Page 49

Buæi s¸ng l¹nh mïa §«ng Ba lan

...Buæi s¸ng l¹nh mïa §«ng Ba lan Vïng nói S«lina . Anh b¨ng ph¶n chiÕu trªn mÆt hå tuyÕt tr¾ng Trong ¸nh mÆt trêi dÞu dµng ,bíc ch©n ai bªn t«i im lÆng §iÖu nh¹c .. nô cêi.. l¾ng ®ängkh«ng lêi ¤i Balan.. N¨m n¨m .. Mét phÇn cña ®êit«i Saot«i cø m·i nhí vÒ c¸i buæi s¸ng l¹nh Mïa ®«ngÊy... & Nhí Warszawa mét ngµy t«i ®Õn S¬ng tr¾ng ®©u?chØ thÊy n¾ng trµn trªn nh÷ng ngän b¹ch d¬ng LÇn ®Çutiªn ®ixa.T«i thÊy m×nh l¹c vµo miÒn ®Êtl¹ Bµng hoµng ,tëng ®angbíc vµo trang chuyÖn Andexen & Nhí Ba lan n¨m mïa Thu vµng ®·qua ®i Nh÷ng hµng c©y nh tranh Lª vi tan,nh÷ng c«ng viªn rông ®Çyl¸ ®á 49

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)