Page 50

Nh÷ng con ®êng thªnh thang ,nh÷ng tÊm lßng réng më T«i ®i mµ th¼m s©u trong lßng lµ nçi c« ®¬n & T«i nhí Stegna .C¸nh h¶i ©u trªn bê Ban tich xa x«i BiÓn x¸m l¹nh. Mïa §«ng ®Çutiªn, Nh÷ng c¶m gi¸c buån vui lÉn lén Kh«ng khÝ Êm cóng tiÕng nh¹c TrÞnh c«ng S¬n ®îm buån trong nh÷ng c¨n nhµ gç Mïi cña biÓn,l¸ th«ng,mïi bÕp Ba lan lµ l¹.. TÊt c¶ cßn ®©y, nh võa míi h«m qua... & Nh÷ng mïa Xu©n b·i cá në ®Çyhoa Nh÷ng mïa HÌ nång nµn .Mïa §«ng c¶nh vËt ch×m trong mµu tuyÕt tr¾ng Nhí dßng s«ngVisla.. Bemowo ®¹i lé Gordzewski qu¸n ¨n nhá bªn ®êng mét chiÒu t«i ®Õn Trß chuyÖn b©ng qu¬ víi ngêi b¸n hµng vui tÝnh vµ ngµy h«m sau t«i ®·trë vÒ Nhµ. & Nh÷ng ngêi B¹n ph¬ng xa nay ®·ë gãc trêi nµo CãbiÕt chiÒu nay t«i nhí vÒ chèn cò Warszawa .. Ba lan.. Mét qu·ng ®êit«i – Ng«i nhµ cña B¹n ®·thµnh miÒn §Êt Nhí Dï ai biÕt ngµy mai ta cã dÞp trë vÒ ? KST.Hai mïa ®«ng 1987-1999

50

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement