Page 42

Con thuyÒn trªn dßng s«ng Tuæi th¬ (1)

TÆng X.L. “...Trë l¹i HuÕ th¬ng Bµi th¬ viÕt trong chiÕc nãn...” §· bao lÇn t«i say mª , lÆng nghe ©m ®iÖungät ngµo bµi ca Êy Giao c¶m quª h¬ng ?.. Hay v× bãng h×nh xa mê cña c« g¸i HuÕ ,t«i vÉn thÇm m¬... & H«m nay vÉn ©m ®iÖukia ,mµ c¶m xóc trong t«i cã g× s©u th¼m xèn xang h¬n Cãph¶i v× t«i ®·gÆp Em - c« g¸i HuÕ tha thít ,dÞu dµng ,®»mth¾m Hay v× nh÷ng nçi buån cña t«i , mµ Em ®·v« t×nh mang ®Õn? Hay v× nhõng bÊt ngê , mµ ta kh«ng bao giê biÕt tr íc ®îc trong Cuéc®êinµy? & ¥ Em cã chót g× thËt trong s¸ng ,trÎ trung lµm t«i nhí ®ÕnTuæi trÎ cña m×nh Tuæi th¬ cña t«i ... T«i thêng nhí vÒ víi mét c¸nh buåm trªn dßng s«ng ªm ¶. Vµ b©y giê , Em lµm t«i thÊy l¹i Tuæi th¬ cña m×nh mét c¸nh buåm trªn dßng s«ng xø HuÕ ¤i s«ng H¬ng xa x«i Ngµy cha biÕt Em , t«i tõng ®iqua ,hê h÷ng , ®·bao lÇn. & T«i hÑn mét ngµy, sÏ d¾t Em ®iqua nh÷ng con ®êng, nh÷ng hµng c©y Hµ néi Mïa Thu rùc rì n¾ng vµng. §Ósèng l¹i bªn Em c¸i c¶m gi¸c cña H«m qua, cña nh÷ng ngµy th¬ trÎ. Vµ sÏ cã mét ngµy, Em sÏ dÉn t«i ®iqua dßng s«ng xø HuÕ. §Ódßng s«ng.. c©y cÇu.. thµnh phè cña Em còng sÏ thµnh mét phÇn cña Tr¸i tim t«i 42

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)