Page 64

- Liªn tôc gät giòa, hiÖu chØnh, s¾p xÕp, hÖ thèng ho¸ l¹i th«ng tin. C¸c th«ng tin lu tr÷ trong ãc kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng,c¸c nhËn xÐt s¬ bé vÒ chóng (còng lu tr÷ bªn c¹nh)còng vËy. CÇn hiÕu chØnh liªn tôc. Qu¸ tr×nh hiÖu chØnh thêng x¶y ra khi c¸c th«ng tin nµy ®îc ®emra øng dông, vµ cho thÊy cã g× ®ãkh«ng khíp. víi c¸c th«ng tin míi. Cã mét sè mèi liªn hÖ kh«ng ®óng, v« Ých sÏ bÞ lo¹i bá, thay vµo ®ãcã thÓ lµ c¸c mèi liªn hÖ míi ®·®îc kiÓm chøng. Bé ãc con ngêi cã 1 ®Æc®iÓmlÝ thó mµ ai còng biÕt: Nã dÔ dµng nhí nh÷ng th«ng tin cã quy luËt, vµ rÊt dÔ quªn c¸c th«ng tin cã tÝnh ngÉu nhiªn. ThÝ dô d·y sè :182764125216 rÊt khã nhí sau khi ®äcvµi lÇn, nhng sau khi ph¸t hiÖn ra (hoÆc biÕt ®îc) r»ng ®ãlµ d·y lËp ph¬ng cña c¸c sè tõ 1 ®Õn6 viÕt liÒn nhau, th× viÖc nhí chóng kh«ng cßn khã kh¨n g× n÷a. Cßn mét sè ngÉu nhiªn (ho¨c quy luËt qu¸ phøc t¹p) th× kh¸c. §ã chÝnh v× bé ãc kh«ng thÓ t×m thÊy quy luËt nµo trong c¸c con sè (TT) ngÉu nhiªn vµ kh«ng thÓ liªn kÕt, s¾p xÕp chóng l¹i trong mèi liªn hÖ víi c¸c th«ng tin ®· cã(Kh«ng cã c¸c ®iÓmmãc nèi víi khèi TT cò). Mét ®iÒu cã vÎ khã hiÓu, lµ lîng th«ng tin trong d·y sè 12 ch÷ sè bÊt k× lµ kho¶ng 40 bit, cßn b¶n tin dÔ nhí h¬n: ‘ lËp ph¬ng c¸c sè tõ mét ®Õns¸u viÕt liÒn’ th× cã ®Õn33 kÝ tù, t¬ng ®¬ng chõng 170 bit !! §ã lµ bÝ Èn cña bé n·o: Nhí 1 bµi th¬ hµng tr¨m ch÷ dÔ h¬n 1 ®o¹n v¨n xu«i ng¾n. Lu«n ý thøc vÒ mét bé nhí tæ chøc tèt, NKSSTsÏ ph¸t triÓn kh«ng ngõng nhËn thøc cña m×nh, kh«ng chØ ®¬nthuÇn lµ tÝch luü th«ng tin, quan träng lµ xö lÝ, g¹n läc, x©u chuçi, s¾pxÕp. .

5/ Cã ý thøc vÒ ph ¬ng ph¸p t duy: NhËn thøc cña con ngêi ®i tõ thÊp lªn cao tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, cã ®óng vËy kh«ng? Thùc tÕ cã vÎ lµ nh vËy. Nh ng 1 thùc tÕ kh¸c lµ ®«i khi cã sù ph¸t triÓn ngîc l¹i : ¥ 1 giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, nhËn thøc cña con ng êi l¹i ®i tõ phøc t¹p ®Õn ®¬n gi¶n

§©y chÝnh lµ thêi ®iÓmkhi mµ tÝnh quy luËt cña th«ng tin ®·®îc ph¸t hiÖn . th«ng tin ®îc tæ chøc l¹i, hÖ thèng ho¸, liªn kÕt víi c¸c th«ng tin ®·cã.

Muèn ®¹t ®Õnthêi ®iÓm®ét biÕn Êy th«ng tin tÝch luü ph¶i ®ñnhiÒu, c¸c mèi liªn hÖ triÓn khai, ph¸t hiÖn ®îc ph¶i phong phó, c¸c ph©n tÝch, suy luËn, nhËn xÐt ®· kh¸ s©u s¾cvµ toµn diÖn. Nh thÕ

64

Thơ Trung Việt  
Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement