Page 44

Nh÷ng con thuyÒn Nh÷ng con thuyÒn trªn biÓn gÆp nhau ChØmét lÇn ®Óråi xa ®im·i Nhng h×nh bãng nh÷ng ngµy xa cò Êy SÏ m·i vÉn cßn Vµ sãng trªn biÓn Sãng gi÷a lßng thuyÒn chØ lµm cho vïng biÓn Êy m·i kh«ng quªn & Trªn biÓn nh÷ng con thuyÒn lªnh ®ªnh. Ngµy mai Sãng biÓn sÏ ®a vÒ ®©u, nµo biÕt. Ngµy mai. Tõ bao ch©n trêi xa kh¸c. §Éu ch¼ng thÓ trë vÒ h·y nhí tíi bÕn xa. & D¶i bê ®Çyn¾ng cña Tuæi th¬ Cãc¶ th¸c tr¾ng rÐo gµo vµ dßng s«ng xanh ªm ¶ §Óråi nh÷ng khi m©y ®encña c¬n gi«ng bao trïm bÇu trêi trªn biÓn c¶ Nh÷ng con thuyÒn ®ivµo c¬n b·o l¹i nhí vÒ n¬i xa Êy N¬i ®·®Ól¹i nh÷ng g× t¬i m¸t nhÊt cña Cuéc ®êi

KST 1974 - 75

44

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement