Page 1


200 450 150 600

3200

600

200

01 --5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/30 NT-TU-02

1

02 / 07


100

100 2800

90 100

-1/5

2400

2200

2600

10

65

65

100

65

65

100

63 63

100

650 850

10

10

100

100

--

500 700

10 10 100

100

660

100

63

63

65

10

-1/10

-1/20

1/20

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/20 NT-FU-04

1

04 / 07


1300 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 300 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300 150 4400

4400

--5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/30 NT-FU-05

1

05 / 07


3200 100 20

600

100 20 20

600

100 20 20

600 3800

100 20 20

600

100 20 20

600

100 20

20 20 20

60

20 20 20

MDF VENNER

100 20

600

100 20 20

600

100 20 20

600 3800

100 20 20

600

100 20 20

600

--

---

1/5

5

4 3

2

100 20

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/30 NT-FU-06

1

06 / 07


2900

3000

--5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/30 NT-FU-07

1

07 / 07


900

07

KHO

05

KITCHEN 03

MS : 36ORI 5050

3250

01

GARAGER

DINING MAID RM.

MS : 60ORI

WC.1 900

MS : 60ZZ6896 MS : 36SP131F

4700

3900

3500

12100

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/75 NT-SN-01

1

01 / 04


MS : 36ORI 5050

WC 3 WC 4

MS : 60ORI

05 2150

03

07 09

09

07

11

05

13

03

15

01

17

2900

BEDROOM 02

BEDROOM 01

01

19

MS : 60ZZ6896 21

MS : 36SP131F

4700

3900

1000

12100

5

4 3

2

3500

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/75 NT-SN-03

1

02 / 04


800

07

09

11

13

15

17

01

03

05

05 07

piano

MASTER BEDROOM

09

FAMILY RM.

600

MS : 60ORI

2750

5050

MS : 36ORI

WC 2

100 800

MS : 60ZZ6896 MS : 36SP131F

3200

1500

1000

3

2

3500

12100

5

4

3900

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/75 NT-SN-02

1

03 / 04


5050

MS : 36ORI

13

13

11

15

09

17

07

19 21

MS : 60ORI MS : 60ZZ6896 MS : 36SP131F

200

1000

4700

3900

1200

12100

5

4 3

2

3500

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/75 NT-SN-04

1

04 / 04


B

D

2100 100

100

1000

100

1000

900 480

720 80

400 800

1300

1/25

600

900

A

320

C

600

MS : 36ORI

1/25 5 4 3 2 1

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC1-01


900

2100

2400 200

2400

G 600 x 600 MS : 36WHI

2400

800

550

600

600

850

600

S :G 600 X 600 (C T 2100

1/25

1/25

5

4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC1-01.1

1

02 /18


900

2100

600

G

G

600 x 600

600 x 600

2400

2400

MS : 36WHI

900

600

1/25

1/25

5

4

3

2

400

600

S :G 600 X 600 (C T

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC1-01.2

1

03 /18


C

D

3800 2980

1400

800

B

720

700

100

600

A

1300

500

500

1800

500 1000

500

500 1000

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC2-01

1

04 /18


450

450

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC2-01.1

1

05 /18


3800

200 x 200 MS : 20VSO

40

850

900

200

2000

2600

1150

1700

40

400

G

S :G 450 X 450 (C T

2000

500

1300

3800

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC2-01.2

1

06 /18


3800

300

2600

G 150 x 900 MS : 1590EVWH

S :G 450 X 450 (C T

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC2-01.3

1

07 /18


2600

2600

1150

400

1400

G 150 x 900 MS : 1590EVWH

200

G 150 x 900 MS : 1590EVWH

900

850

S :G 450 X 450 (C T

150

900

1400

1/25

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC2-01.4

1

08 /18


A

C

20MMU

20MMU 20MMU

20MMU

20MMU

20MMU

680

400

1/25

180

720

20MMU

20MMU

20MMU 20MMU 20MMU 20MMU

20MMU

20MMU

200 200

20MMU

20MMU

20MMU 20MMU

20MMU

1000

20MMU

20MMU

1900

D

20MMU

20MMU

450

20MMU

900

20MMU

450

20MMU

20MMU

720

20MMU

450

800

20MMU

20MMU

450 900 B

20MMU

100

100

1300

20MMU

1400

100 1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC3-01

1

09 /18


G 1400

900

850

900

200

2600

G 150 x 900 MS : 1590EVWH

2600

1700

1150

1700

400

40

40

2800

S :G 200 X 200

400

200

200

1/25

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC3-01.1

1

10 /18


1400

600

2800

600

G 150 x 900 MS : 1590EVWH 2000

G 150 x 900 MS : 1590EVWH

S :G 200 X 200

1/25

1/25

5

4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC3-01.2

1

11 /18


A

C

1850 900

950 450

470

62

0

900

880

441

430

500

442 1700

B

MS : 60ORI

100

800

720

D

400

1450

1/25

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC4-01

1

12 /18


1700

600

1697

1150

1700

400

600

2600 200

2000

2600

G 150 x 900 MS : 1590EVWH

400

S :G 600 X 600 (C T

1/25

1/25

5

4 3 2

750

900

850

900

G 150 x 900 MS : 1590EVWH

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC4-01.1

1

13 /18


1700

1850

1750

600

850

2600

G 150 x 900 MS : 1590EVWH 2600

G 150 x 900 MS : 1590EVWH

1/25

1/25

5

4 3 2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC4-01.2

1

14 /18


C

1600

D

720

1080

1200

1100

1200

B

100

A

100

1500

400

880

520

3400 1/25

30

MS : 60ZZ6896

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC5-01

1

15 /18


850

G 200 x 600 MS : 26ESW

2600

600

400

S :G 600 X 600 (C T

3400

1/25 5 4

3 2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC5-01.1

1

16 /18


3400

2600

G 200 x 600 MS : 26EW

S :G 600 X 600 (C T

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC5-01.2

1

17 /18


1200

1200

2600

G 200 x 600 MS : 26EW

2600

G 200 x 600 MS : 26EW

S :G 600 X 600 (C T

750

600

1/25

1/25

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- WC5-01.3

1

18 /18


CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THẾ GIỚI

BẢNG BÁO GIÁ Ngày báo giá 13-11-2014 Khách hàng: Điện thoại Địa Chỉ: Email:

STT

Anh Tâm KDC 386, đường D2, P.25, Bình Thạnh

Mã số

I

Sảnh phòng Khách

1

612BBEI

Hình ảnh

Người báo giá: Kiều Văn Huy Cường Điện Thoại: 0934.101.901 Email: kvhcuong@vietceramics.com.vn người báo giá: Out door Sales

Đơn giá (Sau VAT)

Thành tiền

m2

(vnđ)

(vnđ)

40

28.8

2,150,000

61,920,000

IRIS Itali

Quy cách (cm)

Viên

60x120

Số lượng

Ghi Chú (Xuất xứ)

II Sàn nhà xe

1

60SW01

60x60

33

11.88

649,000

7,710,120

MML Malaysia

2

60SW02

60x60

21

7.56

649,000

4,906,440

MML Malaysia

3

60GSB04

60x60

10

3.6

515,000

1,854,000

NIRO Malaysia

30x60

25

4.5

1,700,000

7,650,000

DISCOVER Itali

III Ban Công

1

36ORI

Head office: 778K/2 Nguyen Kiem, Ward 4, Phu Nhuan District, HCMC. Tel:(84-8) 38457699 Fax:(84-8) 38457388


CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THẾ GIỚI IV Sân thượng

1

V

36SP131F

30x60

90

16.2

424,000

6,868,800

GUOCERA Malaysia

Phòng tắm WC 1 - Trệt

1

36WHI

30x60

83

14.94

1,700,000

25,398,000

DISCOVER Itali (Tường)

2

36ORI

30x60

11

1.98

1,700,000

3,366,000

DISCOVER Itali (Sàn)

15x90

118

15.93

1,640,000

26,125,200

EVOLUTION Tay Ban Nha (Tường)

1,240,000

VENIS Tây Ban Nha (Nhấn nguyên 15,475,200 mảng tường Lavabo + BC + Sen tắm)

15,000

VENIS Tây Ban Nha 4,290,000 (Viên nối ngã 4 giữa các viên gạch bông)

1,550,000

EVOLUTION Tay Ban Nha (Sàn) 2,511,000 cắt ra kích thước (45x45)cm, phối 3 màu gạch

VI Phòng tắm WC 2 - Master

1

2

3

4

1590EVWH

20VSO

44TDA

4590EVWH

20x20

4x4

45x90

312

286

12.48

VIÊN

4

Head office: 778K/2 Nguyen Kiem, Ward 4, Phu Nhuan District, HCMC. Tel:(84-8) 38457699 Fax:(84-8) 38457388

1.62


CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THẾ GIỚI

5

6

4590EVST

4590EVBL

45x90

4

1.62

1,550,000

EVOLUTION Tay Ban Nha (Sàn) 2,511,000 cắt ra kích thước (45x45)cm, phối 3 màu gạch

EVOLUTION Tay Ban Nha (Sàn) 2,511,000 cắt ra kích thước (45x45)cm, phối 3 màu gạch

45x90

4

1.62

1,550,000

15x90

72

9.72

1,640,000

VII Phòng tắm WC 3 - Con gái

1

2

3

4

5

1590EVWH

20FGR

20MMU

44TDA

20TGR

20x20

20x20

4x4

20x20

186

7.44

42

42

1.68

VIÊN

58

Head office: 778K/2 Nguyen Kiem, Ward 4, Phu Nhuan District, HCMC. Tel:(84-8) 38457699 Fax:(84-8) 38457388

2.32

15,940,800

EVOLUTION Tay Ban Nha (Tường)

1,190,000

VENIS Tây Ban Nha (Nhấn nguyên 8,853,600 mảng tường Lavabo + BC + Sen tắm)

1,240,000

VENIS Tây Ban Nha (Nhấn nguyên 2,083,200 mảng tường Lavabo + BC + Sen tắm)

15,000

VENIS Tây Ban Nha 630,000 (Viên nối ngã 4 giữa các viên gạch bông)

1,100,000

VENIS Tây Ban Nha 2,552,000 (Sàn), Phối với sàn gạch 20MMU.


CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THẾ GIỚI VIII Phòng tắm Khách

1

1590EVWH

15x90

135

18.225

1,640,000

29,889,000

EVOLUTION Tay Ban Nha (Tường)

2

60ORI

60x60

19

6.84

1,700,000

11,628,000

DISCOVER Itali (Sàn)

20x60

197

23.64

357,000

8,439,480

COTTO Thái Lan (Tường)

VI Tường phòng giặc

26EW

1

2

26ESW

20x60

80

9.6

366,000

3,513,600

COTTO Thái Lan (Nhấn nguyên mảng tường Lavabo + Bàn

3

60ZZ6896

60x60

13

4.68

539,000

2,522,520

MACOPOLO Trung Quốc (Sàn)

Tổng giá trị đơn hàng

259,148,960

VNĐ

Tổng trị giá (bằng chữ): Ghi chú:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT. Gạch sẽ được vận chuyển đến chân công trình tại Tp. HCM. Hàng hóa nhập khẩu chính hãng theo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất Đơn giá tính theo qui cách danh nghĩa in trên bao bì nhà sản xuất.

Thanh toán : Đặt cọc 50% sau khi ký hợp đồng. 50% còn lại của hợp đồng thanh toán khi nhận hàng Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: CTY TNHH MTV Đá Thế Giới số TK : 1902 6854 861018 NH Techcombank - Chi nhánh Nguyễn Kiệm Hiệu lực :

Bảng báo giá có hiệu lực trong 15 ngày kể từ ngày báo giá

Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, mong sớm nhận được đơn hàng từ quý khách. Khách hàng Nhân viên ODS Phụ trách Kinh doanh

Head office: 778K/2 Nguyen Kiem, Ward 4, Phu Nhuan District, HCMC. Tel:(84-8) 38457699 Fax:(84-8) 38457388

đồng


MDF 1000

1650 320

450

880

840

18

2390

650

18 650 60

900

840

80

310

25

900

735 80

900

400

25

650

25 60

650

2490

1490

393

840

940

393

18

100

320

100

680

393 20

393

394

1180

600

430

620

600

5

4 3

2

08 / 12 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L1-02.2

1

04 /10


25 600

950

18 80

80

80

347

700

700

400

25

600

1790

1000

2200

2120

400

1420

730

410

25

10

E

10

D

700

530

5

4 3

2

08 / 12 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:20 NT- L1-02.3

1

05 /10


700

790

790

765

772

790

18

600

450

400

2200

390 9 1000 80

372 80

MDF 12MM

390

18

595

591

1790

1790

Side By Side

18

2200

2200

384

6

349

18

730

25 410

370

18 374

150

700 5

4 3

2

08 / 12 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:20 NT- L1-02.4

1

06 /10


100 18 18

406

900

735

18

840

420

25 60

600

230

18 18

80

54

5

4 3

2

08 / 12 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:10 NT- L1-02.5

1

07 /10


320

18 100 18

5 350

355

25 80

310

900

940

400

485

449

25 60

100

600

428

5

4 3

2

08 / 12 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:10 NT- L1-02.6

1

08 /10


A

100

1800 60 120

100

1440

100

120 60

700 60

260

60 60 25 40

260

60

240

60

1080

60

240

50

50

525

750

25 50

525 50

750

100

60

100

60

-NT-L1-03

1800 240

60

245

60

1080

60

240

60

100

900

50 110

60

40

50

275

50

580

800

275

60

40

100

60

100

110 40

100

5

4 3

2

08 / 12 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:20 NT- L1-03

1

09 /10


30

--

108

382

890

18

400

250

673

-

25

30 250 10

108

250

25

250 10

130 50 140 94 50 140 18 50

673

400

30

890 --

--

NT-L1-04

-

5

4 3

2

08 / 12 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:20 NT- L1-04

1

10 /10


800

07

09

11

13

15

17

01

03

05

05 07

piano

MASTER BEDROOM 2750 600

FAMILY RM. WC 2

100 800

5050

09

3200 1000

1500

3900

3500

12100

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/75 NT- L2-01

1

01 /12


50

80

1872

80

D

30 50

930

800

800

150

2000

270

1872

30 240

36

1800

420

36

2000

2036

36

1200

MDF VENEER

2036

80

36

B

3472

A 800

1872

800

01

420

1200

780

NT-L2-02

800

50

1772

5

4 3

2

50

800

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- L2-02

1

02 /12


CT1

80 30

50 12

29

9

MDF VENEER

2000

220

30 240

420 270 150

36

1200

MDF VENEER

2066

20

CT2

36

KHUNG 36 18

50

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- L2-02.1

1

03 /12


B

800 20

25

360

20

364 400

300 25

18

25

135

300

225

10 80

25 225 25

20

MDF VENEER

18

275

A

25

750

25

25

400

MDF VENEER

25

750

25

800

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:10 NT- L2-02.2

1

04 /12


A

1200

150

150

500

150

180

15

50

400

600

400 50

750

20x20mm 750

150

20

B

1000

1000 2000

1000

01 NT-L2-03

3000 2000 18

1000

1964

1812

18

500

450

CT1

600

150

600

1000

1000

20 20

1000

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:20 NT- L2-03

1

05 /12


A

2200 18

2164 EQ

EQ

18 EQ

EQ

400 ACRYLIC

20

2180

10

20 10

10

340

20

390

10

500

18 339 100 2140

VENEER

18

25 339 20

25

18 100 18

01 NT-L2-06

18

532

18

1064

18

532

18

ACRYLIC 400

500

B

364

ACRYLIC

EQ

EQ

18

EQ 2164

EQ 18

2200

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:20 NT- L2-06

1

09 /12


B -

612 600

50

12

EQ 10

10

EQ

18

68

1400

18

50

50

50

1500

455

18

2000 768

200 300 50 18 200

768

300 68 200 455

1232

EQ 10 EQ

EQ

1914 18

540

200

1950 50

10

EQ

-

1214

A

455

1364

18

--

446

18 50

455

18

437

18

446

18

455

18 50

600

18

12

612

NT-L2-07

18 455 1400

5

4 3

2

50

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT- L2-07

1

10 /12


1300 700

180

340

180

300

80

280

200

300

--

18

NT-L2-08

300

340 180

700

180

700

18

340

1300 300

304

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1:10 NT- L2-08

1

11 /12


1200

1200 300

2230 LAVABO

200

370

530 200 40

410

401

410

40

423

18

MDF VENEER

1300

423

18

383

18

LAVABO

20

600

520

60

18

150

730

100

60

2230

1500 300

65

40

410

400 1300

410

40

-NT-L2-09

A

5

4

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25

3

2

WC 2

NT- L2-09

1

12 /12


WC 4

07 09

09

07

11

05

13

03

15

01

17

2150

05

5050

5050

WC 3

03

2900

BEDROOM 02

BEDROOM 01

01

19 21

4700 1000

3900

3500

12100

5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/75 NT-L3-01

1

01 / 16


3000 600

600

600

600

600

C

50

80

300

270

700

300

1600

900

700

300

3000

100

1400

700

1914

1600

80

1600

300

36

270

1528

350

36

900

300

300

A-A

36

B

2000

700

100

A

100

1850

50

2000

01 -

B-B

5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-02.1

1

02 / 16


CT1

300

36 1850

50 9

100

25

50

2000

9 80

300

280

275

350

252

10

C-C

300

9 18

73 100

10

350

-

80 220 50

300

CT2

900

300

-

600

10 9 22 9

CT2

50 CT1

5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-02.2

1

03 / 16


18 382 18

MDF Verneer

300

1241

9

80

9 200

MDF Verneer

600

750

2

600

1241

109

2141

01

645

800

25

382

300

1950

18

382

1

2141

300 109

02

5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-03.1

1

04 / 16


18 382 800

18 18

645

80 252 1241

209

2141

80

314 80

600

1-1

1950

18 746

25

382 18

750

18 80 305 18 305 25

18

304 18 305 25

382

300

80

1950

18

382

MDF Verneer

382

MDF Verneer

18

18

382

18

800

300 9

2-2

5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-03.2

1

05 / 16


2400 18

00 R1

200

2200

400

200

50

02

300

600

788

150 18 195 25 195 18

788

600

788

150 18 195 25 195 18

18

50

A-A

400

A

2400

01

5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/20 NT-L3-05

1

07 / 16


25 336

25

C

18

18 90

506

25

B

Thanh Treo

2200

798

98

506

18

506

18 80 240 18 270 18 270 18

18

2095

CT1

80

2200

506

A

438

25

438

438 1800

200

25

438

50 200 18

773

50 50

773

873

18

873

50 18

2000

1-1

01 --

5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-06.1

1

08 / 16


200

438

25

438

438

25

25 18 90

336

361

336 18 90

18

361 18

25

564 18

438 Thanh Treo

15

25

2200

799 80

18

853

240 18 270 18 270 18

2200

80

80

18

90

565

240 18 270 18

A-A

1087

1176

888

2000

80

600

18

Thanh Treo

18

15 564

18

564

600

1

2

B-B

3

2

CT2

600

C-C

5 4

18 18

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-06.2

1

09 / 16


270

50

900

550

C

80

MDF Verneer

36

1528

36

1914

MDF Verneer

A-A

36

80

1528

350

36

270

900

MDF Verneer

36

B

2000

1600

1600

36

A

1914

50

2000 01 -

B-B

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-08.1

1

11 / 16


CT1

14 36

MDF Verneer

50

918 9

-

MDF Verneer MDF Verneer

900

CT2 80 220 50

350

-

MDF Verneer MDF Verneer

36

1928

36

2000

149 18 9 50

C-C

CT2 36 9

CT2

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-08.2

1

12 / 16


18 90

336

25

C

25

B

Thanh Treo

MDF Verneer

2200 18 80 240 18 270 18 270 18

2095

MDF Verneer

CT1

80

2200

798

A

438

25

438

438

25

1800

438

50 18

773

50 50

773

873

18

873

50 18

1800

1-1

01 --

5

4 3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-10.1

1

14 / 16


MDF Verneer

438

25

25 18 90

336

361

336 18 90

Thanh Treo

799 80

18

853

240 18 270 18 270 18

2200

MDF Verneer

80

80

80

90

565

240 18 270 18

1087

1176

888

MDF Verneer

A-A

25

18

361 438

1800

15

MDF Verneer

2200

438

25

18

438

18

25

564 18

600

18

Thanh Treo

18

15 564 MDF Verneer

1

18

600

2

B-B

3

2

18 18

CT2

600

C-C

5 4

564

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L3-10.2

1

15 / 16


B

800

18 400 1100

400

18

150

250

264

LAVABO

700

50

400

50

2250

800

390

A

25 150 40

--

315

MDF 18 mm

350

350 800

50

230

50

--

--

5 4

3

2

20

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/20 NT-L3-11

1

16 / 16


C

B

300

50 482 MDF VENEER 248 18 248 18

18

MDF VENEER

18

MDF VENEER

405

2400

441

405

18

482 18 193 18 193 18 405

18 193 18 193 18

1800

405

18

482 18 405

955 441 405

2400

300

35 230 35

35

530

35

35

530

35

576

18

576

18

576

1800

50

18 35

530

35

35

530

35

15

35 230 35

300

532 50

600

532 50

600

A

18

2400

600

50

1800

50

600

18

3000

576

18

576

18

576

18

18 5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L4-01

1

01 / 02


MDF VENEER 1160 600 300

62

560 138

100

100

200

260

60 85

600

260

MDF VENEER

70

70 0 85

300

60 25 60 25 60

860 MDF VENEER

50

300

1160

A

260

50 790 150

600

60

70

50

300

170

25 60

25 60

300

60

600

350

600

MDF VENEER

60

540

560

600 600

790

1160

5 4

3

2

05 / 09 / 2014 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/25 NT-L4-02

1

02 / 02

Profile for EKE INTERIOR

Hồ Sơ Thiết Kế Mẫu  

Hồ Sơ Thiết Kế Mẫu

Hồ Sơ Thiết Kế Mẫu  

Hồ Sơ Thiết Kế Mẫu

Profile for tuananh1
Advertisement