Page 76

13/ Sö dông to¸n häc m¹nh d¹n vµ linh ho¹t Cãai ®ã®·nãi rÊt chÝnh x¸c, r»ng Møc ®éøng dông to¸n suÊt häc (To¸n ho¸ häc) trong 1 ngµnh KH sÏ ®¸nhgi¸ tr×nh ®éph¸t triÓn cña ngµnh KH nµy. Cßn chóng ta nghÜ g× vÒ ®iÒu®ã? Khi Men®enlÇn ®Çutiªn tr×nh bµy trø¬c c¸c viÖn sü hµn l©m, vÒ c¸c ph¸t hiÖn cña «ng liªn quan tíi dÊu hiÖu di truyÒn, c¸c kh¸i niÖm thÕ hÖ F1 F2 F3…®îc ®a ra cïng c¸c s¬ ®åc©y, c¸c ViÖn sü ®·mØa mai hái: Tha ngµi, chóng t«i ®ang®îc nghe 1 b¸o c¸o vÒ Sinh häc hay Ton¨ng suÊt häc ®©y?!! Hä kh«ng hiÓu r»ng To¸n häc ®·®Õngâ cöa 1 m«n KH xa l¹ vµ b¸o hiÖu 1 cuéc CM. Ngµy nay, ®asè c¸c kÜ s, kÓ c¶ trong nh÷ng ngµnh KÜ thuËt kh¸ tiªn tiÕn, kÓ c¶ nhiÒu nhµ lËp tr×nh MT, l¹i kh¸ thê ¬ víi To¸n häc. Víi nh÷ng c«ng cô cã s½n, hä cø lµm viÖc vµ kh«ng ®Óý r»ng cµng ngµy c«ng viÖc cña hä cµng gièng c¸c thao t¸c h×nh thøc (tuy kh¸ hiÖu qu¶). To¸n häc kh«ng ph¶i lóc nµo còng lµ c¸c c«ng thøc phøc t¹p víi dÊu Ma trËn hay TÝch ph©n, trong KT ®ãlµ 1 d¶i rÊt réng c¸c c«ng cô tõ phøc t¹p ®Õn®¬ngi¶n, hay gÆp nhÊt l¹i lµ c¸c biÓu thøc §¹i sè, Lîng gi¸c, c¸c ®åthÞ, B¶ng sè liÖu, biÓu ®å,c¸c s¬ ®åc©y vv…Sù cã mÆt thÝch ®¸ng, ®óng lóc cña chóng sÏ lµm tµi liÖu KH trë nªn s¸ng sña h¬n, cã søc thuyÕt phôc h¬n. Trong nhiÒu tr êng hîp, To¸n häc chØ gióp cho viÖc tr×nh bµy gi¶i ph¸p 1 c¸ch s¸ng sña. Nhng cã nh÷ng nhiÖm vô to¸n häc ®ãngvai trß quyÕt ®Þnhtrong gi¶i ph¸p. CãthÓ dÉn ra vµi thÝ dô: - NÕu b¹n ®i vµo LÝ thuyÕt m· ho¸, muèn gi¶i vÊn ®Òt¹o d·y Gi¶ ngÉu nhiªn, hay khãa c«ng khai, kh«ng cã c¸ch nµo vßng tr¸nh khái c¸c kh¸i niÖm, c«ng thøc phøc t¹p cña lÝ thuyÕt sè, LÝ thuyÕt tr êng Galoa v..v.. - C¸c thiÕt bÞ nÐn tiÕng nãi dùa trªn nh÷ng nghiªn cøu To¸n häc s©u s¾cdùa trªn m« h×nh cña hÖ thèng ph¸t ©m con ngêi. NÕu kh«ng cã To¸n häc, kh«ng 2 CPU nµo, hÖ DSPnµo hay 1 phÇn mÒm nµo, cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò. H·y sö dông To¸n häc nh 1 c«ng cô ®¬ngi¶n trong mäi tr êng hîp, nhng ®õng quªn r»ng. Nã lµ ch×a kho¸ duy nhÊt ®Ó më c¸nh cöa TiÕn bé KH, trong nhiÒu tr êng hîp kh¸c. 14/ Tù tin. D¸m ®¬ng ®Çu kh«ng sî thÊt b¹i 76

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement