Page 77

§©y lµ 1 yÕu tè mang mÇu s¾c t©m lÝ - tÝnh c¸ch. Trong CS chóng ta thêng thÊy nh÷ng con ngêi Tù tin vµ nh÷ng con ngêi kÐm Tù tin. Nh÷ng con ngêi Tù tin d¸m ®¬ng ®Çuvíi c¸c nhiÖm vô khã kh¨n, míi mÎ, ®a d¹ng…Hä kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng, còng th¾ng lîi, nhng thêng th× hä ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh . Lßng tù tin cña hä thêng cã c¬ së lµ KiÕn thøc vµ Kinh nghiÖm. §ã lµ Lßng tù tin cã c¬ së. Còng cã nh÷ng ngêi "rÊt tù tin", lßng tin cã ®îc nhê 1 c¸ch nµo ®ãnhng KiÕn thøc vµ Kinh nghiÖm th× thiÕu. Lo¹i ngoµi nµy thêng lµm háng viÖc, vµ cßn nguy h¹i h¬n, theo 1 ph¬ng diÖn nµo ®ã, nh÷ng ngêi kÐm tù tin ë ®©y chóng ta chØ ®ÒcËp Lßng tù tin cã c¬ së, vµ viÖc x©y dùng Nã. Mét dÉn chøng rÊt hay vÒ Lßng tù tin lµ ThÝ nghiÖm sau: Chóng ta ai còng dÔ dµng ®i xe m¸y trong 1 v¹ch réng 1m, trªn mÆt ®Êt, nhng B¹n cã thÓ ®i qua 1 c¸i cÇu réng 1m, b¾cgi÷a 2 nãc nhµ 5 tÇng? Ch¾clµ Ýt ngêi d¸m thö (dï cho bªn díi cã líi b¶o vÖ ®i n÷a). Khi nµy, thiÕu lßng tin, b¹n kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt c¸c kh¶ n¨ng (rÊt b×nh thêng) cña m×nh. Sù rôt rÌ (thiÕu tù tin) k×m h·m rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng cña con ngêi. Nh÷ng ngêi méng du, hay bÞ th«i miªn cã thÓ lµm nh÷ng viÖc phi thêng. Mét ngêi ®îc th«i miªn ¸m thÞ anh ta lµ Picatx«, ®·vÒ ®îc nh÷ng bøc ho¹ mµ b×nh thêng anh ta chØ cã thÓ m¬. Lßng tin tëng "nh©n t¹o" ®·®éngviªn ®îc mäi kh¶ n¨ng tiÒm Èn trong con ngêi b×nh thêng nµy. NhËn biÕt tÇm quan träng cña Lßng tù tin, chóng ta vun ®¾pnã tõ 2 híng: - Tõ mÆt rÌn luþªn t©m lÝ, Tinh thÇn, tÝnh c¸ch D¸m nghÜ d¸m lµm. - Trau dåi kiÕn thøc, tÝch luü kinh nghiÖm, thö søc trong c«ng viÖc, T¹o c¬ së v÷ng ch¾c,nÒn t¶ng thùc sù cña Lßng tù tin. T«i muèn kÕt thóc phÇn nµy b»ng 1 c©u ph¬ng ng«n ®¸ngsuy nghÜ: "Ngêi ta hoµn thµnh tèt nhÊt 1 c«ng viÖc khi t©m niÖm r»ng c«ng viÖc Êy nhÊt ®Þnh th¾ng lîi" H·y hµnh ®éng1 c¸ch tù tin, vµ c¶nh gi¸c víi lßng Tù tin mï qu¸ng. 15/ C¶m nhËn vµ Thóc ®Èy thêi k× s¸ng t¹o Con ngêi kh«ng ph¶i mét ROBOT.Mäi ho¹t ®éngvµ nhÊt lµ ho¹t ®éngS¸ng t¹o cña Nã phô thuéc m¹nh mÏ vµo c¸c chu k× bªn trong c¬ thÓ (Chu k× sinh häc) còng 77

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement