Page 74

Quan träng sè 1 lµ sù hiÓu thÊu. hiÓu râ b¶n chÊt 1 vÊn ®Ò,thÊy nh÷ng nÕt chñ ®¹o, cèt lâi trªn nÒn c¸c vÊn ®Òphô, h×nh thøc §Õn lóc nµy 1 c¸ch tr×nh bµy râ rµng, s¸ng sña hÇu nh ®·tù nã h×nh thµnh. ChØ cÇn mét chót kh¶ n¨ng ng«n ng÷ n÷a lµ hoµn tÊt. Kh¶ n¨ng nµy cã tõ ®©u?Ngêi ta cã d¹y b¹n ë trêng kh«ng ?GÇnnh kh«ng, nhng B¹n cã thÓ tù häc ®îc khi ®äc c¸c s¸ch khoa häc gi¶i trÝ , (thËt Ên tîng khi ®äc Anhstanh Landao, Infen *) gi¶i thÝch vÒ ThuyÕt t¬ng ®èi, vËt lÝ h¹t c¬ b¶n. . . cho c¸c häc sinh )khi quan s¸t 1 thÇy gi¸o gi¶ng gi¶i rÊt ng¾n vµ dÔ hiÓu c¸ch lµm mét bµi to¸n khã, hay mét b¹n häc kh¸c ngµnh gi¶i thÝch trong 1, 2 c©u, ®·lµm b¹n hiÓu ®îc thùc chÊt chuyªn ngµnh cña anh ta lµ g× v. v. . . vµ B¹n h·y tËp hiÓu thùc chÊt 1vÊn ®Ò råi tr×nh bµy l¹i 1c¸ch ng¾n gän cho ai ®ã. Råi B¹n sÏ ph¸t triÓn ®îc kh¶ n¨ng nµy. Cãnh÷ng ngêi dêng nh kh«ng thÓ tr×nh bµy nh÷ng ý nghÜ, c¸c suy luËn phøc t¹p trong ®Çuhä, dï hä thùc sù lµ nh÷ng nhµ KH, nhµ ph¸t minh giái. . . ThËt ®¸ng tiÕc !Kh«ng chØ v× hä lµm mÊt c¬ héi chia sÎ víi mäi ngêi nhøng ý tëng (râ rµng lµ rÊt hay)cña m×nh. Hä cßn lµm mÊt kh¶ n¨ng ®i xa h¬n, ph¸t triÓn phong phó h¬n, cña chÝnh nh÷ng ý t ëng Êy!Hä cßn lµm mÊt c¬ héi hîp t¸c víi mäi ngêi trong th¶o luËn, s¸ng t¹o tËp thÓ.

Nh÷ng nhµ KH “®ãng kÝn”nh vËy, dï lµ tµi ba, thêng rÊt ®Þnh kiÕn, b¶o thñ (hËu qu¶ tÊt yÕu cña viÖc kh«ng cã ®îc 1 ng«n ng÷ chung víi ®ångnghiÖp)vµ chóng ta biÕt 2 phÈm chÊt nµy sÏ dÉn ®Õnnh÷ng g×. . VÊn ®Òhäc ngo¹i ng÷ 1 c¸ch cã ý thøc (ý thøc ng«n ng÷ ). cã liªn quan trùc tiÕp kh¶ n¨ng tr×nh bµy 1 vÊn ®Ò.Khi nãi tiÕng mÑ ®Îngêi ta thêng kh«ng cã ý thøc ng«n ng÷ : nãi theo thãi quen tõ nhá, vµ kh«ng thÓ gi¶i thÝch t¹i sao nãi thÕ nµy mµ kh«ng ph¶i thÕ kia. . TÊt nhiªn ngo¹i trõ c¸c chuyªn gia ng«n ng÷ häc hay thÇy gi¸o d¹y ng÷ v¨n. Mét ngêi biÕt mét ngo¹i ng÷ do sèng nhiÒu n¨m ë níc ngoµi còng cã ®Æc®iÓm nh vËy. §ã lµ nh÷ng ngêi häc ngo¹i ng÷ 1 c¸ch v« thøc, hä nãi th¹o, giao tiÕp tèt nhng phiªn dÞch kh¸ dë, nhÊt lµ dÞch s¸ch b¸o. NhiÒu khi hiÓu râ mµ kh«ng biÕt diÔn ®¹t thÕ nµo. Häc ng÷ ph¸p, nhÊt lµ có ph¸p, ph©n tÝch c©u, tham kh¶o c¸c s¸ch song ng÷, thùc hµnh dÞch thuËt thËt s¸t nghÜa . . lµ nh÷ng c¸ch ®Ócã hiÓu biÕt ng«n ng÷ cã ý thøc. B¹n h·y thö vµ sÏ thÊy 1 kÕt qu¶ kÐp : Häc ngo¹i ng÷ tèt h¬n (cã ph¬ng ph¸p) vµ kh¶ n¨ng tr×nh bµy vÊn ®Òcòng hoµn thiÖn lªn.

74

Thơ Trung Việt  
Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement