Page 23

Hµ néi - Thu 1981 KST

H¹nh phóc ? TÆng c¸c B¹n t«i

H

¹nh phóc Cuéc ®êië chèn nµo? Xa vêi? mµ cã khã g× ®©u! ChØcÇn mçi lóc n©ng li rîu, T©m tÜnh, lßng thanh, d¹ ch¼ng sÇu...

&

Lo nghÜ qu¨ng xa ngoµi v¹n dÆm B¹i thµnh coi tùa ¸ng m©y bay C¾t nhî phµm trÇn, lßng réng më C¶nh bång lai chÝnh ë chèn nµy!

KST 2001

23

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement