Page 25

KST ThËm th×nh 11/2001

Trêng ca Nh÷ng chµng lÝnh Trçi

Tùa ...36n¨m ®·qua, kÓ tõ ngµy nh÷ng tèp Trçi ®Çutiªn bíc xuèng tr¹i HoÌ Bao KØ NiÖm vui buån ®·xa, nh÷ng g× cßn ®ängl¹i trong ta - nh÷ng Chµng-trai-tr êng-Trçi Nh÷ng c¸i tªn kh«ng thÓ nµo quªn Tr¹i HoÌ, Tr¹i Cê,Bom bom, QuÕl©m, Y Trung, Li Giang tr êng míi... Bao g¬ng mÆt th©n quen c¸c b¹n, c¸c thÇy cßn l¹i bªn ta. Bao ®iÒugi¶n dÞ, th©n yªu trong tim muèn thèt lªn Còng cã nh÷ng tr¨n trë trong lßng mçi chóng ta, ®©udÔ nãi Bao sè phËn cuèn theo thêi gian, nhòng dßng ®êitr«i næi H«m nay l¹i nh×n nhau, ta c¶m thÊy nh÷ng g×? CÇmcuèn s¸ch mùc cßn t¬i " Sinh ra trong khãi löa " Thøc trän ®ªmvíi nhòng kØ niÖm xa Mçi dßng t©m sù méc m¹c ®¬ns¬ lµm ta thÊy rng rng Mçi tÊm ¶nh, ®«im¾t c¸c chµng ThiÕu sinh qu©n nh×n ta s©u th¼m thêi gian nh÷ng chµng trai ®·®ixa, ®·thµnh LiÖt sü §· cã mét thêi, ta ®·sèng, ®·ë ngay bªn nh÷ng chµng trai Êy §· cïng sÎ chia mét b÷a liªn hoan, mét phiªn g¸c ®ªm,mét m¸i l¸n gi÷a rõng ma... Vµ c¶ nh÷ng dßng tªn, cã ph¶i chØ lµ mét danh s¸ch l¹nh lïng ®©u Chóng nãi víi ta, cô thÓ râ rµng, vÒ c¸i c¶m gi¸c ai cßn ai mÊt... Cßn thiÕu bao c¸i tªn, cßn bao ®iÒucha nãi ®îc vµ cha nãi hÕt GÊpquyÓn s¸ch l¹i råi sao lßng cßn thÊy b¨n kho¨n. T«i bçng thÊy trong lßng bao ®iÒuph¶i nãi víi c¸c b¹n t«i Dï kû niÖm thêi gian ®·xo¸nhoµ, dï bao chuyÖn cò kh«ng cßn nhí n÷a Dï Cuéc ®êicßn nÆng trªn vai ta bao tr¸ch nhiÖm, tÝnh to¸n, lo ©u vµ nghÜa vô Dï nh÷ng muén phiÒn, mÖt mái cña ®êithêng nh muèn lµm lôi ®i trong tim ta Ngän löa L·ng m¹n Nh÷ng ngµy nµo

25

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement