanh, liïn kïët vaà phaát haành cöẩ phiïëu; Liïn doanh vúái caác đöëi taác nûúác ngoaài đïẩ húạp taác đâầu tû caác dûạ aán coá vöën đâầu tû lúán. F. Ðâầu tû bâët đöång saản Vùn phoàng; Siïu thõ; Nhaà úả.

PHÊÌN 6

14


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

BUSINESS FIELDS A. Petroleum installation and construction Construction of petro-chemical refinery plant. Design, manufacture, installation of petrol and gas pipeline. Design, construction, repair oil rig, platform and tank. Manufacture, installation of petrol and gas drilling accessories. Ship building and trading petroleum equipment.

D. Investment in development of industrial area Construction of industrial and new urban areas. Land fill, road construction. Development of cement plant, concrete mixing station and building materials.

15 E. Financial investment Investment and capital contribution to subsidiaries. Exploit external financial resources, joint venture, partnership and issuing stock. Joint venture with foreign partners to invest in large scale project. F. Investment in real estate Office, supermarket and residence.

PART 6

B. Industrial engineering EPC Contractor to develop thermal power plant, power and gas plant, installation of power cable up to 35 KV. Investment and development of mechanical manufacture plant, ship building, and building materials. Design and EPC Contractor for transportation and irrigation infrastructure project. Installation of industrial equipment system, control equipment, automation for industrial project.

C. Civil engineering Investment, consultancy, design civil project. EPC Contractor for development projects including office, hotel and high quality apartment, especially steel structured building, high rise buildings and super high building.


7

DEVELOPMENT PLAN

CHIÏËN LÛÚÅC PHAÁT TRIÏÍN

A. MUÅC TIÏU TÖẨNG QUAÁT Nùm 2015 PVC trúả thaành Tâạp đoaàn cöng nghiïạp- xây dûạng söë 1 Viïạt Nam vaà laà möạt trong 3 thûúng hiïạu xây lùæp dâầu khñ lúán nhâët khu vûạc Ðöng Nam AÁ; Nùm 2025 PVC seä loạt vaào danh saách 20 nhaà thâầu lúán nhâët thïë giúái trong ngaành xây lùæp dâầu khñ. B. NGUYÏN TÙÆC PHAÁT TRIÏẨN Phaát triïẩn Töẩng cöng ty PVC thaành Tâạp đoaàn đa súả hûäu hoaạt đöạng theo mö hònh Cöng ty meạ - Cöng ty con coá ngaành nghïầ đa daạng lâëy caác dûạ aán trong ngaành dâầu khñ laà muạc tiïu đïẩ hoaạt đöạng; Tùng nhanh tyả troạng saản xuâët cöng nghiïạp; Tâạp trung troạng tâm vaào xây lùæp caác dûạ aán coá tyả troạng châët xaám lúán vaà cöng nghïạ cao; Tùng dâần quy mö caác dûạ aán laàm töẩng thâầu EPC.

PHÊÌN 7

16

www.pvc.vn


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

DEVELOPMENT PLAN 1. TARGETS 

In 2015, PVC will become the First group in Construction and Industry and one of the top three famous brand name in petroleum specialized construction in Southeast AsiaIn 2025, PVC’s brand name will be listed in top 20 biggest contractors over the world.

2. DEVELOPMENT PRINCIPAL 

Develop PVC to a Group working in various activities, petroleum project will be the targetIncrease the proportion in producing industryFocus on constructing main projects which require grey matter and high-techBecome EPC contractor in the most projects

17 PART 7


8

PVC’S COMMITMENT www.pvc.vn

CAM KÏËT CUÃA THÛÚNG HIÏÅU PVC Nhân viïn: möi trûúàng laàm viïạc nùng đöạng,

cú höại phaát triïẩn Khaách

haàng: Mang đïën saản phâẩm töët nhâët vúái dõch vuạ hoaàn haảo

 Ðöëi taác: Húạp taác cuàng phaát triïẩn Nhaà

đâầu tû / cöẩ đöng: Ðem laại lúại nhuâạn cao nhâët cuàng sûạ bïần vûäng

 Cöång đöầng: PVC doanh nghiïạp phaát triïẩn vò

cöạng đöầng

PHÊÌN 8

18

PVC’S COMMITMENT Staff: Dynamic working environment,

opportunities to grow Customer: The best product with

perfect service Partner: Cooporate to development together Shareholder: Generate highest and

the firmest profit Community: PVC develops for community


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

19 PART 8

PVC Develop for community


PVC’S INVESTMENT PROJECT

9

www.pvc.vn

HOAÅT ÀÖÅNG ÀÊÌU TÛ CUÃA PVC 9.1. HOAÅT ÐÖÅNG ÐÂẦU TÛ TRÛÅC TIÏËP (DIRECT INVESTMENT) DÛÅ AÁN NHAÀ MAÁY CHÏË TAÅO CÚ KHÑ VAÀ SAẢN XUÂËT VÂÅT LIÏÅU XÂY DÛÅNG Ðõa điïẩm: Khu CN söë 2, Khu KT Nghi sún, Thanh Hoáa Quy mö dûå aán: Diïạn tñch 10 ha, vúái muạc tiïu laà: - Ðâầu tû xây dûạng xûúảng gia cöng, chïë taạo,lùæp raáp kïët câëu theáp: 5000 tâën/nùm; - Traạm tröạn bï töng thûúng phâẩm 300.000 m3/nùm; - Xûúảng sûảa chûäa cú khñ vaà baäi tâạp kïët phûúng tiïạn thi cöng; - Khu điïầu haành töẩng thâầu thi cöng Liïn húạp loạc hoaá dâầu Nghi Sún. Töẩng mûác đâầu tû: 148 tyả đöầng ENGINEERING AND CONSTRUCTION MATERIALS MANUFACTURING PLANT Address: Industry zone No.2, Nghi son Economic zone, Thanh Hoa Project scale: Construction area of 10ha - Invest in constructing process workshop, fit steel structure: 5000 tons/year - Concrete mixing station: 300.000 m3/year - Engineering repair workshop and parking fields - Management house of EPC general at Nghi Son oil filtering Unit Total investment: 148 billion VND

 DÛÅ AÁN KHU ÐÖ THÕ ÐAÅI HOÅC DÂẦU KHÑ VĨNH PHUÁC Ðõa điïẩm: Thaành phöë Vĩnh Yïn, tónh Vĩnh Phuác Quy mö dûå aán: Diïạn tñch 72,21 ha bao göầm khu đö thõ vaà khu nhaà úả cho chuyïn gia vaà CBCNV Töẩng mûác đâầu tû: 4.000 tyả đöầng CITY OF PETROLUEM UNIVERSITY IN VINH PHUC Address: Vinh Yen city, Vinh Phuc Project scale: Construction area: 72.21 ha include building, apartment blocks for Professors and Staffs Total investment: 4,000 billion VND DÛÅ AÁN KHU ÐÖ THÕ HOAÀI ÐÛÁC – HAÀ NÖÅI Ðõa điïẩm: Xaä Ðöng La, La Phuà, Hoaài Ðûác, Haà Nöại Quy mö dûå aán: 190 ha Töẩng mûác đâầu tû: 450 tyả đöầng

PHÊÌN 9

20

PVN TOWER - TOÀA NHAÀ CAO NHÂËT VIÏÅT NAM DO PVC VAÀ CAÃC ÐÖËI TAÃC ÐÂẦU TÛ - XÂY DÛÅNG (PVN TOWER- THE TALLEST TOWER IN VIETNAM INVESTED AND CONSTRUCTED BY PVC AND PARTNERS )


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

 HOAI DUC CITY AREA Address: Dong La, La Phu, Hoai Duc town, Ha Noi Project scale: 190 ha Total investment: 450 billion VND DÛÅ AÁN TÖẨ HÚÅP KHAÁCH SAÅN 5 SAO MYÄ ÐÒNH Ðõa điïẩm: Xaä Mïî trò, huyïạn Tûà Liïm, Haà Nöại Quy mö dûå aán: - Töẩng diïạn tñch khu đâët: 3,82 ha - Diïạn tñch xây dûạng: 9000m2 - Töẩng diïạn tñch saàn: 192.000m2 bao göầm 2 tâầng hâầm/30 tâầng (Khaách saạn, Cùn höạ); 2 tâầng hâầm/24 tâầng (Vùn phoàng) Töẩng mûác đâầu tû: 7.373 tyả đöầng LUXURY HOTEL COMBINATION AT MY DINH, HA NOI Address: Me Tri village, Tu Liem, Ha Noi Project scale: - Total area: 3,82 ha - Construction area: 9000 m2 - Total using floor: 192.000m2 Include: 2 basement/ 30 floors (hotel, apartment); 2 basement/ 24 floor (office) Total investment: 7.373 billion VND

21 PART 9


9

PVC’S INVESTMENT PROJECT www.pvc.vn

HOAÅT ÀÖÅNG ÀÊÌU TÛ CUÃA PVC 9.2. HOAÅT ÐÖÅNG ÐÂẦU TÛ GIAÁN TIÏËP INDIRECT INVESTMENT DÛÅ AÁN NHAÀ MAÁY BOÅC ÖËNG Ðõa điïẩm: Khu cöng nghiïạp Phuá Myä 1 – Saài Goàn Quy mö dûå aán: töẩng diïạn tñch xây dûạng laà 15 ha Töẩng mûác đâầu tû: 517 tyả đöầng PIPELINE COVERING PLANT Address: Phu My 1 industry zone- Sai Gon Project Scale: 15 ha Total investment: 517 billion VND DÛÅ AÁN NHAÀ MAÁY XI MÙNG DÂẦU KHÑ 12/9 Ðõa điïẩm: huyïạn Anh Sún, tónh Nghïạ An Quy mö dûå aán: Ðâầu tû xây dûạng dây chuyïần múái coá cöng suâët 1500 tâën clanker/ngaày Töẩng mûác đâầu tû: 814 tyả đöầng PETROVIETNAM CEMENT 12/9 PLANT Address: Anh Son district, Nghe An province Project Scale: new manufacturing chain with volume of 1500 tons clanker/day Total investment: 814 billion VND

PHÊÌN 9

22

 DÛÅ AÁN ÐÂẦU TÛ HAÅ TÂẦNG KYÄ THUÂÅT KCN HOÀA CÂẦM GIAI ÐOAÅN 1 VAÀ 2 Ðõa điïẩm: Phûúàng Hoàa Thoạ Tây, Q. Câẩm Lïạ, TP Ðaà Nùéng Quy mö dûå aán: 141 ha Töẩng mûác đâầu tû: 362,81 tyả đöầng INVESTMENT PROJECT OF LOW LAYER FOR HOA CAM INDUSTRY ZONE, TERM 1 AND 2 Address: Hoa Tho Tay ward, Cam Le District, Da Nang city Project Scale: 141 ha Total investment: 362.82 billion VND

 DÛÅ AÁN NHAÀ MAÁY BÏ TÖNG DÛÅ ÛÁNG LÛÅC PVC- FECON Ðõa điïẩm: KCN Thi Sún, Kim Baảng, Haà Nam Quy mö dûå aán: Diïạn tñch xây dûạng 2,5 ha, đaạt töẩng cöng suâët 1,8 triïạu meát coạc/nùm. Töẩng mûác đâầu tû: 300 tyả đöầng PVC- FECON CONCRET PLANT Address: Thi Son industry zone, Kim Bang, Ha Nam Project Scale: construction area 2,5 ha with estimated volume of 1.8 milliom metere/ year Total investment: 300 billion VND DÛÅ AÁN KHU ÐÖ THÕ DÂẦU KHÑ VUÄNG TAÀU Ðõa điïẩm: Thaành phöë Vuäng Taàu Quy mö dûạ aán: diïạn tñch 69,4 ha Töẩng mûác đâầu tû: 1,500 tyả đöầng PETROVIETNAM URBAN ZONE IN VUNG TAU Address: Vung Tau city Project Scale: 69.4 ha Total investment: 1.500 billion VND DÛÅ AÁN TÖẨ HÚÅP VÙN PHOÀNG, THÛÚNG MAÅI VAÀ NHAÀ ÚẢ 30/4 VUÄNG TAÀU Ðõa điïẩm: Ðûúàng 30/4, thaành phöë Vuäng Taàu Quy mö dûå aán: Diïạn tñch xây dûạng 16,115 m2 Mâạt đöạ xây dûạng 59% Töẩng diïạn tñch saàn 94,286 m2 Söë tâầng cao: 36 tâầng vaà 2 tâầng hâầm Töẩng mûác đâầu tû: 1,140 tyả đöầng OFFICE, COMMERCIAL AND APARTMENT COMBINATION AT 30/4 STREET IN VUNG TAU Address: 30/4 street, Vung tau city Project Scale: Construction area: 16.115 m2 Construction density: 59% Total floor area: 94.286 m2 Stories: 36 and basements: 2 Total investment: 1.140 billion VND


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

 DÛÅ AÁN KHU THÛÚNG MAÅI TAÀI CHÑNH VÙN PHOÀNG VAÀ CÙN HÖÅ CAO CÂËP CÖÅT ÐÖẦNG HÖẦ Ðõa điïẩm: Thaành phöë Haạ Long, Quaảng Ninh Quy mö dûå aán: Diïạn tñch khu đâët: 10.213 m2 Mâạt đöạ xây dûạng: 47,6% Töẩng saàn xây dûạng: 74.000m2 Töẩng mûác đâầu tû: 365 tyả đöầng

 DÛÅ AÁN KHU CÖNG NGHIÏÅP DÂẦU KHÑ IDICO LONG SÚN Quy mö dûå aán: Xây dûạng trïn diïạn tñch 1250 ha, Chia thaành 03 khu vûạc: Töẩ húạp hoáa dâầu Miïần Nam: 400 Ha Nhaà maáy loạc dâầu söë 03: 810 Ha Kho ngâầm Xùng Dâầu: 40 Ha Töẩng mûác đâầu tû: 7.014 tyả đöầng

 CLOCK COLUMN HIGH CLASS APARTMENT AND FINANCE, TRADE, OFFICE ZONE PROJECT. Location: Ha Long city, Quang Ninh Project scale: Land area: 10.213 m2 Building density: 47,6% Total construction area: 74.000 m2 Total investment: VND 365 billion

 IDICO LONG SON PETROLEUM INDUSTRIAL ZONE PROJECT Project scale: contruction on area of 1250 ha, devided into 3 areas: South petrochemical complex: 400 ha Oil refinery No.3 : 810 ha Underground petroleum tank: 40 ha Total investment: VND 7.014 billion

 DÛÅ AÁN NHAÀ MAÁY SAẢN XUÂËT BAO BÒ POLYPROPYLENE Ðõa điïẩm: Xaä Bònh Trõ, huyïạn Bònh Sún, Quaảng Ngaäi Töẩng mûác đâầu tû: 132 tyả đöầng

 DÛÅ AÁN NHAÀ MAÁY CHÏË TAÅO ÖËNG THEÁP Ðõa điïẩm: Khu cùn cûá dõch vuạ Haàng Haải Dâầu khñ, Sao Mai, Bïën Ðònh, tónh Baà Rõa, Vuäng Taàu Quy mö dûå aán: Diïạn tñch 23,5 ha, Cöng suâët: 60.000 tâën/nùm. Töẩng mûác đâầu tû: 1.450 tyả đöầng

 POLYPROPYLENE PACKING PRODUCTION PLANT PROJECT Location: Binh Tri, Binh Son, Quang Ngai province Total investment: VND 132 billion

 MECHANICAL EQUIPMENT FABRICATION AND METAL STRUCTURE YARD AT TIEN GIANG PETROLEUM SERVICES INDUSTRIAL ZONE PROJECT Location: Tan Phuoc, Go Cong Dong, Tien Giang Project scale: 18 ha Total investment: VND 911 billion

 DÛÅ AÁN KHU ÐÖ THÕ CHÑ LINH CÛẢA LÂËP – VUÄNG TAÀU Ðõa điïẩm: Thaành phöë Vuäng Taàu Quy mö dûå aán: diïạn tñch xây dûạng 65 ha bao göầm: khu biïạt thûạ cao câëp hai tâầng, khu nhaà chung cû cao câëp (15 - 21 tâầng), khu nhaà chung cû cho ngûúài coá thu nhâạp thâëp ( 4 - 6 tâầng) Töẩng mûác đâầu tû: 4.000 tyả đöầng CHI LINH CUA VAP – VUNG TAU URBAN PROJECT Location: Vung Tau city Project scale: construction area of 65 ha include: the two-storey luxury villas, highclass apartment (15 – 21 floors), residential apartment for low-income people (4 – 6 floors) Total investment: VND 4.000 billion

23 PART 9

 DÛÅ AÁN BAÄI CAẢNG CHÏË TAÅO THIÏËT BÕ CÚ KHÑ VAÀ KÏËT CÂËU KIM LOAÅI TAÅI KCN DÕCH VUÅ DÂẦU KHÑ TIÏẦN GIANG Ðõa điïẩm: Xaä Tân Phûúác, huyïạn Goà Cöng Ðöng, Tiïần Giang Quy mö dûå aán: diïạn tñch 18 ha Töẩng mûác đâầu tû: 911 tyả đöầng

 STEEL PIPE PRODUCTION PLANT PROJECT Location: Base area of petroleum marine services, Sao Mai, Ben Dinh, Ba Ria – Vung Tau Project scale: 23,5 ha Capacity: 60.000 tons/year Total investment: VND 1.450 billion


COMPLETED PROJECTS

10

www.pvc.vn

CAÁC CÖNG TRÒNH, DÛÅ AÁN ÀAÄ THI CÖNG XÊY DÛÅNG

VÚÁI MAÅNG LÛÚÁI CAÁC ÐÚN VÕ THAÀNH VIÏN, ÐÚN VÕ LIÏN KÏËT TRAẢI RÖÅNG KHÙÆP CAẢ NÛÚÁC, PVC ÐAÄ VAÀ ÐANG KHÙÈNG ÐÕNH UY TÑN THÛÚNG HIÏÅU CUÄNG NHÛ NÙNG LÛÅC THI CÖNG TRÏN CAÁC CÖNG TRÒNH TROÅNG ÐIÏẨM NHÛ: TOGETHER WITH THE NETWORK OF MEMBERS AND AFFILIATE COMPANIES THROUGHOUT VIETNAM, WE CONTINUES TO DEMONSTRATE OUR PRESTIGE, BRANDING AND ABILITY IN MAJOR PROJECTS AS FOLLOWS:

XÂY DÛÅNG DÂN DUÅNG (CIVIL CONSTRUCTION)

10.1

Thi cöng xây lùæp Khu nhaà điïầu haành vaà nhaà úả cöng vuå BQLDA Khñ-Ðiïån-Ðaåm Caà Mau Giai đoaån 1,2,3 Giaá trõ húåp đöầng: 419 tyả đöầng Building for Project Executive Board of Ca Mau Gas, Electric, and Fertilizer period 1,2,3 Contract value: 419 billion VND

PHÊÌN 10

24

Toàa nhaà Dâầu khñ Nghïå An Giaá trõ húåp đöầng: 379 tyả đöầng Nghe An Petroleum Building Contract value: 379 billion VND Khaách saån Phûúng Ðöng Giaá trõ húåp đöầng: 81tyả đöầng Phuong Dong Hotel Contract value: 81 billion VND

Khaách saån Dâầu khñ Vuäng Taàu Giaá trõ húåp đöầng: 280 tyả đöầng Vung Tau Petroleum Hotel Contract value: 280 billion VND

Toàa nhaà Vinafood 1 Giaá trõ húåp đöầng: 136 tyả đöầng Vinafood 1 building Contract value: 136 billion VND

Trung tâm Taài chñnh Dâầu khñ 22 Ngö Quyïần, Hoaàn Kiïëm, Haà Nöåi Giaá trõ húåp đöầng: 267 tyả đöầng Petroleum Finance CentreLocation: 22 Ngo Quyen Str., Hanoi Contract value: 267 billion VND

Vùn phoàng Viïån Dâầu khñ Giaá trõ húåp đöầng: 810 tyả đöầng Vietnam Petroleum Institute Contact value: 810 billion VND


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATIONDÛÅ AÃN KHAÃCH SAÅN PHÛÚNG ÐÖNG - NGHÏÅ AN PROJECT OF PHUONG DONG HOTEL IN NGHE ANDÛÅ AÃN THAÃP DRAGON PROJECT OF DRAGON TOWER

25 PART 10DÛÅ AÃN TRUNG TÂM THÛÚNG MAÅI DÂẦU KHÑ NGHÏÅ AN PROJECT OF NGHE AN PLAZA CENTRE


10

COMPLETED PROJECTS www.pvc.vn

CAÁC CÖNG TRÒNH, DÛÅ AÁN ÀAÄ THI CÖNG XÊY DÛÅNG

PHÊÌN 10

26

Trung tâm taài chñnh Dâầu khñ Ðaà Nùéng Giaá trõ húåp đöầng: 279 tyả đöầng Da nang Petroleum Finance Center Contract value: 279 billion VND

Raåp Kim Ðöầng Giaá trõ húåp đöầng: 129 tyả đöầng Kim Dong Theater Contract value: 129 billion VND

Trung tâm TM Taài chñnh Dâầu khñ Phuá Myä Hûng Giaá trõ húåp đöầng: 112 tyả đöầng Phu My Hung petroleum- finance center Contract value: 112 billion VND

Truå súả Böå Nöåi vuå Giaá trõ húåp đöầng: 393 tyả đöầng Head Office of Interior Ministry Contract value: VND billion 393

Nhaà laàm viïåc Böå maáy điïầu haành XNLD VietsovPetro Giaá trõ húåp đöầng: 169 tyả đöầng Building for Project Executive Board of VietsovPetro Contract value: 169 billion VND

Chung cû cao câëp Phuá Ðaåt Giaá trõ húåp đöầng: 107 tyả đöầng Phu Dat luxury Apartments Contract value: 107 billion VND


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATIONTRUÅ SÚẢ BÖÅ NÖÅI VUÅ (INTERIOR MINISTRY HEADQUARTERS)TRUNG TÂM TAÀI CHÑNH DÂẦU KHÑ ÐAÀ NÙÉNG (DA NANG PETROLEUM FINANCE CENTER) TOÀA NHAÀ VIÏÅN DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM (PROJECT OF PETROLEUM INSTITUTE)27 TRUNG TÂM TM TAÀI CHÑNH DÂẦU KHÑ PHUÃ MYÄ HÛNG PHU MY HUNG PETROLEUM- FINANCE CENTERDÛÅ AÃN TRUNG TÂM TAÀI CHÑNH DÂẦU KHÑ PROJECT OF PETROLEUM FINANCE CENTER

PART 10
COMPLETED PROJECTS

10

www.pvc.vn

CAÁC CÖNG TRÒNH, DÛÅ AÁN ÀAÄ THI CÖNG XÊY DÛÅNG

RAÅP KIM ÐÖẦNG (PROJECT OF KIM DONG CINEMA)

NHAÀ LAÀM VIÏÅC BÖÅ MAÃY ÐIÏẦU HAÀNH XNLD VIETSOVPETRO BUILDING FOR PROJECT EXECUTIVE BOARD OF VIETSOVPETRO

PHÊÌN 10

28

DÛÅ AÃN TÖẨ HÚÅP KHAÃCH SAÅN DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM (PROJECT OF VIETNAM PETROLEUM HOTEL COMPLEX )


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

10.2

XÂY DÛÅNG CÖNG NGHIÏÅP (INDUSTRY CONSTRUCTION)

Kho caảng böần chûáa nhiïn liïåu 48000m3 Giaá trõ húåp đöầng: 120 tyả đöầng 48000m3 Fuel Container Port Contract value: 120 billion VND Ðûúàng öëng - Kho chûáa - Caảng xuâët LPG Thõ Vaải Giaá trõ húåp đöầng: 994 tyả đöầng Thi Vai LPG Pipe- Store- Output port Contract value: 994 billion VND Tuyïën öëng dâîn khñ vaà caác traåm phân phöëi khñ đaảm baảo cung câëp 2 triïåu m3/ngđ Giaá trõ húåp đöầng: 226 tyả đöầng Gas Pipeline and Center Supply 2 million m3/day Contract value: 226 billion VND

29 PART 10


COMPLETED PROJECTS

10

www.pvc.vn

CAÁC CÖNG TRÒNH, DÛÅ AÁN ÀAÄ THI CÖNG XÊY DÛÅNG

DÛÅ AÃN NHAÀ MAÃY LOÅC DÂẦU DUNG QUÂËT (PROJECT OF DUNG QUAT REFINERY )

Nhaà maáy loåc dâầu Dung Quâët Giaá trõ húåp đöầng: 438 tyả đöầng Dung Quat Filter Plant Contract value: 438 billion VND

PHÊÌN 10

30

Hïå thöëng PP khñ thâëp aáp Phuá Myä- Myä Xuân - Goà dâầu GÐ 2 Giaá trõ húåp đöầng: 116 tyả đöầng Low pressure Gas Distribution Center for Phu My- My Xuan- Go Dau period 2 Contract value: 116 billion VND Kho xùng dâầu Cuà lao taào Giaá trõ húåp đöầng: 521 tyả đöầng Cu Lao Tao Petro and Oil Store Contract value: 521 billion VND

Nhaà maáy Nhûåa PolyPropylene taåi Bònh Sún Bònh Trõ Quaảng Ngaäi Giaá trõ húåp đöầng: 557 tyả đöầng Polypropylene Plant in Binh Son, Quang Ngai Contract value: 557 billion VND Kho LPG Goà Dâầu Giaá trõ húåp đöầng: 167 tyả đöầng Go Dau LPG Store Contract value: 167 billion VND Múả röång Töẩng kho Xùng dâầu Nhaà Beà Giai đoaån 2 Giaá trõ húåp đöầng: 100 tyả đöầng Expanding Nha Be petro and oil General Store period 2 Contract value: 100 Billion VND


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

31HÏÅ THÖËNG PP KHÑ THÂËP AÃP PHUÃ MYÄMYÄ XUÂN - GOÀ DÂẦU (LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION CENTER FOR PHU MY- MY XUAN- GO DAU)

PART 10

DÛÅ AÃN XÂY DÛÅNG KHO XÙNG DÂẦU CUÀ LAO TAÀO (PROJECT OF CU LAO TAO TANK)


10

COMPLETED PROJECTS www.pvc.vn

CAÁC CÖNG TRÒNH, DÛÅ AÁN ÀAÄ THI CÖNG XÊY DÛÅNG

Kho chûáa LPG vaà Traåm xuâët xe böần taåi Dung Quâët Giaá trõ húåp đöầng: 126 tyả đöầng LPG store and tank truck center at Dung Quat Contract value: 126 billion VND Nhaà maáy nhiïåt điïån Chu trònh höîn húåp Nhún Traåch 2 Giaá trõ húåp đöầng: 1.367 tyả đöầng Nhon Trach II Heat and Electricity Combination Cycle Plant Contract value: 1,367 billion VND Nhaà maáy sú súåi töẩng húåp Polyester Ðònh Vuä Haải Phoàng Giaá trõ húåp đöầng: 1.090 tyả đöầng

PHÊÌN 10

32

DÛÅ AÃN CHÏË TAÅO BÖẦN BÏẨ DÂẦU KHÑ (PROJECT OF PETROLEUM TANKS MANUFACTURE )

NHAÀ MAÃY SÚ SÚÅI TÖẨNG HÚÅP POLYESTER ÐÒNH VUÄ HAẢI PHOÀNG POLYESTER PLANT AT DINH VU, HAI PHONG

Polyester Plant at Dinh Vu, Hai Phong Contract value: 1,090 billion VND Nhaà maáy Ethanol nhiïn liïåu sinh hoåc Khu vûåc phña Bùæc Giaá trõ húåp đöầng: 787 tyả đöầng Northern Bio-ethanol Contract value: 787 billion VND Nhaà maáy Nhiïåt điïån Vuäng AÁng Giaá trõ húåp đöầng: 1.322 tyả đöầng Vung Ang I Thermal Power Plant Contract value: 1,322 billion VND

DÛÅ AÃN NHAÀ MAÃY NHIÏÅT ÐIÏÅN CAÀ MAU (PROJECT OF CA MAU THERMAL ELECTRIC PLANT)

DÛÅ AÃN CHÏË TAÅO BÖẦN BÏẨ CÖNG TRÒNH

NHAÀ MAÃY ÐAÅM PHUÃ MYÄ PROJECT OF PETROLEUM TANKS MANUFACTURE FOR PHU MY FERTILIZER PLANT


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

33

MÚẢ RÖÅNG TÖẨNG KHO XÙNG DÂẦU NHAÀ BEÀ GIAI ÐOAÅN 2 EXPANDING NHA BE PETRO AND OIL GENERAL STORE PERIOD 2

PART 10

KHO CHÛÃA LPG DUNG QUÂËT (LPG STORE AT DUNG QUAT)

DÛÅ AÃN SAN LÂËP MÙÅT BÙÇNG KHU

LIÏN HÚÅP LOÅC HOÃA DÂẦU NGHI SÚN PROJECT OF LEVELLING OF NGHI SON REFINERY


10

COMPLETED PROJECTS

CAÁC CÖNG TRÒNH, DÛÅ AÁN ÀAÄ THI CÖNG XÊY DÛÅNG

DÛÅ AÃN XÂY DÛÅNG NHAÀ MAÃY NHIÏÅT ÐIÏÅN NHÚN TRAÅCH 2 (PROJECT OF NHON TRACH 2 THERMAL ELECTRIC PLANT)

DÛÅ AÃN NHAÀ MAÃY NHIÏÅT ÐIÏÅN VUÄNG AÃNG - HAÀ TĨNH (PROJECT OF VUNG ANG I THERMAL POWER PLANT)

PHÊÌN 10

34

DÛÅ AÃN NHAÀ MAÃY NHIÏÅT ÐIÏÅN THAÃI BÒNH (PROJECT OF THAI BINH THERMAL POWER PLANT)

www.pvc.vn


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

10.3

XÂY DÛÅNG CÚ SÚẢ HAÅ TÂẦNG, GIAO THÖNG INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION San lâëp mùåt bùçng dûå aán Nhaà maáy loåc hoáa dâầu Nghi Sún Giaá trõ húåp đöầng: 764 tyả đöầng Levelling ground for Nghi Son oil filter Plant Contract value: 746 billion VND San lâëp mùåt bùçng Caảng Sao Mai – Bïën Ðònh Giaá trõ húåp đöầng: 137 tyả đöầng Levelling ground for Sao Mai- Ben Dinh Port Contract value: 137 billion VND San lâëp mùåt bùçng Trung tâm Ðiïån lûåc Thaái Bònh Giaá trõ húåp đöầng: 336 tyả đöầng Levelling ground for Thai Binh Power Center Contract value: 137 billion VND

DÛÅ AÃN NHAÀ MAÃY ÐIÏÅN CAÀ MAU 1 (PROJECT OF CA MAU 1 POWER PLANT)

PART 10

San lâëp mùåt bùçng Nhaà maáy Nhiïåt điïån Long Phuá Giaá trõ húåp đöầng: 231 tyả đöầng Levelling ground for Long Phu Thermal Power Plant Contract value: 231 billion VND

35


36


37


BUSINESS TARGETS

11

www.pvc.vn

CAÁC MUÅC TIÏU KINH DOANH DOANH THU VAÀ SAẢN LÛÚÅNG CUẢA TCT (TYẢ VND)

LÚÅI NHUÂÅN TRÛÚÁC THUÏË CUẢA TCT (TYẢ VND) 1.600

25.000

1.400

20.000

20.000

1.556

18.000

1.200

15.000

800

10.028

10.000 5.000

8.597

4.247

600

4.776

1.063

400 200

0 Töẩng doanh thu Töẩng saãn lûúæng

TYẢ LÏÅ CHIA CÖẨ TÛÁC 15%

1.000

Thûåc hiïån 2009 4.247 4.776

Thûåc hiïån 2010 8.597 10.028

Kïë hoaåch 2011 18.000 20.000

277,6

0

Thûåc hiïån 2009

Thûåc hiïån 2010

Kïë hoaåch 2011

277,6

1.063

1.556

Lúæi nhuêæn trûúác thuïấ

VÖËN ÐIÏẦU LÏÅ CUẢA TCT (TYẢ VND) 3.500 3.000 2.500 3.500

2.000 2.500

1.500 1.000 0

1.500 2009

2010

Dûå kiïën 2011

1.500

2.500

3.500

TYẢ TROÅNG CAÁC LĨNH VÛÅC VAÀO NÙM 2015:

PHÊÌN 11

38

STT

Lĩnh vûåc hoaåt đöång

Tyả troång

1

Lĩnh vûạc xây lùæp caác nhaà maáy loạc hoáa dâầu, chïë biïën khñ vaà caác nhaà maáy cöng nghiïạp khaác

20%

2

Lĩnh vûạc cú khñ chïë taạo thiïët bõ dâầu khñ, saản xuâët cöng nghiïạp

20%

3

Lĩnh vûạc xây dûạng hïạ thöëng taàng trûä vaà vâạn chuyïẩn caác saản phâẩm dâầu khñ

15%

4

Lĩnh vûạc đâầu tû khu cöng nghiïạp, cùn cûá dõch vuạ dâầu khñ

15%

5

Lĩnh vûạc kinh doanh bâët đöạng saản

15%

6

Lĩnh vûạc xây lùæp caác cöng trònh dâầu khñ trïn biïẩn

7,5%

7

Lĩnh vûạc xây lùæp nhaà cao tâầng

7,5%

Lĩnh vûạc xây lùæp caác nhaà maáy loạc hoáa dâầu, chïë biïën khñ vaà caác nhaà maáy cöng nghiïạp khaác Lĩnh vûạc cú khñ chïë taạo thiïët bõ dâầu khñ, saản xuâët cöng nghiïạp Lĩnh vûạc xây dûạng hïạ thöëng taàng trûä vaà vâạn chuyïẩn caác saản phâẩm dâầu khñ Lĩnh vûạc đâầu tû khu cöng nghiïạp, cùn cûá dõch vuạ dâầu khñ Lĩnh vûạc kinh doanh bâët đöạng saản Lĩnh vûạc xây lùæp caác cöng trònh dâầu khñ trïn biïẩn Lĩnh vûạc xây lùæp nhaà cao tâầng


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

BUSINESS TARGETS PROFIT BEFORE TAX OF PVC (VND BILLION)

REVENUE & OUT PUT OF PVC (VND BILLION)

1,600

25,000

1,400

20,000

20,000

18,000

TYẢ LÏÅ CHIA CÖẨ TÛÁC 15%

1,000

15,000

800

10,028

10,000 5,000

1,556

1,200

8,597

4,247

600

4,776

1,063

400 200

0 Revenue Out put

2009 4,247 4,776

2010 8,597 10,028

2011(*) 18,000 20,000 (*): estimation

277.6

0 Profit before tax

2009

2010

277.6

1,063

2011(*) 1,556 (*): estimation

PVC CHARTER CAPITAL (VND BILLION) 3.500 3.000 2.500 3.500

2.000 2.500

1.500 1.000 0

1.500 2009

2010

2011(*)

1.500

2.500

3.500

(*): estimation

PROPORTION OF BUSINESS FIELDS IN 2015 Order

Proportion

20%

2

Production of Petroleum specialized equipment, industry manufacturing

20%

3

Construction in containing and transporting oil product

15%

4

Investment in industry zone, petroleum service zone

15%

5

Real estate

15%

6

Onshore petroleum specialized building

7,5%

7

Sky building

7,5%

Construction in containing and transporting oil product Investment in industry zone, petroleum service zone Real estate Onshore petroleum specialized building Sky building

39 PART 11

1

Construction in Oil filter, gas processing and other industry plant

Construction in oil filter, gas processing and other industry plant Production of Petroleum specialized equipment, industry manufacturing

Business fields


12

IMPLEMENTATION PLAN 2011-2015 www.pvc.vn

ÀÕNH HÛÚÁNG TRIÏÍN KHAI 2011-2015

PHÊÌN 12

40

A. Xây lùæp chuyïn ngaành dâầu khñ: Thûạc hiïạn thaành cöng caác dûạ aán nhû: Nhaà maáy saản xuâët xú súại töẩng húạp Ðònh Vuä, caác nhaà maáy điïạn Nhún Traạch II, Thaái Bònh II, Vuäng AÁng I, Long Phuá I... vaà tham gia thûạc hiïạn xây lùæp möạt söë dûạ aán úả nûúác ngoaài do Tâạp đoaàn đâầu tû;

B. Saản xuâët cöng nghiïåp Ðâầu tû maáy moác thiïët bõ, lùæp đùạt kïët câëu theáp cho caác töẩ húạp loạc hoáa dâầu, caác cöng trònh taàng trûä, vâạn chuyïẩn saản phâẩm dâầu khñ;

 Phâën đâëu đâëu thâầu vaà thûạc hiïạn caác dûạ aán đaạt 50% thõ trûúàng ngoaài ngaành úả trong nûúác, tûàng bûúác múả röạng ra thõ trûúàng trong khu vûạc Ðöng Nam AÁ.

C. Ðâầu tû, xây dûång vaà kinh doanh BÐS Phâën đâëu quaản lyá vaà vâạn haành hiïạu quaả trïn 2000ha khu cöng nghiïạp đùạc biïạt laà caác KCN phuạc vuạ ngaành dâầu khñ;

 Tiïëp tuạc triïẩn khai caác dõch vuạ sûảa chûäa, baảo dûúäng caác cöng trònh trïn biïẩn. Cuảng cöë lûạc lûúạng quaản lyá dûạ aán, thiïët kïë đuả nùng lûạc caạnh tranh vúái caác nhaà thâầu trong khu vûạc

 Ðâầu tû vaà khai thaác caác cùn cûá dõch vuạ dâầu khñ;

 Ðâầu tû xây dûạng caác nhaà maáy saản xuâët nhû: xi mùng,vâạt liïạu xây dûạng, kïët câëu kim loaại.

 Xaác đõnh lĩnh vûạc xây dûạng nhaà cao tâầng chiïëm 7,5% töẩng doanh thu cuảa PVC nùm 2015.


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

IMPLEMENTATION PLAN 2011-2015 A. Petroluem speacilized construction: Accomplished key local projects such as Dinh Vu Polyester Plant, Nhon Trach II Power Plant, Thai Binh II Power Plant, Vung Ang I Power Plant, Long Phu I Power Plant, etc. as well as abroad projects with PVN investment. Targeting in bidding and constructing 50% of non-petroleum market locally, while step by step expanding to Southeast Asia markets. Conducting offshore repairing and maintenance services, strengthening project managing and designing expertise so as to keep track with regional contractors.

B. Industry: Invest in machines and materials, constructing steel structure for oil filter combination and other store and transport activities for oil product. Invest in constructing manufacturing plant such as: cement, steel and other materials.

C. Finance Investment and Real Estate: Manage and effective operate over 2000ha industry zone, espeacially service zone for petroleum industry. Invest and develop Petroleum Service area. Construction Sky Building occupies 7.5% in total revenue in 2015.

41 PART 12


13

SOLUTIONS www.pvc.vn

GIAÃI PHAÁP THÛÅC HIÏÅN A. Töẩ chûác quaản lyá: Kiïạn toaàn töẩ chûác böạ maáy cuảa Töẩng Cöng ty vaà caác đún võ thaành viïn; AÁp duạng cú chïë quaản lyá Cöng ty meạ chi phöëi caác cöng ty con vïầ thûúng hiïạu, chiïën lûúạc phaát triïẩn, đâầu tû vöën vaà quaản lyá thöng tin qua viïạc böẩ nhiïạm, miïîn nhiïạm ngûúài quaản lyá phâần vöën. B. Nguöần nhân lûåc: Tuyïẩn duạng nhân lûạc theo cú chïë thi tuyïẩn, troạng duạng vaà coá cú chïë đaäi ngöạ thoảa đaáng vúái ngûúài taài; Ðaào taạo vaà phaát triïẩn nguöần nhân lûạc đïẩ đaáp ûáng yïu câầu xây lùæp caác cöng trònh dâầu khñ theo tiïu chuâẩn quöëc tïë. C. Ðâầu tû maáy moác thiïët bõ: Vúái lĩnh vûạc xây lùæp trïn biïẩn vaà trïn búà: chuá troạng đâầu tû caác thiïët bõ maáy moác chuyïn duạng vaà thi cöng cú giúái nhû câẩu, maáy khoan đaá, maày đaào tûúàng barrette, tâầu biïẩn đa nùng phuạc vuạ sûảa chûäa lùæp đùạt... Vúái lĩnh vûạc chïë taạo cú khñ dâầu khñ: tâạp trung đâầu tû caác nhaà maáy chuyïn chïë taạo giaàn khoan, nhaà maáy kïët câëu theáp vaà gia cöng đûúàng öëng, nhaà maáy đoáng vaà sûảa chûäa taàu chuyïn duạng…

PHÊÌN 13

42

D. Taài chñnh: Xây dûạng kïë hoaạch vöën phuà húạp vúái nhu câầu phaát triïẩn saản xuâët kinh doanh cuảa Töẩng Cöng ty trong giai đoaạn cuạ thïẩ; Phaát huy töëi đa nöại lûạc sùén coá vïầ tiïầm lûạc taài chñnh đöầng thúài khai thaác möạt caách coá hiïạu quaả, coá choạn loạc caác nguöần tûà bïn ngoaài đïẩ phaát triïẩn thöng qua hònh thûác liïn doanh, liïn kïët vaà phaát haành cöẩ phiïëu trïn thõ trûúàng. E. Khoa hoåc vaà cöng nghïå: AÁp duạng caác cöng nghïạ quaản lyá dûạ aán, quaản lyá saản xuâët tiïn tiïën coá hiïạu quaả cao; Câạp nhâạt caác cöng nghïạ tiïn tiïën, hiïạn đaại trïn thïë giúái vaà trong khu vûạc trong lĩnh vûạc thi cöng. Liïn tuạc nâng cao hïạ thöëng quaản lyá theo tiïu chuâẩn ISO 9001:2008 trong toaàn Töẩng Cöng ty. F. Liïn doanh liïn kïët: Lûạa choạn möạt söë đöëi taác nûúác ngoaài laàm cöẩ đöng chiïën lûúạc cuảa PVC; Liïn doanh vúái caác nhaà thâầu nûúác ngoaài đïẩ laàm töẩng thâầu EPC caác dûạ aán lúán; Húạp taác vúái caác đún võ trong vaà ngoaài Tâạp đoaàn đïẩ triïẩn khai, đâầu tû xây dûạng caác Khu cöng nghiïạp, caác dûạ aán saản xuâët thiïët bõ Dâầu khñ vaà vâạt liïạu xây dûạng thöng qua hònh thûác caác cöng ty cöẩ phâần.


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JSC

SOLUTIONS A. Management: Strengthen PVC’s organization structure and members; Apply the Parent Company rule in which Parent company control over its Child Company about brand name, development strategies, capital investment…

D. Finance: Manage Capital plan in accordance with PVC’s business demand in each specific period; Promote the internal force in finance at the same time to exploit selective external capital sources through joint ventures, affiliating and listing stocks.

B. Human resource: Using competitive examination for recruitment, talented people will have change to grow. Train and develop human resources to meet the construction demand to international standards.

E. Science and technology: Apply high technologies in project management and production. Upgrade management systems befitted with ISO 9001:2008.

C. Machine and Equipment investment: For onshore and offshore construction: invest in specialized machines such as: cranes, rock drillings, vessels and maintaining. For petroleum mechanical manufacturing: concentrate on investment in platform manufacturing factories, steel structures and pipelines processing factories and building shipyards.

F. Affliation: Select suitable foreign shareholders as partners; Associate with foreign contractors to undertake EPC for larger projects. Co-operate with subsidiaries inside or outside Petrovietnam Group through buying stocks to invest and construct projects for industrial zones, petroleum equipment and building material manufacturing.

43 PART 13


44


45


14

QUALITY PRINCIPLES www.pvc.vn

CHÑNH SAÁCH CHÊËT LÛÚÅNG

 PVC CAM KÏËT THÛÅC HIÏÅN HÏÅ THÖËNG QUAẢN LYÁ CHÂËT LÛÚÅNG THEO TIÏU CHUÂẦN QUÖËC TÏË ISO 9001:2008 BAO GÖẦM CAÁC MUÅC TIÏU CHÑNH NHÛ SAU:

PHÊÌN 14

46Khöng coá quaá 10 phaàn naàn bùçng vùn baản cuảa khaách haàng vïầ châët lûúạng thi cöng xây lùæp caác cöng trònhTiïën haành đo lûúàng sûạ thoảa maän vúái ñt nhâët 90% khaách haàng cuảa Töẩng cöng tyÐaảm baảo 100% caác cöng trûúàng thûạc hiïạn đâầy đuả caác quy đõnh vïầ: - An toaàn vïạ sinh lao đöạng - Phoàng chöëng chaáy nöẩ - Baảo vïạ möi trûúàngÐaảm baảo 90-100% viïạc thûạc hiïạn caác goái thâầu cung câëp trang thiïët bõ đaạt châët lûúạng vaà tiïën đöạÐaảm baảo cöng taác đaào taạo nhân lûạc đûúạc thûạc hiïạn đuáng theo kïë hoaạch haàng nùm, đaáp ûáng đûúạc nhu câầu phaát triïẩn cuảa Töẩng cöng ty


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

QUALITY PRINCIPLES PVC GUARANTEES TO IMPLEMENT QUALITY MANAGING SYSTEM BASED ON ISO 9001:2008: 

Under 10 customer’s complains in project execution document.Estimate 90% customers about their satisfaction.Guarantee 100% working fields followed company’s rules such as: - Labor safety and hygiene. - Fire safety. - Environment protection.Ensure 90% contract of supplying equipments meet demand and quality requirement.Human resource management meet annual plan and satisfy company’s requirement.

47 PART 14


15

PRINCIPLES OF HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT

www.pvc.vn

NGUYÏN TÙÆC SÛÁC KHOÃE - AN TOAÂN - MÖI TRÛÚÂNG

PHÊÌN 15

48 Tuân thuả luâạt phaáp vaà đaáp ûáng yïu câầu cuảa caác

bïn liïn quan.

 Ðaào taạo cho caán böạ cöng nhân viïn cuảa Töẩng

cöng ty caác kiïën thûác vïầ cöng taác AT-SK-MT phuà húạp vúái cöng viïạc maà hoạ đaảm nhâạn;

 Thiïët lâạp vaà duy trò caác hïạ thöëng, quy trònh

nhùçm haạn chïë ruải ro úả mûác thâëp nhâët vïầ AT-SKMT. Kiïẩm soaát caác yïëu töë nguy hiïẩm coá thïẩ gây tai naạn lao đöạng, bïạnh nghïầ nghiïạp, thiïạt haại taài saản, töẩn thâët saản xuâët vaà taác đöạng möi trûúàng;

 Ðõnh kyà kiïẩm tra, đaánh giaá, caải tiïën cöng taác

quaản lyá vaà kïët quaả thûạc hiïạn cöng taác AT-SKMT; Khen thûúảng kõp thúài caác tâạp thïẩ, caá nhân thûạc

hiïạn töët cöng taác AT-SK-MT, đöầng thúài xûả lyá nghiïm caác trûúàng húạp vi phaạm quy trònh.


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

PRINCIPLES OF HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT Obeying national regulation and satisfy

requirement of PVC’s partners. Building,

maintaining the system and procedure in order to minimize the risk of Health - Safety - Environment at the lowest level. Control the elements which may cause accidents, disease, property damage and other affects to environment.

 Training staffs about Health - Safety -

Environment knowledge. Annual inspection, estimating and renovating

Health- Safety- Environment management system and its results. Commending and rewarding individual or

group who take responsibility to implement principles, strict and clear treat to individual or group who break the regulation.

49 PART 15


16

CUSTOMERS & PARTNERS www.pvc.vn

KHAÁCH HAÂNG VAÂ ÀÖËI TAÁC

HÚÅP TAÁC, LIÏN DOANH LIÏN KÏËT LAÀ MÖÅT TRONG NHÛÄNG GIAẢI PHAÁP CHIÏËN LÛÚÅC ÐÏẨ THÛÅC HIÏÅN MUÅC TIÏU PHAÁT TRIÏẨN PVC. HIÏÅN NAY PVC ÐANG HÚÅP TAÁC VÚÁI KHAÁCH HAÀNG VAÀ ÐÖËI TAÁC CHIÏËN LÛÚÅC NHÛ: PVC IS COOPERATING WITH STRATEGIC PARTNERS AS BELLOW: ÐÖËI TAÁC VIÏÅT NAM VIETNAMESE PARTNERS Tâåp đoaàn Than vaà Khoaáng saản Viïåt Nam Tâåp đoaàn Ðaåi Dûúng Tâåp đoaàn kinh tïë Vinashin Tâåp đoaàn Cöng nghiïåp Viïåt Nam

PHÊÌN 16

(OCG) (VINASHIN) (SONG DA CORPORATION)

Töẩng Cöng ty Söng Höầng

(SONG HONG CORPORATION)

Liïn doanh Vietsov Petro

(VIETSOV PETRO)

Ngân haàng VIB

50

(VINACOMIN)

Töẩng Cöng ty Dâầu Viïåt Nam Cöng ty liïn doanh Dâầu khñ MïKöng Töẩng Cöng ty CP dõch vuå Dâầu khñ Cöng ty Dõch vuå töẩng húåp Dâầu khñ Töẩng Cöng ty Lùæp maáy Viïåt Nam TCT CP Xuâët nhâåp khâẩu vaà Xây dûång Viïåt Nam Trûúàng đaåi hoåc Luâåt Haà Nöåi Trûúàng Ðaåi hoåc Xây dûång

(VIB BANK) (PV OIL) (MEKONG OIL & GAS) (PTSC) (PETROSETCO) (LILAMA) (VINACONEX) (LAW UNIVERSITY) (CONSTRUCTION UNIVERSITY)


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

ÐÖËI TAÁC NÛÚÁC NGOAÀI

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

FOREIGN PARTNERS Korea Korea Australia Canada France Japan Japan Korea Malaysia Singapore Singapore China China India Korea Korea Korea Korea Russia Denmark

51 PART 16

Hanshin Posco Aurecon Australia Pty Ltd Ekistics Technip Consortium GLC Toyo Engineering Corporation Samsung Engineering Corporation Petronas Swiber Holdings Limited Brede Shaw WSP Holdings Limited China Harbour Engineering Company Alfa Laval Limited SK Group LG International Corp Daewoo Engineering & Construction Co Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd Zarubezhneft Joint Stock Company Danish International Development Agency (DANIDA)


17

CERTIFICATES AND BUSINESS PRIZES www.pvc.vn

CHÛÁNG CHÓ VAÂ DANH HIÏÅU

PVC NHÂÅN GIAẢI THÛÚẢNG TOP 10 SAO VAÀNG ÐÂËT VIÏÅT NÙM 2010 PVC GOT A MEDAL AWARD OF TOP 10 DAT VIET GOLDEN STAR 2010

PHÊÌN 17

52

ÐÖẦNG CHÑ ÐINH LA THÙNG - UẢY VIÏN T.Û ÐAẢNG, CHUẢ TÕCH HÐQT TÂÅP ÐOAÀN DÂẦU KHÑ QUÖËC GIA VIÏÅT NAM TÙÅNG ÐAẢNG BÖÅ TCT BÛÃC TRÛÚÃNG VÚÃI DOÀNG KHÂẨU HIÏÅU "ÐÖẦNG TÂM HIÏÅP LÛÅC, ÐÖẨI MÚÃI QUYÏËT LIÏÅT, TÙNG TÖËC PHAÃT TRIÏẨN TRÚẢ THAÀNH TÂÅP ÐOAÀN CÖNG NGHIÏÅP - XÂY DÛÅNG SÖË 1 VIÏÅT NAM" COMRADE DINH LA THANG- MEMBER OF CENTRAL PARTY, CHAIRMAN OF VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP GAVE PVC’S COMMITTEE OF PARTY A PICTURE WITH A SLOGAN “HEART AND STRENGTH TOGETHER, DRASTIC INNOVATION, SPEED UP DEVELOPMENT TO BECOME THE NO.1 GROUP OF INDUSTRY- CONSTRUCTION IN VIET NAM”.


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

TRONG NHIÏẦU NÙM QUA PVC LIÏN TUÅC ÐAÅT ÐÛÚÅC CAÁC CHÛÁNG CHÓ VAÀ DANH HIÏÅU NHÛ: PVC HAS CONTINUED GAINING CERTIFICATES AND BUSINESS PRIZES AS FOLLOWS: A. CHÛÁNG CHÓ (CERTIFICATES) Chûáng chó ISO do Töẩ chûác quöëc tïë Bureau Veritas câëp Certificate of ISO 9001:2008 granted by International Bureau Veritas Certification Chûáng chó hïå thöëng quaản lyá châët lûúång ISO 9001: 2000 cuảa Töẩ chûác kiïẩm soaát ruải ro (Det Norske Veritas) – Na Uy Certificate of Quality Management System ISO 9001: 2000 approved by Det Norske Veritas – Netherlands. Chûáng chó hïå thöëng quaản lyá châët lûúång ISO 9001: 2000 cuảa Töẩng cuåc đo lûúàng tiïu chuâẩn châët lûúång (TCVN) – Viïåt Nam Certificate of Quality Management System ISO 9001: 2000 approved by STAMEQ for standard and quality – Vietnam. Chûáng chó hïå thöëng quaản lyá châët lûúång ISO 9002:1994 cuảa Töẩ chûác chûáng nhâån châët lûúång Quöëc tïë (Bureau Veritas Quality International) – Vûúng quöëc Anh. Certificate of Quality Management System ISO 9002:1994 approved by Bureau Veritas Quality International – United Kingdom.

 Chûáng chó Hïå thöëng An toaàn sûác khoảe nghïầ nghiïåp OHSAS 18001:2007 do Viïån tiïu chuâẩn Anh BSI câëp 01/11/2010 Certification of Safety system for occupational health OHSAS 18001:2007 by Bristish Standard Institute 01/11/2010

53 PART 17

 Chûáng chó nùng lûåc saản xuâët (MCC) cuảa Töẩ chûác tû vâën vaà đaảm baảo kyä thuâåt toaàn câầu (Germanischer Lloyd) – CHLB Ðûác Manufacture’s Capability Certificate (MCC) approved by Germanischer Lloyd – Germany


17

CERTIFICATES AND BUSINESS PRIZES www.pvc.vn

CHÛÁNG CHÓ VAÂ DANH HIÏÅU

PHÊÌN 17

54

TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM VINH DÛÅ ÐOÃN NHÂÅN HUÂN CHÛÚNG LAO ÐÖÅNG HAÅNG NHÂËT NÙM 2010 PVC IS HONOR TO RECEIVE THE FIRST CLASS OF LABOR MEDAL IN 2010


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

B. HUÂN CHÛÚNG VAÀ BÙÇNG KHEN (MEDALS AND CERTIFICATES OF MERIT) Huân chûúng lao đöång haång nhò cuảa Chuả tõch nûúác 2009 Labor Medal of Second Class awarded by the President. Huân chûúng chiïën cöng haång 3 nùm 2001 Victory Medal of Third class in 2001. Huân chûúng lao đöång haång 3 nùm 1997 Labor Medal of Third class in 1997. Bùçng khen cuảa Thuả tûúáng Chñnh phuả nùm 2009 Certificate of Merit awarded by the Prime Minister in 2009. Bùçng khen cuảa Tâåp Ðoaàn Dâầu khñ Viïåt Nam nùm 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2008. Certificate of Merit awarded by PetroVietnam in 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2008. Bùçng khen cuảa Böå Cöng thûúng nùm 2009 Certificate of Ministry of Industry and Trade in 2009. Bùçng khen cuảa Böå Cöng an vïầ cöng taác phoàng, chöëng töåi phaåm nùm 2010 Certificate of Ministry of Police against Criminal in 2010. Bùçng khen cuảa Böå Lao Ðöång Thûúng Binh Xaä höåi nùm 1999 Certificate of Merit awarded by the Ministry of Labor – Invalids and Social Affairs in 1999.

55

C. CÚÀ THI ÐUA (EMULATION FLAGS) Cúà thi đua cuảa Böå Cöng Thûúng nùm 2008 Emulation Flags given by the Ministry of Industry and Trade. Cúà thi đua cuảa Töẩng liïn đoaàn LÐVN nùm 2008 Emulation Flags given by the Vietnam General Confederation of Labor in 2008. Cúà thi đua cuảa Tâåp Ðoaàn Dâầu khñ Viïåt Nam nùm 2002 Emulation Flags given by PetroVietnam.

PART 17

 Bùçng khen cuảa UẢy Ban Nhân dân tónh Vuäng Taàu nùm 2004 Certificate of Merit awarded by the Vung Tau People’s Committee in 2004.


17

CERTIFICATES AND BUSINESS PRIZES www.pvc.vn

CHÛÁNG CHÓ VAÂ DANH HIÏÅU D. GIAẢI THÛÚẢNG (BUSINESS PRIZES) Top 10 Sao vaàng Ðâët Viïåt nùm 2010 Top 10 Vietnamese Golden Stars in 2010. Top 10 Doanh nghiïåp tiïu biïẩu Viïåt Nam nùm 2010 Top 10 Vietnamese Typical Enterprises in 2010. Top 100 Doanh nghiïåp tiïu biïẩu Viïåt Nam nùm 2009 Top 100 Vietnamese Typical Enterprises in 2009. Top 100 Sao vaàng Ðâët Viïåt nùm 2009 Top 100 Vietnamese Golden Stars. Cuáp vaàng Doanh nghiïåp tiïu biïẩu Viïåt Nam lâần thûá I nùm 2009 Golden Cup of Vietnamese Typical Enterprise in 2009.

ÐAẢNG BÖÅ TÖẨNG CÖNG TY NHÂÅN CÚÀ THI ÐUA CUẢA ÐAẢNG UẢY KHÖËI DOANH NGHIÏÅP TRUNG ÛÚNG PVC’S COMMITTEE OF PARTY RECEIVED EMULATION FLAG OF BUSINESS COMMITTEE OF CENTRAL PARTY

 Thûúng hiïåu vaàng Viïåt Nam nùm 2009 Vietnamese Golden Brand Award in 2009. Doanh nghiïåp vò cöång đöầng nùm 2009 Enterprise for Community in 2009.

PHÊÌN 17

56

PHOÃ TGÐ NGUYÏÎN HUY HOÀA ÐAÅI DIÏÅN TÖẨNG CÖNG TY NHÂÅN GIÂËY CHÛÃNG NHÂÅN ISO 9001:2008 MR. NGUYEN HUY HOA- VICE PERMANENT PRESIDENT REPRESENTED PVC TO RECEIVE CERTIFICATE OF ISO 9001:2008


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

ÐÖẦNG CHÑ NGUYÏÎN SINH HUÀNG - PHOÃ THUẢ TÛÚÃNG THÛÚÀNG TRÛÅC CHÑNH PHUẢ TRAO CUÃP “LAÄNH ÐAÅO XUÂËT SÙÆC” CHO TÖẨNG GIAÃM ÐÖËC VUÄ ÐÛÃC THUÂÅN COMRADE NGUYEN SINH HUNG- VICE PERMANENT PRESENDENT OF GOVERNMENT GAVE “A EXCELLENT MANAGER” CUP FOR MR. VU DUC THUAN- C.E.O OF PVC

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

UẢY VIÏN HÐQT BUÀI TIÏËN THAÀNH THAY MÙÅT CHUẢ TÕCH HÐQT TRÕNH XUÂN THANH NHÂÅN CUÃP “LAÄNH ÐAÅO XUÂËT SÙÆC” MR. BUI TIEN THANH- MEMBER OF BOARD OF DIRECTOR REPRESENT FOR MR. TRINH XUAN THANH- CHAIRMEN OF BOARD OF DIRECTOR TO RECEIVE “A EXCELLENT MANAGER” CUP

57 PART 17

PHOÃ TÖẨNG GIAÃM ÐÖËC NGUYÏÎN HUY HOÀA NHÂÅN CUÃP VAÀNG “DOANH NGHIÏÅP TIÏU BIÏẨU VIÏÅT NAM” MR. NGUYEN HUY HOA- VICE PERMANENT PRESIDENT RECEIVED A CUP OF “VIETNAMESE OUTSTANDING BUSINESS”

PHOÃ CHUẢ TÕCH HÐQT TÖẨNG CÖNG TY NGUYÏÎN NGOÅC QUYÃ NHÂÅN CUÃP “THÛÚNG HIÏÅU - NHAÄN HIÏÅU” MR. NGUYEN NGOC QUY- VICE CHAIRMAN OF PVC RECEIVED A CUP OF “THE BEST BRAND NAME – LABEL IN VIET NAM”


18

COMPANY MEMBERS www.pvc.vn

CAÁC CÖNG TY THAÂNH VIÏN 1. Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ Haà Nöåi (PVC-HN) Hanoi Petroleum Construction Company Limited Ðõa chó: Tâầng 5-6, Toàa nhaà San Nam, P. Dõch Voạng Hâạu, Q. Câầu Giâëy, TP. Haà Nöại Head office: 5th Floor, Sannam Building, Dich Vong Ward, Cau Giay, Ha Noi Tel: 04-37950130 Fax: 04-37950132 Email: info@pvchanoi.vn Web: www.pvchanoi.vn

PHÊÌN 18

58

5. Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ miïần Trung (PVC-MT) Mien Trung Petroleum Construction Co., Ltd (PVC-MT) Ðõa chó: Tâầng 1, Toàa nhaà EVN-Land Central, Söë 78A, Duy Tân, Q.Haải Châu, TP. Ðaà Nùéng Head office: 1st Floor, EVN Building-Land Central, No. 78A Duy Tan, Hai Chau District, Da Nang City Tel: 0511-3635888 Fax: 0511-3635777 Email: info@pvcmt.vn Website: www.pvcmt.vn

2.Cöng ty CP Thi cöng cú giúái vaà Lùæp maáy Dâầu khñ (PVC-ME) Petroleum Mechanical Machinery Construction Co., Ltd (PVC-ME) Ðõa chó: Tâầng 4-5, Toàa San Nam, P. Dõch Voạng Hâạu, Q. Câầu Giâëy, TP. Haà Nöại Head office: 4th- 5th Floor Sannam Building, Dich Vong Ward, Cau Giay, Ha Noi Tel: 04-3711 604 Fax: 04-3711 675 Email: contract@pvc-me.vn Website: www.pvc-me.vn

6. Cöng ty CP Xây dûång Cöng nghiïåp vaà Dân duång Dâầu khñ (PVC-IC) Petroleum Industrial & Civil Construction Co., Ltd (PVC-IC) Ðõa chó: Söë 35D, Ðûúàng 30/4, Phûúàng 9, TP.Vuäng Taàu Head office: No. 35D, 30/4 Road, Ward 9, Vung Tau City Tel: 064-3834784 /3832057/3838224 Fax: 064-3839925 Website: www.pvc-ic.com.vn

3. Cöng ty CP Kïët câëu kim loaåi vaà Lùæp maáy Dâầu khñ (PVC-MS) Petroleum Metal Structure and Equipment Installation Co., Ltd (PVC-MS) Ðõa chó: Söë 35G, Ðûúàng 30/4, Phûúàng 9, TP.Vuäng Taàu Head office: No. 35G, 30/4 Road, Ward 9, Vung Tau City Tel: 064-3848 229 Fax: 064-3848 404 Email: sales@pvc-ms.vn Website: www.pvc-ms.vn

7. Cöng ty CP Phaát triïẩn Ðö thõ Dâầu khñ (PVC-Mekong) Petroleum Urban Development JSC (PVC-Mekong) Ðõa chó: Söë 131 đûúàng Trâần Hûng Ðaạo, P. An Phuá, Q. Ninh Kiïầu, Câần Thú Head office: No. 131 Tran Hung Dao Road, Ward An Phu, District Ninh Kieu, Can Tho Tel: 0780-3827 974 / 3827 799 / 3827 797 Fax: 0780-3827 798 Website: www.pvccm.vn Email: pvcmekong@pvcmekong.vn

4. Cöng ty CP Xây lùæp Ðûúàng öëng vaà Bïẩ chûáa Dâầu khñ (PVC-PT) Petroleum Pipeline & Tank Construction Co., Ltd (PVC-PT) Ðõa chó: Söë 33, Ðûúàng 30/4, Phûúàng 9, TP.Vuäng Taàu Head office: 33, 30/4 Road, Ward 9, Vung Tau City Tel: 064-3832 871 Fax: 064-3838 375 Email: pvc_pt@viettel.vn Website: www.pvc-pt.vn

8. Cöng ty CP Ðâầu tû vaà Xây lùæp Dâầu khñ Saài Goàn (PVC-SG) Saigon Petroleum Construction and Investment Joint Stock Company (PVC-SG) Ðõa chó: Tâầng 8, Toàa nhaà Medianet, Söë 11Bis, Nguyïîn Gia Thiïầu, P. 6, Q.3, TP. HCM Head office: 8th Floor, Medinanet Building, 11 Bis Nguyen Gia Thieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

 Tel: 08-3930 1980 / 81 Fax: 08-3930 1982 Website: www.psg.com.vn Email: infor@pvcsg.com.vn 9. Cöng ty CP Thiïët bõ nöåi ngoaåi thâët Dâầu khñ (PVC-Metal) Petroleum Internal and External Equipment JSC (PVC-Metal) Ðõa chó: Tâầng 6, Toàa nhaà Median, Söë 11Bis, Nguyïîn Gia Thiïầu, P. 6, Q.3, TP. HCM Head office: 6th Floor, Median building, No. 11 Bis Nguyen Gia Thieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Tel: 08-3930 7888 - 3930 7880 Fax: 08 - 39301333 Email: contract@pvc-metal.vn Web: www.pvc-metal.vn

11. Cöng ty CP Ðâầu tû Haå tâầng vaà Ðö thõ Dâầu khñ (PETROLAND) Petroleum Infrastructure and Urban Investment JSC (PETROLAND) Ðõa chó: Söë 16, Trûúng Ðõnh , P.6, Q. 3, TP. HCM Head office: No. 16 Truong Dinh, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Tel: 08-3930 9889 Fax: 08-3930 9879 E-mail: petroland@petroland.com.vn Website: www.petroland.com.vn

12. Cöng ty CP Ðâầu tû Xây lùæp Dâầu khñ Duyïn Haải (PVC-DH) Hai Phong Petrovietnam Investment and Construction JSC (PVC-DH) Ðõa chó: 441 đûúàng Ðaà Nùéng, Ðöng Haải 1, Haải An, Haải Phoàng Address: 441 Da Nang, Dong Hai 1, Hai An, Hai Phong Tel: 031-3262 436 Fax: 031-3262 435 13. Cöng ty CP Bâët đöång saản Taài chñnh Dâầu khñ Viïåt Nam (PVFC Land) PetroVietnam Finance Land JSC (PVFC Land) Ðõa chó: Söë 9, CT5, KÐT Myä Ðònh, Mïî Trò, Tûà Liïm, Haà Nöại Head office: No.9 CT5, My Dinh Urban Area, Me Tri, Tu Liem, Hanoi Tel: 04-37 855 650/1/2/9 Fax: 04-37 855 424 Email: info@pvfc-land.com.vn Website: pvfc-land.vn 14. Cöng ty CP Bâët đöång saản Dâầu khñ Viïåt Nam (PVC Land) Petrovietnam Real Estate JSC (PVC Land) Ðõa chó: P 304, Söë 6 Thaái Vùn Lung, Q.1, P.Bïën Ngheá, TP.HCM Head office: Room 304, No.6 Thai Lung, Ben nghe Ward, 1 District, Ho Chi Minh city Tel: 083 8270 647 / 46 Fax: 083 8272 607 15. Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ Thanh Hoáa (PVC-TH) Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC (PVC-TH) Ðõa chó: Tâầng 4 toàa nhaà PVFC Land , 38A Ðaại löạ Lï Lúại, TP.Thanh Hoáa Head office: 4th Floor , PVFC Land building, 38A Le Loi Boulevard, Thanh Hoa Tel: 037 3724 668 Fax: 037 3757 886

59 PART 18

10. Cöng ty CP Maáy - Thiïët bõ Dâầu khñ (PVMACHINO) Petrovietnam Machine and Equipment jsc (PVMACHINO) Truạ súả: 08 Traàng Thi, Hoaàn Kiïëm, Haà Nöại Ðõa chó giao dõch: Tâầng 13, toàa nhaà CEO, đûúàng Phaạm Huàng, Tûà Liïm,Haà Nöại Head office: 08 Trang Thi, Hoan Kiem, Ha Noi Trading address: 13th Floor, CEO Building, Pham Hung Road, Tu Liem District, Ha Noi Tel: 04-3825 2265 / 3826 0344 / 3928 7784 Fax: 04-3825 4050 Website: www.pvmachino.vn

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION


18

COMPANY MEMBERS www.pvc.vn

CAÁC CÖNG TY THAÂNH VIÏN 16. Cöng ty CP Kinh doanh dõch vuå cao câëp Dâầu khñ (PVR) High Quality Petroleum Trading Service JSC (PVR) Ðõa chó: Tâầng 6, Toàa nhaà Anh Minh, P. Hoaàng Câầu, Q. Ðöëng Ða, TP. Haà Nöại Head office: 6th Floor, Anh Minh Building, Hoang Cau, Dong Da District, Ha Noi Tel: 04-3726 2955 Fax: 04-3726 2956 Website: www.pvr.vn 17. Cöng ty TNHH Vietubes (Vietubes) Vietubes Corporation Limited Ðõa chó: Söë 1, Ðûúàng 11, KCN Ðöng Xuyïn, Phûúàng Raạch Dûàa, Baà Rõa - Vuäng Taàu Head office: Road No. 11, Dong Xuyen Industrial Area, Rach Dua Ward, Vung Tau Tel: 064-3834 664; 3839 628 / 9 Fax: 064-3834 663 Email: sales@vietubes.com.vn Website: www.vietubes.com.vn

PHÊÌN 18

60

18. Cöng ty CP Ðâầu tû xây dûång Vinaconex - PVC (VINACONEX-PVC) Vinaconex PetroVietnam Construction JSC (VINACONEX-PVC) Ðõa chó: Tâầng 12, Toàa nhaà Vinaconex 9, Khu ÐT Mïî Trò Haạ, Ðûúàng Phaạm Huàng, H. Tûà Liïm, Haà Nöại Head office: 12th Floor, Vinaconex 9 building, Me Tri Ha Urban Area, Pham Hung Road, Tu Liem, Ha Noi Tel: 04-3787 5938 Fax: 04-3787 5937 Email: vinaconex.pvc@gmail.com Website: www.vinaconex-pvc.com.vn 19. Cöng ty CP Ðâầu tû Khu cöng nghiïåp Dâầu khñ IDICO Long Sún (PIVLS) Petroleum IDICO Long Son Industrial Park Investment JSC (PIVLS) Ðõa chó: Tâầng 3, Hodeco Plaza, Söë 36, Nguyïîn Thaái Hoạc, Phûúàng 7, TP. Vuäng Taàu Head office: 3rd Floor, Hodeco Plaza, No. 36 Nguyen Thai Hoc, Ward 7, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Tel: 064-3574 683/5 Fax: 064-3574 686 Email: pivls@hcm.vnn.vn Website: www.pivls.vn

20. Cöng ty CP Ðâầu tû vaà Xây lùæp khñ (PVID) Gas Construction and Investment JSC (PVID) Ðõa chó: Tâầng 3, 1A Nguyïîn Trung Trûạc, Phûúàng 9, TP. Vuäng Taàu Head office: 3rd floor, No. 1A Nguyen Trung Truc, Ward 9, Vung Tau City Tel: 064-3597 475 Fax: 064-3597 474 21. Cöng ty CP Ðâầu tû Dâầu khñ Nha Trang (PVIN) Nha Trang Petroleum Investment JSC (PVIN) Ðõa chó: Söë 04, An Dûúng Vûúng, Lï Chân, Phûúàng Phûúác Tân, TP. Nha Trang, T. Khaánh Hoàa Head office: 04 An Duong Vuong, Phuoc Tan Ward, Nha Trang, Khanh Hoa Tel: 058-3877 318 Fax: 058-3875 835 22. Cöng ty CP Ðâầu tû Xây lùæp Dâầu khñ Viïåt Nam (PVCI) Petroleum Construction Investment JSC (PVCI) Ðõa chó: Söë 28, đûúàng Trung Yïn 1, Yïn Hoàa, Câầu Giâëy, Haà Nöại. Head office: Room 2207, 22nd Floor, 57 Lang Ha Building, Dong Da, Ha Noi Tel: 04-3514 9391 Fax: 04-3514 9392 Website: www.pvci.vn E-mail: info@pvci.vn 23. Cöng ty CP Bâët đöång saản Dâầu khñ (Petrowaco) Petrowaco property JSC (Petrowaco) Ðõa chó: Söë 52 Quöëc Tûả Giaám, Q. Ðöëng Ða, TP. Haà Nöại Head office: No. 52 Quoc Tu Giam, Van Mieu Ward, Dong Da District, Ha Noi Tel: 04-3747 4510 Fax: 04-3843 1942 Website: www.petrowaco.vn Email: petrowaco@gmail.com 24. Cöng ty CP Bâët đöång saản Ðiïån lûåc Dâầu khñ (PVPower Land) Petroleum Power Property JSC (PVPower Land) Ðõa chó: Tâầng 3, toàa nhaà CEO, lö HH2-1 khu Mïî Trò Haạ, huyïạn Tûà Liïm, Haà Nöại Head office: 3rd floor, CEO Building, Pham Hung Road, Tu Liem, Ha Noi Tel: 04-3785 6969 Fax: 04-3785 6888


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

 Website: www.pvpowerland.vn E-mail:pvpowerland@pvpowerland.vn pvpowerland@gmail.com 25. Cöng ty CP Cú Ðiïån Dâầu khñ Viïåt Nam (PVM&E) Petrovietnam Mechine and Electricity JSC Ðõa chó: Tâầng 5, toàa nhaà Ðaại Phaát, lö A2C Cuạm TTCN Vûàa vaà nhoả Phûúàng Dõch Voạng Hâạu, Câầu Giâëy, Haà Nöại Address: Floor 5, Dai Phat building, Cau Giay, Ha Noi Tel: 04-3795 8888 Fax: 04-3795 9999 Website: www.pvme.com.vn 26. Cöng ty CP Ðâầu tû Bïtöng cöng nghïå cao (Sopewaco) High Tech Concrete Investment JSC (Sopewaco) Ðõa chó: KCN Öng Keào, âëp 3, thön Tây Khaánh, X. Phûúác Khaánh, H. Nhún Traạch, T. Ðöầng Nai Head office: Ong Keo Industrial Zone, Hamlet 3, Tay Khanh Village, Phuoc Khanh commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province Tel: 061-2651 965 / 061-2225 763 /4 / 5 Fax: 061-2225 761

28. Cöng ty CP Bï töng dûå ûáng lûåc (PVC-FECON) PVC - FECON Pre-tension Concrete JSC Ðõa chó: Tâầng 15, toàa nhaà CEO, lö HH2-1 khu Mïî Trò Haạ, huyïạn Tûà Liïm, Haà Nöại Head office: Thi Son Industrial Group Zone, Kim Bang District, Ha Nam

 Tel: 04-6269 0481 / 04-6269 0483 Fax: 04-6269 0484 Email: pvc-fecon@fecon.com.vn Website: pvc-fecon.com.vn 29. Cöng ty CP Saản xuâët öëng theáp Dâầu khñ Viïåt Nam (PV Pipe) Petrovietnam Pipe Manufacturing JSC (PV Pipe) Ðõa chó: Söë 11 Phan Chu Trinh, P1, Thõ xaä Goà Cöng, Tónh Tiïần Giang Head office: 11 Phan Chu Trinh, Ward 1, Go Cong Town, Tien Giang Province Tel: 073- 3843 535 Fax: 073-3513 131 30. Cöng ty CP Ðâầu tû Xây lùæp Dâầu khñ Hoàa Bònh (PVC 5) Petrovietnam Construction 5 jsc (PVC 5) Ðõa chó: P112, CT5 KÐT Myä Ðònh Söng Ðaà, Tûà Liïm, Haà Nöại Address: Room 112, CT5, My Dinh Song Da, Tu Liem, Ha Noi Tel: 04-3785 6268 Fax: 04-3785 6266 31. Cöng ty CP Ðâầu tû vaà Thûúng maåi Dâầu khñ Söng Ðaà (PVSD) Song Da Petroleum Investment and Commerce JSC (PVSD) Ðõa chó: CT4 Toàa nhaà FODACON, Trâần Phuá, Haà Ðöng, Haà Nöại Address: CT4, FODACON Building, Tran Phu, Ha Dong, Ha Noi Tel: 04-6270 0395 Fax: 04-6270 0398 32.Cöng ty CP trang trñ nöåi thâët Dâầu khñ (PVC-ID) Petrovietnam Furniture JSC Ðõa chó: Tâầng 5 toàa nhaà Baảo Anh, 62 Trâần Thaái Töng, P. Dõch Voạng Hâạu, Q.Câầu Giâëy, Haà Nöại Head office: Floor 5, Bao Anh Building, 62 Tran Thai Tong Street- Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi Tel: 04 6281 1820 Fax: 04 6269 3765

61 PART 18

27. Cöng ty CP Bâët đöång saản Dâầu khñ Viïåt nam -SSG (PV-SSG) Petroleum Vietnam - SSG Real Estate JSC (PVSSG) Ðõa chó: Phoàng 719, Toàa nhaà Baảo viïạt, söë 8 Lï Thaái Töẩ, Q. Hoaàn Kiïëm, TP. Haà Nöại Head office: Suite 719, No. 8 Le Tai To, 7th floor, Bao Viet Building, Hanoi Tel: 04 3938 1641 Fax: 04 3938 1641 Website: pv-ssg.com.vn

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION


18

COMPANY MEMBERS www.pvc.vn

CAÁC CÖNG TY THAÂNH VIÏN 33. Cöng ty CP chïë taåo giaàn khoan Dâầu khñ (PV Shipyard) Petrovietnam marine shipyard J/S Company (PV Shipyard) Truạ súả chñnh :Phoàng 320, Tâầng 3, Toàa nhaà Petro Tower, 8 Hoaàng Diïạu, Phûúàng 1, TP Vuäng Taàu. Head office: Suite 320, 3rd Floor, PetroVietnam Towers, 8 Hoang Dieu, Ward 1, Vung Tau City Tel: (0084)64 3515 515 / 3515 516 Fax: (0084)64 6254 490 / 64 3512 121 Web: www.pvshipyard.com.vn Email: info@pvshipyard.com.vn 34.Cöng ty CP Ðâầu tû Dâầu khñ Sao Mai Bïën Ðònh (PVSB) Sao Mai - Ben Dinh Petroleum Investment JSC (PVSB) Ðõa chó: Söë 2 Trûng Trùæc – Phûúàng 1- TP Vuäng Taàu Head office: No.2, Trung Trac Str., Ward 1, Vungtau City, Ba Ria - Vuäng Tau Province Tel: 064 6253 375 Fax: 064 6253 374 Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn Website : www.pvsb.com.vn ; www.pvsb.vn

PHÊÌN 18

62

35. Cöng ty CP Dâầu khñ đâầu tû khai thaác caảng Phûúác An (PAP) Petrovietnam Investment and Exploration Phuoc An Port JSC (PAP) Ðõa chó: Toaà nhaà Cöng ty Tñn Nghĩa, KCN 3 tónh löạ 25B, Hiïạp Phûúác, Nhún Traạch, Ðöầng Nai Head office: Tin Nghia Building, Industry Zore 3, 25B, Hiep Phuoc, Nhon Trach, Dong Nai Tel: 061-3569 534 Fax: 061-3569 557 Website: pap.vn 36. Cöng ty CP Ðâầu tû PV - Inconess Petrovietnam Investment - Inconess Ðõa chó: 226 Hoaàng Ngân, Phûúàng Trung Hoaà, Câầu Giâëy, Haà Nöại Head office: 226 Hoang Ngan street, Trung Hoa, Cau Giay Distric, Ha Noi Tel: 04-3553 7221 Fax: 04-3553 7220 Website: pv-inconess.com.vn

37. Cöng ty CP Höầng Haà Dâầu khñ (PVC - HONG HA) Hong Ha Petroleum JSC Ðõa chó: 206A, Nguyïîn Traäi, Trung Vùn, Tûà Liïm, Haà Nöại Head office: 206A Nguyen Trai, Trung Van, Tu Liem, Ha Noi Tel: 04-3554 0845; 3554 4732 Fax: 04-3554 0847 Email: banthuky@pvchongha.vn Website: www.pvchongha.vn 38. Cöng ty CP Xây dûång Söng Höầng (Incomex) Song Hong Construction JSC Ðõa chó: söë 164 Loà Ðuác, Ðöng Maác, Hai Baà Trûng, Haà Nöại Head office: No. 164 Lo Duc, Dong Mac, Hai Ba Trung, Ha Noi Tel: 04-3972 7296 Fax: 04-3972 7295 Website: www.incomex.com.vn 39. Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ Thaái Bònh Dûúng (PPC) Pacific Petroleum Construction JSC (PPC) Ðõa chó: Söë 156 Trâần Quang Khaải, P. Tân Ðõnh, Q. 1, TP. Höầ Chñ Minh Head office: No. 156 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Tel: 08-3848 2202 Fax: 08-3843 8131 E-mail: info@tbd.com.vn 40. Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ 1 (PVC-1) Petroleum Construction JSC 1 (PVC1) Ðõa chó: Söë 242, Quöëc löạ 9, TX. Ðöng Haà, Quaảng Trõ Head office: No. 242 National Road No. 9, Dong Da District, Quang Tri Tel: 053-3850 222 Fax: 053-3856 777 E-mail: pvc1@vnn.vn 41. Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ 4 (PVC 4) Petroleum Construction JSC 4 (PVC 4) Ðõa chó: Söë 6, Ngoä 192, Ð. Giaải Phoáng, P. Phûúng Liïạt, Q. Thanh Xuân, TP. Haà Nöại Head office: No. 6 Alley 192, Giai Phong Road, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan, Ha Noi Tel: 04-3869 3046 Fax: 04-3868 8065


TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏÅT NAM

PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOIN STOCK CORPORATION

42.Cöng ty CP Ðâầu tû vaà Xây lùæp Dâầu khñ Kinh Bùæc (PVC-KBC) Kinh Bac Petroleum Construction and Investment JSC (PVC-KBC) Ðõa chó: Söë 119, Ðûúàng Huyïần Quang, P. Ninh Xaá, TP. Bùæc Ninh, tónh Bùæc Ninh Head office: No. 119 Huyen Quang Road, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province Tel: 0241-3875 767 Fax: 0241-3875 766 Email: pvc.kbc@gmail.com

46. Cöng ty CP Ðâầu tû Xây dûång Dâầu khñ - 3C (PVC-3C) Petrovietnam investment and construction - 3C jsc (PVC-3C) Ðõa chó: Tâầng 3, toàa nhaà VINAFCO, söë 36 đûúàng Phaạm Huàng, Myä Ðònh, H. Tûà Liïm, TP. Haà Nöại Address: Floor 3, VINAFCO Building, 36 Pham Hung road, My Dinh, Tu Liem, Ha Noi Tel: 04-3795 8190 Fax: 08-3795 8194 Website: www.pvc3c.vn Email: info@pvc3c.vn

43. Cöng ty CP Ðâầu tû Xây lùæp Dâầu khñ IMICO (PVC-IMICO) IMICO Petroleum Construction Investment JSC (PVC-IMICO) Ðõa chó: Tâầng 4, söë 623 Ðûúàng La Thaành, P. Thaành Cöng, Q. Ba Ðònh, TP. Haà Nöại Head office: Office No. 1: 4th Floor, No. 623 La Thanh, Ba Dinh District, Ha Noi Tel: 04-3772 5368 Fax: 04-3759 7474 Email: info@pvc-imico.vn Website: www.imicojsc.com.vn

47. Cöng ty CP Xi mùng Haå Long (Ha Long Cement jsc) Ðõa chó: Xaä Thöëng Nhâët, Huyïạn Hoaành Böầ, Tónh Quaảng Ninh Address: Thong Nhat, Hoanh Bo, Quang Ninh Tel: 033-3699 130 Fax: 033-3699 240 Website: www.ximanghalong.vn

45. Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ 2 (PVC 2) Petrovietnam Construction jsc 2 (PVC 2) Ðõa chó: Söë 1 Ðöầng Tiïn, Cuạm Cöng nghiïạp An Xaá, TP. Nam Ðõnh Address: No. 1 Dong Tien, Industry Clusters An Xa, Nam Dinh Tel: 0350-3671 457

49.Cöng ty CP thiïët kïë Quöëc tïë HEERIM - PVC (PVC-Heerim) PVC International Design JSC (PVC - Heerim) Ðõa chó: Tâầng 4, toàa nhaà CEO, lö HH2-1 khu Mïî Trò Haạ, huyïạn Tûà Liïm, Haà Nöại Head office: 4th Floor, CEO Building, Pham Hung Road, Ha Noi Tel: 04-3795 1001 Fax: 04-3795 1002 / 3795 1033 Email: Contract@heerimpvc.com Website: www.heerimpvc.com

63 PART 18

44. Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ PVC - Trûúàng Sún (PVC-TS) PVC - Truong Son Petroleum Construction JSC (PVC-TS) Ðõa chó: 98, Ðûúàng Hûäu Nghõ, TP. Ðöầng Húái, Tónh Quaảng Bònh Head office: No. 98 Huu Nghi Road, Dong Hoi, Quang Binh Tel: 052-3463 036 Fax: 052-3855 668 E-mail: pvctruongson@gmail.com Website: www.pvctruongson.vn

48. Cöng ty CP thiïët kïë Worley Parsons Dâầu khñ Viïåt Nam (WPV) Petrovietnam - Worley Parsons Design jsc (WPV) Ðõa chó: Tâầng 18, toaà nhaà Centec Tower, 72-74 Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM Address: Floor 18, Centec Center, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, District1, Ho Chi Minh city Tel: 08-6255 6488 Fax: 08-6296 9239


Catalogue  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you