Page 4

KST. TÆng c¸c B¹n t«i

Tranh ch÷ Ngêi ta b©y giê hay treo tranh ch÷ trong nhµ Mét thó ch¬i tao nh·. §©y kh«ng nãi nh÷ng kÎ tr ëng gi¶ häc lµm sang hîm hÜnh. Nh÷ng ngêi hiÓu biÕt Muèn göi g¾m lßng NguyÖn íc, ChÝ híng, ý nghÜa Cuéc ®êi ChØtrong mét hay hai ch÷ hµm xóc s©u xa Víi vÎ ®Ñp®ÇybÝ Èn cña Th ph¸p Trung hoa.

NhiÒu ngê×treo ch÷ PHóC ¦íc nguyÖn b×nh thêng cña mçi mét con ngêi Nhng íc muèn ®îc nhiÒu Phóc léc §«i khi lµm T©m hån trë nªn thô ®éng,nhá bÐ, tÇm thêng. Ngêi ta hay treo ch÷ T©m Ch÷T©m hiÒn hoµ, ch÷ T©m nh©n ¸i. Ch÷T©m lµm con ngêi gÇn l¹i ch÷ ThiÖn vµ ch÷ §øc, Ch÷T©m gi¶n ®¬n,gÇn gòi mµ bao ngêi ®¸nhmÊt G©y nªn bao tr¾c trë, trí trªu, bi ®¸ttrong câi §êi nµy. L¹i cã ngßi hiÓu biÕt, treo hai ch÷ PhËt T©m ý nghÜa cßn cao siªu h¬n n÷a, Ch÷T©m nµy kh«ng chØ hiÒn hoµ mµ cßn lµ Nh©n tõ, B¸c¸i Lµ Tr¸i tim réng më, lµ PhËt ph¸p v« biªn Lµ Tõ Bi HØ X¶, lµ Bao dung, VÞ tha Lµ xua tan Thï hËn, lµ T×nh ngêi bao la. Cã ngêi treo ch÷ NhÉn Lßng kiªn nhÉn, ai ®·tõng nãi, lµ g¬ng mÆt thËt nhÊt cña Con ngêi Lµ NhÉn nhÞn khoan dung, chÝn bá lµm mêi Kiªn nhÉn sÏ thµnh tµi. Mµi s¾t nªn kim. Kiªn nhÉn sÏ lµm T×nh yªu Nång nµn mµ kh«ng ®iªn d¹i Kiªn nhÉn sÏ cho ta §iÒm ®¹m Cöa ngâ cña Sù Yªn tÜnh s©u cïng - Cöa ngâ cña ThiÒn. Cã ngêi treo ch÷ ChÝ §¸ng phôc thay nh÷ng ngêi cã ChÝ lµm nªn, Ch÷ChÝ lµm xoay ®ÊtchuyÓn trêi Ch÷ChÝ lµm nªn nh÷ng K× c«ng bÊt hñ. Nh÷ng ngêi cã ChÝ thêng cã NhÉn Nhng nhiÒu khi ®ÓmÊt ch÷ TÜnh, ch÷ T©m. Cã ngêi lÆng lÏ treo trong nhµ m×nh ch÷ TÜnh S©u xa thay mét bíc ®Õncöa ThiÒn! Muèn TÜnh cÇn cã T©m, cµng kh«ng thÓ nµo thiÕu NhÉn vµ cßn ph¶i Ngé. VËy mµ ch¼ng thÊy ai treo ch÷ Ngé Ch¾cv× Ngé ®îc LÏ ®êilµ sù khã l¾m thay!

4

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement