Page 21

Nh÷ng g× m·i m·i t«i yªu

T«i yªu ®êng phè cña t«i Ng«i nhµ tuæi th¬ quen thuéc H«m nay mét ng«i nhµ n÷a Bçng thµnh kØ niÖm th©n yªu & T«i yªu ®êng phè buæi chiÒu Hµng c©y ngËp trµn ¸nh n¾ng Bån chån h¬ng say Mïa thu Lßng ngêi mªnh mang s©u l¾ng & T«i yªu lµn s¬ng mï tr¾ng NhÑ bu«ng ®êng phè cña t«i Nh÷ng buæi b×nh minh im lÆng Ao m¬ h×nh bãng xa vêi & T«i yªu bÕn xe bÐ nhá Tho¶ng qua mét phót ®îi chê Nçi buån h«m Em kh«ng ®Õn NiÒm vui xe ®Õnmuén giê & T«i yªu mét chuyÕn xe ®i GÇnEm kho¶ng kh«ng im lÆng LÆng nghe tiÕng Em ®ÇmÊm M¾t buån sao ch¼ng nh×n nhau 21

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement