Page 7

& Vµ Em trao t«i ThÕ giíi cña m×nh Hµo phãng, ®¬n s¬ ch¼ng thÓ nµo h¬n n÷a NhiÒu khi t«i ®¾m ch×m vµo giÊc ngñ L©ng l©ng, kh«ng biÕt m×nh ®ang ë n¬i ®©u... & . . . Vµ mai t«i l¹i ra kh¬i ch¼ng mét hÑn hß L¹i hµnh tr×nh lang thang kh«ng hÒ v¬ng vÊn . . . Vµ nh÷ng khi mÖt nhoµi hay ch¸n ng¸n Sãng giã l¹i v« t×nh ®a t«i ®Õn víi Em. & ThiÕu mét chót thiªng liªng ®Ó gäi Em lµ §¸ väng phu Nh ng sÏ lµ kÎ qu¸ v« t×nh, nÕu t«i kh«ng hiÓu nh÷ng g× Em cho t«i vµ nh÷ng g× Em mong ®îi T«i gäi Em lµ Ngän H¶i ®¨ng bÐ nhá Trªn biÓn mÞt mê, ®¸nh dÊu d¶i bê xa v¾ng n¬i h¼n cã mét ngµy, t«i l¹i quay vÒ & Nh÷ng dßng nµy t«i kh«ng bao giê ®ñ can ®¶m tÆng Em Em sÏ khãc vµ kh«ng cßn lµ Ngän- H¶i- §¨ng- bÐ- nhá trªn bê biÓn n÷a T«i lµ kÎ v« t×nh ? nh ng t«i cÇn cã mét d¶i bê nh thÕ N¬i Em chØ yªn lÆng ®îi chê mµ kh«ng giôc t«i vÒ. & Nh ng t«i ph¶i tÆng B¹n t«i Gi÷ trong lßng, t«i c¶m thÊy mang mãn nî kh«ng ai biÕt ®Õn Gièng nh mét h¹t bôi quý nhÆt ®îc t×nh cê 7

Thơ Trung Việt  
Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement