Page 54

C¸i khã lµ lµm cho c¶m tÝnh cña m×nh bÞ chi phèi bëi 1 T×nh c¶m lín, mµ t×nh c¶m lín Êy l¹i cã c¬ së duy lÝ (Lßng yªu n íc, CNCS, TÝnh nh©n v¨n, hay c¸c Nguyªn t¾c sèng, ®¹i diÖn cho NÒn V¨n Minh cæ ®iÎn hay hiÖn ®¹i.. ) Cßn c¸c trêng hîp kh¸c, Q§mang c¶m tÝnh hiÓu theo nghÜa th«ng thêng: T«i Q§, vµ c¶m thÊy HF, thÊy nhÑ nhâm, thanh th¶n. . . khái cÇn nãi nhiÒu (cã thÓ Q§ nµy lµm nhiÒu ngêi kh«ng thÓ c¶m thÊy HF, thÊy nhÑ nhâm, hay thanh th¶n chót nµo !!). Nhng còng tuú theo møc ®éphøc t¹p cña t×nh huèng vµ ®ém¹nh, ®échÝn cña tÝnh c¸ch, 1 ngêi cã thÓ Q§xong mµ vÉn day døt, b¨n kho¨n.. ChØcã thÓ nãi, lµ: ra Q§nµy, t«i thÊy nhÑ nhâm h¬n c¶, ’ph¶i’ h¬n c¶’. Ch÷‘ph¶i’ ë ®©yl¹i kh«ng lµ c¸i LÝ, mµ chØ ®¬ngi¶n lµ c¶m gi¸c hîp lÝ . ( còng chØ lµ c¶m tÝnh) Kh«ng hiÓu t«i ®·Chøng minh ®îc cho anh hay cha, r»ng mäi Q§ cña chóng ta, trong CS, trong ®êi thêng vµ nhiÒu khi c¶ trong 1 sè ho¹t ®éng chuyªn m«n thßng lµ c¶m tÝnh ! (Nh ng ë ®©y ph¶i hÕt søc thËn träng: Trong chuyªn m«n trong KH KT&CN nÕu ®Ó c¶m tÝnh chi phèi lµ chÕt, LÜnh vùc nµy t¹m thêi ta kh«ng ®éng®Õn.) Mµ c¶m tÝnh th× phô thuéc chÆt chÏ vµo c¸ tÝnh cña mçi con ngêi. C¸ tÝnh, ®Õnlît nã, l¹i lµ 1 s¶n phÈm phøc t¹p cña Di truyÒn (Tö vi?), hoµn c¶nh XH, M«i tr êng, B¹n bÌ, Gia ®×nh... Ngoµi C¶m tÝnh ra, cßn g× cã thÓ lµ tiªu chÝ chung cho c¸ch ra Q§ cña nh÷ng con ngêi rÊt phøc t¹p. rÊt kh¸c nhau, nhiÒu khi m©u thuÉn víi nhau vµ víi chÝnh m×nh ?. CÇnnãi réng thªm, r»ng trong 1 XH æn ®Þnh,V¨n minh, träng lÝ tëng cã rÊt nhiÒu ngêi d¹ng 4/ vµ 5/

54

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)