Page 15

Dï BÊt lùc, Ch¸n n¶n, MÖt nhoµi hay Thanh th¶n, B×nh yªn. Ta cã c¬ héi ngõng cuéc vËt lén vÉy vïng, mµ nh×n l¹i nh÷ng gÜ ®ang x¶y ®Õn víi Ta B×nh th¶n, kh¸ch quan, nh mét nhµ quan s¸t. Vµ §èi diÖn víi chÝnh m×nh Nh tr íc mét tÊm g¬ng, ta thÊy g× trong Tr¸i tim hiÓn hiÖn râ rµng Nh÷ng g×, nh phï sa cña dßng s«ng Cuéc ®êi ®Ó l¹i, Khi N¨m th¸ng cø dÇn tr«i... Ta biÕt, Cã nh÷ng kÎ cø bÞ cuèn ®i, kh«ng c¸ch g× dõng l¹i Cã thÓ v× Søc ngêi kh«ng th¾ng næi dßng níc xiÕt Cuéc §êi Hay gi¶n ®¬n v× kh«ng biÕt ®îc r»ng Trªn dßng s«ng Cuéc §êi, cã nh÷ng bê bÕn b×nh yªn nh thÕ. & Nh ng cßn Ta, ®©u cã thÓ cø trªn ®¶o hoang, ë m·i §Ó Tr¸nh xa nh÷ng nhiªu khª, mÖt mái cña §êi th êng Ta cßn nhiÒu Khao kh¸t KiÕm t×m, nhiÒu NghÜa vô vµ Rµng buéc víi Cuéc §êi nµy Cßn chê ta trong dßng ch¶y ®ã, Ngµy mai Bao vÎ ®Ñp vµ ý nghÜa cña Cuéc §êi Nh÷ng Kh¸m ph¸, nh÷ng MiÒn §Êt Míi Vµ nh thÕ, Ta trë l¹i Cuéc hµnh tr×nh trong dßng níc xiÕt Thanh th¶n, m¹nh mÏ h¬n Víi C¸i nh×n trong suèt râ rµng Vµ Tr¸i tim ®Çy T×nh yªu Më réng && Nh ng ta biÕt, sÏ cã mét ngµy Con tµu ghÐ l¹i Mét ®¶o hoang hay bÕn c¶ng Cuéc ®êi. Vµ hay h¬n, ®îc cïng víi B¹n ta MÖt mái nh ng b×nh yªn, N©ng chÐn r îu, cïng §èi diÖn víi chÝnh m×nh Nh mét nhµ Y«ga, ngåi thiÒn trong ¸nh MÆt trêi 15

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Thơ Trung Việt  

tập hợp những bài thơ của Đại tá TS Đỗ Trung Việt (1951 - 2003)

Advertisement