Page 53

Kh«ng cÇn liÖt kª c¸c Gi¶i ph¸p cã thÓ nh c¸c TD tr íc, cã thÓ thÊy ngay lµ kh«ng cã 1 quyÕt ®Þnh nµo lµ hoµn h¶o trong bèi c¶nh nµy. V. v.. vµ v. v.. . VËy lµ chóng ta thêng ph¶i ra Q§ khi c¸c ®iÒu kiÖn bê lµ m©u thuÉn, cã tÝnh bÕ t¾c, kh«ng 1 Q§ nµo cã thÓ ®ñT×nh vµ LÝ. Nhng kh«ng cã lèi tho¸t (kh«ng thÓ tr¸nh nÐ hay ho·n binh m·i), Q§vÉn cø ph¶i ph¸t ra !ThÕ míi chÕt! Tãm l¹i trong CS, chóng ta vÉn cø ph¶i (vµ lu«n lu«n lµ vËy), ra 1 Q§, dï nã kh«ng hoµn chØnh, nöa vêi hay mÐo mã, hoÆc mang tÝnh tranh c·i: víi anh A th× thÕ lµ t¹m ®îc, anh B th× ph¶n ®èikÞch liÖt vv.. . VËy th× khi Êy chóng ta ra Q§theo c¸ch nµo, tiªu chuÈn g×?? C©u hái nghe chõng hãc bóa Êy l¹i cã lêi gi¶i thËt tÇm thêng : theo c¶m tÝnh . Con ngêi kh«ng ph¶i lµ 1 m¸y tÝnh, c¸c Q§ cña Nã bÞ ¶nh hëng C¶m tÝnh. §©y kh«ng h¼n lµ c¸i khÝa c¹nh T×nh (®èi lËp víi LÝ ) ®ÒcËp ë trªn.

C¶m tÝnh lµ mét c¸i g× lín h¬n, bao trïm h¬n lªn toµn bé CS,ho¹t ®éngcña Con Ngêi, mµ c¸c Q§ lµ 1 phÇn quan träng trong ®ã.ChÝnh Nã lµ kÎ ra quyÕt ®Þnh. Dï kh«ng ý thøc ®îc Nã, con ngêi lu«n sèng díi sù kiÓm so¸t 100% cña C¶m tÝnh, kÓ c¶ nh÷ng hµnh ®éngmang tÝnh lÝ trÝ nhÊt. 1/ Cuéc sèng víi t«i chØ lµ 1 chuçi c¸c c¶m xóc.. 2/ T«i hµnh ®éng(Q§)chØcÇn kh«ng thÑn víi lßng.. 3/ T«i thÊy h¹nh phóc khi hµnh ®éng (quyÕt ®Þnh)nh vËy.. (Cã thÓ lµ 1 Q§ rÊt ngang tr¸i, v« lÝ vêi nhiÒu ngêi.. ). 4/ T«i hµnh ®éngtheo c¸c nguyªn t¾c sèng cña m×nh, t«i chung thµnh víi Chóng, tin tëng vµo TÝnh ®óng ®¾n (V¹n n¨ng?)cña cña Chóng. 5/ Tinh thÇn Céng s¶n (Lßng yªu níc, ý thøc ®¹o®øc,T c¸ch con ngêi TruyÒn thèng Gia ®×nh,NiÒm tù hµo NghÒnghiÖp vv.. . )buéct«i hµnh ®éngnh thÕ.. §ã lµ 1 vµi thÝ dô vÒ C¶m tÝnh trong CS. KÓ c¶ 2 thÝ dô cuèi cïng còng chØ lµ C¶m tÝnh. C¸c nguyªn t¾c sèng, Tinh thÇn Céng s¶n, Lßng yªu níc, ý thøc ®¹o ®øc, t c¸ch con ngêi ®·®i vµo tiÒm thøc, (ngÊm vµo m¸u nh ngêi ta nãi) vµ th«i thóc c¸c hµnh ®éng. 53

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement