Page 68

D/ Ph ¬ng ph¸p PT th«ng qua TH Khi PT tÝch mét §T phøc t¹p, nhiÒu khi ta ph¶i thö ®øngtrªn quan ®iÓmTH §T nµy ®Ó cã c¸i nh×n s©u vµ b¶n chÊt h¬n. ThÝ dô khi PT mét thiÕt bÞ. muèn thÊy ®îc ý ®åThiÕt KÕ (kÕt qu¶ s©u s¾cnhÊt cña PT) ta ph¶i thö ®Ætm×nh vµo ®ÞavÞ ngêi ph¶i thiÕt kÕ thiÕt bÞ nµy. Cã thÓ, chØ khi Êy ta míi thÊy hÕt c¸i khã cña nhiÖm vô, vµ thÊy gi¶i ph¸p cña ngêi thiÕt kÕ thËt lµ hîp lÝ (s©u s¾c, tµi t×nh. . )

TH l¹i thêng lµm cho viÖc PT trë nªn s©u s¾c vµ ý nghÜa h¬n, khi Nã rót ra tÝnh Quy luËt, n©ng c¸c kÕt qu¶ PT thµnh lÝ luËn. C¸cd¹ng §T cña PT: - TÜnh vµ ®éng - §¬n gi¶n (Kh«ng cã cÊu tróc hay rÊt Ýt phÇn tö )vµ Phøc t¹p(NhiÒu tÇng cÊu tróc hay rÊt nhiÒu PT). - Cô thÓ vµ Trõu tîng. Díi ®©y lµ mét vµi d¹ng PT ®iÓn h×nh, qua ®ãta cã thÓ thÊy râ thªm sù liªn hÖ mËt thiÕt gi÷a PT vµ TH Nh÷ng

KÕt qu¶ Ph©n

D¹ng Ph©n TÝch

TÝch

1 2 3 4 5

6

PT 1 Bµi to¸n (1 §Òto¸n)

KÕt qu¶ Tæng hîp kÐo theo

§Æc ®iÓm, c¸c d÷ kiÖn C¸ch gi¶i, ®¸p sè chÝnh

PT 1 NhiÖm vô §Æc ®iÓm, C«ng cô ®· KÕ ho¹ch thùc hiÖn cã. . PT 1 MÉu VËt liÖu

C¸c thµnh phÇn, TØ C¸cøng dông, XuÊt xø. . lÖ. . §Æc®iÓm,,

PT 1 C¬cÊu

C¸c chi tiÕt, mèi liªn C¸cøng dông, H¹n chÕ. . . hÖ, vËn ®éng..

PT 1 CÊutróc

C¸c phÇn tö, , mèi liªn C¸cøng dông, H¹n chÕ. . . hÖ. .

PT 1 ThiÕt bÞ

TÝnh n¨ng. C¸c khèi, ThiÕt kÕ, ý ®å TK, øng mèi ghÐp, liªn hÖ. . dông, c«ng nghÖ chÕ t¹o. . 68

Thơ Trung Việt  
Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement