Page 8

khi lang thang trªn bê biÓn §Ó sÎ chia víi B¹n mét VÎ ®Ñp n÷a, dï ®¬n s¬, trong Cuéc ®êi nµy. KST. . . §µ n½ng / S¬n trµ 12 / 2001 Nh÷ng ngµy yªn ¶ ®Æc biÖt, khiÕn ta c¶m thÊy c¶ nh÷ng ngän sãng bÐ nhá nhÊt, Èn n¸u ®· l©u trong lßng.

8

Thơ Trung Việt  
Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement