Page 39

Gãc nhá lßng t«i Ai ch¼ng cã riªng mét gãc nhá lßng m×nh N¬i Êy ch©n trêi KØniÖm Nhng ©m ®iÖunµo xa x«i huyÒn diÖu Vµ nô cêi ai m·i kh«ng quªn & Cãnh÷ng phót Êm ªm Sau chÆng ®êng hµnh qu©n mang nÆng Nh÷ng phiªn g¸c trong ®ªmdµi hoang v¾ng Ngän köa gi÷a rõng ai nhen nhãm lªn & N¬i Êy sao trêi long lanh nh m¾t em TiÕng sãng biÓn ®ªm®ªmbån chån nh nçi nhí C¸nh buåm ai lang thang trong s¬ng mï biÓn c¶ Tõ b×nh minh ®Õnhoµng h«n & Gãcnhá lßng t«i t¬i rãi mét c©y non Gi÷abèn bÒ mªnh m«ng c¸t tr¾ng Nh giät ma r¬i trªn sa m¹c v¾ng Gãcnhá trong lßng reo vui & L¹i trë vÒ gãc nhá lßng t«i Mét m×nh khi tr¸i tim yªn tÜnh Xo¸ ®inh÷ng dµy vß ch¸y báng 39

Thơ Trung Việt  
Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement