Page 6

Ngän H¶i §¨ng bÐ nhá

T

«i cã mét ngêi thiÕu phô Ch¼ng ph¶i mét c¸nh hång diÔm lÖ Lµm ng©y ngÊt nh÷ng tr¸i tim, mµ t«i lµ kÎ v« t×nh may m¾n Gi¶n ®¬n lµ ta ®· quen nhau. . . & T«i nh con tµu trªn biÓn m·i lang thang, m¬ t×m miÒn ®Êt høa Tµu qua bao n¬i xa, bao xø së ThÇn tiªn, K× l¹. . . Råi nh÷ng lóc l¹c híng, mÖt nhoµi t«i biÕt vÒ ®©u. . . ? & Sãng giã nh v« t×nh ®a t«i ®Õn víi Em §· bao lÇn råi? T«i kh«ng cßn nhí Mµ nh lóc nµo Em còng ®ang chê ®îi D êng nh ta cã nh÷ng cuéc hÑn hß & Kh«ng chót than v·n, nh ngêi vî vÉn tr¸ch chång Kh«ng rÇu rÜ tÝnh ngµy ®Õm th¸ng D êng nh t«i chØ míi h«m qua ®i v¾ng Vµ h«m nay ®· l¹i trë vÒ ! 6

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)