Page 29

Cã ®iÒu,t«i yªn lßng, thÊy c¸c B¹n ®Òucêi xoµ ch¼ngcoi chuyÖn Y Trung ngµy nµo lµ mét hµnh trang qu¸nÆng Ch¾chä tin, Thêi gian cßn cã thÓ xo¸ nhoµ nh÷ng vÕt th¬ng ®au®ính¬n nhiÒu...

Vµ Tr êng Trçi- Tr êng V¨n Ho¸-ThiÕu Sinh Qu©n , sau bÊy nhiªu n¨m ®Ól¹i g× trong t©m trÝ mçi chóng ta? Ta tù hµo! Dï ch¼ng ph¶i NiÒm tù hµo nh cña nh÷ng cùu sinh viªn trêng MEI hay Havít §¬n gi¶n lµ NiÒm tù hµo cña nh÷ng ngêi ®·cïng tr¶i qua nh÷ng n¨m, th¸ng vui buån víi ngän löa trong tim nh thÕ §Ó giê ®©y, nh÷ng m¸i ®Çu®iÓmb¹c kh«ng cã g× ph¶i hæ thÑn víi NiÒm tù hµo rÊt ng©y th¬ khi nh÷ng buæi ®Çu,ta nãi:

Chóng t«i - ThiÕu sinh Qu©n Hµ néi th¸ng 2/2002 Häc sinh kho¸ 3 NVT

29

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)