Page 52

(1) ph¶i nãi th¸c (dèi ) lµ ®·(sÏ)dïng vµo viÖc §¹i sù nµo ®ã. (2) Cho «ng b¹n quý mét lêi khuyªn ngµn vµng, r»ng tiªu x×n cña m×nh tù lµm ra míi síng (!) (3) Nh¾m m¾t cho vay, x¸c ®Þnhlµ GoodBye my Mon. (4) Gi¶i ph¸p Trung dung : cho vay (hoÆc tÆng lu«n) 1 phÇn th«i. ( 30% ch¶ h¹n) KiÓu nµo còng kh«ng æn! Thªm vµi c¸i ‘NÕu nh’ th× míi ®îc, ch¶ h¹n: - NÕu «ng b¹nlµ ngêi cã nguyªn t¾c. - NÕu æng cÇn cho chuyÖn ch¸y nhµ chÕt ngêi. - NÕu kh¶ n¨ng TµichÝnh cña b¹n lµ ‘V« t ®i’(Nhng «ng b¹n còng kh«ng ph¶i lµ lo¹i dïng tiÒn ®Ó§Ò®ãmhay ChÝchcho¸c) - V. v.. Nhng khæ nçi thêng ta ph¶i ra Q§ víi nh÷ng ®èi t¸c ‘rÊt ®êi thêng ‘ kh«ng cã ®îc mét trong c¸c ‘NÕu’ ë trªn. VËy lµ bÕ t¾c. TD B/ Quý tö míi 17, ®ßi bè mua cho c¸i xÕ næ (®ÓhuyÕnh víi b¹n, hay ®¸nh vâng). Ngay c¶c khi kh¶ n¨ng TC cña bè lµ v÷ng vµng, còng khã Q§: - ¤ng bè chiÒu con, dÔ d·i sÏ lµm theo 3/ - ¤ng bè nghiªm kh¾c se theo 2/= 1 bµi ®¹o®øc+Tõchèi th¼ng thõng - 1 ¤ng bè kh¸c, nh©n dÞp nµy, treo gi¶i cho k× thi tèt nghiÖp s¾ptíi cña «ng quý tö, vèn kh«ng cã c¸ch nµo ch¨m häc. - vv.. . Còng ph¶i cã vµi c¸i ‘NÕu nh ‘d¸n cho «ng con th× míi cã Q§ hîp t×nh hîp LÝ ®îc. Nhng bao nhiªu «ng bè cã ®îc «ng con nh vËy??? TD 3. B¹n cã 1 gia ®×nh ªm Êm, HF, hay chÝ Ýt lµ hËu ph¬ng æn ®Þnh ®Óyªn t©m ho¹t ®éngXH. Råi 1 ngµy ®Ñptrêi, b¹n gÆp 1 ®èitîng, mµ chØ Ýt phót tiÕp xóc còng ®ñthÊy ®óng(gÇn ®óng) lµ c¸i mµ’ ta mong chê c¶ C§’. ThÕ lµ CS2 mÆt b¾t ®Çu,gay nhÊt lµ khi §T còng cã c¶m gi¸c gièng nh B¹n. Riªng t×nh thÕ nµy ®·lµ 1 th¸ch thøc lín cho kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnhcña B¹n!Cha nãi khi Nµng l¹i tá ra ®aukhæ, hay gîi ý xa x«i ®Õn1 cuéc CM. 52

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement