Page 1


11650 3900

3600

4150

A THÔNG TẦNG

TUÛ T.TRÍ THAÁP

LOØ NÖÔÙNG +VIBA TUÛ THIEÁT BÒ

PIANO

SIDE BY SIDE

WC

DINING-KITCHEN KEÄ VAÄT DUÏNG

1 3

SOFA BED (NGUÛ GIUÙP VIEÄC)

5450

VAÙCH CNC

BALCONY

4650

1200

LIVING

VAÙCH KÍNH COÁ ÑÒNH

700

7 THÔNG TẦNG

B 3900

3600

4150

1200

11650

4

3

2

1

MAËT BAÈNG NOÄI THAÁT TAÀNG 5 NHAØ PHOÁ_CHÒ DIEÃM MAËT BAÈNG NOÄI THAÁT TAÀNG 5 MBNT-05 01/02


11650 3900

3600

4150

1200

BALCONY

MASTER BED RM.

4650

1 KEÄ SAÙCH

TRANH T.TRÍ

5450

WC

BAØN HOÏC

KEÄ T.TRÍ

3

BAØN HOÏC

7 700

5450

WC BED ROOM 2 (p. con gái 12t)

THÔNG TẦNG

A

BAØN PHAÁN+ LAØM VIEÄC

THÔNG TẦNG

B 3900

3600

4150

1200

11650

4

3

2

1

MAËT BAÈNG NOÄI THAÁT TAÀNG 6

NHAØ PHOÁ_CHÒ DIEÃM MAËT BAÈNG NOÄI THAÁT TAÀNG 6 MBNT-06 06/07


A THÔNG TẦNG

CC-GW +2.400

H

5450

CC-GW

: TRẦN THẠCH CAO CHỐNG ẨM KHUNG NHÔM KHUNG CHÌM

CC-G

4650

: ĐỘ CAO TRẦN ( TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN )

MASTER BED RM.

+2.400

KHUNG NHÔM KHUNG CHÌM

H

CC-GW

WC

CC-G

+2.800

+3.000

5450

CC-G

WC

BALCONY

BED ROOM 2

: TRẦN THẠCH CAO

1 KEÄ SAÙCH

: ĐỘ CAO TRẦN ( TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN )

BAØN HOÏC

3

BAØN HOÏC

7 700

: ĐÈN DOWNLIGHT AS TRẮNG

: ĐÈN CHÙM TRANG TRÍ 1

THÔNG TẦNG

B

: ĐÈN TREO TƯỜNG NGOẠI THẤT

3900

3600

4150

1200

11650

: QUẠT HÚT MÙI 4

3

2

1

-

A

MẶT BẰNG TRẦN - ĐÈN 1/100 TẦNG 6

THÔNG TẦNG

PIANO

CC-GW

WC

+2.400 CC-G +3.000

DINING-KITCHEN KEÄ VAÄT DUÏNG

1

5450

4650

BALCONY

+3.000

CC-G

LIVING

3

700

7 THÔNG TẦNG

B 3900

3600

4150

1200

11650

4

3

2

1

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

MẶT BẰNG TRẦN - ĐÈN 1/100 TẦNG 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

3

TEÂN BAÛN VEÕ

TÆ LEÄ :

MẶT BẰNG TRẦN - ĐÈN

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

09 / 2015

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

1/100 MB-TR-01

01 / 02


: ĐÈN CHÙM TRANG TRÍ 1

EQ

MASTER BED RM.

1

EQ

3

BAØN HOÏC

EQ

EQ

5450

2500

EQ

EQ

EQ EQ EQ

KEÄ SAÙCH BAØN HOÏC

700

: ĐÈN DOWNLIGHT AS TRẮNG

WC EQ

EQ

450

1800

4650

5450

1400

WC

2550

BALCONY

BED ROOM 2

700

450

850

THÔNG TẦNG

800

2200

1900

A

7

EQ

THÔNG TẦNG

B

: ĐÈN TREO TƯỜNG NGOẠI THẤT

3900

3600

4150

1200

11650

: QUẠT HÚT MÙI 3

2

1

-

KEÄ VAÄT DUÏNG

600

1

LIVING

EQ

3

5450

500 500

EQ

7

900 550

B 3900

3600

600

THÔNG TẦNG

EQ

700

200 500

900

EQ

1375

BALCONY

EQ

1375

EQ

DINING-KITCHEN

1100

1300

4650 700

1450

400

WC

1110

900

PIANO

EQ EQ

900 900

EQ EQ

1850 THÔNG TẦNG

750

1800

1300

1450

A

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC ĐÈN 1/100 TẦNG 6

2300

4

4150

1200

11650

4

3

2

1

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC ĐÈN 1/100 TẦNG 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

3

TEÂN BAÛN VEÕ

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC ĐÈN

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

09 / 2015

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

TÆ LEÄ :

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

1/100 MB-TR-02

02 / 02


WC S1

WC

MASTER BED RM.

S1 S2

S3 S4 S5

4650

5450

S4 S3

S4

S3

5450

BED ROOM 2

S4 S5

BALCONY

S1 S2

THÔNG TẦNG

A

1 KEÄ SAÙCH

S2

BAØN HOÏC

3 S5

BAØN HOÏC

700

7 THÔNG TẦNG

B 3900

3600

4150

1200

11650

4

3

2

1

-

A

PIANO

: Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI : Ổ CẮM INTERNET : Ổ CẮM TIVI S4

: CÔNG TẮC 2 CHIỀU

S5

: CÔNG TẮC : ĐỘ CHỈNH SÁNG ĐÈN

1 LIVING

3

S2

7 700

S D

S4 S5 DINING-KITCHEN D1

: CÔNG TẮC 1 CHIỀU

S3 S1

KEÄ VAÄT DUÏNG

S

S1 S2 S3

D1 4650

S

WC

5450

THÔNG TẦNG

: Ổ CẮM ĐIỆN ĐÔI (chống nước)

BALCONY

: Ổ CẮM ĐIỆN ĐÔI

MẶT BẰNG CÔNG TẮC - Ổ CẮM 1/100 TẦNG 6

THÔNG TẦNG

B 3900

3600

4150

1200

11650

4

3

2

1

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

MẶT BẰNG CÔNG TẮC - Ổ CẮM 1/100 TẦNG 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

3

TEÂN BAÛN VEÕ

MẶT BẰNG CÔNG TẮC - Ổ CẮM

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

09 / 2015

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

TÆ LEÄ :

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

1/100 MB-DN-01

01 / 01


Gạch Ceramic 300x600 Chống Trượt

1800

Gạch Ceramic 600x600 Chống Trượt

1400

800

02

2000

MẶT BẰNG LÁT GẠCH WC 2,3

-

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

MẶT BẰNG LÁT GẠCH WC 2, 3 TẦNG 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1/25 NT- WC2-02

05/ 09


1100

750 100 250

03

350

350 1400

MẶT CẮT A-A

3000 200

700

250 100

100

450

350

400

400

700

300

300

3000

Gương Dát Mỏng vác Lá Hẹ 30

450

800

900

100

2000

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

MẶT CẮT A-A WC 2, 3 TẦNG 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1/25 NT- WC2-03

06/ 09


600

100

04

1050

3000 100

2000

MẶT CẮT B-B

2150

2100 900 750

850

600

100120 160 100120100120 160 100120100120 160 100120100120 160 100120100120 160 100120

600

100

1200

800

100

1400

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

MẶT CẮT B-B WC 2, 3 TẦNG 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1/25 NT- WC2-04

07/ 09


3000 100 100

05

MẶT CẮT C-C

-

750

750

100

100

06

1800

350

600

MẶT CẮT D-D

650

100

1800

-

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

MẶT CẮT C-C ; D-D WC 2, 3 TẦNG 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1/25 NT- WC2-05

08/ 09


11650 3900

3600

4150

A

1200

BALCONY

DINING-KITCHEN KEÄ VAÄT DUÏNG

1

5450

WC

4650

THÔNG TẦNG

PIANO

LIVING

3

700

7 THÔNG TẦNG

B 3900

3600

4150

1200

11650

4

3

2

1

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

MẶT BẰNG CHỈ DẪN NỘI THẤT LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

TÆ LEÄ :

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:75 L5-FU-01

01 / 15


1000

1000 160

1220

1220

Nệm Bộc Da Theo Mẫu

15

Chân inox 10x20

1000

1000

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

02

MẶT ĐỨNG A

...

TỶ LỆ : 1/25

870

430 120 160 160

160 280

120 160 160

870

430

Nệm Bộc Da Theo Mẫu

430

2600

2000 Chân inox 10x20

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

03

MẶT ĐỨNG B

...

TỶ LỆ : 1/25

1000

Ngăn Chứa Đồ Bên Dưới

A

Ngăn Chứa Đồ Bên Dưới

Ngăn Chứa Đồ Bên Dưới

679

B

160 160

160 160

1000

679

2000

Nệm Bộc Da Theo Mẫu

2440 1000

15

160

2600

PHỐI CẢNH 01

MẶT BẰNG SOFA

L5-FU-02

TỶ LỆ : 1/25

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT SOFA PHÒNG KHÁCH - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L5-FU-02

02 / 15


1000 58

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

58

247

95

95

25

450

255

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

391

247

25

25

50 25

58

25

450

247

50 25

391

247

255

58

1000

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

02

MẶT ĐỨNG A

03

MẶT CẮT 1-1

...

TỶ LỆ : 1/10

...

TỶ LỆ : 1/10

1000 600 20

232

58

25

232

255

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

95

25

600

1

450

50 25

58

01

MẶT BẰNG BÀN

L5-FU-03

2

A

TỶ LỆ : 1/10

04

MẶT CẮT 2-2

...

TỶ LỆ : 1/10

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT BÀN PHÒNG KHÁCH - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:10 L5-FU-03

03 / 15


300

950

320

320

272 18

300

Gỗ MDF Sơn Màu Xám Đậm

18 2200

Ngăn Kéo

18

18

Gỗ MDF Dán Verneer Theo Mẫu

Ngăn Kéo

MẶT ĐỨNG TỦ TIVI

...

TỶ LỆ : 1/20

364

18

18

364

Ngăn Kéo

364

18

18

Gỗ MDF Sơn Trắng

200 18

Ngăn Kéo

2

284

400

200 18

Ngăn Kéo

18

2200

733

18

733

200

382

18

400

18

733

284

1000

Gỗ MDF Dán Verneer Theo Mẫu

Gỗ MDF Sơn Trắng

18

364

1000

2200

Gỗ MDF Sơn Màu Xám Đậm

2

2200

Gỗ MDF Sơn Trắng

1

18

18

300

264

274

Gỗ MDF Sơn Trắng

1000

300

18

950

3

...

TỶ LỆ : 1/20

MẶT CẮT 2-2 TỶ LỆ : 1/20

400

...

4

MẶT CẮT 1-1

2200 1

MẶT BẰNG TỦ TIVI

L5-FU-04

TỶ LỆ : 1/20

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TỦ TIVI PHÒNG KHÁCH - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:20 L5-FU-04

04 / 15


1500 375

375

18

364

18

273

18

375

18

375

400

18

345

120

120

30

30 18

273

750

750

582

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

02

MẶT ĐỨNG A

...

TỶ LỆ : 1/10

03

MẶT CẮT 1-1

...

TỶ LỆ : 1/10

400

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

1500 01 L5-FU-05

MẶT BẰNG TỦ

A

1

TỶ LỆ : 1/10

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TỦ PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:10 L5-FU-05

05 / 15


B

4450

2209

928

600

713

700

01 L5-FU-06.3

Tủ Lạnh Side By Side

Bồn Rửa

Mặt Bếp Ốp Đá

lò nướng & lò vi ba

Cửa Kính 8MM

A

2770

3800

Bếp Điện Âm

Cửa Kính 8MM

02

01 L5-FU-06

MẶT BẰNG BẾP TỶ LỆ : 1/30

370

330

L5-FU-06.5 TỦ RƯỢU

800

800 1600

200

2650

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

MẶT BẰNG BẾP PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:30 L5-FU-06

06 / 15


Trần Thạch Cao

Cánh MDF Sơn Trắng

*

*

MDF Sơn Trắng

870

1525

990

Cửa Kính 8MM lò vi ba

25

Bồn Rửa Bát

Mặt Bếp Ốp Đá

1080

Bếp Điện Âm

Ốp Kính Glass Kote Màu Trắng Vòi Nước

1800

600

Máy Hút Khử Mùi

Cánh MDF Sơn Trắng

lò nướng

Ngăn Kéo

820

Tủ Lạnh Side By Side

Ngăn Kéo

450

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

80

80 245 200 15060 25 25 25

Cao Độ Trần Hoàn Thiện

600

Kệ kính 10mm

600

533

533

533

18

919

591

18

686

18

4450 Cánh MDF Veneer Theo Mẫu

Len MDF Dán Lamiate kim loại Theo Mẫu

02

MẶT CẮT A-A

---

TỶ LỆ : 1/30

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

MẶT CẮT A-A PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:30 L5-FU-06.1

07 / 15


500 1490

04 L5-FU-06.3

990

FIX

Cánh MDF Sơn Trắng

25 25 25 80 245 200 150 60

80

370

490

Vòi Nước

Bếp Điện Âm Bồn Rửa Bát

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

840

700

700

390

Mặt Bếp Ốp Đá

Ốp Kính Glass Kote Màu Trắng

03 L5-FU-06.3

810

600

210

Máy Hút Khử Mùi

18

60 375 18 375 18 375 18 375 18 375 18

Cửa Kính 8MM

670

Cao Độ Trần Hoàn Thiện

Kệ MDF Sơn Trắng

MDF Sơn Trắng

700

3800 Cánh MDF Veneer Theo Mẫu

Len MDF Dán Lamiate kim loại Theo Mẫu

03

MẶT CẮT B-B

---

TỶ LỆ : 1/30

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

MẶT CẮT B-B PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:30 L5-FU-06.2

08 / 15


700 1

2

200 18

3

464

18

600

Cánh MDF Sơn Trắng

Kệ kính 10mm

363

8

363

870

8

600

366

18

MDF Sơn Trắng

8

lò nướng

820 Ngăn Kéo

1800

(Kiểm tra kích thước thiết bị trước khi làm mộc)

80

370 910

Cửa Kính 8MM

Cánh MDF Sơn Trắng

80 18

Tủ Lạnh Side By Side

25

1800

1080

391

lò vi ba

600

18

Tủ Lạnh Side By Side

343

343

18

Len MDF Dán Lamiate kim loại Theo Mẫu

02

MẶT CẮT 1-1

-

TỶ LỆ : 1/25

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT 01 PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L5-FU-06.3

09 / 15


700

700 200 18

464

18

682

18 MDF Sơn Trắng

410

363

18

18

MDF Sơn Trắng

440

Kệ kính 10mm

10

600

Cửa Kính 8MM

18

364

2400

995

2400

lò vi ba

363

45

10

440

363

20

10

Cánh MDF Sơn Trắng

383

lò nướng

646

18

Len MDF Dán Lamiate kim loại Theo Mẫu

18

80

370 80

18

Cánh MDF Sơn Trắng

383

40

Cánh MDF Sơn Trắng

500 Ngăn Kéo

600

Len MDF Dán Lamiate kim loại Theo Mẫu

18 18

18

700

01 -

646

18 18

700

02

MẶT CẮT 2-2

MẶT CẮT 3-3

-

TỶ LỆ : 1/25

TỶ LỆ : 1/25

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

MẶT CẮT 2-2, 3-3 ; CHI TIẾT 01 PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

TÆ LEÄ :

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L5-FU-06.4

10 / 15


1

200

500

800

350

800

*

MDF Sơn Trắng

375 18

MẶT BẰNG CHI TIẾT 02

L5-FU-06

375

Kệ MDF Sơn Trắng

Cửa Kính 8MM

18

TỶ LỆ : 1/25

2775

01

200

18

1600

18

18

375

773

375

18

MDF Sơn Trắng

1965

773

302

2775

18

370

18 302

50

18

500

*

600

20 10 20

Len MDF Dán Lamiate kim loại Theo Mẫu

18 18

04

CHI TIẾT CT1

...

TỶ LỆ : 1/5

80

645

Cánh MDF Veneer Theo Mẫu

80

77

25 60

...

645

Cánh MDF Veneer Theo Mẫu

CT1

25

60

18 20 18

Mặt Bếp Ốp Đá

25

60

Cửa Kính 8MM

393

Mặt Bếp Ốp Đá

MDF Sơn Trắng

500

500 1000

02 ...

18 18 2

544

18

18

600

MẶT ĐỨNG TỶ LỆ : 1/25

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

MẶT CẮT 1-1

...

TỶ LỆ : 1/25 NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT 02 PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

SOÁ

03

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

HIEÄU CHÆNH

18 314 18 2 370

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L5-FU-06.5

11 / 15


700 662

20

*

18

Trần Thạch Cao

Vòi Nước

Bồn Rửa Bát

18

25 60

90

18 20

Mặt Đá Nhân Tạo Bo Tròn Cạnh

272

18

750

Cánh MDF Sơn Trắng

915

Cánh MDF Veneer Mẫu chọn thực tế

779

915

449

MDF 18mm Chống Thấm Đỡ Mặt Đá

Kệ MDF Màu Trắng 18mm

80

80 18

467

Bản Lề Tủ

Len chân dán Laminate Kim Loại Đèn LED

18

FL. +1.410

18

698

03

2018

644

18

18 18

230

54

320

CHI TIẾT BỒN RỬA TỶ LỆ : 1/10

L5-FU-06.3

04

CHI TIẾT TỦ TREO TỶ LỆ : 1/10

L5-FU-06.3 GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT 03-04 PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:10 L5-FU-06.6

12 / 15


1800 50 200 50

900

1200

50 200 50

5050

900

700

CT1

5050

5050

700

5050

1220

50

30

700

Gỗ Tự Nhiên Theo Mẫu

Gỗ Tự Nhiên Theo Mẫu

30

750

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

0 R3

700

750

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

700

750

R30

50

50

...

550

550

CT2

02

MẶT ĐỨNG A

03

MẶT ĐỨNG B

...

TỶ LỆ : 1/20

...

TỶ LỆ : 1/20

...

04

MẶT CẮT 1-1

...

TỶ LỆ : 1/20

700 252

61 16

0 R3

...

0 R3 60

05

700

50

363

Gỗ Tự Nhiên Theo Mẫu

Gỗ Tự Nhiên Theo Mẫu

1800

252

CHI TIẾT CT1 TỶ LỆ : 1/5

0 R3

200

900

50

B

98

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

9 26 15

0 R5

98

R30

1

50

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

A

01 L5-FU-07

MẶT BẰNG BÀN ĂN

06

TỶ LỆ : 1/20

...

CHI TIẾT CT2

30

TỶ LỆ : 1/5

490

30

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT BÀN ĂN PHÒNG ĂN , BẾP - LẦU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:20 L5-FU-07

13 / 15


Cao Độ Trần Hoàn Thiện

Chỉ âm Gỗ MDF Veneer Ghép Theo Mẫu

981

10

980

10

980

10

980

980

10

980

3950 3950 981

10

980

10

01 L5-FU-08

CHI TIẾT VÁCH 1 TỶ LỆ : 1/30

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT VÁCH 1 PHÒNG KHÁCH LÂU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:30 L5-FU-08

14 / 15


675 50

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

50

200

100

50

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

50

10

575

100

1300

150

50

575

*

50

CT1

300

400

100

TỶ LỆ : 1/20

L5-FU-09

400

MẶT BẰNG VÁCH 2

200

...

Cao Độ Trần Hoàn Thiện

01

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

Gỗ MDF Sơn Đen

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 50

950

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

03

CHI TIẾT CT1

...

TỶ LỆ : 1/10

50

Gỗ MDF Sơn Đen

02

MẶT ĐỨNG VÁCH 2 TỶ LỆ : 1/20

...

50

575

50

575

50

1300

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT VÁCH 2 PHÒNG KHÁCH LÂU 5 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:20 L5-FU-09

15 / 15


11650 3900

3600

4150

1200

WC

5450

MASTER BED RM. BALCONY

WC

4650

5450

BED ROOM 2

THÔNG TẦNG

A

KEÄ SAÙCH

1

BAØN HOÏC

3

BAØN HOÏC

700

7 THÔNG TẦNG

B 3900

3600

4150

1200

11650

4

3

2

1

MAËT BAÈNG NOÄI THAÁT TAÀNG 6 GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

MẶT BẰNG CHỈ DẪN NỘI THẤT LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

TÆ LEÄ :

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:75 L6-FU-01

01 / 18


Tủ Đầu Giường 1

Tủ Đầu Giường 2

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu 1872

600

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

B

50

70 150

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

2000

2136

900

630

400

100

900

Chân Gỗ Tự Nhiên

50

50

1772 1872

02

MẶT ĐỨNG A TỶ LỆ : 1/25

36

100

1800

36 Nệm

Chân Gỗ Tự Nhiên

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

TỶ LỆ : 1/25

L6-FU-02

03

MẶT ĐỨNG B

50 70 150

MẶT BẰNG GIƯỜNG 270

01

120 150

900

A

630

36

50

50 50

1986

TỶ LỆ : 1/25

2136

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT GIƯỜNG PHÒNG NGỦ MASTER - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-02

02 / 18


18

9

364

18

50

700

50

50

300

800

01 L6-FU-03

50

400

MẶT ĐỨNG TỦ

2

TỶ LỆ : 1/10

03

800

MẶT CẮT 2-2 TỶ LỆ : 1/10

764

18

364

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

18

400

18

18

450

166 157 9 100 9

450

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

9 100 9

157

166

1

9

782

9

9

02

MẶT CẮT 1-1 TỶ LỆ : 1/10

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TÁP 1 PHÒNG NGỦ MASTER - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:10 L6-FU-03

04 / 18


18

9

364

18

50

500

50

50

300

600

01

50

400 2

MẶT ĐỨNG TỦ

L6-FU-04

450

166 157 9 100 9

450

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

9 100 9

157

166

1

9

582

9

9

TỶ LỆ : 1/10

03

600

TỶ LỆ : 1/10

564

18

364

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

18

400

18

18

MẶT CẮT 2-2

02

MẶT CẮT 1-1 TỶ LỆ : 1/10

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TÁP 2 PHÒNG NGỦ MASTER - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:10 L6-FU-04

05 / 18


100 50 400

Nệm

250

Gỗ Tự Nhiên

30

1340

30

02

MẶT ĐỨNG GHẾ

...

TỶ LỆ : 1/10

Nệm

390 10

400

10

Gỗ Tự Nhiên

10

1380 1400

01 L6-FU-05

MẶT BẰNG GHẾ TỶ LỆ : 1/10

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT GHẾ PHÒNG NGỦ MASTER - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:10 L6-FU-05

06 / 18


* 400 70

118 18 18

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu Ngăn Kéo

18

482

Ngăn Kéo

Gỗ MDF Bộc Simily Theo Mẫu

482

18 18

Ngăn Kéo

655

Ngăn Kéo

655

655

18 200

600

133

01

350

350 200

...

Ngăn Kéo

133

633

MẶT ĐỨNG VÁCH -TIVI TỶ LỆ : 1/30

L6-FU-06.1

CT2

400 100

3950

1150

...

Ngăn Kéo Ngăn Kéo

18 150

CT1

Tủ Áo

150 350

Gỗ MDF Bộc Simily Theo Mẫu

...

500

Kính Màu Đen 5MM Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

CT3

100 200 150 350 150

200

...

Kính Thủy 5MM

400 70

* 350

CT4 R2 50

*

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

2

400 70

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

500 114 200 150 314

Cao Độ Trần Hoàn Thiện

1

400 533

02

MẶT CẮT 1-1

03

MẶT CẮT 2-2

...

TỶ LỆ : 1/30

...

TỶ LỆ : 1/30

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT VÁCH -TIVI PHÒNG NGỦ MASTER - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:30 L6-FU-06

07 / 18


3950 150

2000

1000

200

Gỗ MDF Bộc Simily Theo Mẫu

500 50

432

18

18

150

114

Ngăn Kéo

133

400

500

18

600

15

Tay Cầm

01 Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

133

MẶT BẰNG VÁCH -TIVI TỶ LỆ : 1/30

L6-FU-06

02

15

98

TỶ LỆ : 1/5

15

15 36 21 15

5 400 332

18

18

15

50

9 9

15

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

CHI TIẾT CT1

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

500

464

Ngăn Kéo

350

314

Tay Cầm

350

Kính Màu Đen 5MM

Kính Thủy 5MM

18

15

Gỗ MDF Bộc Simily Theo Mẫu

CHI TIẾT CT2

04

TỶ LỆ : 1/5

CHI TIẾT CT3

9 9

03

05

CHI TIẾT CT4 TỶ LỆ : 1/5

TỶ LỆ : 1/5

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT VÁCH -TIVI PHÒNG NGỦ MASTER - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:30 L6-FU-06.1

08 / 18


*

*

389 10

50

278

382

10 278

1053

2102

Kệ Kính 10MM

985

382

997

36

18

386

50

272 18 272 18 80

80

Cánh MDF Sơn Trắng

278

Kệ MDF Sơn Trắng

18

973

18

1982

01

50

10

2200

A

2200

Thanh Treo

382

278

50

18

90

343

43

18

* 18

Đèn

973

18

2000

02

MẶT ĐỨNG TỦ ÁO TỶ LỆ : 1/25

250

MẶT CẮT 1-1 TỶ LỆ : 1/25

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG NGỦ MASTER - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-07

09 / 18


MDF Sơn Trắng

Kệ MDF Sơn Trắng

600

18 323 18

89

250

Kệ MDF Sơn Trắng

18

18

2000

Đèn

18 18

Thanh Treo

MẶT CẮT A-A TỶ LỆ : 1/25

2200

1073

2200

25 18

Kệ Kính 10MM

1163

A-A

323

973

18

18

18 973

18

*

CT1

*

564

18

Thanh Treo

MDF Sơn Trắng

18

2 2 18 18

1

18

524

40 18

18

272 18 272 18

525

80

80

247

MDF Sơn Trắng

18

MDF Sơn Trắng

Viền Inox Dày 1mm

Kệ MDF Sơn Trắng

272 18 272 18

18

Ray Trượt Cánh Tủ

CT2 18

524

600

2

CHI TIẾT 1 TỶ LỆ : 1/2

CHI TIẾT 2 TỶ LỆ : 1/5

B-B

40 18

600

C-C

MẶT CẮT B-B

MẶT CẮT C-C

TỶ LỆ : 1/25

TỶ LỆ : 1/25

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG NGỦ MASTER - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-07.1

10 / 18


Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu 1672

150 36

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

30 240

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

2000

2222

900

630

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

B

36

1600

36

1672

02

MẶT ĐỨNG A TỶ LỆ : 1/25

15

36

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu 36

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

36

Nệm

A

L6-FU-08

2000

MẶT BẰNG GIƯỜNG TỶ LỆ : 1/25

03

MẶT ĐỨNG B

270

270 30 240

01

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

900

1600

615

36

36

2036 2222

TỶ LỆ : 1/25

150

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT GIƯỜNG PHÒNG NGỦ 2 - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-08

11 / 18


50 25 36

15

...

Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

150

30

CT2

Nệm

665

CT1

Khung Gỗ MDF Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

02

9 18 9

CHI TIẾT CT1 TỶ LỆ : 1/5

36

9

36

2000

15

220

30 240

270

...

900

Chân Gỗ Tự Nhiên

165

270

Gỗ MDF 18MM

186

2222

Gỗ MDF 9MM Gỗ MDF 18MM

01

MẶT CẮT 1-1 TỶ LỆ : 1/25

Nệm Bộc Vải Theo Mẫu

03

CHI TIẾT CT2 TỶ LỆ : 1/5

9 18 9

141

9

186 GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT GIƯỜNG PHÒNG NGỦ 2 - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-08.1

12 / 18


Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu 400 18

18

364

18

18

364

18

18

18

Ngăn Kéo 382

232

232

450

18 15

1

400

200

Ngăn Kéo

450

2

Gỗ MDF Sơn Trắng

400

167

Gỗ MDF Sơn Trắng

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

18

364

18

400

01 L6-FU-09

Gỗ MDF Sơn Trắng

02

MẶT ĐỨNG TỦ TỶ LỆ : 1/10

03

MẶT CẮT 1-1

MẶT CẮT 2-2 TỶ LỆ : 1/10

TỶ LỆ : 1/10

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TÁP 3 PHÒNG NGỦ 2 - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:10 L6-FU-09

13 / 18


*

*

Gỗ MDF Sơn Vàng

Gỗ MDF Sơn Trắng

18 90

18

Đèn

25

200

467

25

467

01

18

18

416

249

Ngăn Kéo

98 18182 18

1450

Gỗ MDF Sơn Trắng

80 18

80 467

18 249

88

Ngăn Kéo

334

Gỗ MDF Sơn Trắng

350

18

372

Kệ MDF Sơn Trắng

302 18

2000

2000

1920

18

372

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

A

1001

18

371

Thanh Treo

483

18

200

18

1450

02

MẶT ĐỨNG TỦ ÁO

913

TỶ LỆ : 1/25

MẶT CẮT 1-1 TỶ LỆ : 1/25

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG NGỦ 2 - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-10

