Page 66

Nhng kh«ng thÓ xem thêng c¸c KiÕn thøc c¬ b¶n, xem thêng c¸i kinh nghiÖm tÝch luü l©u n¨m cña c¸c Chuyªn gia. Nhng cÇn ®Æc biÖt l u ý c¸c nhËn xÐt, quan niÖm (®«i khi cã vÎ qu¸ Éu trÜ), ®Ò xuÊt cña c¸c KÎ ngo¹i dao. Tr¸nh dÌ bØu, coi thêng, ®¸nhgi¸ thÊp c¸c ý kiÕn cña Hä. RÊt nhiÒu ph¸t minh ®· ra ®êië c¸c tiÕp gi¸p gi÷a 2 (hay nhiÒu) ngµnh KH. Qua ®ãchóng ta thÊy m×nh ph¶i tÝch luü KiÕn thøc theo c¸ch nµo. 6/ BiÕt kÕt hîp ph©n tÝch vµ tæng hîp

Ph©n tÝch vµ Tæng hîp(PT &TH) ®©y lµ 2 mÆt rÊt c¬ b¶n, g¾n bã biÖn chøng, bæ xung lÉn nhau, cña qu¸ tr×nh S¸ng t¹o. N¾m®îc chóng lµ cã trong tay ch×a kho¸ cña S¸ng t¹o. VËy chóng ta thö t×m hiÓu kÜ 1 chót. CãthÓ t¹m §N nh sau: +Ph©n TÝch lµ T×m thÊy c¸c chi tiÕt trong 1 tæng thÓ (®èi tîng PT), lµ sù chia nhá c¸c cÊu tróc phøc t¹p thµnh c¸c c¬ cÊu ®¬ngi¶n, l µ x¸c ®Þnhc¸c mèi quan hÖ, c¸c quy t¾c, quy luËt liªn kÕt c¸c c¬ cÊu ®¬ngi¶n ®ãtrong tæng thÓ §T vµ víi thÕ giíi bªn ngoµi, PT cßn lµ nh×n nhËn vÊn ®Òtõ c¸c gãc ®é,quan ®iÓm,quan niÖm kh¸c nhau. §«i khi PT cßn lµ x¸c ®Þnhý nghÜa, môc ®Ých,lÝ do tån t¹i cña ®èitîng. +Tæng Hîp lµ h×nh dung, t¹o nªn, x©y dùng mét ®èi t îng (tæng thÓ) tõ c¸c chi tiÕt, c¸c quy luËt, c¸c mèi liªn kÕt ®·biÕt, TH nhiÒu khi lµ x¸c ®Þnh(®ÒxuÊt ra) tÝnh quy luËt cña c¸c sù kiÖn, c¸c phÇn tö, chi tiÕt cÊu thµnh qu¸ tr×nh hay hÖ thèng. . VÒ mét mÆt nµo ®ãcã thÓ nãi Ph©n tÝch lµ then chèt, c¬ b¶n h¬n TH lµ ®iÒukiÖn thiÕt yÕu, ban ®Çu,t¹o nÒn mãng cho Tæng hîp, lµ giai ®o¹n ®Çukh«ng thÓ thiÕu cña TH. Nhng nh×n kÜ h¬n, ta sÏ thÊy qu¸ tr×nh PT kh«ng ®¬ngi¶n chót nµo vµ thêng kh«ng thÓ t¸ch rêi khái TH, cµng kh«ng chØ lµ sù ph©n chia 1 khèi lín thµnh c¸c phÇn nhá nh khi ta th¸o rêi 1 cç m¸y phøc t¹p. Cµng chia nhá, cµng xuÊt hiÖn nhiÒu mèi liªn hÖ quy luËt kÕt nèi bªn trong, vµ chÝnh c¸c mèi liªn hÖ, luËt kÕt nèi bªn trong ®ã,míi lµ ®èit îng thùc sù cña PT. Chóng rÊt nhiÒu, ®ad¹ng v« cïng. TrÝ n·o con ngêi kh«ng thÓ ®ñn¨ng lùc PT nÕu kh«ng cã c¸c ph¬ng tiÖn trî gióp . C¸cph¬ng tiÖn nµy h×nh thµnh (nhiÒu khi 1 c¸ch v« thøc) trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn T duy cña 1 con ngêi. A/ C¸c m« h×nh t ¬ng ®ång

66

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement