Page 55

C¸c d¹ng 1/2/3/ lµ r©t kh«ng æn ®Þnh, nhÊt lµ trong XH giao thêi biÕn ®éng, mang tÝnh phô thuéc vµo tõng c¸ thÓ. Cßn cã thÓ cã sù pha trén gi÷a 1/2/3 vµ 4/ hoÆc5/ 1 c¸ch tinh vi, phøc t¹p.. trong 1 con ngêi. RÊt nguy h¹i khi cã nhiÒu kÎ nãi: T«i c¶m thÊy kh«ng thÑn víi lßng khi ra Q§, t«i c¶m th©y HF, thanh th¶n.. trong khi cã qu¸ nhiÒu ngêi liªn quan l¹i kh«ng HF, bÞ x©m ph¹m (quÒn lîi hay danh dù) v× c¸c Q§ cña lò nguþ QTö (®¹o®øcgi¶, trÝ thøc lu manh ho¸) nµy. Cßn l¹i lµ nh÷ng kÎ v« thøc, Q§ theo c¸c c¶m tÝnh nhá nhoi, tÇm th êng, kÕt qu¶ cña nh÷ng phÐp tÝnh sè häc, so s¸nh. . . rÊt ®¬ngi¶n, kh«ng mÊy khi vît xa h¬n miÕng ¨n, manh ¸o, tiÒn vµ Girls. §Ó hiÓu râ h¬n vÊn ®Ò,ta thö mæ xÎ 1 c¸ch kh¸c: C¸i g× x¶y ra trong 1 con ngêi khi anh ta ra 1 quyÕt ®Þnh . C¶m tÝnh t¸c ®éngcô thÓ nh thÕ nµo ? Ai còng cã 1 bé tiªu chuÈn ®Ótù ®¸nh gi¸ c¸c Q§ cña m×nh, kÓ c¶c nhng kÎ v« t lù nhÊt. Thêng lµ (Tõ thÊp lªn cao) 1/ Q§nµy cã lîi (h¹i) g× cho ta?Cã hËu qu¶ thÕ nµo? 2/ Q§ nµy cã lîi (h¹i) g× cho ai ?(®Çutiªn lµ nhõng ngêi cã liªn quan, ngêi th©n, gÇn gòi.. ) 3/- Q§nµy cã tiÒn lÖ cha? (Trêng hîp ®·tõng gÆp?) 4/- Q§nµy cã ®óngtheo chuÈn mùc hµnh xö hiÖn t¹i ?3 5/- Q§nµy 6/- Q§ nµy cã vi ph¹m (trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp) c¸c Nguyªn t¾c c¬ b¶n (NTCB ) kh«ng? C¸cNTCBlµ c¶c 1 vÊn ®Ò,ë 1 sè ngêi chóng rÊt nhiÒu, rÊt cô thÓ ( Trung-HiÕu -TÝn -NghÜa -Nh©n -Dòng-§øc-LÔ vv.. ), ë 1 sè ngêi kh¸c chØ cã 1 vµi NT thËt chung (TD:ChØ cÇn t¨ng Tæng lîng HF cña Nh©n lo¹i!! Hay mäi bg¬ig ®Òuvui). C¶m tÝnh sÏ rÊt nhanh ra 1 Q§, chñ thÓ sÏ ngay lËp tøc (trong tiÒm thøc, v« thøc, hay cã ý thøc râ rµng) ®èi chiÕu Q§ víi c¸c tiªu chuÈn kÓ trªn vµ tù cho ®iÓm. Q§ nÕu kh«ng ®¹t (vi ph¹m nhiÒu tiªu chuÈn qu¸ )sÏ ph¶i lo¹i bá, c©n nh¾c ®Óra 1 Q§ kh¸c. Vµ cø thÕ. Nãi th× chËm lµm th× nhanh, trong kho¶nh kh¾c cã thÓ hµng lo¹t Q§ ®îc ph¸c ra vµ l¹i bÞ g¹t ®i cho ®Õn1 Q§ tho¶ ®¸ng nhÊt =Ýt vi ph¹m nhÊt (C¶m gi¸c dÔ chÞu nhÊt ). 55

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)