Page 40

§Ól¹i trÇm t - tu viÖn cña t©m hån & H·y ®Ócho lßng nhÑ nhâm h¬n H·y ®Ót©m hån thanh th¶n h¬n H·y ®Ót×nh yªu kh«ng cßn biªn giíi CHØcã nçi buån trong t«i vÉn xanh vêi vîi & B¹n lµ ai ngêi ®ang®äcth¬ t«i Cãbao giê hoµi c«ng ®it×m cho m×nh mét chót Êm ªm trong nh÷ng niÒm vui Cãc¶m th«ng thÊy trong lßng m×nh mét gãc trêi nho nhá N¬i nh÷ng kÜ niÖm thuë nµo ch¼ng cßn nhí n÷a Vµ nh÷ng vui buån nµo dÔ quªn ®i §µ n½ng Quy nh¬n Nha trang 7 / 1975 KST

40

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement