Page 22

& T«i yªu nh÷ng buæi chiªu vÒ NiÒm vui mét ngµy l¹i gÆp Nçi buån thÊy Em lÇn cuèi Im l×m ®«ing¶ chia tay. & CøthÕ thêi gian qua mau Cuéc ®êisÏ ®ivÒ ®©u? T«i vµ c¶ Em kh«ng biÕt NiÒm vui nçi buån bÐ nhá C÷diÔn ra - mét giÊc m¬ Cuéc ®êiråi sÏ ra sao? Mäi c¸i ®·lµ ®ÞnhmÖnh Cßn t«i chØ biÕt yªu Em DÞu dµng ©m thÇm say ®¾m & Cuéc ®êi- mét giÊc m¬ ? Tho¶ng qua niÒm vui ,®aukhæ Vµ t×nh yªu t«i còng thÕ ChØlµ mét giÊc m¬ sao ? & CãthÓ nµo kh¸c kh«ng Em Nçi buån dÞu dµng m·i m·i Ngµy mai sÏ thµnh nçi ®au Hay v× vÎ ®ÑpCuéc ®êi H·y ®Ót×nh say ®¾mÊy ChØlµ mét giÊc m¬ th«i ? & T«i yªu ®êng phè cña t«i Nh yªu Cuéc®êith¾m thiÕt Ngµy mai dï Em xa khuÊt ChØcßn ngän n¾ng nh÷ng chiÒu §Ól¹i trªn ®êng phè Êy Nh÷ng g× m·i m·i t«i yªu. 22

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement