Page 37

& Cuéc ®êi §ã lµ nh÷ng phiªn g¸c l¾ng s©u , trêi kh«ng mét v× sao Nh÷ng lóc lÆng lÏ ®ãngiao thõa bªn nßng sóng thÐp Lµ sÊm chíp gÇm vang Gi÷a®êng hµmh qu©n c¬n ma rõng ®æsËp Lµ nh÷ng buæi hoµng h«n Nh×n r¸ng chiÒu ®árùc trªn ®ªcao & Cuéc ®êi §ã lµ c¶m gi¸c cho¸ng ngîp , hµo hïng khi qua líp m©y bay ®ångb»ng bçng tr¶i réng díi ch©n Nh÷ng th¸ng b¶y heo may mÆt biÓn ®iªncuång trong c¬n b·o Nh÷ng khi ®øngtrªn ®Ønhcao Yªn tö - Ba v× - Tam ®¶o... Phãng tÇm m¾t ra ch©n trêi nh×n Hång hµ , Lôc ®µugiang tëng ®©u®©ycßn vang väng tiÕng reo hß th¾ng trËn cña cha «ng & Cuéc ®êi §ã lµ mét t×nh yªu nh tiÕng sÐt gi÷a trêi hay nh lµn giã tho¶ng qua tim Mét sím Chñ nhËt ®Ñptrêi C©u h¸t nµo bçng nh¾c l¹i trong ta c©u chuyÖn t×nh xa cò Lµ nh÷ng ngµy phÐp véi vµng c¶m gi¸c xèn xang ®Çutiªn ®Õngiê ta vÉn nhí 37

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)