Page 5

NhiÒu ngêi l¹i thÝch treo ch÷ Nhµn ¤i íc muèn thanh th¶n, yªn b×nh cña nh÷ng ngêi ch¼ng nhiÒu tham väng. Nhng Nhµn thiÕu TÜnh th× nhµn mµ T©m l¹i bËn Nhµn mµ thiÕu NhÉn th× Nhµn còng ch¼ng hoµn toµn Ch÷Nhµn qu¸ to l¹i lµm ngêi ta nh¸c lêi, v« dông, tÇm thêng. Cã ngêi treo ch÷ Dòng trong nhµ TriÕt gia nµo tõng nãi : “Sù ®iªn rå cña nh÷ng ngêi dòng c¶m ®ãlµ trÝ Anh minh cña §êi”. Dòng c¶m ®¬ng ®Çuvíi b·o t¸p phong ba trong Cuéc sèng D¸m nghÜ d¸m lµm, kh«ng sî khã kh¨n, Vµ s©u cïng lµ c¸i Dòng cña bËc Th¸nh nh©n Trong Dòng nµy cã TÜnh- th©m trÇm ®iÒm®¹m Trong Dòng nµy cã TrÝ s¸ng suèt, LÏ c«ng b»ng. Dòng nµy lµ ®·chÕ ngù ®îc ChÝnh m×nh Trong Dòng nµy cã c¶ lßng Trung thùc. ¤i ch÷ Dòng nh c¸nh chim ng ng¹o nghÔ bay trªn ®Ønhnói Coi khinh loµi r¾n rÕt hiÓm nguy hÌn h¹ bß tr ên díi ®Êt®en. Vµ ngêi ta cßn treo nh÷ng ch÷ nµo? HiÕu, Liªm, Nh©n, §øc, Léc, Tµi... ¦íc nguyÖn con ngêi kÓ sao cho hÕt. Nhng cã nhiÒu kÎ chØ thê Léc Tµi mµ trong nhµ treo ch÷ T©m ch÷ §øc Lßng chØ cã Lîi, Danh, QuyÒn mµ ph« ch÷ ChÝ ch÷ Nh©n? Trí trªu thay! Thiªn h¹ b©y giê nhan nh¶n nh÷ng bøc Tranh ch÷ kiÓu nµy Treo trong nh÷ng phßng kh¸ch xa hoa, sang träng! * *

*

Cßn B¹n hái t«i muèn treo trong nhµ m×nh nh÷ng ch÷ nµo? ThËt khã, t«i muèn treo ch÷ T©m l¹i muèn treo ch÷ Dòng L¹i thÊy ch¼ng thÓ nµo thiÕu ®ich÷ NhÉn vµ c¶ ch÷ T×nh s©u l¾ng, th©m trÇm Råi t«i muèn treo hai ch÷ vµng HiÖp NghÜa Hai ch÷ nµy bao hµm c¶ Dòng vµ T©m Nhng cßn ch÷ TÜnh diÖu huyÒn? ThËt khã chän mét ch÷ bao hµm ý nghÜa vµ TriÕt lÝ cña Cuéc ®êicao réng. Mµ NghÜa HiÖp lµ hµnh hiÖp trîng nghÜa v« t thÇm lÆng VËy cã nªn ph« bµy cho thiªn h¹ c¸i NghÜa HiÖp kia trong phßng kh¸ch cña m×nh? Th«i chØ cã c¸ch nµy t«i chän Lµ kh¾c ghi hai ch÷ HiÖp NghÜa trong tim Vµ ®Ót©m hån bao hµm trong ch÷ TÜnh nhiÖm mµu. CÇumong cho B¹n còng chän ®îc nh÷ng ch÷ vµng T©m ®¾c §Ó treo cao trong phong kh¸ch léng giã bèn ph¬ng cña B¹n Hay mang theo trong tr¸i tim m×nh .KST. Hµ néi 1/6/2003

TÆng c¸c B¹n t«i

5

Thơ Trung Việt  
Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement