Page 26

H«m nay T«i muèn lôc l¹i trong KÝ øc cïng c¸c b¹n t«i vµ viÕt trªn Cuèn-TruyÖn-vÒ-ng÷ng-Ngµy-qua Nhng lóc nµy h·y ®Ót«i nãi, nh÷ng g× trong tim t«i C¶m thÊy Vµ dµn tr¶i nh÷ng c¶m xóc cña m×nh thµnh nh÷ng dßng s«ng Th¬ trªn ®«itrang giÊy HÑn B¹n mét ngµy sÏ viÕt tiÕp Cuèn-TruyÖn-vÒ-ng÷ng-Ngµy-xa cña nh÷ng Chµng-trai- tr êng-Trçi chóng ta

KST2002

... T«i gÆp l¹i Anh, chµng trai tr êng Trçi Sóng trªn vai Anh bíc ®i n¬i hÌ phè T«i gÆp l¹i anh giê ®©y bªn qu¸n nhá KÓ nhau nghe chuyÖn cò bao ngµy xa Nhí g× tõ ngµy Anh xa m¸i tr êng Nhí g× tõ ngµy anh vui lªn ®êng...

Tr êng ca I

Khëi ®Çu N÷ng n¨m 64, 65 kh«ng thÓ nµo quªn Khi nh÷ng tr¸i bom Mü ®Çutiªn r¬i trªn miÒn B¾c Cßn qu¸ nhá dÓ theo cha anh ®i®¸nhgiÆc " NguyÔn v¨n Trçi, ThiÕu sinh qu©n"... Nh÷ng tõ Êy vang lªn h¸o høc, tù hµo NiÒm tù hµo trong nh÷ng tr¸i tim cßn rÊt trÎ th¬. B¾t ®Çutõ Tr¹i HoÌ, vµ 108c¸i tªn trong c¸c tèp dÇu tiªn Nh gîi nhí chuyÖn L¬ng s¬n anh hïng tô nghÜa Ta bíc vµo cuéc sèng xa nhµ, hå hëi v« t nh thÕ Nh÷ng chiÕc ch¨n gÊp vu«ng, nh÷ng bíc ®i®Òu, nh÷ng buæi ®µoc«ng sù ®Çutiªn

26

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)