14 / 18


Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

Thanh Treo

564

* 18 90

18 90

Đèn

18

CT1 466

25

467

467

1001

1450

1269

200

25

Thanh Treo

MẶT CẮT A-A

18 5 15

25

18 350 18

18 80 249 18 249 18

Gỗ MDF Sơn Vàng

90

Kệ MDF Sơn Trắng

Gỗ MDF Sơn Trắng

416

2000

TỶ LỆ : 1/25

18 80

A-A

Gỗ MDF Sơn Trắng

15

B-B

C-C

MẶT CẮT B-B TỶ LỆ : 1/25

01

2000

600

*

18

Gỗ MDF Sơn Trắng

MẶT CẮT C-C TỶ LỆ : 1/25

CHI TIẾT CT1 TỶ LỆ : 1/5

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG NGỦ 2 - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-10.1

15 / 18


25 389 388

18

Gỗ MDF Sơn Màu Xanh Lá Đậm

18

Gỗ MDF Sơn Trắng

18

Gỗ MDF Sơn Trắng

875

875

875 300

25

500

1225

2050 01

25

1750 A

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

MẶT ĐỨNG A

25

500

481

18

TỶ LỆ : 1/25

Gỗ MDF Sơn Màu Xanh Lá Đậm

1700

1250

18

300

567

500

C

567

Ngăn Kéo

575

Ngăn Kéo

575

Ngăn Kéo

18 264 18

750

Ngăn Kéo

595

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

80

Ngăn Kéo

80

670

Ngăn Kéo

25 25 165 150 150

Ngăn Kéo

Ngăn Kéo

25 130

18

B

D

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

875

388

2400

388

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

02

1750

MẶT BẰNG B

1768

1750

TỶ LỆ : 1/25

264

18

2050

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT BÀN HỌC PHÒNG NGỦ 2 - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-11

16 / 18


Gỗ MDF Sơn Màu Xanh Lá Đậm

18

400

18

557

25

25

657

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

18

667

18

431

350

18

25 145

557

80

18

CT1

18

707

388

2400

388

18

1650

25

517

150

388

18

750

389

150

25

150

25

Gỗ MDF Sơn Trắng

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

567

18

567

18

18 18

481

446

18

25 150

500 MẶT CẮT D

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

18 66 376

25

575

25

750

TỶ LỆ : 1/10

500

663 80

04

Gỗ MDF Sơn Trắng

25

576

575

500

25

18 66

1700

02

MẶT ĐỨNG C

05

TỶ LỆ : 1/25

CHI TIẾT CT1

18 66

338

18 66

TỶ LỆ : 1/10

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4 3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT BÀN HỌC PHÒNG NGỦ 2 - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:25 L6-FU-11.1

17 / 18


1

900 Lavabo

500

Vòi Nước

Vòi Nước

300

1100

Gương Dát Mỏng vác Lá Hẹ 30

Lavabo

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

Lavabo

350

18

200

163

300

18

TỶ LỆ : 1/20

L6-FU-12

Vòi Nước

300

MẶT BẰNG TỦ LAVABO

300

2250

01

2250

900

Gỗ MDF Veneer Theo Mẫu

02 ...

MẶT ĐỨNG TỦ LAVABO TỶ LỆ : 1/20

5

03

MẶT CẮT 1-1

...

TỶ LỆ : 1/20

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN NGAØY

TÆ LEÄ :

CHI TIẾT TỦ LAVABO WC22 - LẦU 6 CHUÛ TRÌ

1

SOÁ

18

500

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ .

HIEÄU CHÆNH

464

350

18

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

09 / 2015

1:20 L6-FU-12

18 / 18

Hồ sơ thiết kế nội thất nhà phố Q11 Tp. HCM  

Thiết kế nội thất nhà phố phong cách Vintage, kết hợp hơi thở hiện đại là xu hướng mới thịnh hành nhất năm 2015 . Tuy nhiên để thiết kế nội...

Hồ sơ thiết kế nội thất nhà phố Q11 Tp. HCM  

Thiết kế nội thất nhà phố phong cách Vintage, kết hợp hơi thở hiện đại là xu hướng mới thịnh hành nhất năm 2015 . Tuy nhiên để thiết kế nội...